MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE - PDF

Description
1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE KLENOTNÍCKE ODPADY A ICH RECYKLÁCIA Zita Takáčová, Petra Ndoja PRŮMYSLOVÝ ODPAD, JAKO NOVÉ PLNIVO DO MEZEROVITÉHO BETONU Ing. Lukáš Gola, doc. Ing. Vojtěch

Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 6 | Pages: 52

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE KLENOTNÍCKE ODPADY A ICH RECYKLÁCIA Zita Takáčová, Petra Ndoja PRŮMYSLOVÝ ODPAD, JAKO NOVÉ PLNIVO DO MEZEROVITÉHO BETONU Ing. Lukáš Gola, doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D., doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., Ing. Marta Harničáková, Ph.D., doc. RNDr. Milena Kušnerová, Ph.D., Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. ODPADÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY MESTA LIPANY A ZDRUŽENIA OBCÍ HORNEJ TORYSY PhDr. Angela Sviteková VYUŽITIE TRÁVNEHO ODPADU Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Kolektív ÚSPEŠNÝ PROJEKT VÝROBY PALIVA Z ODPADOVÉHO DREVA V NOVÝCH ZÁMKOCH Kolektív FIRMY A INŠTITÚCIE SA MÔŽU BEZPLATNE ZBAVIŤ ELEKTROODPADU Zuzana Šimová PROGRAM LIKVIDÁCIE ČIERNYCH SKLÁDOK VEĽKÉ UPRATOVANIA SLOVENSKA Kolektív V HORÚČAVÁCH HORELI SKLÁDKY KOMUNÁLNEHO ODPADU Kolektív ODKANALIZOVANIE SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ Kolektív 2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE ZDRUŽENIE EXPRA VÍTA VÝZVU EURÓPSKEHO PARLAMENTU NASTAVIŤ V RÁMCI OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA ŠTANDARDY ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCU Jana Gemeranová ANALÝZA NÁKLADOV PODNIKU NA ZBER A SPRACOVANIE ODPADOV Tomáš Pavlík, Katarína Teplická MOŽNOSTI RIEŠENIA POPLATKOV ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU Doc. Ing. Michal Stričík, PhD. RUDERÁLNA VEGETÁCIA AKO DÔKAZ PRIEMYSELNÉHO A ANTROPOGÉNNEHO ZNEČISTENIA Eva Chmielewská, Miroslav Jurani, Monika Ursínyová PRVÁ VÝZVA Z NOVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Kolektív MINISTERSTVO PODPORÍ Z FONDOV EÚ MLADÝCH EKOFARMÁROV A MALÉ PODNIKY EKOLOGICKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA Kolektív 3. SPEKTRUM PROJEKT ŠETRENIA PITNEJ VODY V ŠKOLE Michal Stričík, Monika Čonková FESTIVAL BAŽANT POHODA BOL PLNÝ DOBREJ HUDBY, POZITÍVNEJ ENERGIE A INŠPIRÁCIE, ENVI-PAK BOL OPÄŤ JEHO SÚČASŤOU Jana Gemeranová VÝVOJ V KAUZE JAHODNÁ FIRMA ENVIROREZORT ZAŽALUJE Kolektív ODMIETNUTIE PROJEKTU RECYKLÁCIE ELEKTROODPADU MÔŽE VYJSŤ VRANOV DRAHO Kolektív PIATY ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE MISS KOMPOST 2015 PhDr. Angela Sviteková SLNEČNÁ ENERGIA NEMÁ LEPŠIU ALTERNATÍVU Ing. Štefan Kuča Technické riešenia pre odpadové hospodárstvo Spolupráca, konzultácie a poradenstvo Technické riešenia pre spracovanie odpadových materiálov Dodávky zariadení a strojov na spracovanie odpadov WEIMA drviče na odpady a výrobu alternatívnych palív RUNI lisy na odvodnenie odpadov a zhutňovanie penových plastov LANDIA rezacie čerpadlá a hygienizátory WELGER rýchle a bezpečné rolovacie lisy ZAMETAČE FAUN VIAJET REDOX s. r. o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, Tel.: , Tel./fax: , Mobil: , Vážení itatelia! V ôsmom ísle asopisu Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodovanie) sa zaoberáme problematikou zberu a recyklácie klenotníckych odpadov (teda odpadov zo spracovania drahých kovov). V alšom príspevku autor rozoberá možnosti využitia stavebného odpadu z rozdrveného porobetónu ako plniva do betónových zmesí. V pravidelných rubrikách informujeme o zaujímavostiach a pripravovaných i realizovaných projektoch spadajúcich do komunálneho odpadového hospodárstva, resp. o odkanalizovaní (vrátane stavby a rekonštrukcie istiarní odpadových vôd) slovenských miest a obcí a informujeme o programe na likvidáciu iernych skládok nazvanom Veké upratovanie Slovenska. V druhej asti analyzujeme náklady podniku zameraného na zber a spracovanie komunálnych odpadov a navrhujeme motivanú formu riešenia poplatkov za uloženie odpadov na skládky, ktorá by obce, mestá a odpadárske rmy stimulovala k vyššiemu zhodnocovaniu a recyklácii odpadov na úkor v súasnej dobe prevažujúceho skládkovania. Zárove informujeme o prvej výzve z nového Operaného programu Kvalita životného prostredia. V tretej asti sa zaoberáme školským enviromentálnym projektom zameraným na šetrenie pitnej vody, upozorujeme na odpadárske a environmentálne aspekty festivalu Bažant Pohoda a o kauzách Jahodná, resp. zamietnutia projektu recyklácie elektroodpadu vo Vranove informujeme aj z hadiska postupu dotknutých riem, ktoré si uplatujú nárok na náhrady nákladov, škôd i ušlého zisku. Každému novému predplatiteovi, ktorý si asopis Odpady objedná u vydavatea (teda nie cez sprostredkovatea) v 3. štvrroku 2015 (nesmie ís o zrušenie a znovuobjednanie asopisu), zaruujeme na rok 2015 (prípadne za rok 2014, ak si asopis objedná spätne) 25% zavu z predplatného. S odoberaním asopisu sú spojené aj alšie výhody: zavy z ceny reklamy a inzercie 50% zava na odborné publikácie a beletriu vydavatestva (na základe aršíka bodových známok v hodnote 100 ) lenstvo v klube predplatiteov odborných asopisov s alšími výhodami. Vydavatestvo ODPADY MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODÒOVANIE è. 8/2015 Roèník XV. Registrujúci orgán: Ministerstvo kultúry SR Evidenèné èíslo: 1044/08 ISSN: Vydavate¾: Ing. Miroslav Mraèko, EPOS, Peènianska 6, Bratislava IÈO: Tlaè a distribúcia: Ing. Miroslav Mraèko, EPOS Peènianska 6, Bratislava Živnostenský register: Redakèná rada: Ing. M. Lukáè, predseda, Ing. J. Liška, Ing. V. Radúch, Ing. P. Galloviè, Ing. E. Galoviè, CSc., Ing. M. Lacuška, CSc., RNDr. O. Hornák, RNDr. E. Gregušová, Ing. A. Krištínová, prof. RNDr. J. Høebíèek, CSc., Ing. V. Medlen, Ing. I. Bágel, doc. Ing. ¼. Šooš, PhD., prof. Ing. E. Chmielewská, CSc., doc. Ing. G. Èík, Ing. B. Jelenèík, ArtD., JUDr. Božena Gašparíková, CSc., doc. Ing. Katarína Dercová, PhD., Dipl. Mgmt, prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. Šéfredaktor: Redakcia: Ing. Miroslav Mraèko Peènianska 6, Bratislava, tel./fax: 02/ , Inzertné zastúpenie: Vydavate¾stvo EPOS, s.r.o., Vajanského 14, Ružomberok tel./fax: 02/ Objednávky Ing. Miroslav Mraèko, EPOS, na predplatné Peènianska 6, Bratislava prijíma: tel./fax: 02/ , / , Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doruèovate¾ Slovenskej pošty. Objednávky do zahranièia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlaèe, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, Bratislava 214, Predajòa: Peènianska 6, Bratislava, tel./fax: 02/ , Vajanského 14, , Ružomberok; tel./fax: 044/ , , Odporúèaná cena: 4,85 (s DPH 20 %) Rozširuje: Vydavate¾, kníhkupectvá, Slovenská pošta, a. s. Dátum vydania: (zadané do tlaèe) Publikovanie èlánkov z èasopisu ODPADY v iných èasopisoch je v zmysle 33 ods. 1 písm. a) autorského zákona è. 618/2003 Z. z. bez súhlasu autora zakázané! Za obsahovú stránku príspevkov ruèia autori. Vydané v Slovenskej republike. V prípade záujmu o predplatenie èasopisu vyplòte v objednávke èíslo, od ktorého budete èasopis odobera, ako aj rok (môžete aj spätne) a objednávku pošlite (alebo odfaxujte) na našu adresu. Na základe objednávky Vám vystavíme faktúru (daòový doklad). Ak už èasopis odoberáte, nevypåòajte túto objednávku. Vaša objednávka sa automaticky predlžuje aj na ïalší rok. ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA Záväzne si objednávam vo firme Ing. Miroslav Mraèko, EPOS, Peènianska 6, Bratislava, IÈO: , živ.r èasopis Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodòovanie) poèínajúc è. 201 (môžete aj spätne) v poète ks (vypísa napr. èíslo 2, ak chcete èasopis odobera v dvoch exemplároch). Vyhlasujeme, že v tomto prípade ide o nový odber èasopisu a uplatòujeme si 25 % z¾avu. Dodacie podmienky: V roku 2015 vyjde 12 èísel (48 strán/èíslo) a predplatné je 49, % DPH. Novému predplatite¾ovi, ktorý si v 3. štvrroku 2015 èasopis objedná priamo u vydavate¾a, teda nie cez sprostredkovate¾a, poskytneme 25 % z¾avu z predplatného na rok 2015 (resp. aj za rok 2014, ak si èasopis objedná spätne), takže zaplatí len 37, % DPH. Musí ís o nový odber èasopisu, teda nie o jeho zrušenie a znovuobjednanie. Ak predplatite¾ nezruší objednávku èasopisu najneskôr po dodaní 1. èísla ïalšieho roèníka (jeho vrátením do 14 dní), považuje sa objednávka za platnú aj na ïalší rok. Ak èasopis nebude objednaný od 1. èísla (ale napr. od tretieho), predplatné sa pomerne zníži. Predplatite¾: IÈO: IÈ DPH: Tel./fax: Dátum: Podpis a peèiatka A5, mäkká väzba, 368 strán, cena: 7,95 s DPH A5, mäkká väzba, 320 strán, cena: 7,50 s DPH A5, mäkká väzba, 176 strán, cena: 4,50 s DPH Každoročne vydávame veľmi úspešné príručky pre podnikateľov, poradcov, ekonómov a účtovníkov, ktoré obsahujú všetky všeobecnezáväzné predpisy (zákon o účtovníctve a príslušné opatrenia MF SR) v aktuálnom znení, ako aj metodické predpisy Ministerstva financií SR. Keďže jednoduché účtovníctvo podnikateľov je výrazne daňovo orientované, je súčasťou publikácie Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre rok 2015 aj zákon o dani z príjmov, ktorý bol koncom roka 2014 zásadne novelizovaný, preto v príručke zverejnňujeme aj aktualizovanú dôvodovú správu k novele. OBJEDNÁVKY: (tel./fax): 02/ , 044/ , 044/ EKOLOGIE & BEZPEČNOST OBSAH 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODÒOVANIE KLENOTNÍCKE ODPADY A ICH RECYKLÁCIA... 5 Takáèová Zita, Ndoja Petra PRÙMYSLOVÝ ODPAD, JAKO NOVÉ PLNIVO DO MEZEROVITÉHO BETONU...12 Ing. Lukáš Gola, doc. Ing. Vojtìch Václavík, Ph.D., doc. Ing. Jan Valíèek, Ph.D., Ing. Marta Harnièáková, Ph.D., doc. RNDr. Milena Kušnerová, Ph.D., Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. ODPADÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY MESTA LIPANY A ZDRUŽENIA OBCÍ HORNEJ TORYSY...16 PhDr. Angela Sviteková VYUŽITIE TRÁVNEHO ODPADU...18 Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., prof. Ing. Miroslava Kaèániová, PhD. Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Kolektív ÚSPEŠNÝ PROJEKT VÝROBY PALIVA Z ODPADOVÉHO DREVA V NOVÝCH ZÁMKOCH Kolektív FIRMY A INŠTITÚCIE SA MÔŽU BEZPLATNE ZBAVI ELEKTROODPADU Zuzana Šimová PROGRAM LIKVIDÁCIE ÈIERNYCH SKLÁDOK VE¼KÉ UPRATOVANIA SLOVENSKA...24 Kolektív V HORÚÈAVÁCH HORELI SKLÁDKY KOMUNÁLNEHO ODPADU...27 Kolektív ODKANALIZOVANIE SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ Kolektív 2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE ZDRUŽENIE EXPRA VÍTA VÝZVU EURÓPSKEHO PARLAMENTU NASTAVI V RÁMCI OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA ŠTANDARDY ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCU...31 Jana Gemeranová ANALÝZA NÁKLADOV PODNIKU NA ZBER A SPRACOVANIE ODPADOV Tomáš Pavlík, Katarína Teplická MOŽNOSTI RIEŠENIA POPLATKOV ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU Doc. Ing. Michal Strièík, PhD. RUDERÁLNA VEGETÁCIA AKO DÔKAZ PRIEMYSELNÉHO A ANTROPOGÉNNEHO ZNEÈISTENIA...37 Eva Chmielewská, Miroslav Jurani, Monika Ursínyová PRVÁ VÝZVA Z NOVÉHO OPERAÈNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Kolektív MINISTERSTVO PODPORÍ Z FONDOV EÚ MLADÝCH EKOFARMÁROV A MALÉ PODNIKY EKOLOGICKÉHO PO¼NOHOSPODÁRSTVA...41 Kolektív 3. SPEKTRUM PROJEKT ŠETRENIA PITNEJ VODY V ŠKOLE...41 Michal Strièík, Monika Èonková FESTIVAL BAŽANT POHODA BOL PLNÝ DOBREJ HUDBY, POZITÍVNEJ ENERGIE A INŠPIRÁCIE, ENVI-PAK BOL OPÄ JEHO SÚÈASOU Jana Gemeranová VÝVOJ V KAUZE JAHODNÁ FIRMA ENVIROREZORT ZAŽALUJE Kolektív ODMIETNUTIE PROJEKTU RECYKLÁCIE ELEKTROODPADU MÔŽE VYJS VRANOV DRAHO Kolektív PIATY ROÈNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚAŽE MISS KOMPOST PhDr. Angela Sviteková SLNEÈNÁ ENERGIA NEMÁ LEPŠIU ALTERNATÍVU Ing. Štefan Kuèa Klenotnícke odpady a ich recyklácia Takáèová Zita* ), Ndoja Petra* ) KLENOTNÍCKE ODPADY A ICH RECYKLÁCIA ABSTRAKT Práca je zameraná na charakterizáciu klenotníckych odpadov s obsahom uš¾achtilých kovov, na ich pôvod, výskyt a zloženie. Ïalej sa v práci popisujú postupy spracovania klenotníckych odpadov, ktorých výber a aplikácia závisia od formy prítomnosti uš¾achtilého kovu a jeho obsahu. Na recykláciu klenotníckeho odpadu sa používajú najmä rafinaèné pyrometalurgické postupy, èasto sa kombinujú s elektrometalurgickými. Ïalšou alternatívou sú hydrometalurgické postupy, v ktorých sa využívajú agresívne lúhovacie èinidlá, aby sa uš¾achtilé kovy previedli do výluhu. V práci je vytvorený preh¾ad známych techník recyklácie klenotníckeho odpadu s popisom princípu èinnosti, výhodami a nevýhodami a dosiahnutou èistotou získaného kovu. K¼ÚÈOVÉ SLOVÁ: Klenotnícky odpad, zlato, striebro, uš¾achtilé kovy, recyklácia, hydrometalurgia. ÚVOD Klenotnícky odpad predstavujú zlomkové šperky a odpad z výroby šperkov, ktorý vzniká v rôznych výrobných operáciách od tavenia až po dokonèovacie operácie, akými sú brúsenie, leštenie a ïalšie. Po chemickej stránke sú to odpady s obsahom uš¾achtilých kovov v rôznych zliatinách. Medzi uš¾achtilé kovy patrí zlato, striebro, platina a kovy platinovej skupiny, ako je paládium, ruténium, ródium, osmium a irídium. V klenotníctve sa používa najmä zlato, striebro a platina. Ostatné uš¾achtilé kovy (ak sú prítomné) sú iba v minoritnom zastúpení a používajú sa ako legúry. Klenoty môžu obsahova aj urèitý podiel neuš¾achtilých kovov, ktoré sa pridávajú za úèelom ovplyvnenia požadovaných vlastností. Legovaním zlata kovmi ako meï, striebro, nikel, paládium a zinok sa získa zlato, ktoré nie je také mäkké ako rýdze. Okrem medi, ktorá sfarbuje zlato do èervena, všetky ostatné legujúce kovy majú tendenciu sfarbova zlato do biela, takže možno vyrobi karátové zlato bielej farby [1]. Klenotnícky odpad je vysoko hodnotný a pri jeho recyklácii hrá významnú úlohu vysoká cena uš¾achtilých kovov, preto hovori v tomto prípade o odpade nie je celkom na mieste. Efektívne prepracovanie odpadov uš¾achtilých kovov a ich recyklácia znižuje tlak na ažbu a spracovanie primárnych surovín. Charakter a vysoký obsah uš¾achtilých kovov v sekundárnych zdrojoch umožòuje používa jednoduché postupy v metalurgii, a tak je ich recyklácia lacnejšia ako prieskum a ažba z ložísk. Roène sa na produkciu šperkov spotrebuje znaèné množstvo uš¾achtilých kovov. Uš¾achtilé kovy majú široké použitie nielen v klenotníctve, ale vo významnom množstve sa používajú aj v elektronickom a elektrotechnickom priemysle, resp. na výrobu katalyzátorov, v zubnom lekárstve a pod. Roènú spotrebu dvoch najpoužívanejších uš¾achtilých kovov zlata a striebra v rôznych odvetviach znázoròujú grafy na obr. 1 a obr. 2. Roná svetová spotreba zlata (r. 2012) 1% 2% 43% 6% 7% 8% Obr. 1: Roèná svetová spotreba zlata pod¾a odvetví, rok 2012 [2] 18% Obr. 2: Roèná svetová spotreba striebra pod¾a odvetví, rok 2013 [3] Zdroje uvádzajú [2, 3], že uvedená roèná spotreba kovov sa z prevažnej èasti pokryje z primárnych zdrojov, z druhotných zdrojov sa získa približne 26 % používaného zlata a 20 % striebra. 21% 12% šperky investiné zlato centrálne bankovníctvo mince a medaily elektronika a elektrotechnika obchodovanie na burze iný priemysel Roná svetová spotreba striebra (r. 2013) 6% 22% 28% 5% 21% šperky mince a medaily elektronika a elektrotechnika fotografický priemysel iný priemysel (vrátane fotovoltiky) zliatiny * Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice, zita. 5 ODPADY È. 8/2015 Ceny uš¾achtilých kovov sa prepoèítavajú na 1 trójsku uncu = 31,1 g (skratka oz ). Cena zlata na svetových trhoch sa v súèasnosti pohybuje na úrovni 1170 až 1200 USD/oz [4]. Cena striebra sa v poslednom roku pohybuje od 15 do 22 USD/oz [5]. Roèný vývoj cien oboch spomínaných kovov je znázornený v grafoch na obr. 3 a 4. Obr. 3: Vývoj cien zlata, rok [4] Obr. 4: Vývoj cien striebra, rok [5] Uš¾achtilé kovy z druhotných zdrojov sa získavajú z rôznych odpadov z komunálnej sféry aj priemyslu (v závislosti od ich výskytu). V rámci komunálnej sféry ide najmä o klenotníctvo. Ïalším zdrojom sú aj dosky plošných spojov z vyradených poèítaèov, resp. iný odpad z elektrických a elektronických zariadení, z katalyzátorov a pod. Cie¾om práce je popísa odpad s obsahom uš¾achtilých kovov vznikajúci v klenotníctve, priblíži postupy nakladania s týmto odpadom v súlade s platnou legislatívou a popísa príklady technologických postupov pre získavanie uš¾achtilých kovov z klenotníckeho odpadu. 1. NAKLADANIE S KLENOTNÍCKYM ODPADOM 1.1. LEGISLATÍVNE OPATRENIA Predpis, ktorý doposia¾ upravuje nakladanie s odpadmi je zákon NR SR 223/2001 Z.z. o odpadoch z 15. mája 2001 [6], ktorý bol viackrát novelizovaný. Od januára 2016 bude v platnosti nový zákon NR SR è. 79/2015 Z.z. o odpadoch [7], ktorý bol schválený Obe spomínané právne normy sa však nevzahujú na nakladanie s odpadmi z drahých kovov, kam patrí aj klenotnícky odpad [6, 7]. Slovenská legislatíva pozná pojem drahé kovy, avšak odborná hutnícka verejnos pre danú skupinu kovov používa pomenovanie uš¾achtilé kovy, preto sa v celom príspevku používa tento výraz. Pojem drahé kovy sa v práci uvádza iba pri citácii zákonov. Právna norma, ktorá definuje klenotnícke odpady, je tzv. puncový zákon, presnejšie zákon NR SR o puncovníctve a skúšaní drahých kovov è. 94/2013 Z.z. z 3. decembra 2003 [8]. Zákon upravuje pôsobnos orgánov štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameòov, skúšanie výrobkov z drahých kovov, identifikáciu drahých kameòov, práva a povinnosti výrobcu a pod. Drahými kovmi sú na úèely tohto zákona zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium. Za výrobky z drahých kovov sa považuje napríklad klenotnícky, bižutérny, medailérsky a iný výrobok zo zliatin zlata, striebra, platiny alebo kombinácie týchto zliatin, klenotnícka zliatina, spájky a polotovary z drahých kovov urèené na výrobu a opravu tovaru, zliatina z drahých kovov používaná v starostlivosti o chrup dentálne drahé kovy, mince z drahých kovov, opotrebovaný, nekompletný alebo poškodený tovar obchodovaný spravidla za cenu v òom obsiahnutého drahého kovu (ïalej len zlomky ). Puncový zákon ïalej vymedzuje zákonné rýdzosti, prièom rýdzos znamená pomerný hmotnostný obsah drahého kovu v zliatine vyjadrený v tisícinách (1/1000). Rýdzos rýdzeho kovu je 1000/1000. Tovar je dovolené v tuzemsku vyrába alebo dováža zo zahranièia na obchodovanie v tuzemsku, iba ak má rýdzos rovnú alebo vyššiu, ako je najnižšia zákonná rýdzos. Štátnu správu vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameòov vykonávajú: a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, b) Puncový úrad. Pod¾a puncového zákona musia všetky zlaté, strieborné a platinové šperky, ktoré sú ponúkané v obchodoch na území SR na predaj, prejs kontrolou na Puncovom úrade Slovenskej republiky, poèas ktorej sa zisuje rýdzos šperkov [9]. Z uvedeného vyplýva, že pri recyklácii starých zlomkových šperkov a iného klenotníckeho odpadu je k¾úèovým faktorom identifikácia chemického zloženia spracovávaného odpadu, pretože prítomnos iných neželezných, prípadne uš¾achtilých kovov znižuje rýdzos zliatiny. Pokia¾ sa recyklovaný kov má opätovne použi v klenotníctve, je potrebné dosiahnu požadovanú minimálnu rýdzos. Recyklaèné postupy sa teda musia voli na základe chemického zloženia, s cie¾om dosiahnu dostatoène vysokú rýdzos získanej zliatiny. Ak sa pri recyklácii nedosiahne minimálna rýdzos, resp. požadované chemické zloženie, je potrebné zliatinu legova èistým kovov pre zvýšenie jeho obsahu. 6 Klenotnícke odpady a ich recyklácia 1.2. DRUHY KLENOTNÍCKYCH ODPADOV Hlavnú skupiny klenotníckeho odpadu predstavujú zlomky z komunálnej sféry. Ide najmä o poškodené staré šper
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks