การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word PDF

Description
การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 12 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย างเหมาะสม การสร างจดหมายเว ยน จดหมายเว ยน ค อ การทาเอกสารหลายฉบ บท ม เน อความเหม อนก น เอกสารแต ละฉบ บ แตกต างเฉพาะบางส วนของจดหมายเท าน น ต วอย างจดหมายประเภทน ได แก หน งส อเช ญประช ม หร อ เก ยรต บ ตรเอกสารน จะม ข อความเหม อนก นท กฉบ บ แต ละฉบ บจะแตกต างก นเฉพาะช อและท อย เท าน น องค ประกอบของจดหมายเว ยน 1. เอกสารหล ก (Main Document) ค อ เอกสารท จะเร มต นเป นเอกสารแบบฟอร มข อความ ของจดหมายท ได กาหนดให ม ข อความ ขนาด ร ปร าง ท เหม อนก น เพ อใช เป นต นแบบของการพ มพ จานวนมาก 2. แหล งข อม ล (Data Source) ค อ ข อม ลรายช อและท อย ผ ร บ ซ งส วนใหญ จะเก บอย ใน ร ปแบบตาราง หล กการสร างจดหมายเว ยน การสร างจดหมายเว ยน จะต องสร างไฟล เอกสาร 2 ไฟล ด วยก น ด งน 1. แฟ มจดหมายหร อแฟ มเอกสารหล ก ค อ เน อความของเอกสารท พ มพ ไว ใน Microsoft word 2. แฟ มข อม ลท ต องการผสานเข าก บแฟ มเอกสารหล ก การจ ดเก บข อม ลต องจ ดเก บในร ปแบบของ ตาราง Excel หร ออาจจ ดเก บในร ปแบบฐานข อม ลท สร างจากโปรแกรม Microsoft Access เช น ให พ มพ ข อม ลเก บไว เป นไฟล ก อน โดยใช MS Excel 2007 ด งร ปท 1 แล ว Save เก บไว สมมต ว าต ง ช อไฟล น ว า Data.xls (ข อม ลน เก บอย ใน Sheet1 ของไฟล Data.xls) ร ปท 1 แฟ มข อม ลท ต องการผสานเข าก บเอกสารหล ก 3. พ มพ จดหมายท จะทาจดหมายเว ยน ให พ มพ เฉพาะส วนท เหม อนก นท กฉบ บ ส วนท เปล ยนไป อย างเช น ช อ ให เว นเอาไว ด งต วอย างร ปท 2 เม อพ มพ เสร จแล วให Save เก บไว สมมต ว า ต งช อไฟล ว า mail.doc ร ปท 2 ต วอย างเอกสารหล กท จะทาจดหมายเว ยน ข นตอนการสร างจดหมายเว ยน 1. เล อกเมน การส งจดหมาย แล วเล อกเมน ย อย เร มจดหมายเว ยน แล วเล อกคาส ง เล อกผ ร บ ด งร ปท 3 ร ปท 3 เมน สาหร บการสร างจดหมายเว ยน 2. เม อเล อกเมน เล อกผ ร บ แล วให เล อกเมน ย อ ใช รายช อท ม อย ด งร ปท 4 จะปรากฏ หน าต าง Select Data Source น นค อ ให เราไปเล อกไฟล ผ ร บ ในท น ค อไฟล MS Excel 2007 ของเรา ท ช อว า Data.xls น นเอง แล วคล กป ม Open ด งร ปท 4 เม อเล อกแล วจะปรากฏหน าต างให เราเล อก ผ ร บตามท ได บ นท กไว ด ง ร ปท 5 ร ปท 4 เล อกผ ร บจดหมายเว ยนจากไฟล ท สร างไว ร ปท 5 เล อกไฟล ผ ร บท สร างไว 3. 4. จะปรากฏหน าต าง เล อกตาราง เน องจากข อม ลของเราเก บอย บน Sheet1 ของไฟล Data.xls ด งน นในหน าต างน ให เล อก Sheet1$ แล วคล กป ม ตกลง ด งร ปท 6 ร ปท 6 เล อก Sheet ท จ ดเก บข อม ลไว 4. เราสามารถเล อกผ ร บได ว าต องการหร อไม ต องการให ส งถ งใครบ าง โดยเล อกเมน แก ไขผ ร บ จะ เห นได ว า MS Word มองเห นข อม ลท เราเล อกมาจากไฟล Excel ซ งในข นตอนน ท หน าต างน ถ า ต องการส ง ให เล อกเช คบ อกซ ด านหน า เม อเสร จแล วให คล กป ม ตกลง ด งร ปท 7 ร ปท 7 เล อกผ ร บว าต องการหร อไม ต องการส งถ งใคร 5. เม อเล อกข อม ลเร ยบร อยแล วให เล อกบร เวณท ต องการวางข อม ลผ ร บเพ อท จะใช สาหร บ แสดงข อม ลท กาหนดไว โดยเล อกเมน แทรกข อม ลผสาน จะปรากฏข อม ลท เราบ นท กไว ในไพล ข อม ล Data.xls ด งแสดง ด งร ปท 8 ร ปท 8 การแทรกข อม ผสาน 5. การเล อกฟ ลด ช อ และ ตาแหน ง ด งกล าว จะทาให ข อความในจดหมายเปล ยนไป ด งร ปท 9 ร ปท 9 เล อกฟ ลด ท ต องการแสดงในจดหมาย 6.เม อเราต องการแสดงรายละเอ ยดของข อม ลให เราเล อกเมน แสดงต วอย างผลล พธ เม อ เล อกแล วจะปรากฏข อม ลและในเมน น จะแสดงจานวนข อม ลท เราม ท งหมดเราสามารถคล กป ม ล กศรเพ อด ข อม ลได ด ง ร ปท 10 ร ปท 10 ต วอย างผลล พธ จากการผสานข อม ล 7.เม อเสร จส นแล วต องการท จะพ มพ จดหมายให คล กท เมน เสร จส นและผสาน แล วให เล อกเมน ย อย พ มพ เอกสาร ด งร ปท 11 ร ปท 11 ส งพ มพ จดหมายเว ยน 8.เม อเล อกแล วจะปรากฏหน าต างผสานไปย งเคร องพ มพ โดยจะม ห วข อให เล อกระเบ ยน การพ มพ ท งหมด,ระเบ ยนป จจ บ น,แล วก ให เล อกช วงท ต องการจะพ มพ เม อเล อกแล วให คล กป ม ตกลง ด งร ปท 12 ร ปท 12 การผสานข อม ลไปย งเคร องพ มพ 9.จะปรากฏหน าต างการพ มพ โดยท วไปเม อเราส งพ มพ ใน Word 2007 ให คล กป ม ตกลง ด งร ปท 13 ร ปท 13 หน าต างการส งพ มพ เอกสาร แบบฝ กห ดการสร างจดหมายเว ยน ให น ส ตออกแบบเก ยรต บ ตรของมหาว ทยาล ยบ รพา ในงานว นสถาปนามหาว ทยาล ย เพ อมอบให แก น ส ตท วประเทศท ได ร บรางว ลจากการประกวด โดยประย กต การสร างจดหมายเว ยน มาใช ในการทาเก ยรต บ ตร ผลการแข งข นจากการประกวด ม ด งต อไปน - การประกวดเข ยนเร ยงความ รางว ลท 1 นางสาวสมใจ จ ตใจด ม.เกษตรศาสตร รางว ลท 2 นางสาวบ ตรด สมช อ ม.บ รพา ว ทยาเขตบางแสน รางว ลท 3 นายสมพร ปากด ม.ธรรมศาสตร - การประกวดร องเพลงล กท ง รางว ลท 1 นางสาวกมลว น ใจด ม.พาย พ รางว ลท 2 นางสาวร กด ใสซ อ ม.ขอนแก น รางว ลท 3 นายสมชาย สมองด ม.บ รพา - การประกวดมารยาท รางว ลท 1 นายสมศ กด รอดท กทาง ม.เทคโนโลย ส รนาร รางว ลท 2 นางสาวเร ยบร อย มารยาทด ม.บ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร รางว ลท 3 นางสาวอรท ย จงใจทา ม.กร งเทพ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks