МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ НІКОЛАЄНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ НІКОЛАЄНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА УДК (043.3) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ ЯК СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОЮ УСТАНОВОЮ

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 18 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ НІКОЛАЄНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА УДК (043.3) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ ЯК СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОЮ УСТАНОВОЮ книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Харків 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківській державній академії культури, Міністерство культури України Науковий керівник Офіційні опоненти: доктор наук із соціальних комунікацій, професор Давидова Ірина Олександрівна, Харківська державна академія культури, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Гранчак Тетяна Юріївна, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, старший науковий співробітник відділу політологічного аналізу кандидат наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Колесникова Тетяна Олександрівна, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, директор науково-технічної бібліотеки Захист відбудеться 29 листопада 2016 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д в Харківській державній академії культури за адресою: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської державної академії культури за адресою: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4. Автореферат розіслано 28 жовтня 2016 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Г. Г. Асєєв 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Бібліотека в інформаційному суспільстві та суспільстві знань стрімко розвивається під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього оточення. Вона позиціює себе як інформаційно-комунікаційний центр, який забезпечує виробництво, накопичення, зберігання, використання і поширення документів та знань, посилює інноваційну складову в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні користувачів, поширює корпоративну взаємодію між бібліотеками щодо створення бібліографічних та реферативних баз даних, інтегрованих електронних ресурсів. Техніко-технологічні, організаційні, функціональні трансформації бібліотек сприяють їх сталому розвитку як потужної соціокомунікаційної установи суспільства та потребують пильної уваги до наявної системи управління, яка має носити науковий, інноваційний характер і базуватися на упровадженні інноваційних технологій управління в практичну діяльність бібліотек. Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена також наявністю протиріч між: активним процесом розвитку бібліотечної діяльності та невизначеністю системних підходів щодо управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою; посиленням ролі бібліотек у процесі формування єдиного інформаційно-комунікаційного середовища України та необхідністю пошуку інноваційних підходів до створення і впровадження нових моделей системної трансформації управління. Ґрунтовний аналіз фахових публікацій свідчить, що незважаючи на соціальне значення питань управління бібліотекою важливі аспекти означеної проблеми потребують комплексного та глибокого вивчення, що є додатковим свідченням актуальності теми дисертаційного дослідження. Зв язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження пов язаний з реалізацією Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 р. «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», «Державної національнокультурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека XXI», «Стратегії розвитку інформаційного простору України на період до 2020 р.», інших законодавчих і програмних документів чинного уряду. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи, що реалізується факультетом соціальних комунікацій Харківської державної академії культури в межах комплексного наукового дослідження «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку» (державний реєстраційний номер 0109U000512), та науково-дослідницької 2 теми «Системна організація інформаційно-бібліографічного забезпечення інженерно-педагогічної освіти» (державний реєстраційний номер 0114U005632), що здійснюється кафедрою педагогіки та методики професійного навчання і науковою бібліотекою Української інженернопедагогічної академії. Метою дослідження є розробка теоретико-методичних засад управління бібліотекою для її сталого функціонування в єдиному інформаційно-комунікаційному просторі України. Для реалізації зазначеної мети дисертаційного дослідження передбачається вирішення таких завдань: з ясування стану наукової розробленості проблеми впровадження інноваційних технологій управління бібліотекою для ефективного здійснення системних управлінських трансформацій відповідно до вимог інформаційного суспільства; обґрунтування теоретичної бази та методичного інструментарію дослідження; виявлення основних факторів зовнішнього середовища, які зумовлюють зміну технологій управління бібліотекою; вивчення сучасного стану застосування інноваційних технологій управління бібліотеками; обґрунтування методики формування показників у системі управління бібліотекою; визначення напрямів подальших системних трансформацій управління бібліотеками. Об єкт дослідження управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою. Предмет дослідження інноваційні технології управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою. Методологічна база дослідження. Для досягнення мети й вирішення завдань дисертаційного дослідження застосовано комплекс загальнонаукових підходів: соціокомунікативний, системний, інформаційний, синергетичний, структурно-діяльнісний. Використання означеного дослідницького інструментарію вможливило науково осмислити й обґрунтувати сутність трансформацій системи управління та визначити напрями її подальшого розвитку. На різних етапах дослідження використано відповідні методи: джерелознавчого пошуку й аналізу профільних публікацій з теми дослідження для визначення стану розробленості наукової проблеми; соціологічні методи (анкетування, опитування, спостереження) для виявлення особливостей впровадження інноваційних технологій управління; метод моделювання для розробки адаптивної моделі управ- 3 ління. Комплексність дослідження потребує застосування термінологічного, статистичного й соціологічного методів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є першим дослідженням, в якому системно розглядаються сучасний стан і перспективи впровадження інноваційних технологій управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою. У дослідженні вперше: надано комплексну характеристику інноваційних технологій управління бібліотекою в умовах інформаційного суспільства; визначено чинники, що зумовлюють диверсифікацію технологій управління бібліотекою та необхідність упровадження їх інноваційних форм; доведено необхідність виходу на рівень системної трансформації в управлінні бібліотек, яка ґрунтується на засадах технологічної конвергенції, адаптації бібліотечних управлінських технологій до зовнішніх умов, посиленні комунікаційної складової в управлінні; обґрунтовано, що зміна концептуальних підходів стосовно управління бібліотекою пов язана з певними недоліками функціональноструктурного підходу до організації управління діяльністю бібліотек. Серед недоліків розподілення технологій виконання окремих процесів і операцій, які здійснюються різними структурними підрозділами бібліотеки; часткова відсутність цілісного опису технологій виконання робіт; брак відповідальності й контролю за кінцевий результат та якість інформаційного сервісу; запропоновано інноваційну проектно-орієнтовану модель цільового управління, яка має на меті досягнення сталого розвитку бібліотек в умовах соціокомунікаційного середовища та системних трансформацій діяльності бібліотечного соціального інституту і ґрунтується на широкому використанні інноваційних управлінських технологій (бенчмаркінгу, контролінгу, реінжинірингу, консалтингу, фандрейзингу); удосконалено: теоретико-методичні підходи для ефективного забезпечення організаційно-функціонального регулювання та підтримки діяльності керівного складу бібліотек України; положення, згідно з яким інформаційно-комунікаційна взаємодія керівників стратегічного, тактичного й операційного рівнів управління бібліотекою як головна умова її ефективного розвитку набуває значущості системного елементу і потребує налагодження процесів автоматизації управлінської діяльності через впровадження автоматизованих інформаційних систем управління; 4 набули подальшого розвитку: уявлення, що опанування інноваційних технологій управління в бібліотеках здійснюється активно, але розрізнено і хаотично. Їх упровадження в роботу бібліотек відповідно до мети і завдань сталого функціонування в інформаційному суспільстві не набуло системності, про що свідчить переважно локальне застосування окремих управлінських технологій; методика формування показників у системі управління бібліотекою, що потребує суттєвих змін у їх соціокомунікаційному оточенні, технологіях, переліку виконуваних робіт і послуг, управлінській і методичній діяльності та реорганізації бібліотечної статистики як одного з найважливіших інструментів управління. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що обґрунтовані в дисертації теоретико-методичні засади впровадження інноваційних технологій управління бібліотеками є основою для системної модернізації їх діяльності та спрямовані на якісне вдосконалення процесу управління бібліотеками, формування інформаційної бази прийняття управлінських рішень, збереження конкурентоспроможності в умовах інформатизації, розвитку інформаційних технологій та інтеграції бібліотек до системи електронних комунікацій. Окремі наукові результати дисертаційного дослідження використано і реалізовано в діяльності Наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії. Результати дослідження можна використовувати в системі підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців. Найважливіші з них реалізовані в навчальному процесі факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури для вдосконалення й оновлення змісту і структури навчальних курсів: «Управління в документноінформаційних системах», «Інформаційний менеджмент», «Бібліотечно-інформаційне виробництво», «Автоматизовані інформаційнобібліотечні системи», про що свідчить акт про впровадження. Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано самостійно, наукові результати та висновки одержані дисертантом особисто. Усі фахові публікації за темою дисертаційного дослідження є одноосібними. Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks