Mini Ghid Plantextrakt Alergii 2017

Description
alergie

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ALERGIILE – CAUZE, MANIFEST ĂRI, SOLU Ţ II NATURALE mi   n i    g h i    d  www.  p l      a n  t      e x  t     r    a k    t     .r    o   ALERGIILE ŞI ALERGENII Alergiile sunt reacţii ale organismului rezultate din interacţiunea cu anumite substanţe , numite stimuli sau alergeni – care în mod normal nu declanşeaz ă simptome la persoanele sănătoase. La unele persoane însă, mici cantită ţ i pot genera reac ţ ii neplăcute, chiar grave uneori (ex: polen, acarieni, praf de casă, părul animalelor, anumite cosmetice, alimente, medicamente etc). Alergiile pot fi localizate la nivel respirator, digestiv, cutanat sau, în formele grave, la nivelul întregului organism. Alergiile respiratorii  cele mai frecvente sunt declanşate de alergeni sezonieri (polenul unor plante), care ajung în organism prin inhalare (respiraţie). Unele persoane sunt alergice la polenul arborilor şi arbuştilor, altele sunt alergice la polenul de graminee (cereale). Alergiile alimentare  apar dup ă consumarea unui anumit aliment sau datorită aditivilor alimentari din unele alimente. Alergiile cutanate  sunt fie alergii de contact (apar la contactul cu substan ţ a sau planta alergizantă), pot înso ţ i alergiile respiratorii, sau pot fi ş i semnul unor alergii alimentare sau medicamentoase / chimice. Manifest ările alergiilor sunt foarte diferite, atât din punct de vedere al simptomelor care apar, cât ş i în ce prive ş te intensitatea ş i gravitatea acestora. www.plantextrakt.ro  DE CE DEVENIM ALERGICI? Când apar reacţii alergice, înseamn ă că ceva se întâmplă cu reactivitatea organismului - apare o dereglare a imunită ţ ii. Alergiile sunt în continu ă cre ş tere la nivel mondial – sunt vehiculate ipoteze potrivit cărora, pe lângă factorul genetic, poluarea în continuă cre ş tere sau contactul microbian prea scăzut din primii ani de via ţ ă ar putea juca un rol. O serie de alte cauze pot favoriza sensibilizarea organismului, cu apariţia unei forme de alergie: n oboseala intens ă şi suprasolicitarea intelectuală, emoţională sau fizică - duc la epuizarea glandelor suprarenale ş i scăderea imunită ţ ii; n tipul de alimentaţie poate determina o tendinţ ă spre aciditate în organism, datorată consumului excesiv de alimente de srcine animală, băuturi acidulate, zahăr, cafea în exces – care scad rezisten ţ a organismului; n tutunul - mucoasele respiratorii iritate de substan ţele toxice din fumul de ţigară sunt mai sensibile la alergeni; n substan ţele de sinteză chimică, precum: aditivi alimentari, odorizante pentru interior, unele produse cosmetice, detergenţi etc; n abuzul de antibiotice/alte medicamente de sintez ă, care în timp pot afecta digestia (prin afectarea mucoasei intestinale) sau alte organe, datorită efectelor adverse; n prezenţa paraziţilor în organism poate creşte sensibilitatea la multe substanţe. www.plantextrakt.ro  M ĂSURI GENERALE DE PREVEN Ţ IE Pentru prevenirea alergiilor este important s ă fie cunoscută substan ţ a alergizantă, evitându-se, pe cât este posibil, contactul cu aceasta iar, în cazul alimentelor ş i medicamentelor care provoacă manifestări alergice, renun ţ area completă la acestea. De multe ori se constat ă existen ţ a alergiei la mai mu lţ i alergeni. Este important ă echilibrarea sistemului imunitar prin intermediul alimenta ţ iei (consum de antioxidan ţ i), odihnei, evitarea abuzurilor de orice fel. Este de asemenea important ă, mai ales în cazul alergiilor cronice, deparazitarea periodică a organismului - parazi ţ ii sunt frecvent întâlni ţ i ş i sunt factori alergizan ţ i puternici. Cu toate m ăsurile de prevenţie, simptomele pot apărea şi atunci este nevoie de intervenţie medicamentoasă. Alergiile trebuie tratate de la primele semne, pentru a preveni agravarea sau cronicizarea lor.Consultul medical este obligatoriu, iar persoanele aflate sub tratament medicamentos nu vor întrerupe tratamentul f  ără avizul medicului. www.plantextrakt.ro
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks