Miniatür Kitab Muzeyi 1

Description
Miniatür Kitab Muzeyi 1

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 3 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Miniatür Kitab Muzeyi Miniatür kitab muzeyi — 2002-ci il aprelin 23-də YUNESK-nun !ərar" ilə bütün dünyada #ər il !eyd edilən $eynəl%al! kitab &ə müəlli' #ü!u!lar" (ünündə $ak")ə#ərinin tari%i #i**ə*ində + i,əri ə#ərdə. / ə*rin memarl"! abidə*i 1lan ir&an)a#lar Saray" ya%"nl""nda təntənəli *urətdə a,"lm")d"r Muzey dünyada ilk 4zəl Miniatür Kitablar" MuzeyidirMuzeyin yarad"c"*". 5Kitab6 7əmiyyətinin *ədri. əməkdar mədəniyyət i),i*i. 54#rət6 1rdenli 8əri'ə Sala#1&a 30 ildən ,1%dur ki,ik4l,ülü kitablar" t1plama!la mə)uldur Miniatür Kitab Muzeyində ən ki,ik4l,ülü mikr1kitablar 9:;<-ci ildə Yap1niyan"n 5=1ppan6 nə)riyyat"nda ,ap 1lunan. 4l,ü*ü 2%2 mm 1lan 5>i,əklərin əli'ba*"6. 5?iymətli da)lar"n rəmzləri6 &ə 581diak i)arələri6 adl" unikal nümunələrdir 7ildi !1yun dəri*indən #az"rlanan nə)r 9@ *ə#i'ə. A0-900 i)arə &ə illü*tra*iyadan ibarətdir Kitablar" 1%uma! ü,ün %ü*u*i lupadan i*ti'adə 1lunur Muzeyin ən b4yük 4l,üyə malik kitab" i*ə 900%900 mm-dir Burada 37 vitrinində 5350 miniatür kitab var. Muzeydə dini m4&zulu nadir kitablara da ra*t (əlmək 1lar $u. ə*a*ən /BB ə*rə aid 1lan ?uran nə)rləri. C cildli DncilD F9:0@G. kat1lik dua kitab,a*". =4&rat. D$uddi*t #ekayələriD &ə *-dir Nadir kitablar"n ümumi tiraH" yük*ək 1lmur $əzən belə kitablar"n tiraH" #e, 900-ə ,atm"r $urada 1lan kitablar"n ,1%unun ya)" 900 ildən art"!d"r Muzeyin ən D!1caD kitab" 9@;2-ci ildə Səudiyyə Irəbi*tan"nda nə)r 1lunan ?uran kitab"d"r Muzeydə mə)#ur D$eatle*D !rupunun ma#n"lar"n"n *4zləri t1planan &ə cəmi A nü*%ə*i 1lan minikitab da &ar Muzeyin direktoru Zərifə Salahova urnali!tlərin !uallar"na belə #avab vermi$di J  – Niyə məhz kiçik kitabları toplamaq qərarına gəldiniz?   + 9:<2-ci ildə M1*k&ada ilk də'ə miniatür kitablar (4rdüm &ə mara!land"m 23 rubl &erib &an Kr"l1&un 9<3A-ci ildə ,ap edilmi) təm*illərinin ki,ik'1rmatl" 'ak*imile nə)rini ald"m  &a%t ü,ün bu ,1% ba#al" idi ulu ka**aya 4dəyib anbara (edəndə ilk də'ə miniatür kitablar (4rdüm $elə kitablar *at")da 1lmurdu &ə M1*k&an"n 5Kni!a6 nə)rlər e&i tərə'indən bura%"l"rd" Lətta M1*k&an"n Miniatür Kitab*e&ərlər Klubunda belə bu nə)rlərdən y1% idi nbardan bu kitablardan al"b kluba #ədiyyə etdim nlar da 4z n4&bə*ində mənə k4mək etməyə ba)lad"  – Kitabları necə əldə edirsiniz?   + mumitti'a! K4nüllü Kitab*e&ərlər 7əmiyyətinin %ətti ilə bütün dünyan" (əzmi)əm Kitab *ər(ilərində i)tirak etmi)əm. ayr"-ayr" 4lkələrdən !ədim kitablar alm")am 9:<A-ci ildə ra!aya (etmi)dim rada !ədim kitablar *at"lan dükanda iki nadir kitab (4rdümJ üzü dəridən. kənarlar"na !"z"l *uyu ,əkilmi) &ə 9<<;-ci ildə   Nyu-Y1rkda ,e% dilində ,ap 1lunan 5Kat1lik dua kitab"6 &ə 9<;:-cu ildə alman dilində ,ap 1lunmu) miniatür kitab ra!a nə)riyyat"nda mənim miniatür kitablar t1plad""m" bilib ,ap etdikləri miniatür kitablardan ba")lad"lar Laz"rda muzeyin ü, rə'ində >e%1*l1&akiyada ,ap 1lunmu) kitablar &ar Muzeydə ;9 4lkədə ,ap edilmi) ; minə ya%"n miniatür kitab t1plan"b ek*pirin 9:C9-ci ildə ,ap edilmi) külliyyat" &ə dünya kla**iklərinin kitablar"n" alm")am S1n illər %aricdən (ələn !1na!lar 4lkələrinə !ay"dandan *1nra mənə miniatür kitab (4ndərirlər taliyadan 93. lmaniyadan :. *paniyadan 92 kitab (4ndəriblər $əzən pulla al"ram $u ya%"nlarda Lü*eyn 7a&idin ru* dilində 9:<2-ci ildə ,ap edilmi) lirika*" &ə Oeninin kitab"n" ba")lay"blar   – Muzeydə sizin üçün ən dəyərli kitab hansıdır?   + Ilbəttə ki. 9@;2-ci ildə Səudiyyə Irəbi*tan"nda ,ap edilmi) 5?uran6 $u muzeydə A0 dildə kitab &ar   – zünüz də kiçik!lçülü kitablar nə"r etdirirsiniz# $u silsilədən hansı kitabların adını çəkə bilərsiniz?   + 9:<A-ci ildən miniatür kitablar nə)r etdirməyə ba)lam")am nlar" ke,mi) SSP &ə di(ər %arici 4lkələrdə nə)r edilmi) miniatür kitablarla dəyi)irəm lk də'ə ə#riyar"n kitab"n" miniatür '1rmada ,ap etdirdim $u(ünədək 9C: miniatür kitab  bura%m")am   – %ünya kitab tari&ində belə bir təcrübə 'armı?   + /eyr Qünyada ki,ik4l,ülü kitablar t1playan k1llek*iya,"lar &ar. amma muzey y1%dur merikada ya)ayan bir bak"l"n"n zərbaycanla bal" #ekayələrini miniatür '1rmada ,ap etdirmi)dim  bütün dünyada 1lan kitab #ə&ə*karlar" ilə mara!lan"b. ara)d"rma apar"b &ə *1nra bizim muzeyin anal1!unun 1lmama*" #a!!"nda mə!alə dərc etdirib Qünyan"n 9< 4lkə*ində kitablar"m"z"n *ər(i*i 1lub   – Muzeyi !zünüzdən sonra kimə əmanət 'ə etibar edirsiniz?   + Muzeyin tə*i*,iləri mən. 1lum &ə !"z"md"r Lərdən ad"m" *ə#&ən muzeyin direkt1ru kimi yaz"rlar ?"z"m Suat direkt1rdur. amma maa) alm"r >ünki bu. %ü*u*i muzeydir Iminəm ki. !"z"m. nə&ələrim bu i)i da&am etdirəcək
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks