MIKELANDJELO - MIROSLAV KRLEZA

Description
Drama Miroslava Крлеже

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 24

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  MICHELANGELOBUONARROTIPRVI FAMULUSDRUGI FAMULUS NEPOZNATIPAPA~ GLASOVI RUŽAGLASOVI MIŠEVAGLAS PAUKAGLAS KRVNIKA NEPOZNATOGPRVI BARABADRUGI BARABATREĆI BARABA  Redovnici~ žene, okl pred lomačom. Tjele nali. Paževi. Biskupi. Zbiva sejednogprolj kada je Michelange njeg~. ! # ŽENA U KRČMIGLASOVI U KRČMIBEATRICE LAURA-VITFORIA COLONNAGLASOVI PAPINSKE PRATNJECRVUORMARUDVIJE OPATICESTARA BABA OPATICAGLAS ČOVJEKA NA LOMAČIGLAS UTOPLJENIKAISPOSNIK ko! #$%!Bo&$ ~opnici i pijanci u krčmi. $omila ~na garda Presve%oga &ca. 'ardi'ler.~e%nogju%ra, u (iks%ini, na skelama, l) slikao *+an gnjeva $ospod-  (kele u (iks%ini / na kojima se Michelangelo Buonarro%i bjesomučno bije sa sjenama svojih prividenjai. gdje u bolovima bogorodnim rada i krvave svoje plodove i0bacuje. (viječnjaci srebmi ol%arski,bar1unas%e cme 0avjese, kar%oni, pla%neni svici, ko%lovi boja, knjige i pladnjevi, sve je %o ra0asu%o u neredu.Tu visoko gore pod s%ropom crkvenim slegla se siva pra1ina na skele, a las%avice su po rupama u gredama i 0idovima posavijale svoja gnije0da.(%ijene polivene su mla0ovima boj~, ali su 2reske pokidane i ras%rgane i žbuka je na mnogimamjes%ima oguljena, %e proviruje goli kamen, %ako da se sve %e plohe isprepleču u ludiples ra0ularenih 2unjakojima ni%ko ne 0na smisla osim samoga me1%ra.(vibanjsko modro i %oplo svi%anje. Polu%mina. 3a 1kuroj svje%4os%i, 1%o se probija kro0 okno i kaplje uovu sivu i pra1nu cminu kao ži%ka %ekučina, ra0biru se u prvi hip samo sablasni obrisi skel~, koji se poslije,kad vani nabuja plima danje svje%los%i, plas%ično ispupče u o1%rim i %amnim po%e0ima. +va se 2amulusa sa 0apaljenim uljenicama vr0u i penju P5 skelama i osvje%ljuju mla0ove boja po s%ijeni. 3jihove gro%eskne sjene po%i%ravaju po s%ijenama i p& likovima proroka, bogova igre1nika 1%o (6 ( ra0lilipreko s%ropa. 7amulusi oči%o ne1%o %raže. (ad, u prasko0orje, kadje me1%arprekinuo svoju nočnu pa%ničku rabo%u da u vr%u dočeka svi%anje sunca, prikrali su se 2amulusi ovamo gore na skele da vide 1%o se%o me1%ar 8i%ave no9i P$'!()k$ k*+($ k$',$ * )ko'* .$ !k$()k, '$$/, ($0.$($ ~0  '$'! S!k) * IV ko! * , 1$o )$&#$1! ! 2&#$1,($ 344567389 O)!k$($ :#o(!; <#,)k$;$ $1$=(!> !) $k(* !> )!k$#$9 -- ? (kele u (iks%ini / na kojima se Michelangelo Buonarro%i bjesomučno bije sa sjenama svojih prividenjai. gdje u bolovima bogorodnim rada i krvave svoje plodove i0bacuje. (viječnjaci srebmi ol%arski,bar1unas%e cme 0avjese, kar%oni, pla%neni svici, ko%lovi boja, knjige i pladnjevi, sve je %o ra0asu%o u neredu.Tu visoko gore pod s%ropom crkvenim slegla se siva pra1ina na skele, a las%avice su po rupama u gredama i 0idovima posavijale svoja gnije0da.(%ijene polivene su mla0ovima boj~, ali su 2reske pokidane i ras%rgane i žbuka je na mnogimamjes%ima oguljena, %e proviruje goli kamen, %ako da se sve %e plohe isprepleču u ludiples ra0ularenih 2unjakojima ni%ko ne 0na smisla osim samoga me1%ra.(vibanjsko modro i %oplo svi%anje. Polu%mina. 3a 1kuroj svje%4os%i, 1%o se probija kro0 okno i kaplje uovu sivu i pra1nu cminu kao ži%ka %ekučina, ra0biru se u prvi hip samo sablasni obrisi skel~, koji se poslije,kad vani nabuja plima danje svje%los%i, plas%ično ispupče u o1%rim i %amnim po%e0ima. +va se 2amulusa sa 0apaljenim uljenicama vr0u i p 2lju P5 skelama i osvje%ljuju mla0ove boja po s%ijeni. 3jihove gro%eskne sjene po%i%ravaju po s%ijenama i ~5 likovima proroka, bogova igre1nika 1%o (6 (  ra0lilipreko s%ropa. 7amulusi oči%o ne1%o %raže. (ad, u prasko0orje, kadje me1%arprekinuo svoju nočnu pa%ničku rabo%u da u vr%u dočeka svi%anje sunca, prikrali su se 2amulusi ovamo gore na skele da vide 1%o se%o me1%ar 8i%ave noči P$'!()k$ k*+($ k$',$ * )ko'* .$ !k$()k, '$$/, ($0.$($  ~0  '$'! S!k) * IV ko! * , 1$o )$&#$1! ! 2&#$1,($ 344567389 O)!k$($ :#o(!; <#,)k$;$ $1$=(!> !) $k(* !> )!k$#$9 -- ?  kinji, 1%o %o u posljednje vnjeme s%vara i 1%o %o sve ra0ara jo1 is%u no: po1%o je sve %o s%vorio. PRVI FAMULUS@ Do 1$.o$ )., o V,+ )* ;! ), !) ,&, .#$ (, %!, = o 0!#k$; * $ '#ok, !) #o' P$ * (,;$ (!= $ U0$*1 );o ), 'o',! $;o Jo= :! ;o&$o 1$ 0$'(,= &1,&o1 '$ 1$ 'oo;!=ko) ! $ (!0$= o M$- ,# ;* )*(/$(* Z($1, $ !$ ) $#$ 0$= o ($; :#$(! 1$ ), 'o'(,;o $;o Z($1,o( o o'o. ) $#! V!=, (, ;o-%, 1$ #$1! E o To , $($ S !1! ), ;$&$#, 1$ ;! o (, o k#!,;o V,+!;$1, 1.!, &o1!(, = o (!, (! ! )!/!, !0:$!oDRUGI FAMULUS@ Do!) $ N!= $ N!&1, (!= $ A )!&*#(o 0($1,; 1$ , Č! $.* :o%* (o+#$1!o9PRVI@Š o :! #$1!o H !o , 1$ #$1! P$ ! ), >o+, 1$ #$1! $ (, !1, B*($ :,)o;*/($ Do *k$o :! ($) 1$ ($) *>.$ ! o.1, K$o 1$ +,;o ;* 'o!0$ ! , (,&o-., :*.o !(, T$ ;o!; , R,! ;!1#$&! '#!$ ,* o:,k !.(o@ ,)* ! o )!k, T$ o !0&,1$ ko 1$ )* .,= !-, k#.$.!; ;, $;$ o1,#$,) !,(* o )* *1$/k, ;$&-, :,);!),(, $ (, )!k, 0$ '$'!()k* #k.*9 T$ !1!o (,;$ (! 'o;$ o '#$.!!;$ #k.,(o& )!k$#) .$ T#,:$-o :! &$ ) $.! ! 'o1 !) #$&* ! ($.$! ! ($ ( '#o,) '#,1 #!:*($o; S., , !(k.!0!!, T$ Čo.,k (, .,#*, (! * = o 'o0! !.(o ($ ).!, *9DRUGI  se proverao po skelama u %mini %e se vra +$  shježu:i ramenima  N, 0($; Č*1($) .$# P#o:*-1!; ), oko 'o(o+! ! $)(o Č*,; k$ko #$1!9 O),+$; k$-ko ;* ,/, 'o)$o !)'o1 #*k,@)., koko+* ! %*:o#, :o, * ko o.!;$9 O(1$ )$; ** #o )ko/!o '#!, 'o ;!,ko ! (, 0($; = o ;* ),1o&o1!o9 Po:,)(!o ,9 B$$o , )k,-, 1o, k$o *1 , , /! $.$ #k.$ '!.$$ * ,1(o; o:-$k* '#$=!(, k$1 )$; ), .#$ !o9 B$!o , )$ )k,$ ($ o- $# ,1(o k,$o ! k,o , k$o ko/!$=9PRVI@D*&o ! $ &o.o#!; o :#$ , ;o 1$ , *19U $(, :! &$ #,:$o )$', ! $ (, o.$ko ;! ! ! &$ 0$ o;!;$0! !9 S.,;* , k#!. )$;o o.$ .$ !k$()k! )(o:!0$;9K$o 1$ ;* (,;$ '$#$ 1$($) * R!;* N! ko (!, (,($1ok($1!. 1#$&! ;o '#!$ ,*DRUGI@S$:o :!);o ;! %!.,! o1 o& '$'!()ko& 0$ $ 1$ ;,= $# (, '#o1$, ).o* ,1(* (!.*0$ 1#*&o; ! 1$ (, k!1$ o1 ).o!> #o1,(!> o#$(!$ :#$01* 'o :#$0 -;  ? 1* , )*($ ;! (, 0($; k$ko :! :!o ! ;,(! ! ,:!  6 AI! o.o , !'$k );!,=($ ) .$# 1$ (!/,& (,;$T* ;o#$ 1$ , (,&1, (,= o 0$'o/, o ,# , #$1!o (,'#,k!1(o o1 'o(o+! 1o ;$o '#!,9PRVI@K$o ) $#$ k#,0*:$ .,= !$ $ko )$k#!.$ , ).o, /$#o!, Bo! ), 0$ ).o, ) .$#! k$o#o1!$ 0$ (o-.o#o1,(/,9 Bo&$;! I;$1, $k.!> 'o&,1$ ko! *#!/*9 I 1!, , +, o1 (!> *;#!, ! $)!k$ *&$)(* !9  Ra0grnuo ie jednu crnu 0avjesu. Zavirkuje i0a nje %e je srdi%o %rgne. Do 1$.o$ N!= $ N!&1, (!= $ S $#! ($) =$#$ $( .*/, 0$ (o)9DRUGI@R*k* :!> ).o* , o ;!#(o 1$o * .$ #* 1$ , #$1!o Č*o )$; &$ k$ko #$1!9 O1:!$)* 1.$ ($ k$- ,1#$!9PRVI@Mo%1$ , # $o k$# o(, 8učne i prekapa po nacr%ima i svicima pla%na i kar%ona. DRUGI@N!, # $o Č*o )$; &$ k$ko *1$#$ (o-&o; ! k*(,9 A k$1 # $ o(1$ (, k*(, (!k$19L!(!, )$-;o ,k* ! !0.!#* !0 (,&$ k$o .o1$9 U#$o , ! k,o ! o ;, , '#o:*1!o A o(1$ , '#,1 * #o , .$;$ &*!o !~o;!o ) #o'9 S*=$o )$; %:*k* ! 0!1 &1, ), o1!#, ! #*-(I9 E o T* o= ,k* ).,%, :o, I o.1, ,)., o= .$%-(o  Prs%om 0amače u goleme vlažne plohe P  skelama E o ! o.1, , )., o= ;ok#o S., , o o= ;ok#oPRVI  prevmuv1i sve gomile kar%ona i ra0bacuju:i 1es%ila, kis%ove i os%ali slikarski pribor od bijesa  N,;$ * (!= $ S$;! ),1o:#$1! ) $#k,, k$o ! 'o),1(! '*  To , o.$ !k*) (,&o.!> '#o#ok$ ko! ;* ), (!k$ko (, 1$ P$ 1$ To )* o= ).,%, :o, A! , o', )., o&*!o L*1$k J$ !.,!; 1$ , o *1$kDRUGI@S$;o ;* $ko 1o1, o1 .#,;,($ ($ .#!-,;, J*/,# ), 0$ ;(o; (o%,; ($:$!o9PRVI@ A 0$= oDRUGI@Z:o& (,0($ (, )! (!, (,k, N, 0($; .!=, k$ko , :!o9 I 'o ,k$ ;! , k#. k$o ($ '!'* , ;$-o 1$ ), (!)$; #$)k#.$#!o9 I k$1 )$; ;* o 'o)!, k$1 &$ , '*) !o '#!/$o ! 'ok$0$o;* #$(* (!k$ko (!, > !o 1$ .,#*~,9 R,k$o #(! , 1$ )$($;PRVI@Z!.o !($ Z!.o !($ B!,)($ %!.o !($DRUGI@E )*($ ;! ! :o&$ )$1 .,+ ) .$# 'o;$o 'o) $, o'$)($ V,+ , '#o=o &o1!(*1$($ k$ko ) o! -<  ($ !) o;, ;,) * S., &$ (,= o )$'!(, ! )$'!(, ! (! ) ;,) $ 1$ :! ), ;$k(*o9 S., #$1! ! #*=!9 M$%, '$
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks