การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) - PDF

Description
1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 12 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว ธ การจ ดเก บเอกสาร 1. เล อกร ป 2. พ มพ ต งช อเอกสาร ในช อง ช อแฟ ม (การต งช อเอกสารควรต งให สอดคล องก บงานท พ มพ ไว และ ไม เก น 255 ต ว อ กษร ภาษาไทย หร อ อ งกฤษก ได ) 3. คล กเล อก Drives เพ อต องการเก บ บ นท ก 4. คล กบ นท ก 2. ต งช อ การปร บแต งและตกแต งตาราง การปร บแต งและตกแต งตารางท าได 2 แบบค อการจ ดความกว างของตารางและการปร บ ความส งของตาราง และการใส กรอบและการแรเงา การจ ดความกว างของตาราง การปร บความกว างและความส งของตารางให ปฏ บ ต ได ด งต อไปน 1. ใช เมาส ท เส นตาราง กดค างไว จะม ล กศร 2 ทาง 2. ให กดเมาส เล อนไป ซ าย ขวา ตามต องการ การปร บความส งของตาราง 1. คล กท ตารางท ต องการปร บความส ง 2. กดเมาส ท เส นขอบบนหร อขอบล างของตารางค างไว เล อนข นหร อหร อลงจนได ขนาด ท ต องการแล วปล อยเมาส การใส กรอบและการแรเงา การใส กรอบและการแรเงาท าให ตารางสวยงาม เราสามารถเล อกใส กรอบบางตารางหร อ ท งหมดท กตารางก ได 1. การใส กรอบและแรเงาให ก บตารางท งหมดให คล กเล อกตารางท งหมด แล วเล อกค าส ง ร ปแบบ (Format) ค าส งย อย เส นขอบและแรเงา (Borders and Shading) จะได หน า ต าง ตารางขอบและเงา ด งน ให เล อกเส นขอบและแรเงาตามท ต องการ แล วตอบ ตกลง 2. การใส กรอบและแรเงาให ก บตารางเฉพาะบางเซลล ให คล กเล อกเซลล ท ต องการแล ว เล อกค าส ง ร ปแบบ (Format) เส นขอบและแรเงา (Borders and Shading) จะได หน า ต าง Border and Shading แล วตอบ ตกลง การใช โปรแกรมเคร องค ดเลข (Calculator) การใช โปรแกรมเคร องค ดเลข สามารถท าได ด งน คล กเมาส ไปท ป ม Start ซ งอย ด านล างม มซ ายของจอภาพ เล อนต วช เมาส ไปช ท Program เล อนต วช เมาส ไปช ท Accessories เล อนต วช เมาส ไปช ท แล วคล กเมาส 1 คร ง ด งร ป จะเร ยกโปรแกรมเคร องค ดเลข (Calculator) มาให บนหน าจอด งร ปภาพ ประเภทของเคร องค ดเลข เคร องค ดเลขแบ งเป น 2 ประเภท ด งน ประเภทท 1 เคร องค ดเลขแบบว ทยาศาสตร ประเภทท 2 เคร องค ดเลขแบบมาตรฐาน (แบบธรรมดา) การเร ยกใช เคร องค ดเลขแบบว ทยาศาสตร เคร องค ดเลขแบบว ทยาศาสตร สามารถเร ยกใช ได โดย คล กเมาส ท เมน View และเล อนเมาส ไปท เมน ย อย Scientific จะปรากฏเคร องค ดเลขแบบว ทยาศาสตร ด งร ป การเร ยกใช เคร องค ดเลขแบบมาตรฐาน เคร องค ดเลขแบบมาตรฐานสามารถเร ยกใช ได โดย คล กเมาส ท เมน View และเล อนเมาส ไปท เมน ย อย Standard จะปรากฏเคร องค ดเลขแบบมาตรฐานด งร ป การใช งานเคร องค ดเลขแบบมาตรฐาน ม 2 ว ธ 1. การท างานบนหน าจอใช เมาส คล กบนภาพเช นเด ยวก บการท างานของเคร องค ดเลข ท วไป 2. การท างานโดยใช แป นพ มพ การใช งานแป นกล มขวาม อ(Num Lock) ต างจากการ ท างานด วยเมาส ด งน 2.1. การค ณ ใช เคร องหมาย * จะอย แถวบนส ดของแป นพ มพ กล มขวาม อ(Num Lock) 2.2. การหาร ใช เคร องหมาย / จะอย แถวบนส ดของแป นพ มพ กล มขวาม อ(Num Lock) 2.3. ป ม ใช ส าหร บลบต วเลขท อย ท ายท ส ดท ละ 1 ต ว 2.4. ป ม Delete ใช ส าหร บลบต วเลขท อย ท ายท ส ดท ละ 1 ต ว 2.5. เม อต องการผลล พท ให กดแป น Enter การด ว ธ ใช งานเคร องค ดเลข การด ว ธ ใช งานเคร องค ดเลขแบบเร ยงตามห วข อของเน อหา (Contents) การด ว ธ ใช งานเคร องค ดเลขแบบเร ยงตามห วของเน อหา ท าได โดย คล กเมาส ท เมน Help และเล อกไปท เมน ย อย Help Topics คล กเมาส ท Contents จะปรากฏจอภาพแสดงว ธ ใช ด งร ป ให คล กเล อกส งท ต องการร ตามห วข อท ได แสดงบนจอภาพ ว ธ การสล บการท างานท เป ดไว หลายโปรแกรม ว ธ การสล บการท างานของโปรแกรมบนแถบงานท เป ดไว หลายโปรแกรมท าโดย ว ธ ท 1 คล กเล อกโปรแกรมบนแถบงานท จะเป ดโปรแกรมท ขอบด านล างของจอมอน เตอร เพ อให ใช งานได ท นท ว ธ ท 2 เล อกโดยใช แป นพ มพ ท าด งน กดป ม Alt และป ม Tab จะปรากฏไอคอนของโปรแกรมท เป ดไว ให ด กดป ม Alt ค างไว และปล อยป ม Tab จะเห นกรอบส เหล ยมล อมรอบไอคอน กดป ม Tab 1คร ง และปล อย ป ม Tab 1 คร ง สล บก นไปเร อยๆ เพ อ โปรแกรมท ต องการเป ดใช งาน ให ปล อย Alt และป ม Tab เม อพบโปรแกรมท ต องการใช งานท นท ความปลอดภ ยในการใช คอมพ วเตอร 1. ความปลอดภ ยของเคร อง เคร องจะไม เก ดความเส ยหายเพราะต วเราเองขาดความรอบ- คอบ และอยากร อยากเห น บางคนเม อเร ยนร เร องคอมพ วเตอร ไประยะหน งแล ว ก อยากร อยากเห นว าภายในกล องของคอมพ วเตอร ม อะไรบ างจะพยายยามง ด หร อเป ด ออกด จนท าให อ ปกรณ บางส วนหล ดออกมาหร อเส ยหาย การเป ดเคร องออกด ส วน ประกอบภายในน นกระท าได แต ต องม เคร องม อ และควรท าโดยผ ช านาญการเท าน น 2. อย าเป ด ป ด สว ตช เคร องบ อยๆ เพราะการเป ดเคร องจะต องจ ายกระแสร ใหม โดย เฉพาะท จอภาพจะใช พล งงานไฟฟ มาก ท าให เก ดการกระชากของไฟฟ า ถ าโปรแกรมม ป ญหาแก ไม ตกให กดป ม Reset แทนการ ป ด เป ด 3. ความปลอดภ ยของต วเรา อ นตรายท อาจเก ดก บต วเราก ค อ ถ กไฟฟ าด ด เพราะ คอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ ท ใช กระแสไฟฟ า 220 โวลต จ งควรระม ดระว งในการเส ยบ และถอดปล ก
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks