หล กส ตรอบรมเช งปฏ บ ต การ จ ดการเอกสารในองค กรอย างม ออาช พด วย MICROSOFT WORD PDF

Description
หล กส ตรอบรมเช งปฏ บ ต การ จ ดการเอกสารในองค กรอย างม ออาช พด วย MICROSOFT WORD 2013 สมาช กในท ม นายปร ญญา นร นทร นางสาวมน ตา คงส วรรณ นายสมบ รณ เส

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 8 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตรอบรมเช งปฏ บ ต การ จ ดการเอกสารในองค กรอย างม ออาช พด วย MICROSOFT WORD 2013 สมาช กในท ม นายปร ญญา นร นทร นางสาวมน ตา คงส วรรณ นายสมบ รณ เส ยงระฆ ง นายชญาน ท ต พฤกษาช วะ 1 Contents 1. ม อะไรมาใหม ใน WORD อ านง าย ด วย READ MODE ใน WORD การทางานก บเอกสารนามสก ล PDF... 3 แทรกร ปภาพและว ด โอออนไลน... 3 การใช TEMPLATE ONLINE การจ ดร ปแบบเอกสาร (FORMATTING DOCUMENT)... 3 การใช ตกแต ง (STYLES) ข อความในเอกสารท งหมด... 3 การแก ไขต วอ กษร (FONT)... 3 การจ ดร ปแบบย อหน า (PARAGRAPH)... 3 การปร บแต งเอกสาร (PAGE LAYOUT)... 3 การต งค าม มมอง (VIEW) เอกสารในร ปแบบต างๆ... 4 การเพ มข อม ลส อ (INSERT) MULTIMEDIA GRAPHIC... 4 การพ ส จน อ กษรหร อตรวจสอบคาในเอกสารเบ องต น (PROOFING) การทาสารบ ญอ ตโนม ต (TOC : TABLE OF CONTENTS)... 4 การจ ดทาสารบ ญอ ตโนม ต (TOC: TABLE OF CONTENTS)... 4 การแทรกแหล งอ างอ ง (FOOTNOTE, ENDNOTE)... 4 การแทรกอ ตช วประว ต (BIBLIOGRAPHY) ต ดตามการเปล ยนแปลงเอกสาร (DOCUMENT TRACKING CHANGE)... 5 การต ดตามการเปล ยนแปลงเอกสาร (DOCUMENT TRACKING CHANGE)... 5 การแทรกคาแนะนา (COMMENTS)... 5 ว ธ ป องก นเอกสารเบ องต น (PROTECT DOCUMENT) การทาจดหมายเว ยน (MAIL MERGE)... 5 การทาจดหมายเว ยน (MAIL MERGE)... 5 การประย กต ใช MAIL MERGE ก บการจ ดทา ซองจดหมาย จดหมาย หน งส อราชการ EASY TRICK... 5 การต งโปรแกรมบ นท กอ ตโนม ต... 5 การต งระบบการก ไฟล อ ตโนม ต และการต งไฟล สารอง... 5 การต ง/เปล ยน/ลบรห สผ านในไฟล เอกสาร... 5 KEY ล ด ช วยให การทางาน WORD ง ายข น... 5 SEARCHING AND REPLACE... 5 2 QUESTION AND ANSWER WORKSHOP... 6 หาต วอย างท น าสนใจเป นรายงาน 3-5 หน า โดยใช กระบวนการด งต อไปน... 6 จ ดทา MAIL MERGE จากไฟล EXCELท กาหนดให หร อจ ดทาหน งส อเว ยนโดยใช ว ธ การ MAIL MERGE... 6 จ ดทานามบ ตรให สวยงามและน าสนใจจากเคร องม อ MAILINGS: LABELS OPTIONS... 6 3 1. ม อะไรมาใหม ใน Word 2013 อ านง าย ด วย Read Mode ใน Word 2013 เข าใช งาน Read Mode คาส ง ต างๆ ใน Read mode การทางานก บเอกสารนามสก ล PDF แปลงไฟล word เป น pdf การแก ไข เอกสาร pdf แทรกร ปภาพและว ด โอออนไลน Insert picture online Insert video online การแทรก Template Online Design Themes 2. การจ ดร ปแบบเอกสาร (Formatting Document) การใช ตกแต ง (Styles) ข อความในเอกสารท งหมด Show Preview/Style Pane Options Create New Style from Formatting การแก ไขต วอ กษร (Font) Complex scripts Format Text Effects Character Spacing การจ ดร ปแบบย อหน า (Paragraph) Indents and Spacing Line and Page Breaks การปร บแต งเอกสาร (Page Layout) 4 Page Setup Section start Headers and footers Line numbers Arrange Text and Picture Page Background: Watermark, Page Color, Page Borders การต งค าม มมอง (View) เอกสารในร ปแบบต างๆ Read Mode, Print Layout, Web Layout, Draft Outline Zoom Page, Multiple Page New Window, Arrange All, Split Switch Windows, view side by side, synchronous Scrolling, Reset Window Position Navigation Pane, Gridlines, Ruler การเพ มข อม ลส อ (Insert) Multimedia Graphic การแทรก Cover Page หลายร ปแบบ การแทรก Pictures, Shapes, SmartArt, Chart, Screenshot Clipping การแทรกตาราง (Tables) และแปลงข อม ลในตารางเป นข อความ การพ ส จน อ กษรหร อตรวจสอบคาในเอกสารเบ องต น (Proofing) การเช คภาษาและต วสะกด Spelling & Grammar, Word Count, Translate, Language การเปร ยบและการรวมเวอร ช นเอกสาร Compare, Combine Document 3. การทาสารบ ญอ ตโนม ต (TOC : Table of Contents) การจ ดทาสารบ ญอ ตโนม ต (TOC: Table of Contents) การแทรกแหล งอ างอ ง (Footnote, Endnote) การแทรกอ ตช วประว ต (Bibliography) 5 4. ต ดตามการเปล ยนแปลงเอกสาร (Document Tracking Change) การต ดตามการเปล ยนแปลงเอกสาร (Document Tracking Change) Change User Name, Track Changes, Tracking Options, Accept and Reject Changes Show Markup Reviewing Pane การแทรกคาแนะนา (Comments) New, Edit, Delete Comment ว ธ ป องก นเอกสารเบ องต น (Protect Document) Restrict Editing 5. การทาจดหมายเว ยน (Mail Merge) การทาจดหมายเว ยน (Mail Merge) การประย กต ใช Mail Merge ก บการจ ดทา ซองจดหมาย จดหมาย หน งส อ ราชการ 6. Easy Trick การต งโปรแกรมบ นท กอ ตโนม ต การต งระบบการก ไฟล อ ตโนม ต และการต งไฟล สารอง การต ง/เปล ยน/ลบรห สผ านในไฟล เอกสาร Key ล ด ช วยให การทางาน Word ง ายข น Searching and Replace Question and Answer 6 7. Workshop หาต วอย างท น าสนใจเป นรายงาน 3-5 หน า โดยใช กระบวนการด งต อไปน เพ มร ปและจ ดร ปภาพ จ ดอ กษร ร ปแบบต วอ กษร การแทรกตาราง การแบ งหน าเอกสาร ใส เลขหน า การจ ดทาสารบ ญอ ตโนม ต (TOC: Table of Contents) การแทรกแหล งอ างอ ง (Footnote, Endnote) การแทรกคาแนะนา (Comments) จ ดทา Mail Merge จากไฟล excelท กาหนดให หร อจ ดทาหน งส อเว ยนโดยใช ว ธ การ Mail Merge จ ดทานามบ ตรให สวยงามและน าสนใจจากเคร องม อ Mailings: Labels options
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks