MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SANAT ETKİNLİKLERİ ADI ALTINDA OKUTULAN DERSLERİN ADANA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİİ

Description
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SANAT ETKİNLİKLERİ ADI ALTINDA OKUTULAN DERSLERİN ADANA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİİ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 2 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SANAT ETKİNLİKLERİ ADI ALTINDA OKUTULAN DERSLERİN ADANA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİYrd. Doç. Dr. Muzaffer SÜMBÜL    !a"#$ E%re &ÜL ' &#r#( Bu bildiri ile ilköğretim 1.-8. sınıflarında seçmeli ders olarak okutulan Sanat Etkinlikleri dersleri incelenmiştir.Sanat Etkinliği adıyla anılan bu proramlar seçmeli ders olarak y!r!t!lmektedir. "er okul kendi koşullarına öre# $rama% "alk &yunları% Enstr!man% 'esim% (otoğrafçılık% "eykel )e *imari alanlarından biri ya da bir kaçını seçebilmektedir. *illi Eğitim Bakanlığı+nın öğrenci merke,li yeni öğretim proramının amacına ulaşmasında ,orunlu dersler kadar% seçmeli derslerin etkileri de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle Sanat Etkinlikleri adıyla okutulan dersin seçilmesinde yönetici )e öğretmenlerin derse karşı yaklaşımları önemli bir etken olarak karşımı,a çıkmaktadır. $olayısıyla çalışmamı,da öğretmen )e öğrencilerin Sanat Etkinlikleri adı altında )erilen derse yönelik yaklaşımları% d!ş!nce )e tutumları anali, edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda dana Seyan bölesinde Sanat Etkinlikleri dersini seçen ilköğretim okullarında anket çalışması )e ör!şme yapılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen )eriler% *EB yenilenen /lköğretim 0roramı kıla)u,unda yer alan yeni eğitim anlayışı )e ilkeleri ö, ön!nde bulundurularak yorumlanmıştır. B#re)*e+ &e+#(#%, E-#$#% e Sa/a$ Bili toplumu olarak adlandırılan ön!m!,de yetişkinler )e çocuklar arasında ayrım olmaksı,ın emen erkesimin yaşamının olumsu,laştığı ö,lenmektedir. ğretmenler% )eliler )e öğrenciler cepesinde bu olumsu,luğun i,leri fa,lasıyla ör!lmektedir. ğretmenler% ö,l!k akları )e mesleki yenilenme açısından% öğrenciler s!rekli sına) )e dersane% )eliler ise çocuklarının iyi bir eleceği olması için neler yapabilirim d!ş!ncelerinden dolayı mutsu,laşmaktadır. Bu rupların da yaşamın olumsu,luklarından etkilenerek mutsu,laştıkları ö,lenmektedir. Bu nedenle !ler y!,le mutlu bir ortamda yapılan sanat etkinliği dersleri 1 Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi. 2  Gaziante Üniversitesi !ürk "usikisi Devlet Konsrvatuvarı !ürk #alk $yunları "ezunu.  s!rekli test çö,en öğrenciyi mutlu etmektedir. $olayısıyla bu dersler sına)lar )e bili y!klemesi altında e,ilen ilköğretim öğrencilerini raatlatıp% yaratıcılıklarını ön plana çıkartır.Birey% çocukluk döneminde başladığı k!lt!rlenme s!reciyle içinde yaşadığı toplumun değerlerini öğrenir% ka)rar )e uyular. Sosyal normlar olarak adlandırılan bu değerler sisteminin t!m bireylerce uyulanması temel edeftir. 2!nk! başarılı% uyumlu )e çe)re bilinci ile areket eden bireylerin toplumsal değerlere uyun da)ranarak ka,anılanacağı d!ş!n!l!r. $eğerler sisteminin öğrenimi bireyin t!m yaşamı boyunca s!rer. "ayatının er aşamasında farklılaşarak bireyin karşına çıkan değerler% öncelikle aile daa sonra ise okul eğitimi ile  bireylere ka)ratılmaya çalışmaktadır. Bu k!lt!rleme s!recine ilkokul döneminde başlayacak sanat eğitimi ile farklı bir pencere açılabilir. Sanat eğitimi% bireyin iç d!nyasını yansıtmayı sağlayıcı nitelik taşır. Bu nedenle yaratıcı )e ö,!r d!ş!nce oluşumuna katkıda bulunur. Başka bir ifadeyle sanat eğitimi bireylerin kişilik oluşumlarında önemli bir yer tutar. 3endini ifade eden ö,!r bir insan erkes ile barışık mutlu bir insan demektedir. Bunu başaran  bireyler ise sosyal yönleri elişmiş olarak adlandırılır. Başka bir deyişle toplumsal uyumu sağlamış değerler sistemini ka)ramış bir birey% mutlu bir birey demektir. Bu mutluluğun sağlanmasında ise sanat eğitiminin yeri ister milli eğitim kanalıyla olsun isterse de bireysel çabalarla olsun tartışılma,dır. 2!nk! yaşam sadece temel bilimler eğitimi ile değil% sosyal  bilimler )e sanat eğitimiyle birlikte biçimlendiğinde daa anlamlı olmaktadır. Bu nedenledir ki% er birey bir meslek bir de sanatsal ağırlıklı olmak !,ere obi saibi olmak ister. 2!nk! bu sanatsal etkinliğin icrası sırasında elde edilen doyum çoğu ,aman mesleki doyumdan daa fa,la olabilmektedir. Bu nedenle k!ç!k yaştan itibaren çocukların bir sanat etkiliği ya da spor ile uğraşmaları sağlanmaya çalışılır. Başka bir deyişle burada temel )uru yaşamı bir b!t!n olarak alılayabilen bireylerin bu ö,elliklerini eğitim yoluyla ka,anmalarıdır.Eğitim yoluyla elde edilen ka,anımlar koşullara öre değişebilmektedir. "emen er *illi Eğitim Bakanı değiştiğinde eğitim politikaları da değişmektedir. ncak s!reklilik ar, eden eğitimde strate4i değişiklikleri bu kadar sık olmamalıdır. 2!nk! yapılan er değişikliğin sonucu tam olarak alınmadan emen bir başka değişiklik yapılabilmektedir. r,u edilen *illi Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu öğrenci merke,li eğitim uyulamasının sonuçları alınmadan yeni bir değişikliğe idilmemesidir. 2!nk! *illi eğitim Bakanlığının değişen yeni ilköğretim planına öre öğrenci merke,li bir eğitim uyulamasına yeni adım atılmıştır. 5  Bu uyulamadan edinilmek istenen önemli deneyim )e ka,anımlar olacaktır. $olayısıyla  beklentilerin çok y!ksek olduğu a,ırlanan kitapçıktan anlaşılmaktadır. Bu uyulamaya öre  ba,ı temel edefler şunlardır# %  &yrıntılar i'in (akınız ")B )ğitim*e +e,orm Kita'ığı &nkara 2--  3!lt!rel )e Estetik değerlere önem )erme%$uyu )e d!ş!ncelerini ö,!rce ifade edebilme%Başkalarıyla çalışabilme )e kendini doğru ifade edebilme%"oşör!% şefkat% yardım se)erlik )e diğerini d!ş!nebilme ibi insani değerlere saip olma.Bu edefler yukarıda !,erinde durduğumu, bireylerin k!lt!rlenme s!recini çok olumlu olarak etkileyecek nitelikler içermektedir. Bu nedenle bu proramın kesintiye uğramadan de)amı elecek nesillerin anılan ö,ellikleri ka,anması bakımından önemlidir. 6abi ki% öğrencilerin bu ka,anımları elde etmesi için sanat eğitiminin önemini bir ke, daa )urulamak yararlı olacaktır. ,ellikle bu edeflere ulaşabilmede öğrencilerin sanat etkinlikleri derslerinden% tiyatro )eya alk oyunları ibi rup olarak yapılan bir sanat dalıyla desteklenmeleri önemli katkı olacaktır. 2!nk! bu alanların icrasında temel olu bir ekip olabilme becerisidir. Burada öncelikle ekip olma başarıldıktan sonra sanatın icrası erçekleştirilmektedir. Bu t!rden bir çalışmaya katılan öğrencilere s!rekli olarak% er bireyin ekip için önemeli olduğu )urulanır )e t!m arkadaşlarıyla bir b!t!n olduklarında ancak işi  başarabilecekleri söylenir. 7apılacak bir atanın t!m ekibi etkileyeceği söylenir )e bu sorumluk bilinciyle areket etmesi sağlanmaya çalışılır. Böylelikle öğrenciler yukarıda sıralanan edeflerdeki tutum )e da)ranışları ka,anmaya yönelik önemli bir uyulamayı erçekleştirir.  Bu+0u+ar e Yoru% 2alışmanın bu böl!m!nde Seyan merke, ilçeden tesad!f teknikle seçilen ilköğretim okullarında erçekleştirilen anketler anali, edilmiştir. Bu anali,e ör!şme )e ö,lemlerimi, de ışık tutmuştur. Bu uyulama t!m dana+yı temsil edecek nitelikte bir örneklem olmayıp sadece Seyan ilçesini temsil niteliği olan bir pilot çalışma ö,elliğindedir.nketimi,de dört ayrı böl!mde toplam yirmi beş soru yönetici )e öğretmenlerce yanıtlanmıştır. 3aynak kişilerden# iriş böl!m!nde e)et ayır% birinci% ikinci )e !ç!n!  böl!mlerde ise er soru için önemsi,% a, önemli% önemli )e çok önemli olmak !,ere toplam dört kademede derecelendirme yapmaları istenmiştir. Bunlarla birlikte açık uçlu olarak  planladığımı, son soru ise kaynak kişilerin araştırmamı,a yorumlarıyla katkı sunabilecekleri  bir böl!m olarak tasarlanmıştır.  Böylelikle araştırma anali,i kaynak kişilerin )ermiş olduğu yanıtlar% ö,lem )e ör!şme )erileriyle beslenerek aşağıdaki tablolar aracılığıyla erçekleştirilmiştir. Ta1+o2 Seç%e+#23oru/+u Der* E-#+#%# E9E6"7:' Sanat Etkinliği $ersi Seçmeli $ers olarak okutulmaya de)am etsin mi;<1==-Sanat Etkinliği $ersi >orunlu $ers olarak okutulmaya başlansın<?8<@6ablo-1+de çalışmamı,a katılan kaynak kişileri oluşturan m!d!r% m!d!r yardımcısı% sınıf öğretmeni )e branş öğretmenlerinin tamamı sanat etkiliği adıyla y!r!t!len proramın de)am etmesi )e tamamına yakın orandakiler ise dersin seçmeli değil ,orunlu dersler olması erektiği konusunda ör!ş bildirmişlerdir. Bu ör!şler Sanat etkinlikleri dersinin seçmeli dersler arasından alınarak ,orunlu dersler stat!s!nde okutulması *EB yeni eğitim anlayışına da uyun d!şmektedir. Böylelikle dersin ,orunlu olması erektiği ör!ş! yöneticiler )e öğretmenlerce de desteklenmektedir. $olayısıyla mesleğin uyulayıcıları tarafından da etkinlik adı altında y!r!t!len bu derslerin keyfiyete bağlı olarak seçimlik alde kalmaması ereği net olarak ifade edilmektedir. ,ellikle dersin de)am etmesi konusuna t!m kaynak kişilerce e)et denenmesi bu dersin önemini östermektedir.Burada öğretmen )e yöneticilerin dersin öğrencilere ka,anımları konusunda bi,lerle  paralel bir ör!şe saip oldukları saptanmıştır. Bu durum bi,lere araştırmanın temel edefinin eğitimcilerce de paylaşıldığını östermiştir. Ta1+o4' O5u++arda Seç#+e/ Sa/a$ E$5#/+#5+er#  $rama*!,ik'esim"eykel*imari$ansEdebiyat"alk &yunları<A<=1<=1<=1---<C=3aynak kişilerin kendi okullarında @==C-@== eğitim-öğretim döneminde Sanat Etkinliği alanında en fa,la "alk &yunlarını seçtiklerini örmekteyi,. &kullarımı,da ikinci sırada ise drama derslerinin seçildiğini örmekteyi,. Bunların yanı sıra m!,ik% resim )e eykel derslerinin de sınırlı sayıda da olsa seçildiği saptanmıştır. ncak dans% mimari )e edebiyat alanlarının ise iç yeğlenmediği ör!lm!şt!r. Bu iki dersin ö,le ör!l!r bir oranda çok terci edilme sebebi ise eğitimcisinin çok kolay bir biçimde bulunabilmesidir. $olayısıyla erek "alk &yunları Böl!m! me,unları erekse çekirdekten yetişme öğretmenler çok kolay  bir biçimde temin edilebilmektedir. ,ellikle dana )e diğer b!y!k şeirlerde alk oyunları alanının bir sektöre dön!şt!ğ! ör!lmektedir. Bu alanda çalışan eğitmenler okullara paket  proramlar sunarak sadece dersleri değil sınıfların yıl sonu österilerinin tamamının a,ırlamasını !stlendikleri ör!lmektedir. Böylesi bir olanak sınıf öğretmeni% yönetici )e )elilerce de terci edilmektedir. Bu sistemin işleyişinde ters olan şey ise alan u,manı öğretmenler ile diğer kişilerin aynı tutulmasıdır. Bu yanılışın d!,eltilmesi ise *illi Eğitim Bakanlığının alk oyunları alanında öğretmen atamaları yapmasıyla olacaktır. 2!nk! ör!şmeler sırasında ortaya çıkmıştır ki% er okula olmasa bile böledeki !ç beş okulu kapsayacak biçimde bir alk oyunları öğretmeni ataması okulları çok raatlatacaktır. te yandan bu alana öğretmen olmayı bekleyen ençleri ise çok mutlu edecektir. Bu bağlamda daa önce iç örneği olmayan drama öğretmenleri de ben,er biçimde atanmalıdır. Bu alanın y!r!t!lmesi alk oyunlarından daa farklı bir ö,ellik östermektedir. $rama derslerinin sınıf öğretmenleri ya da okul yöneticilerince y!r!t!ld!ğ! saptanmıştır. $rama alanın diğer derslerin öğretiminde de kullanılan bir teknik olması bu tercii etkilemektedir. "emen t!m öğretmenler bir biçimde kullandıkları bu tekniğe karşı b!y!k ili duymaktadır. ncak bu ilinin u,anmalarca desteklenmesi erektiği de açıkça ifade edilmiştir.&kullarda seçilen sanat etkinlikleri derslerine baktığımı,da alk oyunları )e drama derslerinin ön plana çıktığını söyleyebiliri,. Bu derslerin seçilmesindeki kıstasları tablo 5 de inceleyeceği,. Ta1+o26 Sa/a$ E$5#/+#-# 7ro0ra%8/8/ Seç#% K8*$a*+ar8 Dere9e+e%e*#   Ö/e%*#zAz Ö/e%+:o5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks