МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 007р. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ» (для студентів-іноземців

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 55 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 007р. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ» (для студентів-іноземців підготовчого відділення за спеціальністю ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, БІОЛОГІЧНІ, ФІЗКУЛЬТУРИ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ) о-модульної системи організації навчального процесу Харків ХНАМГ 0 Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» (для студентів-іноземців підготовчого відділення за спеціальністю охорони здоров'я, біологічні, фізкультури, сільськогосподарські) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. Д. Панайотова, І. С. Зайцева Х.: ХНАМГ, 0 6 с. Укладачі: Т. Д. Панайотова, І. С. Зайцева Рецензент: зав. кафедри української і російської мов як іноземних, канд. філолог. наук, доц. І. В. Вальченко Програма та робоча програма навчальної дисципліни Хімія для студентівіноземців, які навчаються на підготовчих факультетах (відділеннях) вищих навчальних закладів. Затверджено на засіданні кафедри української і російської мов як іноземних (протокол 6 від 8.0.0). Т. Д. Панайотова, І. С. Зайцева ХНАМГ 0 ЗМІСТ Стор. ВСТУП..4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ..6.. Мета, завдання та предмет вивчення дисципліни.6. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни Освітньо-кваліфікаційні вимоги..7.4 Рекомендована основна навчальна література Анотації програми навчальної дисципліни 8. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 0. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за видами навчальної роботи Зміст дисципліни за розділами.0.3 Розподіл часу за розділами та форми навчальної роботи студента...4. Лекційний курс Практичні заняття...6. Лабораторні роботи 4.7. Індивідуальні заняття.4.8. Самостійна навчальна робота студента Засоби контролю 5.0. Інформаційно-методичне забезпечення.5 3 ВСТУП Хімія фундаментальна природнича наука, яка вивчає навколишній світ, тобто матерію та рух в їх неподільній єдності, і має багатогранні перспективи у всіх напрямах розвитку науково - технічного прогресу. Найважливіші технічні досягнення (космічна техніка, ядерна енергетика, мікроелектроніка, комп'ютерна техніка та ін.) неможливі без використання нових матеріалів з особливими властивостями, які створює хімія. Знання хімії потрібні для плідної творчої діяльності сучасного фахівця у багатьох галузях: хімії та хімічної технології, біології, медицині, фізиці, приладо- і машинобудуванні, електро- і радіотехніці, мікроелектроніці, сільському господарстві, будівництві тощо. Курс хімії на підготовчих факультетах для іноземних громадян входить до циклу дисциплін базової підготовки за спеціальностями: хімія, охорона здоров'я, біологія, сільське господарство, фізкультура, фізика, а також за інженерно-технічними, інженерно-економічними. Програму з хімії для студентів-іноземців підготовчих факультетів у вищих навчальних закладах укладено на основі нової навчальної програми з хімії для українських загальноосвітніх шкіл, програми з хімії для підготовчих відділень вищих навчальних закладів України, програми з української (російської) мови для студентів-іноземців підготовчих факультетів вищих навчальних закладів України. Програмою передбачено проведення лабораторного практикуму, який сприяє поглибленому засвоєнню теоретичного курсу, оволодінню навичками і вміннями розв'язування експериментальних задач. Важлива форма вивчення хімії самостійна робота іноземних студентів, на яку відводиться значна частина часу студентів і викладача. Випускний іспит з хімії на підготовчому факультеті для іноземних громадян є вступним у вищі навчальні заклади України. Програма розроблена на основі 4 ГСВОУ МОНУ Програма дисципліни Хімія для студентів-іноземців підготовчих факультетів вищих навчальних закладів України, затверджена заступником міністра освіти і науки України М.Ф. Степко г. СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки іноземних громадян за спеціальністю: охорони здоров'я, біологічні, фізкультури, сільськогосподарські, 008 г. Програма ухвалена кафедрою української і російської мов як іноземних (протокол 6 от 8.0.0). 5 . ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. Мета, завдання та предмет вивчення дисципліни Основна мета викладання дисципліни Хімія на підготовчому факультеті для іноземних громадян підготовка іноземних слухачів до навчання у вищих навчальних закладах України. Завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни є: систематизація знань, здобутих на батьківщині, заповнення прогалин шкільної освіти, зумовлених розбіжністю в національних і українських загальноосвітніх програмах з хімії; формування сучасних уявлень про наукову картину світу, поглиблення знань про ті явища і закони хімії, які використовуватимуться під час вивчення хімії та інших дисциплін у вищих навчальних закладах; вивчення хімічної термінології українською (російською) мовою, засвоєння лексичного матеріалу і конструкцій, які властиві науковому стилю мовлення; опанування мовою хімії як засобом одержання наукової інформації в обсязі, який забезпечує вільне читання і розуміння текстів підручників з хімії українською (російською) мовою; слухання і конспектування лекцій з хімічних дисциплін у загальному потоці з українськими студентами; усне і письмове складання іспитів з хімії українською (російською) мовою. Предмет вивчення дисципліни: загальні хімічні закономірності, фундаментальні основи загальної хімії, хімія елементів, органічна хімія... Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни. Загальна хімія. Теоретичні основи курсу. Основні закони хімії, атомно-молекулярне вчення, будова атома і періодична система хімічних елементів, періодичний закон Д.М. Менделєєва, хімічний зв'язок, закономірності перебігу хімічних реакцій, розчини і теорія електролітичної дисоціації, основні класи неорганічних сполук, окисно-відновні процеси. 6 . Неорганічна хімія. Властивості хімічних елементів і їх сполук. Загальні властивості металів; елементи I А, II А, III А груп; загальна характеристика неметалів; елементи VII А, VI А, V А, IV А груп. 3. Органічна хімія. Предмет органічної хімії; насичені вуглеводні; ненасичені вуглеводні; ароматичні вуглеводні; спирти, альдегіди, кетони; карбонові кислоти. Підготовчі факультети відповідно до рівня знань іноземних слухачів (виявляється через стартове тестування) можуть змінювати черговість вивчення розділів курсу, скорочувати обсяг окремих тем або вилучати їх, виносити деякі теми на самостійне опрацювання..3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги Показниками задовільного рівня володіння матеріалом є вміння: давати назву хімічним сполукам, складати формули речовин за назвами, розрізняти класи сполук; користуватися періодичною системою хімічних елементів, таблицею розчинності солей, кислот і гідроксидів у воді; складати рівняння хімічних реакцій і математичних розрахунків за ними..4 Рекомендована основна навчальна література 3 4. Капустян, А.И. Химия для студентов иностранцев подфаков вузов [Текст] / А.И. Капустян, Т.В. Табенская М.: Высш. шк., с. Хомченко, Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы [Текст] / Г.П. Хомченко. К.: А.С.К., с. Введение в язык предмета: черчение, математика, химия, физика. Пособие для иностранных учащихся подготовительных факультетов [Текст] / И.А. Ясницкая, А.И. Лобода и др. К.: Українське видавництво, с. Панаетова, Т.Д. Химия. (Учебное пособие для иностранных учащихся подготовительного отделения) [Текст] / Т.Д. Панаетова, И.С. Зайцева; Харк. нац. акад. гор. хоз-ва. Х.: ХНАГХ, с. 7 .5 Анотації програми навчальної дисципліни Анотація програми навчальної дисципліни ХІМІЯ Мета: підготовка іноземних слухачів до навчання у вищих навчальних закладах України. Предмет: загальні хімічні закономірності, фундаментальні основи загальної хімії, хімія елементів, органічна хімія. Зміст: Загальна хімія. Теоретичні основи курсу: основні закони хімії, атомно-молекулярне вчення, будова атома і періодична система хімічних елементів, періодичний закон Д.М. Менделєєва, хімічний зв'язок, закономірності перебігу хімічних реакцій, розчини і теорія електролітичної дисоціації, основні класи неорганічних сполук, окисно-відновні процеси. Неорганічна хімія Властивості хімічних елементів і їх сполук: загальні властивості металів; елементи I А, II А, III А груп; загальна характеристика неметалів; елементи VII А, VI А, V А, IV А груп. Органічна хімія предмет органічної хімії; насичені вуглеводні; ненасичені вуглеводні; ароматичні вуглеводні; спирти, альдегіди, кетони; карбонові кислоти. Аннотация программы учебной дисциплины ХИМИЯ Цель: подготовка иностранных слушателей к обучению в высших учебных заведениях Украины. Предмет: общие химические закономерности, фундаментальные основы общей химии, химия элементов, органическая химия. Содержание: Общая химия. Теоретические основы курса: основные законы химии, атомно-молекулярное учение, строение атома и периодическая система химических элементов, периодический закон Д.И. Менделеева, химическая связь, закономерности протекания химических реакций, растворы и теория электролитической диссоциации, основные классы неорганических соединений, окислительно-восстановительные процессы. Неорганическая химия. 8 Свойства химических элементов, а также их соединений: общие свойства металлов; элементы I А, II А, III А групп; общая характеристика неметаллов; элементы VII А, VI А, V А, IV А групп. Органическая химия предмет органической химии; предельные углеводороды; непредельные углеводороды; ароматические углеводороды; спирты, альдегиды, кетоны; карбоновые кислоты. ABSTRACT CHEMISTRY Purpose: training in chemistry for the foreign students before studying at higher educational institutions of Ukraine. Object: general chemical laws, fundamentals of general chemistry, chemistry of elements, organic chemistry. Contents: General chemistry. - Theoretical basics of course: basic laws of chemistry, atomic-molecular theory, structure of an atom and the periodic system of chemical elements, Mendeleev's periodical law, chemical bonds, regularities of chemical reactions, solutions and the theory of electrolytic dissociation, the main classes of inorganic compounds, redox processes. Inorganic chemistry. - Properties of chemical elements and their compounds: general properties of metals and elements of IA, IIA, IIIA groups; general characteristics of non-metals; elements of VIIA, VIA, VA, IVA and groups. Organic chemistry the subject of organic chemistry, saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids. 9 . РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за видами навчальної роботи (за робочими навчальними планами денної форми навчання) Всього, годин Семестри Аудиторні Лекції у тому числі Практичні, семінари Лабораторні Години Самостійна робота Контр. роб. (кільк.) у тому числі КП / КР РГР Іспит (семестр) Залік (семестр) 6, ,. Зміст дисципліни за розділами. Загальна хімія. Теоретичні основи курсу... Атомно-молекулярне вчення. Основні поняття і закони хімії... Будова атома і періодична система елементів..3. Хімічний зв'язок..4. Основні класи неорганічних сполук..5. Хімічні реакції і закономірності їх перебігу..6. Розчини. Розчини електролітів..7. Окисно-відновні процеси..8. Електрохімічні процеси.. Неорганічна хімія. Властивості хімічних елементів і їх сполук... Загальні властивості металів... Елементи I А, II А, III А груп..3. Загальна характеристика неметалів..4. Елементи VII А, VI А, V А, IV А груп. 3. Органічна хімія. 3.. Предмет органічної хімії. 3.. Насичені вуглеводні Нена
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks