МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Запорізький державний медичний університет - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Запорізький державний медичний університет Рекомендовано на методичній нараді кафедра факультетської педіатрії зав.кафедрою професор Недельська С.М. 2015 р.

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 66 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Запорізький державний медичний університет Рекомендовано на методичній нараді кафедра факультетської педіатрії зав.кафедрою професор Недельська С.М. 2015 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ Навчальна дисципліна педіатрія Модуль Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей Змістовний модуль Кардіоревматологія дитячого віку Тема заняття Запальні та незапальні захворювання серця у дітей Курс 4 Факультет медичний Склав(ла) Доцент Мазур В.І., переглянуто в 2015 р. ас. Кузнєцова О.Д. Запоріжжя 2015 1. Актуальність теми: Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення поширеності неревматичних кардитів у дітей. Серйозність проблеми змушує провідних педіатрів України активно займатися вдосконаленням методів діагностики і лікування даної патологї. Вивчаються її патогенетичні механізми і клінічні варіанти. Особливої уваги заслуговують ідіопатичні варіанти захворювання. Своєчасна діагностика і адекватне лікування дозволяють запобігти формуванню ускладнень, зберегти здоров я і попередити ймовірність прогресування і розвитку серйозної серцево-судинної патології. 2. Конкретні цілі: 1. Визначати етіологічні фактори та гемодинаміку при міокардиті, інфекційному ендокардиті, ПМК, кардіоміопатії. 2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину при міокардиті, інфекційному ендокардиті, ПМК, кардіоміопатії. 3. Визначати особливості перебігу міокардиту у новонароджених дітей і ставити попередній клінічний діагноз. 4. Визначити особливості перебігу туберкульозного кардиту у дітей 5. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при міокардиті, інфекційному ендокардиті,пмк,кардіоміопатії: загальноклінічний, біохімічний аналізи крові, коагулограма, дослідження синовіальної рідини, імунологічні дослідження, ЕКГ, рентгенологічне дослідження, ехокардіографія. 6. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики міокардиту, інфекційного ендокардиту, кардіоміопатії 7. Проводити диференціальну діагностику гострої ревматичної лихоманки, ЮРА, реактивних артропатій, неревматичного кардиту у дітей. 8. Здійснювати прогноз при міокардиті, інфекційному ендокардиті, ПМК, кардіоміопатії. 9. Визначити показання для трансплантації серця. 10. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в кардіоревматології дитячого віку. 3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція) Дисципліна Анатомія, Фізіологія Отримані навики Знати анатомо-фізіологічні особливості ССС у дітей Пат.анатомія, Пат.фізіологія Пропедевтика дитячих хвороб Променева діагностика Фармакологія Визначати реакцію ССС на перевантаження тиском, об'ємом, порушень серцевої гемодинаміки Володіти методикою дослідження і семіотикою захворювань органів ССС, проведенням клінічного аналізу крові, ЕКГ, ФКГ Визначати симптоми ВВС і СН і кардиту, класифікувати СН, трактувати дані аналізу крові, ЕКГ, ФКГ. Малювати схему кровообігу у дитини в нормі. Володіти ЕхоКГ і рентгенологічними методами діагностики серця і судин Призначити і оцінити результати ЕхоКГ, рентгенологічних методів обстеження. Виписувати препарати: глікозиди, адреноблокатори, сечогінні, вазодилятатори, препарати калію, магнію, вітаміни, антибіотики Визначити покази, призначити і виписати рецепти з відповідними препаратами 4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття. Записати в зошиті: 1.Визначення кардиту,пмк,кардіоміопатії. 2.Причини та патогенез хвороби (схематично) цих хвороб. 3.Стадії НК. 4.Класифікацію кардита,пмк,кардіоміопатії. 5.Показання для призначення глюкокортикоїдів при кардиті 6.План обстеження при підозрі на кардит,пмк,кардіоміопатію Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття: 1. Неревматичний кардит 2. Інфекційний ендокардит 3. Кардіоміопатія (дилятаційна, гіпертрофічна, рестриктивна) 4.Серцева недостатність 5. Пряма цитопатогенна дія збудника 4.2. Теоретичні питання до заняття: 1.Етіологія, патогенез неревматичних кардитів 2. Частота, прогноз НК. 3. Загальна симптоматика НК. 4. Клінічна характеристика основних клінічних варіантів НК,особливості у новонароджених. 5. Інструментальні методи дослідження 6. Диспансерне спостереження за дітьми з НК. 7. Профілактика ускладнень НК 8. Класифікація гострої та хронічної серцевої недостатності 9. Принципи лікування серцевої недостатності,лікування кардитів, особливості у новонароджених. 10.Етіологія ПМК,патогенез,клініка,діагностика.Лікування. 11.Етіологія та патогенез функціональної кардіопатії. Клініка, діагностика, лікування. 12.Прогноз при кардиті, ПМК. 13.Диспансерне спостереження за дітьми з запальними та незапальними захворюваннями серця. Записати у зошиті: 1. Класифікацію НК; 2. Класифікацію кардитів, 3. Лікування НК, 4. Клінічні особливості кардитів у новонароджених, 5. Виписати рецепти: предуктал, аспаркам, тіотріазолін, дігоксин, строфантін, преднізолон, амоксіцилін 4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті: 1.Курація хворих. 2.Скласти план обстеження. 3.Поставити діагноз. 4.Провести диференціальний діагноз. 5.Скласти план лікування. ПРОТОКОЛ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПРОЛАПСУ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА У ДІТЕЙ ШИФР МКХ-Х І34 НЕРЕВМАТИЧНІ УРАЖЕННЯ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА. ПРОЛАПС МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА Пролапс мітрального клапана - патологічний стан, що характеризується аномальним прогинанням у ліве передсердя під час систоли лівого шлуночка однієї або обох стулок мітрального клапана. Виділяють пролапс первинний (ідіопатичний), який має нозологічну самостійність, та вторинний, який є ускладненням або проявом кардіального захворювання чи спадкового захворювання сполучної тканини (синдром Марфана, Елерса-Данлоса тощо). ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ Клінічні: - клініка варіює від безсимптомного перебігу до значних проявів захворювання (визначається клінікою основного захворювання, ступенем сполучнотканинної дисплазії, вегетативними порушеннями, гемодинамічними порушеннями), - середнє-, пізньосистолічне клацання в поєднанні з пізньосистолічним шумом, ізольоване середнє-пізньосистолічне клацання на верхівці, ізольований пізньосистолічний шум на верхівці при аускультації серця, - можуть бути кардіалгії, цефалгії, запаморочення, швидка втомлюваність, відчуття серцебиття, психовегетативні пароксизми, - часто має місце диспластичний тип фізичного розвитку. Параклінічні: - ЕхоКГ (має основне значення): вигинання однієї або обох стулок за лінію коаптації в парастернальній проекції довгої вісі лівого шлуночка та проекції чотирьох камер з верхівки при двомірній ехографії, прогинання однієї або обох стулок за напрямком до задньої стінки лівого передсердя більш як на 3 мм за даними М-ехографії, оцінка наявності та ступеню міксоматозу стулок мітрального клапана, - ДопплерЕхоКГ: наявність та ступінь мітральної регургітації, - ЕКГ: неспецифічні зміни, притаманні основному захворюванню, може бути ізольована інверсія зубців Т у відведеннях ІІ, ІІІ, аvf, або в поєднанні з інверсією в лівих грудних відведеннях, - рентгенографічно: можливі малі розміри серця, вибухання дуги легеневої артерії. ЛІКУВАННЯ - Терапія основного захворювання, на тлі котрого має місце пролапс мі трального клапана. - Діти з первинним асимптоматичним пролапсом мітрального клапана (особливо І ступеню) без мітральної регургітації лікування не потребують. Їхнім батькам належить пояснити, що прогноз захворювання сприятливий і обмежувати активний спосіб життя дітей не потрібно. - Звільняють від занять фізкультурою в загальній групі та спортом дітей з пролапсом, що супроводжується мітральною регургітацією, шлуночковими аритміями, збільшенням інтервалу QТ, порушеннями процесів реполяризації та виникненням непритомних станів. - За наявності вираженої симпатикотонії, синусової тахікардії, екстрасистолії (особливо ранньої та мультифокальної), подовження інтервалу QT, епізодів синкопе в анамнезі - використання бета-адреноблокаторів (пропранолол 1-2 мг/кг/добу в 4 прийоми) курсами до 2-3 місяців під контролем артеріального тиску та ЕКГ з поступовою відміною преперата. - У разі виникнення життєзагрозливих шлуночкових аритмій - аміодарон (10-15 мг/кг на добу в 2 прийоми протягом 5-10 днів, після чого дозу знижують до 2-5 мг/кг) та ін. (за відповідним протоколом). - Дітям з аускультативною формою пролапсу, який супроводжується мітральною регургітацією, підтвердженою ехо- та допплероехокардіографічно, проводять вторинну профілактику інфекційного ендокардиту (за відповідним протоколом). - Санації хронічних вогнищ інфекції - за відповідними показаннями. - Вегетотропні засоби, фізіотерапія, водні процедури (циркулярний, контрстний душ, седативні фітованни), масаж - за відповідними показаннями. - Кардіометаболіти (L-карнітіна хлорід, мілдронат, кардонат, панангін, ін.) - за відповіними показаннями. ПРОТОКОЛ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЕНДОКАРДИТУ У ДІТЕЙ ШИФР МКХ-Х I38-І39 ЕНДОКАРДИТ Ендокардит запально-інфекційне захворювання ендокарда, яке характеризується локалізацією збудника на клапанах серця, рідше на пристінковому ендокарді і супроводжується, як правило, бактеріємією з ураженням різних органів та систем. Найбільш поширені збудники інфекційного ендокардиту серед дітей з нативними клапанами серця: Streptococcus viridans (Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis, Streptococcus mitis) найчастіше виділяють у дітей з вадами серця після стоматологічних процедур; Staphylococcus aureus займає велику частку в структурі хвороби у дітей без попередніх структурних патологій серця; стрептококи групи D (eнтерококи) (Streptococcus bovis, Streptococcus faecalis) найчастіше виділяються у дітей з гастроентерологічними та урологічними маніпуляціями в анамнезі. До менш поширених збудників належать: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, коагулазонегативні стафілококи, Coxiella burnetii, Neisseria gonorrhoeae, Brucella, Chlamydia, Legionella, Bartonella та представники групи HACEK, яка охоплює деякі штами Haemophilus (H. paraphrophilus, H. parainfluenzae, H. aphrophilus), Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens та Kingella. У дітей з протезованими клапанами серця етіологічно значущими є такі збудники, як Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Сandida albicans, Aspergillus, Pseudallescheria boydii, Histoplasma capsulatum та інші. Приблизно в 6% випадків виділити збудник не вдається. Клінічна класифікація ендокардитів включає: Активність процесу: активний, неактивний Ендокардит природних клапанів: первинний, вторинний, протезний Локалізація: АК, МК, ТК, кл.ла, ендокард передсердь або шлуночків. Збудник (Гр.+, Гр. _, L-форми, рикетсії, гриби) Стадія порушення кровообігу Ускладнення Ендокардит у пацієнтів із нативними клапанами серця (НКЕ) гострий та підгострий; ендокардит у пацієнтів із протезованими клапанами серця (ПКЕ) ранній та пізній; ендокардит у пацієнтів, що вживають ін єкційні форми наркотиків. Гострий НКЕ частіше уражає здорові клапани і має агресивний швидкопрогресуючий перебіг (до 2 місяців), здеб
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks