МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 45 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІЛОСОФІЯ ПРАВА Харків 2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІЛОСОФІЯ ПРАВА Харків 2011 Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни Філософія права / уклад. : О. Г. Данильян, С. І. Максимов, М. П. Колесніков та ін. Х. : Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, с. У к л а д а ч і : О. Г. Данильян, С. І. Максимов, М. П. Колесніков, В. А. Трофименко, С. В. Шефель Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою університету (протокол 5 від р.) Національний університет Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2011 ВСТУП Філософсько-правові знання є невід ємною частиною формування цілісного світогляду. Вони мають передусім методологічно озброїти майбутнього правника, виробити в нього потребу й бажання діалектично мислити, набувати вміння професійно ставитися до зростаючого обсягу наукової інформації. Оволодіння філософсько-правовими поняттями пов язане з переборюванням догматичних методів мислення, удосконаленням творчих здібностей, потрібних для становлення особистості вченого, викладача, вихователя молоді. Це зумовлено не тільки необхідністю збагачення інтелектуальної культури майбутнього юриста, а й потребами подолання формально-догматичних тенденцій у правовій науці. Таким чином, викладання філософії права являє собою одну з найважливіших складових вироблення професійних і загальнокультурних якостей майбутнього правознавця, виховання всебічно розвиненої особистості. Усвідомлення цінності духовної культури, її єдності й цілісності не можливе без філософського осягнення здобутків світової правової культури. Теоретичним підґрунтям слугує вивчення філософії права. Важливо, щоб студенти засвоїли зміст не тільки першоджерел, певних наукових праць, а й зрозуміли смисл головних філософсько-правових категорій у контексті логіки правової культури, що дозволить їм творчо підходити до аналізу актуальних правових проблем, які стоять перед людством. Відповідно до вимог програми з філософії права передбачено такі форми індивідуальної роботи, як доопрацювання лекцій, самостійне ознайомлення з першоджерелами, філософськоправовою літературою, підготовка рефератів до теми (модуля) або за вузькоспеціальною проблематикою тощо. Серед інших форм можна виділити такі: анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, у тому числі періодичних видань, бібліографіч- 3 ний опис, участь у роботі гуртка, проблемної групи з філософії та філософії права, підготовка тез, статей, конкурсних наукових робіт, підготовка перекладу з іноземної мови, складання кросвордів, написання есе. Варто відмітити, що сьогодні перелік не є вичерпним. Болонська система освіти дає можливість студенту запропонувати викладачеві власний вид індивідуальної роботи та виконати її. Кредитно-модульна система освіти також дозволяє обрати самостійно вид індивідуальної роботи. Нормативну базу її завдань складають акти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, серед яких наказ 812 від р. Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, Рекомендації щодо впровадження кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, затверджені наказом МОН України 774 від р., та акти Національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, первинним з яких є Положення про організацію навчального процесу в кредитномодульній системі підготовки фахівців. 4 І. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ Основними видами індивідуальної роботи студентів вважаються: 1) підготовка та написання реферату; 2) участь у роботі студентського наукового гуртка чи проблемної групи; 3) підготовка тез та участь у студентській науковій конференції; 4) анотування та реферування навчальної літератури, наукових джерел із філософії права; 5) складання бібліографії з обраної теми; 6) переклад з іноземної мови; 7) складання кросворду, тесту з філософії права; 8) написання есе; 9) інші форми індивідуальної роботи, запропоновані студентами. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТУ 1. Загальні положення Написання реферату з філософії права є однією з форм індивідуальної роботи студентів. Виконується самостійно, має відображати наукові інтереси студента, рівень його знань, умінь. Виконавцю необхідно продемонструвати вміння послідовно, логічно викладати суть проблеми, хоча б елементарно узагальнити свій доробок. Тема реферату ґрунтується на аналізі та вирішенні однієї з проблем філософії права, її розкриття повинно допомогти найбільш повно розкрити студенту його здібності, ліквідувати прогалини в засвоєнні курсу філософії права або, навпаки, продемонструвати глибину та системність знань. 5 2. Структура реферату Структура реферату з філософії права традиційна: вступ, основна частина (2-3 питання), висновок, список використаної літератури. У вступі з ясовуються актуальність проблеми, її значущість, стан розробленості, необхідність проведення дослідження, формулюються конкретні завдання й мета. Приблизний обсяг вступу 1-2 сторінки. В основній частині розкривається сама тема дослідження. Текст повинен точно відповідати плану. При цьому автору необхідно висвітлити головні питання, посилаючись не на одне, а на кілька літературних джерел, в яких міститься їх аналіз. Висвітлення теми реферату може здійснюватися порізному: чи в історичному (від минулого до сьогодення), чи в логічному (за головними, істотними, вузловими моментами), чи в актуальному плані (від нинішнього часу, через його призму, до минулого і про минуле). У висновках підбиваються підсумки роботи, подається узагальнення важливих положень, міститься власне враження від досягнень науковців у розв язанні теми, що досліджувалась. Обсяг висновків не повинен перевищувати 1-2,5 сторінки. Завершує реферат список використаної літератури. 3. Вимоги до оформлення реферату Як будь-яка дослідницька робота, реферат із філософії права повинен бути правильно оформлений (тобто цитати мають бути вивірені і точні; переказувати точки зору того чи іншого автора, його погляди, ідеї, висунуті проблеми і положення слід адекватно; посилання мусять бути достовірними). При оформленні варто додержуватися таких вимог: а) перша сторінка (без номера) відводиться для обкладинки реферату і не входить до загальної кількості сторінок (зразок наведено на с. 12); б) на другій сторінці наводиться план, який включає до 6 себе такі реквізити: угорі посередині сторінки друкується слово ЗМІСТ, нижче Вступ (без позначення номера), потім під номерами розділи, яких має бути не більше чотирьох. Наступний розділ Висновки також не нумерується. Останнім йде (теж без номера) Список використаної літератури. Сам список додається в кінці реферату з нової сторінки; в) після сторінки з планом наводиться текст реферату з послідовним повторенням назв розділів. Наприкінці кожного розділу повинні бути зроблені відповідні висновки щодо розглянутого питання; г) список літератури, яка вивчається і цитується, складається або відповідно до порядку її використання, або в алфавітному порядку. Наприклад: 22. Правове виховання в сучасній Україні: моногр. / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін.; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. Х.: Право, с. Статтю періодичного видання слід наводити таким чином: 14. Лактионов С. Н. Истина проблема историческая? / С. Н. Лактионов // Вопросы философии С д) посилання на авторів літератури, що цитується, вказуються в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 3], де перша цифра означає порядковий номер джерела зі списку, друга сторінку, або внизу кожної сторінки реферату з позначенням усіх вихідних даних джерела; е) реферат друкується на стандартних аркушах паперу через 1,5 інтервал, з полями не менше 3 см ліворуч, 1,5 см праворуч, 2 см зверху і знизу. Шрифт Тіmes New Roman, 14. Обсяг реферату до 20 с.; ж) на останній сторінці списку літератури автор ставить дату і свій підпис; з) реферат слід ретельно вичитати, після цього прошити. Реферат здається викладачеві в електронному варіанті на диску CD-RW. При здачі реферату на диску студент повинен дотриматися усіх вимог до оформлення реферату, окрім тих, які стосуються його відтворення на папері. Файл на диску має бути збережений у форматі Документ MS Word з розширенням.doc. Ім ям файла є прізвище студента. 7 ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ 1. Концепція блага і справедливості в діалозі Платона Держава. 2. Вчення про справедливість і право Аристотеля. 3. Оформлення концепції природного права в філософії еллінізму. 4. Вчення про справедливість, право і державу Августина Аврелія. 5. Християнство та права людини. 6. Релігійно-моральне обґрунтування ідеї прав людини М. Лютером. 7. Н. Макіавеллі: пріоритет політики над правом і мораллю. 8. Основні ідеї роботи Т. Гоббса Левіафан. 9. Ідея свободи у філософії Дж. Локка. 10. Теорія суспільного договору Ж.-Ж. Руссо. 11. Кантівське моральне обґрунтування права. 12. Кантівське вчення про ідеальні першооснови правопорядку. 13. Гегелівське розуміння природи права. 14. Проблема природи та співвідношення громадянського суспільства та держави в філософії права Гегеля. 15. Філософсько-правові погляди Фіхте. 16. Історична школа права, її світоглядні витоки, сутність та вплив на розвиток філософсько-правової думки. 17. Філософсько-правова концепція марксизму, її світоглядні витоки, зміст, переваги та недоліки. 18. Філософсько-правова концепція Р. Штаммлера. 19. Філософсько-правова концепція П. Новгородцева. 20. Філософсько-правова концепція Б. Чичеріна. 21. Аналітична юриспруденція X. Харта (за його книгою Концепція права ). 22. Філософсько-правова концепція Л. Фуллера. 23. Філософсько-правова концепція Р. Двойкіна. 24. Теорія справедливості Дж. Ролза. 25. Феноменологічна філософія права. 8 26. Екзистенціалістська філософія права. 27. Філософсько-правова герменевтика. 28. Комунікативно-дискурсивна концепція права. 29. Ідея права в творчості філософів доби Просвітництва в Україні. 30. Філософсько-правові погляди Петра Лодія. 31. Філософія права у Харківському університеті наприкінці ХІХ початку ХХ ст. (К.Н. Ярош, А.Н. Фатєєв, М.І. Палієнко). 32. Головні ідеї праці П.Юркевича Історія філософії права. Вступ. 33. Проблема співвідношення особистості, нації та держави в творчості політичних мислителів України XIX початку XX ст. 34. Синтетична теорія права Б. Кістяківського (за працею Методологічна природа науки про право ). 35. Теорія соціальної правової держави Б. Кістяківського (за працею Держава правова та соціалістична ). 36. Психологічна концепція права Л. Петражицького (за працею Теорія права і держави у зв язку з теорією моральності ). 37. Право на гідне існування у вітчизняній філософії права. 38. Релігійно-екзистенційне обґрунтування прав людини М. Бердя
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks