Mihai Eminescu - Ce-ti doresc eu tie,dulce Romanie.doc

Description
Ce-ti doresc eu tie, dulce Românie Ce-ti doresc eu tie, dulce Românie, T;ara mea de glorii, tara mea de dor? Bratele nervoase, arma de tarie, La trecutu-ti mare, mare viitor! Fiarba vinu-n cupe, spumege pocalul, Daca fiii-ti mândri aste le nutresc; Caci ramâne stânca, desi moare valul, Dulce Românie, asta ti-o doresc. Vis de razbunare negru ca mormântul Spada ta de sânge dusman fumegând, Si deasupra idrei fluture cu vântul Visul tau de glorii falnic triumfând, Spuna lu

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
   Ce-ti doresc eu tie, dulce Românie Ce-ti doresc eu tie, dulce Românie, T;ara mea de glorii, tara mea de dor?Bratele nervoase, arma de tarie, La trecutu-ti mare, mare viitor!Fiarba vinu-n cupe, spumege pocalul, Daca iii-ti mândri aste le nutresc;Caci ramâne stânca, desi moare valul, Dulce Românie, asta ti-o doresc is de ra#bunare negru ca mormântul$pada ta de sânge dusman umegând, $i deasupra idrei luture cu vântul isul tau de glorii alnic triumând, $puna lumii large steaguri tricoloare, $puna ce-i poporul mare, românesc, Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare, Dulce Românie, asta ti-o doresc%ngerul iubirii, &ngerul de pace, 'e altarul estei tainic surâ#ând, Ce pe (arte-n glorii sa orbeasca-l ace, Când cu lampa-i #boara lumea luminând, )l pe sânu-ti vergin &nca sa coboare, *uste ericirea raiului ceresc, Tu &l strânge-n brate, tu &i a altare, Dulce Românie, asta ti-o doresc  Ce-ti doresc eu tie, dulce Românie, Tânara mireasa, mama cu amor!Fiii tai traiasca numai &n ratieCa a noptii stele, ca a #ilei #ori, iata &n vecie, glorii, bucurie, +rme cu tarie, sulet românesc, is de viteie, ala si mândrie, Dulce Românie, asta ti-o doresc!
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks