Microsoft Word XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - PDF

Description
Microsoft Word XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ สารบ ญ หน า Microsoft Word XP ความร เบ องต น (Introduction) การเร ยกใช Microsoft Word XP การเปล ยน Menu bar จากภาษาไทยเป นภาษาอ

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 23 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Microsoft Word XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ สารบ ญ หน า Microsoft Word XP ความร เบ องต น (Introduction) การเร ยกใช Microsoft Word XP การเปล ยน Menu bar จากภาษาไทยเป นภาษาอ งกฤษ ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word XP การเปล ยนหน วยของไม บรรท ด การแสดง Tool bar ท งหมด การจ ดการแฟ ม การสร างแฟ มใหม และการใช แม แบบ การบ นท กแฟ ม การบ นท กแฟ มเป นช อใหม การสร าง Folder เพ อบ นท กแฟ มข อม ลใหม การท างานก บข อความ (Working with Text) การเพ ม ลบ แทรกข อความ และการเปล ยนภาษา การยกเล กและท าซ า การเล อกข อความ การจ ดร ปแบบอ กษร และการปร บขนาด การจ ดร ปแบบอ กษรแบบพ เศษ การค ดลอกย ายและวางข อความ การแทรกส ญล กษณ พ เศษ การตรวจสอบการสะกดค าและไวยากรณ การค นหาและแทนท ข อความ การท างานก บย อหน า (Working with Paragraph) การจ ดข อความในย อหน า การแทรกส ญล กษณ แสดงห วข อให ก บย อหน า (Bullets and Numbering) การใส ส พ นและเส นขอบ การก าหนดระยะแท บ (Tab) และต วน าแท บ (Tab Leaders) การท างานก บเอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การแทรกเลขหน าและการแทรกข อความในห วหร อท ายกระดาษ การพ มพ ข อม ลทางเคร องพ มพ... 19 6. การท างานก บร ปภาพ การแทรกร ปภาพ (ClipArt Gallery) การจ ดร ปภาพ การใช งานตาราง การสร างตาราง การแทรกหร อลบ แถว คอล มน ในตาราง การรวมเซลล ในตาราง (Merge Cells) การแยกเซลล (Split Cells) การใส ส พ นของตาราง แบบฝ กห ดท ายบท... 28 Microsoft Word XP 1. ความร เบ องต น (Introduction) 1.1 การเร ยกใช Microsoft Word XP 1. คล กท ป ม Start บน Taskbar 2. เล อกท เมน Programs จะปรากฏเมน ย อยด านขวาข น 3. ในคอมพ วเตอร บางเคร องเราจะเห นค าส ง Microsoft Word ท เมน ในส วนน เลย แต ในบางเคร อง อาจต องเล อกเพ อเข าส เมน ในส วนของ Microsoft Office ก อน 4. คล กท ค าส ง Microsoft Word หล งจากน นจะเข าส โปรแกรม Microsoft Word ด งร ป 2 1.2 การเปล ยน Menu bar จากภาษาไทยเป นภาษาอ งกฤษ 1. คล กท ป ม Start บน Taskbar 2. เล อกท เมน Programs จะปรากฏเมน ย อยด านขวาข น เล อนเมาส ไปท Microsoft Office Tools 3. คล กเล อกค าส ง การต งภาษาของ Microsoft Office XP 4. คล กท List Box เพ อเปล ยนการแสดงผลของ Menu และ Help เป นภาษาอ งกฤษ 3 1.3 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word XP Toolbar Title bar Menu bar ป ม Close ป ม Maximize ป ม Minimize พ นท เอกสาร / Working Area Insertion point Status Bar Scroll Bar Task Pane Title Bar ค อ แถบส าหร บแสดงช อโปรแกรม (Microsoft Word) และช อเอกสาร (Document1) ท ก าล งพ มพ Menu Bar ค อ แถบเมน ท รวบรวมค าส งต าง ๆ ของโปรแกรม Toolbar ค อ แถบเคร องม อท รวบรวมป มค าส งต างๆ ท ส าค ญ เข าไว เป นหมวดหม เพ อให สามารถเร ยกใช งานได สะดวกมาก ย งข น การแสดง Toolbar Toolbars ม หลายชน ดให เล อกใช โดย คล ก ท เมน View เล อกค าส ง Toolbars และคล กเล อกช อ Toolbars ท ต องการ ส าหร บ Toolbars ท แสดงบนหน าจอแล วจะม เคร องหมาย หน า Toolbars น นToolbars ท น ยมใช ค อ Standard Toolbars 4 และ Formatting Toolbars Status Bar ค อ แถบแสดงสถานการณ ท างานของโปรแกรม Microsoft Word รายละเอ ยดส วนต างๆ ของ Status Bar ม ด งน - Page 1 : แสดงหมายเลขหน า ณ ต าแหน งป จจ บ นของ Cursor - Sec 1 : แสดงหมายเลขส วน ณ ต าแหน งป จจ บ นของ Cursor ส วน (Section) เป นการก นขอบเขตเพ อก าหนดล กษณะของเอกสารให เป นไป ตามท ต องการ ซ งปกต จะไม สามารถท าให ม หลายร ปแบบในแผ นเด ยวได แต หาก ก นด วยส วน (Section) จะท าให สามารถก าหนดล กษณะต าง ๆ ภายในเอกสารให ม หลายร ปแบบได - 1/1 : แสดงให ทราบว าเอกสารท ก าล งพ มพ ม ท งหมด 1 แผ น และ Cursor อย ในแผ นท 1 - At 1 : แสดงระยะห างในแนวด งว าขณะน Cursor อย ห างจากขอบกระดาษบนระยะก น ว - Ln 1 : แสดงว าขณะน Cursor ก าล งอย ท บรรท ดท 1 - Col 1 : แสดงว าขณะน Cursor ก าล งอย ท คอล มน ท 1 - OVR : เป นต วแสดงว าขณะน Keyboard อย ในสถานะพ มพ ท บหร อพ มพ แทรกโดย OVR Disable (เป นส เทา) หมายความว า การท างานอย ในสถานะพ มพ แทรก OVR Enable (เป นส ด า) หมายความว า การท างานอย ในสถานะพ มพ ท บ [กดป ม Insert บน Keyboard] แต ถ าแถบ OVR เป นส จางหร อส เทาจางแสดงว าก าล งอย ในสถานะพ มพ แทรก) - Thai / English : แสดงสถานะต วอ กษรท พ มพ Maximize Button : ป มส าหร บขยาย Window ให เต มจอภาพ Minimize Button : ป มส าหร บลดร ป Window ให แสดงเป น Icon อย บน Task Bar Close Button : ป มส าหร บออกจากโปรแกรม ไม บรรท ด (Ruler) : เป นส วนท แสดงมาตราส วนเช นเด ยวก บไม บรรท ดท วๆไป เพ อบอกระยะ ของข อความในเอกสาร และ สามารถก าหนดให แสดงไม บรรท ดหร อไม ก ได โดยการเล อก Menu View และ เล อก Ruler ให ส งเกตว า จะม เคร องหมาย อย หน าค าส ง Ruler ซ งหมายความว า Window ย อย ก าล งแสดงไม บรรท ด แต หากไม ม แสดงว าไม แสดง Ruler Task Pane ส วนท แสดงค าส งต างๆ ในการเป ด Document ใหม หร อการท างานก บ Document ท เป ดใช งานอย ซ งเป นอ กทางเล อกหน งของการใช ค าส งจากเมน ทๆให สะดวกและรวดเร วมากข น สามารถซ อนหร อแสดงผลโดยคล กท เมน View เล อกค าส ง Task Pane 5 1.4 การเปล ยนหน วยของไม บรรท ด เราสามารถท จะเปล ยนหน วยท ใช บนไม บรรท ดจากเซนต เมตรเป นน ว หร อจากน วเป นเซนต เมตร ได โดยคล กเล อกท เมน Tools เล อกค าส ง Options จะปรากฏหน าจอด งร ป ให คล กเล อกท General เรา สามารถเปล ยนหน วยของไม บรรท ดได ท บรรท ด Measurement units 1.5 การแสดง Tool bar ท งหมด เน องจากเม อเป ดโปรแกรม Microsoft Word XP ผ ใช งานพบว าส วนของ Tool bar จะม การแสดงผล เพ ยงบรรท ดเด ยว ด งน นท าให บางป มค าส งท ต องการใช งานถ กซ อนอย เพ อให สะดวกต อการใช งานให คล กท ป มล กศร (ด งร ป) โปรแกรมจะแสดงผล Tool bar ท งหมดท ถ กซ อนอย ส าหร บการเร ยกใช งาน Tool bar ในร ปแบบข างต นผ ใช อาจไม ค นเคย ว ธ ท จะให โปรแกรมแสดง Tool bar ให เห นอย างช ดเจน คล กเมน Tools เล อกค าส ง Customize จะปรากฏหน าจอด งร ป คล ก 6 เคร องหมาย ท บรรท ด Show Standard and Formatting toolbars on two rows และคล กป ม Close ด านล างของหน าจอ โปรแกรมจะแสดงผลของ Standard และ Formatting Toolbar ให เห นท ละบรรท ดอย าง ช ดเจน 2. การจ ดการแฟ ม 2.1 การสร างแฟ มใหม และการใช แม แบบ 1. เล อก New จากเมน File 2. จะปรากฏ Task Pane ด งร ป เล อก Blank Document หร อ ร ปแบบเอกสารใหม จาก Templates 7 Template ค อเอกสารต นแบบท ท าข นมาเพ อใช เฉพาะด าน เช น การท าบ นท กภายใน จดหมาย สม ครงาน เป นต น ซ งต างจากเอกสารเปล าตรงท Template จะม ข อความท จ าเป นบางอย างมาให ด วย ในการสร างแฟ มใหม โดยย งไม ได ม การป ดแฟ มเอกสารเด มน น โปรแกรมจะเป ดหน าจอข นใหม อ ก 1 หน าจอ ซ งสามารถท จะสล บเปล ยนได โดยใช เมน Window คล กเล อกแฟ มเอกสารท ต องการ 2.2 การบ นท กแฟ ม เม อพ มพ ข อม ลเสร จเร ยบร อยแล ว และต องการบ นท กลงส ด สก สามารถท าได ตามข นตอนต อไปน 1. คล กท ป มร ปด สก บร เวณ Standard Toolbars ด งร ป หร อเล อก Save จากเมน File 2. ถ าเป นการบ นท กข อม ลคร งแรกจะปรากฏหน าต างด งร ป 8 3. เล อกต าแหน งของโฟลเดอร ท ต องการบ นท กข อม ลจาก Save in 4. พ มพ ช อไฟล ท ส วนของ File name โดยไม ต องใส นามสก ล.doc เน องจาก Save as type เป น Word Document แล ว หากม ข อความใดปรากฏอย แล วให ลบช อไฟล ท โปรแกรมต งไว อ ตโนม ต ออกก อนท กคร ง และคล กท ป ม Save เพ อบ นท กข อม ล 2.3 การบ นท กแฟ มเป นช อใหม กรณ ท เราม การแก ไขข อม ลในแฟ มเอกสารเก า แล วต องการท จะบ นท กแฟ มเอกสารให เป นแฟ มใหม สามารถท าได โดยเล อกท เมน File คล กท Save as แล วท าตามว ธ การบ นท กแฟ มในข อ การสร าง Folder เพ อบ นท กแฟ มข อม ลใหม กรณ ท ต องการสร าง Folder ใหม ข นมาเพ อบ นท กแฟ มข อม ลสามารถท าได โดยคล กท จากน น จะปรากฏหน าต างด งภาพเพ อให เราต งช อ Folder ใหม จากน นก ท าตามข นตอนการบ นท กเอกสารตามปกต 2.5 การป ดแฟ มเอกสาร เม อต องการป ดเอกสารท ไม ได ใช งาน สามารถป ดโดยเล อกเมน File แล วคล กท Close ซ งเอกสารท ท างานอย ในขณะน นจะถ กป ดไป 2.6 การป ดโปรแกรม Microsoft Word XP การป ดโปรแกรม Microsoft Word สามารถป ดโดยเล อกเมน File แล วคล กท Exit ซ งเอกสารท งหมด ท างานอย ในขณะน นจะถ กป ดไปด วย ในกรณ ท ม บางเอกสารย งไม ได ถ กบ นท ก จะม หน าต างปรากฏเพ อ ย นย นการบ นท กก อนท จะป ดโปรแกรม ด งร ป 9 ในกรณ ท ต องการบ นท กเอกสารก ให คล กท Yes เพ อท าการบ นท ก หร อถ าไม ต องการให คล ก เล อกท No เพ อไม บ นท ก และในกรณ ท ต องการยกเล กการป ดโปรแกรมให คล กเล อกท Cancel 3. การท างานก บข อความ (Working with Text) 3.1 การเพ ม ลบ แทรกข อความ และการเปล ยนภาษา การเพ มข อความสามารถท าได โดยการกดแป นต วอ กษรท ต องการ หล งจากน นต วอ กษรน นก จะ ปรากฏบนจอภาพ การลบข อความสามารถท าได โดยกรณ ข อความท ต องการลบอย หน าต วบอกต าแหน งการพ มพ (Cursor) สามารถท าได โดยกด Key Back Space ข อความหน าต วบอกต าแหน งการพ มพ จะถ กลบ ไป กรณ ข อความท ต องการลบอย หล งต วบอกต าแหน งการพ มพ สามารถท าได โดยกด Key Delete Delete ข อความหล งต วบอกต าแหน งการพ มพ จะถ กลบไป ต วอย าง Delete การแทรกข อความสามารถท าได โดยน า Cursor ไปวางต าแหน งท ต องการแทรก แล วพ มพ ข อความ ท ต องการ ถ าพ มพ แล วข อความใหม ท บข อความเก าแสดงว าสถานะการพ มพ เป นการพ มพ ท บ (ส งเกตจาก Status bar จะแสดงค าว า OVR เป นส ด า) เราสามารถเปล ยนสถานะการพ มพ เป นพ มพ แทรกได โดยกด Key Insert Insert การเปล ยนภาษาสามารถท าได โดยกด Key แบบฝ กห ด จงพ มพ ข อความต อไปน และบ นท กลงไฟล ช อ A:\government.doc 1. พ มพ ข อความต อไปน ว นเสาร สบายๆว นน มาค ยก นเร อง ร ฐบาลอ เล กทรอน กส หร อ e-government ด กว านะคร บ เพราะ อ กไม นานจากน เม องไทยเราจะม การเปล ยนแปลงอย างมากมาย ลบข อความ หร อ e-government และแทรกข อความ (e-government) แทน 3.2 การยกเล กและท าซ า สามารถยกเล กส งท กระท า (Undo) หร อยกเล กส งท พ มพ ล าส ดได โดย การ กดป ม Undo หร อเล อก Undo จากเมน Edit สามารถท าซ าในส งท เรายกเล กได โดย กดป ม Repeat หร อเล อก Repeat จากเมน Edit 3.3 การเล อกข อความ การจ ดร ปแบบอ กษร และการปร บขนาด การเล อกข อความส นๆ 1. เล อนไปย งต าแหน งต นข อความท จะเล อก 2. กดป มซ ายของเมาส ค างไว 3. ลากเมาส ให ผ านข อความท ต องการ 4. ปล อยป มเมาส การเล อกข อความยาวๆ (หลายบรรท ด) 1. คล กท ต าแหน งเร มต นข อความ 2. กดป ม Shift ค างไว แล วคล กท ต าแหน งท ายข อความ เทคน คการเล อกข อความด วยเมาส 1. น าเมาส คล กท หน าบรรท ด 1 คร ง เพ อเล อกข อความท งบรรท ด 2. ทร ปเป ลคล กท หน าบรรท ดจะเป นการเล อกข อความท งเอกสาร 3. ด บเบ ลคล กท ค าเพ อเล อกท งค า (Word) Undo Repe
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks