МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Методичні вказівки - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 33 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності Екологія та охорона навколишнього середовища ) Харків ХНАМГ 2011 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності Екологія та охорона навколишнього середовища )/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Ю. І. Вергелес. Х.: ХНАМГ, с. Укладач: Ю. І. Вергелес Рецензент: технічний директор підприємства «Козій і Партнери - СЕМЕТРИКС» (м. Харків, Україна), ветеран Збройних Сил СРСР, підполковник запасу РВСП Козій С. П. Затверджено на засіданні кафедри інженерної екології міст, протокол 3 від Зміст Зміст 3 Вступ 4 Мета і задачі роботи 5 Етапи виконання роботи 5 1. Підготовчий етап 6 2. Етап планування 7 3. Етап виконання 8 4. Етап завершення та підготовки РГР до презентації 9 Орієнтовна структура звіту із розрахунково-графічної роботи 12 Додаток. Як зробити ефективну презентацію 12 Рекомендовані джерела 16 3 Вступ Дисципліна Інформаційні технології, що викладається на першому етапі навчання в магістратурі, по завершенні якого починається власне дипломне проектування, спрямована на підготовку індивідуальних дипломних проектів магістрами. Проблематику і теми проектів студенти обирають самостійно разом із керівником, виходячи із власних професійних потреб і наукових інтересів випускної кафедри. Хоча безпосередньо дипломне проектування розпочинається після заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру та офіційного остаточного затвердження тем дипломних проектів на засіданні кафедри, у весняному семестрі останнього року навчання, - робота над дипломним проектом магістра починається з перших тижнів осіннього семестру. Тому всяким чином вітаються попередні та подальші консультації із викладачами кафедри та фахівцями організацій і підприємств, де студенти проходили технологічні практики та/або стажувалися для набуття професійної кваліфікації, і де вони виконуватимуть свої дипломні проекти. Виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) за темою дипломного проекту магістра при вивченні дисципліни Інформаційні технології (проектування) є інтегрованим із виконанням лабораторних робіт 1. Таким чином, ті знання і вміння, що студенти набувають під час лабораторних занять, потім втілюються у розрахунково-графічній роботі, яка представляє задум та план дипломного проекту в цілому, окреслює цілі і задачі, які необхідно вирішити протягом дипломного проектування, і презентує результати, які свідчать про досягнення хоч би однієї партикулярної цілі проекту. Крім того, така розрахунково-графічна робота в подальшому стає основою кінцевої презентації дипломної роботи магістра під час процедури захисту в державній екзаменаційній комісії наприкінці терміну навчання. Виконання і презентація розрахунково-графічної роботи із застосуванням широкого набору методів і засобів інформаційних технологій є єдиною підставою для підсумкової атестації за дисципліною. Критерії та шкала оцінювання наведені у Програмі навчальної дисципліни Інформаційні технології (2009) 2, разом з якою, а також із методичними вказівками до лабораторних занять і самостійної роботи студентів, дані методичні вказівки утворюють єдиний навчально-методичний комплект дисципліни. Дані методичні вказівки включають мету і задачі розрахунково-графічної роботи, поради щодо організації діяльності студентів, орієнтовну структуру і формат роботи, деякі приклади оформлення її окремих елементів із проектів студентів магістратури попередніх навчальних років, а в якості додатку рекомендації щодо 1 Див.: Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки магістрів Екологія, спеціальності Екологія та охорона навколишнього природного середовища ). /Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Ю. І. Вергелес. Х.: ХНАМГ, с. 2 Програма навчальної дисципліни Інформаційні технології (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки магістрів Екологія, спеціальності Екологія та охорона навколишнього природного середовища ). /Укл.: Вергелес Ю. І. Харків: ХНАМГ, с. 4 створення ефективних презентацій, які були підготовлені групою студентів магістратури в 2010/2011 навч. р. під керівництвом автора-укладача. Розрахунково-графічна робота виконується за рахунок годин самостійного навчання студентів. Мета і задачі роботи Мета розрахунково-графічної роботи продемонструвати готовність студентів магістратури до самостійного виконання і представлення результатів дипломних проектів. Задачі, які підлягають вирішенню при виконанні розрахунково-графічної роботи, окреслюються таким переліком: вибрати тематику, проблему та об єкт дипломного проектування за умов співробітництва із керівником дипломного проекту; встановити зацікавлені сторони у виконанні дипломного проекту та відпрацювати взаємодію із ними; вибрати оптимальну стратегію проектування; сформулювати загальну (широку), партикулярні цілі проекту в цілому; сформулювати задачі для виконання і досягнення партикулярних і загальної цілей проекту; оцінити необхідні ресурси для виконання проекту; оцінити ризики, що можуть завадити виконанню проекту; обрати задачі, виконання яких протягом вивчення дисципліни Інформаційні технології приведе до досягнення хоч би однієї партикулярної цілі дипломного проекту; сформулювати вимоги щодо даних, які необхідно зібрати для виконання обраних задач проекту; обґрунтувати і застосувати методику щодо вирішення обраних задач; у разі необхідності, спланувати і виконати експериментальні дослідження; запропонувати найбільш адекватні програмні засоби для вирішення обраних задач і підготовки презентації результатів; взяти участь у взаємному моніторингу проектів студентами академічної групи; підготувати звіт про виконану роботу у вигляді комп ютерної презентації; захистити результати виконання РГР. Етапи виконання роботи Робота розрахована на виконання протягом всього семестру, тобто 18 тижнів. Окремі етапи РГР прив язані до відповідних лабораторних занять. Зміст кожного етапу подається у вигляді технологічних карт. 5 1. Підготовчий етап Зміст діяльності Тиждень 6 лабораторної роботи Очікувані результати РГР Усна презентація проектної проблематики (до 5 хв.) Робочий файл із оцінками запропонованих стратегій виконання проекту. Ескіз (синопсис) проекту. (1) Вибрати проблему із найвищим ступенем пріоритетності із кола проблем, пов язаних із тематикою дипломної роботи. (2) Попередньо розбити виконання запропонованих заходів на етапи, що об єднують декілька простіших операцій для вирішення однієї спільної задачі. (3) Запропонувати різні стратегії виконання проекту і оцінити їх за критеріями оптимальності: (а) по результату, (б) по витратах матеріальних, фінансових та людських ресурсів, (в) за часом. (4) Обрати найоптимальнішу стратегію в умовах системи обмежень за ресурсами та часом. (5) Виявити та проаналізувати основну функціональну потребу (дослідницьку проблему). (6) Виконати в ескізі проект, який здатний задовольнити як основну, так і додаткові потреби. (7) Виконати попередню оцінку матеріальних і трудових ресурсів для здійснення проекту. (8) Сформулювати вимоги щодо якості окремих компонентів (вузлів) проекту. (9) Заповнити матрицю взаємодій компонентів (вузлів) проекту. (10) Виконати аналіз обмежень щодо очікуваних результатів. (11) Виявити зацікавлені сторони проекту. Матриця взаємодії компонентів проекту. Список зацікавлених сторін проекту. Ескізні варіанти проект- (12) Розглянути альтернативні проектні рішення. 2. Етап планування Зміст діяльності (1) Сформулювати загальну (широку) мету проекту. (2) Сформулювати партикулярні цілі проекту. (3) Застосувати методологію SMART щодо оцінки цілей проекту. (4) Сформулювати задачі до кожної із партикулярних цілей. (5) Побудувати граф дерева цілей та задач проекту. (6) Ідентифікувати і оцінити ресурси, що необхідні для виконання проекту. (7) Побудувати діаграму Ґантта. (8) Провести аналіз ризиків та спланувати заходи щодо запобігання ситуаціям чи подолання наслідків ситуацій, що ставлять під загрозу досягнення цілей Тиждень лабораторної роботи проекту. (9) Побудувати діаграму ПЕРТ. (10) Заповнити логікоструктурну матрицю проекту них рішень. Очікувані результати РГР Робочий файл із оцінками цілей проекту згідно із запропонованою методологією. Дерево цілей та задач проекту. Робочі файли із кошторисом проекту. Діаграма Ґантта. Робочий файл із таблицею можливих ризиків та їх оцінок. Діаграма ПЕРТ або подібна. Заповнена логіко-структурна матриця проекту. 7 3. Етап виконання Зміст діяльності (1) Продовжити виконання проекту згідно із планом робіт. (2) Підготуватися до моніторингу власного проекту та проекту колег із академічної групи. (3) Провести моніторинг проектів. (4) Звітувати про результати моніторингу проектів. (5) Внести корективи у план і програму виконання робіт за проектом. (6) Оцінити отримані результати. Тиждень лабораторної роботи Очікувані результати РГР Протоколи досліджень. Робочі файли із матеріалами щодо виконання задач проекту. Звіт колеги щодо моніторингу Вашого проекту. Чернетка презентації. Рис. 1 Приклад дерева цілей проекту 8 4. Етап завершення та підготовки РГР до презентації Зміст діяльності (1) Підготувати звіт-презентацію за результатами виконання проекту. (2) Усно представити результати, супроводжуючи демонстрацією підготовленої засобами комп ютерної техніки презентації. Тиждень лабораторної роботи Очікувані результати РГР Готова частина дипломного проекту Залік за навчальною дисципліною Інформаційні технології 9 10 Рис. 2 Інший приклад оформлення дерева цілей і задач проекту 10 Христенко В.С. МЭООСа-51 Тема: Защита поверхностных водных объектов от загрязнения поверхностным стоком с территорий полигонов ТБО (на примере полигона Дергачи) Выбор темы Корректировка темы Формулировка целей и задач Изучение состояния проблемы Отбор проб и проведение анализа* 11 Литературный поиск Анализ и сравнение методов очистки Разработка конструкции очистных сооружений Анализ и сравнение результатов исследований Разработка рекомендаций Корректировка работы, исправления Подготовка доклада сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Рис. 3 Приклад діаграми Ґантта. 11 Орієнтовна структура звіту із розрахунково-графічної роботи 1. Титульний аркуш (слайд). 2. Досліджувана в проекті проблема. 3. Загальна мета проекту. 4. Партикулярні цілі проекту. 5. Дерево цілей і задач проекту (приклади рис. 1, 2). 6. Діаграма Ґантта (приклад рис. 3). 7. Діаграма ПЕРТ або аналогічна. 8. Таблиця результатів оцінки ризиків щодо виконання проекту. 9. Детальний опис діяльності за етапом проекту, що визначений для виконання РГР. 10. Методика досліджень із зазначенням використаних програмних комп ютерних засобів проектування і управління. 11. Отрим
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks