МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І.А. Островський, С.Б. Тимофієва МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 24 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І.А. Островський, С.Б. Тимофієва МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни МІКРОЕКОНОМІКА (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» і 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа) K=20000 QB1 QB3 LB N Q1 KB KA QA2 QB2 O F LA QA1 QA3 L=40000 Харків ХНАМГ 2009 Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» і 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа») / Укл.: Островський І.А., Тимофієва С.Б. Харків: ХНАМГ, c. Укладачі: І.А. Островський, С.Б. Тимофієва Рецензент: С.І. Штефан Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол 4 від І.А. Островський, С.Б. Тимофієва, 2009 Харківська національна академія міського господарства, Зміст Стор. Вступ 4 І. Плани семінарських занять за змістовими модулями й навчальними елементами 5 ІІ. Матеріали до організації самостійної роботи студентів: 29 ІІ.1. Типові задачі та їх розв язання. Задачі для самостійної роботи студентів за змістовими модулями 29 ІІ. 2. Тестові завдання 50 ІІ. 3. Тематика рефератів 71 ІІ. 4. Дидактичний матеріал 73 ІІІ. Порядок і критерії оцінювання тестового контролю знань, навичок та вмінь студентів 93 ІV. Завдання контрольних робіт за варіантами для студентів заочної форми навчання і методичні рекомендації до їх виконання 96 V. Список рекомендованої літератури 113 VІ. Додатки 114 3 Вступ Мікроекономіка належить до тих дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну підготовку бакалаврів напрямів підготовки «Менеджмент» і «Готельно-ресторанна справа». Завдання дисципліни Мікроекономіка - надання знань про базові положення мікроекономічної теорії; прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії. Метою даного видання є допомога студентам у вивченні теоретичних аспектів змістових модулів, виконанні тестових завдань, розв язанні задач і ситуацій. Виконуючи практичну частину змістових модулів, яка передбачає вирішення задач і виконання тестових завдань з відповідними (логічними, аналітичними, графічними) поясненнями, студент отримає певні навички практичного використання набутих теоретичних знань. Матеріали методичних вказівок скомпоновані відповідно до ОПП (освітньо-професійні програми) і ОКХ (освітньо-кваліфікаційні характеристики) напрямів підготовки бакалаврів. Перший розділ практикуму передбачає характеристику навчальної програми дисципліни, що передбачає знання у вигляді змістових модулів, що адекватні основним навчальним елементам навчальної дисципліни подані в ОПП (освітньо-професійна підготовка). На основі змісту модулів формується інформаційна база освіти та професійної підготовки студентів у вигляді навчальних елементів, із яких складаються відповідні змістові модулі. У другому розділі наведено матеріали до організації самостійної роботи студентів: типові задачі та їх розв язання, тестові завдання, тематика рефератів, дидактичний матеріал. У третьому розділі наведено порядок і критерії оцінювання тестового контролю знань, навичок та вмінь студентів. У четвертому розділі представлені завдання контрольних робіт для студентів заочної за варіантами і методичні поради до їх виконання. Кожен варіант контрольної роботи складається з теоретичної частини, що передбачає висвітлення теоретичних питань теми й практичної частини, яка передбачає розв язання задачі, вирішення тесту. Наведений в методичних вказівках комплекс тестових завдань, задач, ситуацій сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу; дає можливість студентам самостійно опрацьовувати навчальний матеріал. 4 І. Плани семінарських занять за змістовими модулями й навчальними елементами Загальні зауваження Семінарські й практичні заняття з мікроекономіки проводяться для студентів усіх форм навчання. Мета їх - поточна перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу з окремих тем дисципліни, які винесені на семінари. Крім цього на семінарських і практичних заняттях передбачається проведення комплексно-модульного контролю, тобто перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу кількох тем курсу. На семінарські заняття виносяться найважливіші й найскладніші питання дисципліни. При підготовці до семінарських занять потрібно передусім прочитати конспект лекцій з відповідної теми, вивчити понятійний апарат і осягнути логіку навчального матеріалу, засвоїти рекомендовану літературу відповідно до певної теми. При цьому доцільно віддати перевагу такій літературі: Базилевич В.Д. Мікроекономіка: Підручник. К.: Знання, с. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи.-к.: Знання, с. Нуреев Р. Микроэкономика. Курс лекций. - М.: Норма-Инфра, с. Сборник задач по микроэкономике к «Курсу микроэкономики» / Гл. ред. д-р.эк. н., проф, Р.М. Нуреев. М.: Норма, с. Селищев А.С. Практикум по микроэкономике. СПб.: Питер, с. Тимофієва С.Б., Шекшуєв О.А. Мікроекономіка. Тексти лекцій та завдання до основних тем курсу ( для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей). Х.: ХНАМГ, Тимофієва С.Б., Стадник Г.В. Тестовий контроль знань, умінь і навичок з модуля Мікроекономіка. Тестові завдання за змістовими модулями (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки Облік і аудит та Економіка підприємства. Х.: ХНАМГ, Тимофієва С.Б., Штефан С.І.Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу Мікроекономіка (для студентів 3 курсу заочної форми навчання). Х.:ХДАМГ, Тимофієва С.Б. Плани семінарських і практичних занять з курсу Мікроекономіка ( для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напрямів Облік і аудит, Економіка підприємства. Х.: ХДАМГ, ЗМ 1. Основи мікроекономічного аналізу. Теорія поведінки споживача Структура змістового модуля Змістовий модуль 1 включає три укрупнених елементи (теми): Вступ до мікроекономіки. Теорія поведінки споживача.. Основи аналізу попиту та пропозиції. Теорія еластичності. Основні навчальні цілі: зрозуміти, що вивчає мікроекономіка; з ясувати сутність поняття корисність ; розкрити зміст граничної корисності й показати її відмінність від загальної корисності; сформулювати закон спадної граничної корисності; зрозуміти правило максимізації корисності; вивчити криві байдужості, пояснити їх властивості; характеризувати карти байдужості, пояснюючи різні їх конфігурації; визначати граничну норму заміщення та встановлювати, що лежить в основі зміни її величини; розкрити зміст бюджетної лінії і факторів, що визначають її положення; характеризувати різні концепції щодо рівноваги споживача, визначати її умови та фактори, що можуть її порушити; вміти будувати й пояснювати криві доход-споживання і ціна-споживання ; визначати зміст ефекту доходу та ефекту заміщення; розкрити сутність та значення законів Госсена; визначати сутність і будувати криві Енгеля; пояснювати утворення надлишку споживача і фактори, що впливають на його зміну; визначити сутність понять: попит, ринковий попит, пропозиція, ринкова пропозиція ; проаналізувати дію цінових та нецінових факторів попиту і їх вплив на криву попиту; охарактеризувати дію цінових та нецінових факторів пропозиції на зміну величини пропозиції та зміни у пропозиції; пояснити стан рівноваги на ринку певного товару і охарактеризувати її сталість; з ясувати методологічні основи концепції еластичності; показати, як цінова еластичність попиту може бути використана для виміру реакції обсягу попиту на зміну ціни товару; визначити, що обумовлює розбіжності у величинах коефіцієнтів цінової еластичності попиту 6 на різні товари; вивчити перехресну еластичність, методи її розрахунку й порівняти розбіжності у величині коефіцієнта перехресної еластичності на взаємозамінні, взаємодоповнюючі й нейтральні товари; визначити цінову еластичність пропозиції, її коефіцієнти і залежність її величини від фактора часу. Основні терміни та поняття Аксіома безперервності. Аксіома транзитивності. Аксіома ненасиченості. Аксіома повної (досконалої) упорядкованості. Аксіома незалежності споживача або відсутності зовнішніх ефектів. Бюджетна лінія. Ефект Веблена. Другий закон Госсена. Ефект доходу. Ефект заміщення. Карта байдужості. Кардиналістська концепція корисності. Корисність (гранична, загальна, зважена). Крива байдужості. Крива Енгеля. Кутове вирішення оптимуму споживача. Мікроекономіка (позитивна, нормативна). Моделі (граничні, рівноважні, раціоналістичні, оптимізаційні; вербальні, графічні, аналітичні, табличні). Нахил кривої байдужості. Оптимізаційна модель Лагранжа. Ординалістська концепція корисності. Парадокс Гіффена. Парадокс Ерроу. Перший закон Госсена. Рівновага споживача. Рівняння бюджетної лінії. Функція корисності, її модифікації. Величина попиту. Величина пропозиції. Еластичність. Еластичний, нееластичний, абсолютно еластичний, абсолютно нееластичний, одинично еластичний попит. Еластична, нееластична одинично еластична пропозиція. Закон попиту. Закон пропозиції. Коефіцієнти еластичності попиту6 за ціною, за доходом, перехресна. Коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною (середній та миттєвий).ефект доходу. Ефект заміщення. Крива попиту. Крива пропозиції. Комплементарні товари. Незалежні товари. Нейтральні товари. Низькоякісні товари. Нормальні товари. Попит. Пропозиція. Ринкова рівновага. Товари субститути. Функція попиту. Функція пропозиції. Фактори, що впливають на сталість ринкової рівноваги. 7 Тема 1.1. Вступ до мікроекономіки Зміст теоретичної частини заняття 1. Проблема вибору в умовах обмеженості ресурсів, Крива виробничих можливостей, її значення в мікроекономічному аналізі. Економічні чинники, що обумовлюють діяльність суб єктів господарювання. 2. Предмет і функції мікроекономіки. 3. Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Моделювання, графічний аналіз. Запитання для обговорення 1. Історія розвитку мікроекономіки. 2. Що вивчає мікроекономіка? 3. Основні функції економіки як складової частини економічної теорії. 4. Методологічні посилання мікроекономіки. 5. Обмеженість економічних ресурсів. Принцип обмеженості. Крива виробничих можливостей (КВМ). 6. Використання граничних величину в мікроекономічному аналізі. 7. Гіпотеза про раціональну поведінку людей, її використання в мікроекономічному аналізі. 8. Моделювання як метод мікроекономічного аналізу. Види моделей. 9. Фундаментальні економічні питання. Способи їх вирішення. Практична частина Товар А 13 А 11 В 8 F 5 С Е товар В Задача 1. Крива виробничих можливостей (КВМ) характеризує максимально можливі обсяги виробництва товарів А і В при повному використанні економічних ресурсів. Якими будуть витрати втрачених можливостей при виробництві 11 одиниць товару А і 5 одиниць товару В. Що можна сказати про КВМ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks