ค ม อการต ดต งโปรแกรม Mis-School - PDF

Description
ค ม อการต ดต งโปรแกรม Mis-School โดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ ค ม อการต ดต งโปรแกรม Mis-School ระบบฐานข อม ลสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (Mis-School) เป นระบบฐานข อม ลท ท างานโดยม การเช อมโยงก

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 23 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการต ดต งโปรแกรม Mis-School โดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ ค ม อการต ดต งโปรแกรม Mis-School ระบบฐานข อม ลสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (Mis-School) เป นระบบฐานข อม ลท ท างานโดยม การเช อมโยงก นเป นระบบเคร อข าย (Network) โดยม เคร องแม ข าย (Server) เป น จ ดศ นย กลางในการจ ดเก บข อม ลลงฐานข อม ล และท าหน าท ในการให บร การแก เคร องล กข าย (Client) ด งน น เคร องล กข ายจะสามารถใช งานโปรแกรมต างๆ ของระบบ Mis-School ได น น จะต องทาการต ดต งโปรแกรมตามท เคร องล กข ายต องการใช งานก อน โดยม ข นตอนด งต อไปน 1. ให Double Click ท My Computer หร อ กด Ctrl+E จะได ด งภาพท 1 Address Bar ภาพท 1 หน าต าง My Computer 2. ให พ มพ \\sqldata หร อ \\ ในช อง Address Bar เพ อเข าไปย ง เคร องแม ข าย จะได หน าต างด งภาพท 2 ภาพท 2 หน าต างแสดงโฟร เดอร ต ดต งโปรแกรมจากเคร องแม ข าย **หมายเหต หากเคร องไม เคยม การต ดต อก บเคร องแม ข าย Sqldata มาก อน จะม การถามหา Username และ Password ให ต ดต อผ ด แลระบบฐานข อม ล นายจาร ส พ นธ ข นทด โทร หล งจากน นให เข าไปท โฟร เดอร MisSetup--- MIS_Programs จะพบก บหน าต างแสดง รายการไฟล ต ดต งท งหมด ด งภาพท 3 ภาพท 3 หน าต างแสดงรายการไฟล ต ดต งโปรแกรมท งหมด 4. ให เล อกหารายช อโปรแกรมท ต องการต ดต ง และให Double Click ท ต วต ดต งของ โปรแกรมน นๆ 5. หล งจากน นจะพบก บไฟล ต ดต ง.exe ให Double Click ต ดต งได ท นท แล วคล ก ต อไป ด งภาพท 4 ภาพท 4 เร มการต ดต ง 6. คล กป ม ต ดต ง และรอ...จนกว าโปรแกรมจะต ดต งเสร จส น ภาพท 5 ดาเน นการต ดต ง 7. หล งจากโปรแกรมต ดต งเสร จแล ว จะม หน าต างของไฟล text เป ดข นมาสองไฟล ให คล ก ป ดออกไปได เลย (*DataSource ค อ ไฟล กาหนดช อหร อไอพ เคร องแม ข าย **ShareMisschool ค อ ไฟล ท ใช กาหนดช อโฟร เดอร สาหร บใช ในการอ พเดทโปรแกรมเวอร ช นใหม ๆ จากเคร องแม ข าย) ด งภาพท 5 ภาพท 6 ต งค าช อเคร องแม ข ายและช อโฟร เดอร สาหร บใช ในการอ พเดทโปรแกรม 8. หล งจากน น ให คล กท ป ม เสร จส น เพ อจบการต ดต งโปรแกรม ด งภาพท 7 ภาพท 7 เสร จส นการต ดต งโปรแกรม 9. เม อท กอย างต ดต งสาเร จแล ว ให ส งเกตท หน าจอคอมพ วเตอร จะม ไอคอนโปรแกรมอย เช น ไอคอนโปรแกรม Grade ด งภาพท 8 ภาพท 8 ไอคอนของโปรแกรมท ต ดต งเสร จสมบ รณ 10. หากต องการเร มต นใช งานโปรแกรม ให Double Click ท ไอคอนของโปรแกรมน นๆ แล ว ใส ช อผ ใช งาน(Username) และรห สผ าน(Password) หล งจากน นให กด Enter 2 คร ง เพ อเข าส โปรแกรม ด งภาพท 9-10 ภาพท 9 เร มต นเข าใช โปรแกรม ภาพท 10 เร มต นเข าใช โปรแกรม ***เม อเข ามาในโปรแกรมคร งแรกให คล กท เมน เคร องม อ แล วคล กเมน ด งภาพพ นหล ง โลโก รายงาน ก อน! เพราะม ฉะน นเวลาออกรายงานต างๆ โลโก จะแสดงผลไม ถ กต อง รายช อโปรแกรมต าง ๆ 1. Academic งานว ชาการ 2. Admission งานร บสม ครน กเร ยนใหม 3. Register งานทะเบ ยนว ดผล 4. Government งานปกครองร ดบ ตร (ต องประมวลผลเช า-บ าย เพ อบ นท กการขาดลามาสายของ น กเร ยน) ส งSMSได กรณ น กเร ยนไม ร ดบ ตรมาโรงเร ยนให แก ม อถ อผ ปกครอง 5. Grade งานคร ผ สอนประเม นผลและท ปร กษา 6. CheckInStdbyBarcode หน าจอร ดบ ตรเข า-ออก น กเร ยน 7. IMS หน าจอน กเร ยนเช คผลการเร ยนและความประพฤต 8. CounterInfo สาหร บงานประชาส มพ นธ ไว ตอบคาถามผ ปกครองท มาถามหาน กเร ยน หร อคร เช น ม น กเร ยนช อ...น ไหม ขอด ร ปน กเร ยนใช หร อเปล า? อย ช นไหน? สาขาอะไร? ผลการเร ยน? ความประพฤต? การขาดลา มาสาย? ค างชาระหร อไม? ม คร ช อ...น ไหม? ว นน มาไหม? ม เบอร โทรไหม? ตอนน สอนอย ห องไหน? เป นต น 9. BackUpData งานสารองฐานข อม ลของระบบ Mis-School 10. CheckInPersonal หน าจอร ดบ ตรของบ คลากร (ใช บาร โค ด) 11. ExportData งานส งออกข อม ลข นเว บอ นเตอร เน ต เพ อให น กเร ยนผ ปกครอง เช คผลการเร ยน และความประพฤต ค างช าระ ฯลฯ 12. Finance งานการเง นต ดตามการค างชาระของน กเร ยน 13. FinanceAdmission งานการเง นร บสม ครน กเร ยนใหม (ก อนออกรห สน กเร ยน) 14. FingerPersonalHIP งานสแกนลายน วม อสาหร บคณะคร บ คลากร 15. LibraryMis งานบร หารห องสม ดโรงเร ยน 16. LibraryCounter หน าจอร ดบ ตรก อนเข าห องสม ด (เพ อเก บสถ ต การเข าใช งานห องสม ดไปตอบ โจทย สมศ.) 17. LibrarySearchMis หน าจอค นหาหน งส อห องสม ด (หน าจอของน กเร ยนค นหา และตรวจสอบ สภาพย มค นของต วเอง) 18. Personal งานบ คลากร (ตรวจสอบ ออกรายงาน การขาด ลา มาสาย ของบ คลากร) 19. StudentLoan งานเง นก ของน กเร ยน กยศ. 20. TranferData งานส งออกข อม ลให ภาคร ฐ SP48, GPA, Psi 21. SMS งานส งข อความไปย งม อถ อ ผ ปกครอง หร อน กเร ยน หร อบ คลากร 22. ManagerMis งานสถ ต ข อม ลท กงานท กด านในโรงเร ยน สาหร บผ บร หารในหน าจอเด ยว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks