Microsoft Word การสร างเอกสารด วย Word เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม - PDF

Description
1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 51 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ ดการเอกสารได อย างง ายดาย และหลากหลายมากข น ด งน น ความสามารถของ Microsoft Word ค อการสร างเอกสารท ใช ในช ว ตประจาว นของคนท วไป ไม ว าจะเป น จดหมาย รายงาน ประว ต ส วนต ว ตารางข อม ล หร อ แบบฟอร มต าง ๆ ท ใช ในสาน กงาน เป ดโปรแกรม Microsoft Word สาหร บในระบบ Windows XP ทาได โดยการคล กป ม Start - All Program - คล กโฟลเดอร Microsoft Office - คล กท ไอคอน Microsoft Office Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม พ นท การทางานของ Word 2007 ม ส วนประกอบหล ก ๆ เช น แถบช อเร อง, เคร องม อท ใช ปร บแต ง/แก ไขเอกสาร, ม มมอง เอกสาร, แถบสถานะ และพ นท เอกสาร ด งร ป รายละเอ ยดของส วนประกอบหล กของโปรแกรมม ด งน ป ม Microsoft Office Button ใช เร ยกเป ดเมน การใช งานพ นฐานของโปรแกรม แถบ Quick Access Menu แถบคาส งด วน เก บป มคาส งท ใช งานบ อย ๆ เอาไว 3. แถบ Title bar แสดงช อโปรแกรมและช อไฟล งานนาเสนอท ทางานอย 4. แท บ Contextual tabs แท บคาส งพ เศษท จะแสดงเม อม การใช คาส งบางอย าง เช น แทรกภาพ หร อ แทรกตาราง เป นต น 5. แถบ Ribbon แสดงแท บคาส งเป นกล ม ๆ เช น Home, Insert ฯลฯ 2 6. แถบ Status bar แถบแสดงสถานการณ ทางานต าง ๆ เช น จานวนหน า, การน บคา, ภาษาของแป นพ มพ ท ใช, ป มเปล ยน ม มมองเอกสาร และเปอร เซ นการปร บย อ-ขยายเอกสาร เป นต น ป ม Microsoft Office ป ม Microsoft Office หร อป ม Office จะแสดงอย ท ม มบนซ ายส ดของหน าต างโปรแกรม ใช สาหร บเร ยกเป ดเมน การใช งาน พ นฐาน เช น คาส ง New, Open, Save, Save As, Print และอ น ๆ รวมถ งคาส งท ใช ปร บแต งการทางานพ นฐานของโปรแกรม Word Options เป นต น คาส งหล ก ๆ ในป ม Office ม ด งน Microsoft Office New (สร าง) สร างเอกสารใหม 2 Open (เป ด) เป ดเอกสารเก า ท ม อย แล ว 3. Save (บ นท ก) บ นท กเอกสาร 4. Save As (บ นท กเป น) บ นท กเอกสารท เคยบ นท กแล ว เก บไว ในช อใหม หร อร ปแบบเอกสารใหม 5. Print (พ มพ ) ส งพ มพ เอกสาร และด เอกสารก อนพ มพ (Print Preview) 6. Prepare (จ ดเตร ยม) รวบรวมคาส งเก ยวก บการเตร ยมความพร อมหร อความปลอดภ ยให เอกสารก อนนาไปเผยแพร 7. Send (ส ง) ส งเอกสารไปทางอ เมล หร อ แฟกซ 8. Publish (ประกาศ) การเผยแพร เอกสารข น Blog หร อข น Server 9. Close (ป ด) ป ดเอกสารหร อโปรแกรม 10. ป ม ต วเล อกของ Word กาหนดค าพ นฐานเบ องต นสาหร บการทางานต าง ๆ ภายในโปรแกรม 1 ป ม ออกจาก Word ป ดโปรแกรม Word ซ อน/แสดงไม บรรท ด การทางานก บเอกสารของ Word น น ส งท ขาดไม ได ก ค อ ไม บรรท ด (Ruler) เพ อความสะดวกในการกาหนดระยะตาแหน ง ในเอกสาร เช น การกาหนดตาแหน งของย อหน า ก นหน า หร อก นหล ง เป นต น ทาให เราเห นขอบเขตเอกสารได อย างช ดเจน ใน Word 2007 สามารถซ อน/แสดงไม บรรท ดได ด งน 3 / ไม บรรท ดแนวนอนจะใช สาหร บกาหนดขอบเขตเอกสารในแนวนอน หร อตามความกว างของกระดาษ และการเว นขอบ ซ าย/ขวา สาหร บไม บรรท ดแนวต งจะใช กาหนดความส งของเอกสารในแนวต ง และการเว นวรรคขอบเอกสารบน/ล าง การสร างเอกสารใหม การสร างงานเอกสารภายในโปรแกรม Word 2007 สามารถทาได หลายว ธ และหลายแบบด วยก น ซ งแต ละแบบก จะให ผลล พธ ท แตกต างก น เม อค ณเล อกคาส ง New (สร าง) ก จะม ต วเล อกการสร างเอกสารออกเป น 2 กล ม ด งน กล ม Templates Blank and Recent (ว างและล าส ด) สร างเอกสารแบบว าง ๆ ตามค ามาตรฐานท ไม ม การออกแบบอะไรไว เลย และแสดง รายช อเอกสารท เร ยกใช ไปล าส ด Installed Templates (แม แบบท ต ดต ง) สร างเอกสารจากเทมเพลตท ต ดต งมาพร อมก บโปรแกรม Word ซ งเทมเพลตช ดต าง ๆ จะม การออกแบบจ ดวางโครงร างของเอกสาร และม เน อหาต วอย างท ได มาตรฐานและน ยมใช งานท ว ๆ ไปเอาไว เพ อนามาเป น แนวทางในการสร างเอกสารได 3. My Templates (แม แบบของฉ น) สร างเอกสารจากเทมเพลตท ค ณสร างไว เอง หร อดาวน โหลดมาจากอ นเทอร เน ต จาก กล มห วข อ Microsoft Office Online ก จะเข ามาเก บอย ท น 4. New form existing (สร างจากท ม อย ) สร างเอกสารจากไฟล ข อม ลท ม อย แล ว แล วนามาออกแบบหร อเปล ยนแปลงเน อหา ใหม แทนเน อหาท ม อย เด ม กล ม Microsoft Office Online การเล อกเอกสารในล กษณะของเทมเพลตออนไลน จะเช อมโยงเข าก บเว บไซต ของ Microsoft จากหน าเว บเพจ Microsoft Office Template Gallery ซ งค ณต องเช อมต อเข าก บอ นเทอร เน ตก อน และคล กเล อกกล มของเทมเพลตท ต องการใช งาน 4 สร างเอกสารใหม แบบว าง ๆ เป นการสร างเอกสารท ม แต หน ากระดาษเปล า ๆ และไม ม การจ ดร ปแบบใด ๆ ซ งจะเหม อนก บตอนท เราได เม อเร ยกเป ด โปรแกรม Word เข ามาคร งแรก ม ข นตอนการสร างด งน Office 3. หร อกดค ย Ctrl+N เพ อสร างเอกสารใหม ว าง ๆ แบบรวดเร ว สร างเอกสารใหม จากเทมเพลต เทมเพลต (Template) ค อแม แบบเอกสารท เป นโปรแกรมได จ ดเตร ยมร ปแบบเอาไว แล วบางส วน เพ อเป นแนวทางในการ สร างงาน จากน นค ณสามารถนามาแก ไขปร บปร งเพ มเต มเพ อใช งานได ตามความเหมาะสม Install Templates (แม แบบท ต ดต ง) ค อเทมเพลตท ได ต ดต งอย ในเคร องแล ว (ต ดต งมาพร อมก บโปรแกรม) สามารถเร ยกใช งานได เลย โดยจะม การจ ดวางเน อหาต วอย างในร ปแบบเอกสารต าง ๆ เช น แฟกซ จดหมาย และ ประว ต ย อ เป นต น เล อกได ด งน Office 3. 4. การบ นท กเอกสาร ตามค าเร มต นเอกสาร ในช ด Office 2007 จะถ กบ นท กในร ปแบบ XML โดยม นามสก ลของช อแฟ มใหม ท เพ ม x หร อ m เข ามา โดยใช x ตามหล งเป นค าเร มต น (เช น.docx) เอกสารท สร างด วย Microsoft Word 2007 สามารถเล อกบ นท กได หลายแบบ ซ งข นอย ก บความต องการใช งานของผ ใช ด วย ถ าจะใช ก บเวอร ช น 2007 เพ ยงอย างเด ยวก ให บ นท กเป นไฟล.docx แต ถ าต องการให สามารถนาไปใช งานก บเวอร ช นเก า ๆ ก อนหน าน ได ก ต องเล อกบ นท กเป น.doc (Word ) นอกจากน ย งสามารถบ นท กไฟล ใน ร ปแบบอ น ๆ เพ อนาไปใช งานได หลายหลาย เช น pdf หร อ xml เป นต น ข นตอนการบ นท กเอกสารม ด งน Office บ นท กลงช อใหม หร อประเภทใหม เม อบ นท กเอกสารในร ปแบบของ Word Document (*.docx) ไปแล ว หากค ณคล กท ป ม Save หร อใช คาส ง Save โปรแกรม จะบ นท กลงช อเด มตาแหน งเด มโดยจะไม ข นไดอะล อกบ อกซ ข นมาถามอ ก หากค ณต องการบ นท กลงช อใหม ตาแหน งใหม หร อเล อก ประเภทของไฟล ใหม ต องใช คาส ง Save as เพ อบ นท กและเปล ยนแปลงค าได บ นท กเอกสารในร ปแบบอ นก ทาได ด งภาพ Word Document บ นท กเป นไฟล เอกสารสาหร บใช งานบน Word 2007 Word Template1 บ นท กเป นไฟล เทมเพลตท ใช บน Word Word Document บ นท กเป นไฟล.doc เพ อนาไปใช งานก บ Word 97 ถ ง Find add-ins for other formats ค นหาและบ นท กเป นไฟล ของโปรแกรมเสร มอ น ๆ ท ม ในเคร องเช น PDF 5. Other Formats เล อกร ปแบบของไฟล ท จะบ นท กลงในร ปแบบต าง ๆ 6 Office 3. เป ดไฟล เอกสารข นมาใช งาน เอกสารท บ นท กเก บไว เม อต องการนามาใช ในคร งต อ ๆ ไป ก ทาได โดยการเป ด (Open) ข นมาใช งาน จากน นค ณก แก ไข เน อหาหร อส งพ มพ เอกสารน นได ตามต องการด งน ว ธ ท 1 เป ดจากรายช อไฟล ท เร ยกใช บ อย ๆ คล กป ม Office คล กเล อกไฟล เอกสาร จากกรอบของ Recent Documents ทางขวาม อท จะแสดงช อเอกสารท ใช งานบ อย ๆ เอาไว (โดย ปกต โปรแกรมจะต งค าไว ท 17 ช อไฟล ส ดท ายท ถ กเร ยกใช งาน) Office 7 ว ธ ท 2 คล กป ม Office และเล อก Open (เป ด) ให คล กเล อกตาแหน งของไดรว และโฟลเดอร ท เก บไฟล ไว 3. ด บเบ ลคล กท ช อไฟล ท จะเป ด หร อคล กเล อกช อไฟล แล วคล กป ม Open Office 3. ต งค าขอบกระดาษ (Margins) ปร บแต งขอบกระดาษจากไม บรรท ด / - / โปรแกรมได ต งค าของระยะขอบกระดาษสาเร จร ปมาให เป นช ด ๆ เอาไว ให แล ว ซ งค ณสามารถเร ยกมาใช งานได ท นท โดย คล กท แท บ เค าโครงหน ากระดาษ - คล กท ป ม Margin (ระยะขอบ) โดยคล กต วเล อกท โปรแกรมกาหนดไว แล วได ด งร ป 8 กาหนดระยะขอบกระดาษเอง 4 9 เล อกขนาดกระดาษ เอกสารมาตรฐานท ใช ก นโดยท วไปน น เร มต นจะกาหนดขนาดเป น A4 8.27x169 น ว หร ออาจเล อกเป นกระดาษแบบ Letter 8.5x11 ท ใช ก นท วไป โดยสามารถเล อกปร บขนาดได ตามว ตถ ประสงค ของการใช งาน เปล ยนแนวกระดาษ โดยปกต แนวการจ ดวางเอกสารหร อหน ากระดาษจะอย ในแนวต ง (Portrait) เสมอ แต บางคร งเราอาจม เน อหาท ต องการให แสดงผลในแนวนอน ก ต องเพ มความกว างของกระดาษโดยการเปล ยนแนวกระดาษให เป นแนวนอน (Landscape) ได ด งน ใส ส พ นเอกสาร การใช ส พ นของเอกสารเหมาะสาหร บนาเอกสารไปใช งานแบบเว บเพจ (HTML) หร อบ นท กเป นไฟล แบบ PDF (เป ดอ าน โดยโปรแกรม Adobe Reader) ซ งจะทาให เอกสารสวยงามน าสนใจย งข น สาหร บเอกสารของ Word เม อเราเล อกส พ นเอกสารแล ว จะ มองเห นเฉพาะในหน าจอเท าน น แต ส หร อลวดลายท เล อกจะไม แสดงผลเม อส งพ มพ ออกมาทางเคร องพ มพ 10 ใส เส นขอบหน ากระดาษ Page Borders (เส นขอบของหน า) ค อการใส เส นขอบหน ากระดาษให ก บท งหน าเอกสาร อาจจะใช ในกรณ ท ต องการเน น ขอบกระดาษ เพ อสร างป ายประกาศหร อปกรายงาน เป นต น จะทาให เอกสารน นน าสนใจมากข น โดยเล อกใส เส นขอบได 2 แบบ ค อ เส นขอบแบบท วไป และเส นขอบแบบร ปภาพ ด งภาพถ ดไป เส นขอบแบบท วไป ต วเล อกการแสดงเส นขอบในข นท 2 ม ด งน Setting (การต งค า) บนแท บ Page Border (เส นขอบหน ากระดาษ) ม ด งน - None ไม แสดงเส นของ (ยกเล กเส นขอบ) - Box (กล อง) แสดงเป นเส นขอบธรรมดา - Shadow (เงา) แสดงเส นขอบท ม เงา - 3-D (สามม ต ) แสดงเส นขอบแบบสามม ต - Custom (กาหนดเอง) กาหนดล กษณะเส นขอบเอง ในกรอบของ Style (ล กษณะ) กาหนดล กษณะเส นขอบในข นท 3 โดยเล อกส จากช อง Color (ส ), เล อกความกว างในช อง Width (ความกว าง) และเล อกเส นขอบแบบร ปภาพ (Art) เป น none แรก ต วเล อกการนาไปใช ก บเอกสาร ในช อง Apply to (นาไปใช ก บ) ในข นท 4 ม ด งน - Whole document (ท งเอกสาร) แสดงเส นขอบท กหน า - This section (ส วนน ) ใช ก บส วนน เท าน น (แท บ Page Layout - Breaks - Section break) - This section-first page only (ส วนน -หน าแรกเท าน น) แสดงเส นขอบเฉพาะส วนน ในหน าแรกหน าเด ยว - This section-all except first page (ส วนน -ท งหมดนอกจากหน าแรก) แสดงเส นขอบเฉพาะส วนน ท งหมดนอกจากหน า เส นขอบแบบร ปภาพ (Art Border) คล กป ม Page Borders บนแท บ Page Layout (เค าโครงหน ากระดาษ) ในช อง Art (งานศ ลป ) ให คล กเล อกร ปภาพท ต องการจะแสดงเป นเส นขอบ 3. ในช อง Width (กว าง) กาหนดข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks