Михайличенко Г. И. Постановка проблеми. Для реалізації завдань повномасштабної - PDF

Description
Михайліченко Г. І. УДК Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток Проведено дослідження, яке обґрунтовано потребою в оцінці потенціалу інноваційного розвитку туристичних

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 33 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Михайліченко Г. І. УДК Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток Проведено дослідження, яке обґрунтовано потребою в оцінці потенціалу інноваційного розвитку туристичних підприємств в умовах обмеженості ресурсів. При цьому використані загальнонаукові методи пізнання: економіко-математичного та імітаційного моделювання, багатомірного статистичного аналізу. В результаті дослідження нами актуалізовані проблеми оцінки туристичного потенціалу як джерела інноватики туризму; проаналізовані показники й методи їх вимірювання; надане визначення категорії «інноваційний потенціал туризму» та представлена модель його оцінювання на різних рівнях його реалізаці, з різними формами взаємопроникнення та об єктів впливу, результативністю впровадження, сприйняття й реалізації потенціалу підприємств сфери туризму. Приведений інструментарій дозволить ресурсоощадно використовувати туристичний потенціал країни/ регіону/ дестинації, позитивно вплине на ціннісне ціноутворення вичерпних ресурсів сталого розвитку туризму; дозволить сформувати ресурсний капітал потенційно привабливих курортів, що вплине на їх інвестиційний та репутаційний статус. Ключові слова: туристичний потенціал, інноваційний розвиток, оцінка потенціалу, складові та методи вимірювання туристичного потенціалу, ресурсний потенціал Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 5. Бібл.: 20. Михайліченко Ганна Іванівна кандидат економічних наук, доцент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна) Михайличенко Г. И. УДК Туристический потенциал: методы оценки и инновационное развитие Целью исследования является потребность в оценке потенциала инновационного развития туристических предприятий в условиях ограниченности всех видов ресурсов. В ходе анализа использованы общенаучные методы познания: экономико-математического и имитационного моделирования, многомерного статистического анализа. В результате исследования нами актуализированы проблемы оценки туристического потенциала как источника инноватики туризма; проанализированы показатели и методы их измерения; обосновано определение категории «инновационный потенциал туризма» и представлена модель его оценивания на разных уровнях реализации с различными формами взаимопроникновения и объектов влияния, результативностью внедрения, восприятия и реализации потенциала предприятий сферы туризма. Приведенный инструментарий позволит бережно использовать туристический ресурсный потенциал страны/ региона/ дестинации, положительно повлияет на ценностное ценообразование исчерпываемых ресурсов устойчивого развития туризма; позволит сформировать ресурсный капитал потенциально привлекательных курортов, что повлияет на их инвестиционный и репутационный статус. Ключевые слова: туристический потенциал, инновационное развитие, оценка потенциала, составляющие и методы измерения туристического потенциала, ресурсный потенциал Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 5. Библ.: 20. Михайличенко Анна Ивановна кандидат экономических наук, доцент, кафедра гостинично-ресторанного и туристического бизнеса, Киевский национальный торгово-экономический университет (ул. Киото, 19, Киев, 02156, Украина) Mikhaylichenko A. I. Tourist potential: methods of assessment and innovation development UDC The article conducts a study of the necessity to assess potential of innovation development of tourist companies under conditions of scantiness of all types of resources. It conducts analysis with the use of general scientific methods of cognition: economic and mathematical and imitation modelling and multidimensional statistic analysis. It actualises problems of assessment of the tourist potential as a source of innovation of the tourism; analyses indicators and methods of their measurement; substantiates definition of the innovation potential of tourism notion and provides a model of its assessment at different levels of realisation with different forms of mutual penetration and objects of influence, effectiveness of implementation, perception and realisation of the potential of tourist companies. It states that the provided instruments would allow cautious use of tourist resource potential of the country / region / destination, positively influence upon value price-formation of exhaustible resources of stable development of tourism; would allow formation of the resource capital of potentially attractive resorts, which would influence their investment and reputation status. Keywords: tourist potential, innovation development, assessment of the potential, components and methods of measurement of the tourist potential, resource potential. Pic.: 1. Tabl.: 2. Formulae: 5. Bibl.: 20. Mikhaylichenko Anna I. Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Department of Hotel, Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Trade and Economy (vul. Kіoto, 19, Kyiv, 02156, Ukraine) Постановка проблеми. Для реалізації завдань повномасштабної оцінки та використання як наявного потенціалу підприємства (реалізованого чи нереалізованого), так і потенціалу розвитку туристичні підприємства проводять пошук ресурсів та резервів, здатних задовольнити амбітні плани інноваційного зростання. Так, системний аналіз будь-якої зі складових потенціалу включає такі елементи: оцінювані показники і методику їх розрахунків; 115 критерії оцінки рівня інноваційного потенціалу за кожною його складовою; форми реалізації та об єкт впливу; порядок прийняття управлінських рішень, спрямованих на розвиток певної складової інноваційного потенціалу. Аналіз останніх публікацій. Тематиці дослідження туристичного (рекреаційного) потенціалу територій присвячено безліч наукових праць, однак оцінка рівня рекреаційного потенціалу регіонів та їх забезпеченості рекреаційними ресурсами є проблематичною та лише частково вирішеною в оцінкових економічних чи географічних параметрах. Так, ресурсно-географічній оцінці присвячено праці: А. Ю. Александрової, Е. О. Байкова, М. Г. Бойко, А. В. Бураченко, О. С. Віханського, М. Г. Воронцової, Ю. Б. Забалдіної, І. В. Зоріна, О. М. Ільїної, Д. К. Ісмаєва, Г. О. Карпової, А. М. Лапиної, О. О. Любіцевої, Я. Б. Олійника, В. С. Сеніна та інших [1; 3; 16; 17; 20; 21]. Формуванню складових інноваційного потенціалу підприємств, та параметрам його оцінки присвячено публікації: В. М. Гейця, Т. І. Тищенко, А. М. Тихонова, В. О. Василенка, В. Г. Шматька, Л. І. Скібіцької, Л. І. Федулової [4; 5; 8; 10 12]. Всі ці праці збагачують теоритико-методологічний інструментарій інноваційного розвитку, сталого використання обмежених ресурсів в практиці господарювання суб єктів туристичного бізнесу, однак не вирішують питання реальної вартості туристичного потенціалу відповідно цінності, унікальності, ієрархічності, значущості і як ресурсу туристичного виробництва, і як джерела залучення туристів до споживання турпродукту. Метою нашого дослідження є оцінка використання потенціалу інноваційного розвитку туристичних підприємств в умовах обмеженості фінансових ресурсів модернізації. До завдань наукового пошуку належать: оцінити стан розроблюваності проблеми, наявний інструментарій, дослідити вплив факторів на ціннісне оцінювання туристичного потенціалу, ресурсне його забезпечення, регіональний та мікрорівень впровадження ціннісно орієнтованого ціноутворення на туристичні ресурси; узагальнення результатів дослідження попередників та винайдення моделі оцінних показників туристичного потенціалу в інноваційному розвитку підприємств. Результати дослідження. При вивченні понятійного апарату нами було встановлено, що об єкти оцінки потенціалу туризму бувають різні. Так, в нормативно-правових документах досить часто зустрічається поняття «туристичний потенціал», що визначається як: 1) туристичний потенціал території ємне поняття, що охоплює сукупність природних, етнокультурних та соціально-історичних ресурсів, а також наявної господарської і комунікаційної інфраструктури території, що служать чи можуть служити передумовами розвитку певних видів туризму [1]; 2) потенціал підприємства, який включає внутрішні ресурси організації у формуванні ринкового продукту реалізації та представляє сукупність його матеріальних та нематеріальних ресурсів. В першому варіанті багатоаспектність туристичного потенціалу ототожнюється з розумінням значення «туристичний ресурс», що впливає на його оцінні показники та дозволило визначити такі критерії, як: «туристична придатність», «туристична привабливість», «туристична доступність», «туристична пристосованість» [2]; а відносно об єктів відвідування ще й «пропускна здатність», «облаштування туристичного об єкта» та «туристична інфраструктура». Вказані поняття дозволяють обґрунтувати нову категорію «інноваційний потенціал туризму» (рис. 1), що може розглядатися на різних рівнях його реалізації, тобто: на мега- та макрорівні це туристичний потенціал, що включає в себе ресурсний, природній, інфраструктурний потенціал регіону (дестинації); на рівні кластера (об єднання за інституціональною, географічно близькою, інформаційно спорідненою, ціннісно орієнтованою, чи згрупованою за споживчими характеристиками продукції, метою) це ресурси управлінського впливу, ресурсоощадних технологій, економічної взаємодії та організаційної підтримки суб єктів кластера; на рівні організації сукупність матеріальних та нематеріальних ресурсів організації, включаючи його інтелектуальний, комунікативний, клієнтський, репутаційний капітали. Вказаний підхід у формуванні оцінної бази враховує не лише ресурсну складову (за Захарченком В.) [4], процесну складову (за Ілляшенком С.) [5], а й змістовну складову наповнення інноваційного потенціалу підприємства. Узагальнуючи різні підходи до оцінювання туристичного потенціалу, ми можемо констатувати, що він розглядається як ресурсний потенціал організації, що повинен бути використаний максимально (за умови операційного менеджменту); ресурсоощадно та оптимально (за умов логістичного менеджменту) й креативно (за умов інноваційного менеджменту). Доведено, що у сфері послуг першочергову роль відіграє не розмір підприємства, а його репутація й досвід в обслуговуванні [6, с. 62]. Особливо за умов нестабільності ринкового попиту, зменшення активності подорожуючих, поширення системи електронного продажу туристичних послуг значення репутації, повноцінність виконання взятих зобов язань формують складові «ціни іміджу» підприємства, коли при інших рівних значеннях продуктового асортименту споживач віддає перевагу тій організації, яка має позитивний бренд, схвальні відгуки про свою роботу, стабільний фінансовий стан. Так, на основі узагальнення різних показників і методів їх вимірювання [7 12] нами сформовані послідовність й структура оцінювання інноваційної діяльності підприємства: 1) відображення безпосередніх результатів від упровадження інновацій на підприємствах (очікуваний прибуток, зростання продуктивності праці та ін.) 116 Рівні запровадження Держава Дестинації Джерело: розроблено і складено автором Форми співпраці Регіональний розвиток Об єкти впливу ресурси Результативність запровадження Статистика даних За даними міжнародних рейтингів; За даними ЮНВТО (барометр м/н туризму) За даними міжнародних рейтингів; (напр Travellers Choice Destinations on the Rise) За даними Державної служби статистики України; За даними звітів міністерств, відомств, За даними секторальних досліджень. достатність, автентичність, атрактивність, унікальність; Державноприватне партнерство Рис. 1. Модель оцінювання інноваційного потенціалу туризму на різних рівнях його реалізації ІННОВАЦІЇ Підприємства, організації бренд ресурси відомість, асоціативність, ємність, оцінка ринкової вартості бренду стан, безп
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks