МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗ - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ N 472 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2015 р. за N 1141/27586 Про затвердження Положення про екзаменаційні комісії вищих військових

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Software

Publish on:

Views: 20 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ N 472 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2015 р. за N 1141/27586 Про затвердження Положення про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України Про вищу освіту та з метою вдосконалення організації державної атестації випускників, які навчаються у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що додається. 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Міністр оборони України генерал-полковник ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Міністра освіти і науки України С. Т. Полторак І. Р. Совсун ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 09 вересня 2015 року N 472 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2015 р. за N 1141/27586 ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів I. Загальні положення 1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України Про вищу освіту . 2. У цьому Положенні використовуються такі терміни та визначення: атестація здобувачів вищої освіти - встановлення відповідності засвоєних курсантами (слухачами, студентами) вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої військової освіти; екзаменаційна комісія (далі - ЕК) - комісія, що створюється для проведення атестації здобувачів вищої освіти. 3. Атестація курсантів (слухачів, студентів) проводиться після закінчення теоретичного та практичного навчання за освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою підготовки військових фахівців відповідного рівня вищої освіти. До атестації допускаються курсанти (слухачі, студенти), які в повному обсязі успішно виконали освітню (освітньо-професійну чи освітньо-наукову) програму підготовки фахівців відповідного рівня вищої освіти за конкретною спеціальністю (спеціалізацією). Метою атестації курсанта (слухача, студента), який закінчує підготовку, є визначення фактичної відповідності якості його підготовки вимогам до військових фахівців з вищою військовою освітою згідно з вимогами стандарту вищої освіти за спеціальністю (спеціалізацією). 4. Атестація курсантів (слухачів, студентів) є показником діяльності ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з виконання державного замовлення на підготовку військових фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань. Виконання атестаційних робіт і підготовка до комплексних екзаменів є заключними етапами навчання курсантів (слухачів, студентів) і мають на меті систематизування, закріплення і розширення теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, визначення спроможності випускників до їх застосування у вирішенні професійних завдань. Підготовка до атестації здійснюється курсантами (слухачами, студентами) самостійно під керівництвом відповідної кафедри (факультету), при цьому їм надаються робочі місця, обладнання, необхідні для підготовки, виконання розрахунково-графічних робіт, креслень, проведення експериментів, оформлення робіт (проектів), а також створюються умови для публікації результатів досліджень. Списки курсантів (слухачів, студентів), допущених до атестації, оголошуються наказом керівника (начальника) ВВНЗ (ВНП ВНЗ) і подаються до ЕК. Атестація курсантів (слухачів, студентів) за всіма акредитованими освітніми програмами підготовки військових фахівців і формами навчання (очною, заочною) у кожному окремому ВВНЗ (ВНП ВНЗ) здійснюється однією ЕК. Строки проведення і терміни проведення атестації визначаються навчальними планами. Строк повноважень ЕК становить один календарний рік. Після завершення атестації рішенням ЕК курсантам (слухачам, студентам) присуджується відповідний ступінь вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр, магістр), присвоюється відповідна кваліфікація і видається відповідний документ про вищу освіту. Формування, організацію роботи і контроль за діяльністю ЕК здійснює Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України. 5. Завданнями ЕК є: комплексна перевірка, оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки здобувачів вищої освіти, встановлення її відповідності стандартам вищої освіти; визначення фактичної відповідності якості підготовки курсантів (слухачів, студентів) вимогам до військових фахівців з вищою освітою згідно з вимогами стандарту вищої освіти за спеціальністю (спеціалізацією); прийняття рішення про присудження курсантам (слухачам, студентам), які успішно виконали освітню (освітньо-професійну чи освітньо-наукову) програму підготовки військових фахівців відповідного рівня вищої освіти, пройшли атестацію (захистили атестаційну роботу, склали комплексні екзамени), відповідного ступеня вищої освіти і присвоєння кваліфікації та видачу документа про вищу освіту (диплома, диплома з відзнакою), а також нагородження золотими медалями За високі досягнення у навчанні та занесення прізвищ з ініціалами на Дошку пошани ВВНЗ (ВНП ВНЗ); надання пропозицій щодо подальшого вдосконалення освітнього процесу, поліпшення якості підготовки військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ВНЗ). 6. Нормативними формами атестації курсантів (слухачів, студентів) ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що визначаються відповідними стандартами вищої освіти за спеціальністю (спеціалізацією) та навчальним планом, є: захист атестаційної (кваліфікаційної, дипломної, магістерської) роботи (проекту), комплексний екзамен або їх поєднання. На початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти освітньо-професійною програмою передбачається проведення комплексного екзамену. На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньо-професійною програмою передбачається проведення комплексного екзамену та (або) захисту кваліфікаційної роботи. На другому (магістерському) рівні вищої освіти передбачаються проведення комплексного екзамену та захист магістерської (дипломної) роботи (проекту). Освітньонауковою програмою передбачаються проведення комплексного екзамену та захист магістерської роботи. Кваліфікаційна робота є науково-теоретичним, системотехнічним або експериментальним дослідженням одного з актуальних завдань напряму підготовки спеціальності (спеціалізації) курсанта (студента). Дипломна робота є теоретично-експериментальним дослідженням актуального завдання зі спеціальності (спеціалізації) підготовки курсанта (слухача, студента) або вирішенням певного інженерного завдання з теоретичним обґрунтуванням, проведенням проектноконструкторських розробок і експериментальних досліджень. Дипломна робота (проект) оформлюється у вигляді пояснювальної (розрахунковопояснювальної) записки (текстуальної частини) з додатком розрахунково-графічних матеріалів, креслень, таблиць, малюнків тощо. Дипломний проект - це вирішення курсантом (слухачем, студентом) певного інженерного (професійного) завдання з теоретичним обґрунтуванням, проведенням проектноконструкторських розробок і експериментальних досліджень. Він оформляється у вигляді текстуальної частини з додатком розрахунково-графічних матеріалів, креслень, таблиць, малюнків тощо. Магістерська робота має дослідницький характер, базується на наукових дослідженнях, що проводилися випускником під час навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), спрямовується на вирішення практичних завдань та забезпечує не тільки закріплення отриманої системи знань та вмінь, а й формування необхідних методологічних основ і методичних навичок інноваційної діяльності в предметній галузі спеціальності. До магістерської роботи обов'язково додаються матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної роботи, - друковані статті, методичні розробки, виступи на семінарах (конференціях) тощо. 7. Атестаційна робота - самостійна творча робота курсанта (слухача, студента), призначена для оцінки рівня його науково-теоретичної та практичної підготовки, головним змістом якої є розв'язання актуальної наукової, науково-технічної, службової, науково-методичної або навчально-методичної проблеми (завдання). Зазначена робота пов'язана з аналізом (синтезом), теоретичною розробкою актуальних питань, моделюванням (фізичним або математичним), дослідженням процесів, об'єктів, систем у відповідній галузі науки. Тематика атестаційних робіт формується на кафедрах за участю посадових осіб органів військового управління, структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, яким підпорядковані ВВНЗ (ВНП ВНЗ) або в інтересах яких здійснюється підготовка військових фахівців. Курсантам (слухачам, студентам) надається право пропонувати свою тему атестаційної роботи за умови обґрунтування доцільності її розроблення. Перелік тем атестаційних робіт погоджується із замовником на підготовку військових фахівців і затверджується керівником (начальником) ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Зі складних військово-наукових, військово-технічних, військово-економічних та інших проблем можуть розроблятися комплексні дипломні роботи (проекти) та магістерські роботи, які виконуються декількома курсантами (слухачами, студентами) однієї або різних спеціальностей. Завдання на виконання атестаційних робіт видаються курсантам (слухачам, студентам) за три місяці до початку їх розроблення, визначеного робочим навчальним планом. Наказом керівника (начальника) ВВНЗ (ВНП ВНЗ) за поданням керівників (начальників) кафедр кожному курсанту (слухачу, студенту) призначається керівник кваліфікаційної, дипломної роботи (проекту), магістерської роботи з числа керівного складу, науковопедагогічних або наукових працівників ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Для керівництва комплексними дипломними роботами (проектами) та магістерськими роботами можуть призначатися декілька керівників (наукових керівників). Для якісного розроблення атестаційних робіт, підготовки їх до захисту кожним курсантом (слухачем, студентом) за допомогою призначеного керівника (наукового керівника) атестаційної роботи складається індивідуальний план роботи, який затверджується керівником (начальником) кафедри. Виконана атестаційна робота з відгуком керівника (наукового керівника) подається на рецензування. Склад рецензентів визначається за поданням відповідних кафедр і оголошується наказом керівника (начальника) ВВНЗ (ВНП ВНЗ) не пізніше ніж за два тижні до початку атестації. Рецензент не може бути співробітником кафедри, від якої призначений науковий керівник. Рішенням керівника (начальника) відповідної кафедри до захисту атестаційних робіт допускаються курсанти (слухачі, студенти), які одержали за виконану роботу позитивні відгуки керівників (наукових керівників) та рецензії рецензентів. У разі якщо керівник (начальник) кафедри не вважає за можливе допустити курсанта (слухача, студента) до захисту, це питання розглядається на засіданн
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks