โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word - PDF

Description
โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 22 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร บ าร ง) จ งหว ดนนทบ ร สร ปผลการประเม น โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word ว นพฤห สบด ท 17 เด อน ก นยายน พ.ศ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร บ าร ง) อ าเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร บ าร ง) จ งหว ดนนทบ ร ค าน า หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดให ม การเร ยนการสอนรายว ชา การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พการบร หารธ รก จ 3 รห สว ชา ในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 เพ อให น กศ กษา ตระหน กถ งความส าค ญของการท างานร วมก น การเตร ยมความพร อม โดยน าความร ท ได ร บจาก การเร ยนร ในช นเร ยนไปประย กต ใช ในการท างาน และให น กศ กษาเก ดการเร ยนร จากการ ปฏ บ ต งานจร งจากการท าการจ ดท าโครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word ข น โดยค าน งถ งประโยชน ท น กศ กษาได ร บจากการท าโครงการ อบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word ด งกล าว การจ ดท าโครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word คร งน ได ด าเน นการท าโครงการข นในว นพฤห สบด ท 17 ก นยายน พ.ศ ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร บ าร ง) จ งหว ดนนทบ ร เพ ออบรมน กเร ยนโรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร บ าร ง) ให ม ความร ความสามารถการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต นเพ มมากข น การจ ดท าโครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word คณะผ จ ดท าโครงการได ท าโครงการอบรมน กเร ยนโรงเร ยนว ดแคนอก (คณะ ราษฎร บ าร ง) ย งม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าร วมโครงการน าความร ท ได ไปประย กต ใช ให เก ด ประโยชน ต อตนเองและส วนรวม นอกจากน ทางคณะผ จ ดท าย งได น าความร จากการอบรมออก เผยแพร ทางอ นเทอร เน ต เพ อให บ คคลท วไปท ต องการศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บโครงการ น เพ มมากข น คณะผ จ ดท าโครงการ ก นยายน 2552 ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร บ าร ง) จ งหว ดนนทบ ร สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปผ บร หาร 1 สร ปผลการด าเน นงานโครงการ 2 สร ปรายงานผลการประเม นโครงการ 3 อบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word ว ตถ ประสงค การจ ดโครงการ 6 ก จกรรมด าเน นงาน 6 สร ปผลการด าเน นงานตามแผนงาน 6 งบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ ความส าเร จของการด าเน นงาน 8 ผ เข าร วมโครงงาน 8 ผลการประเม นโครงการ / ก จกรรม 9 ประโยชน ท ได ร บจากการด าเน นการ 12 งานท จะด าเน นต อหล งจากการด าเน นโครงการ 12 ผลการว เคราะห ข อม ล 12 ภาคผนวก 1. โครงการ / ก จกรรม แผนบร หารความเส ยง ก าหนดการ / ค ากล าวเป ด-ป ดงาน ค าส งมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต สร ปค าใช จ ายของโครงการ แบบประเม นความค ดเห นและความพ งพอใจ 41 ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร บ าร ง) จ งหว ดนนทบ ร 7. แบบสร ปการประเม นผลความค ดเห นและความพ งพอใจ ประมวลภาพก จกรรม รายช อ/รายเซ นผ เข าร วมโครงการท งน กศ กษา 56 และอาจารย หร อบ คคลภายนอก 10. เว บBlogโครงการ 59 ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร บ าร ง) จ งหว ดนนทบ ร สารบ ญตาราง เร อง หน า 1. ก จกรรมด าเน นงาน 6 2. ด ชน ว ดความส าเร จของโครงการ ความพ งพอใจในการจ ดโครงการ 12 ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร บ าร ง) จ งหว ดนนทบ ร บทสร ปผ บร หาร รายงานสร ปประเม นผลโครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word ฉบ บน เป นผลการด าเน นงานตามค าส งมหาว ทยาล ย ท วจก. 2305/2552 ลงว นท 31 ส งหาคม 2552 ซ งจ ดข นเม อว นท 17 ก นยายน 2552 ณ โรงเร ยนว ดแค นอก (คณะราษฎร บ าร ง) อ าเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร โดยม ว ตถ ประสงค ของโครงการเพ อให ผ เข าร วมโครงการได ร บความร ความสามารถใน การใช งานคอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Word และเพ อให ผ เข าร วมโครงการน าความร ท ได ไป ประย กต ใช ให เก ดประโยชน ต อตนเองและส วนรวม การจ ดท าโครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word ในคร งน บรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการครบถ วนเป นอย างด คณะน กศ กษา ได ร บประสบการณ การเร ยนร การปฏ บ ต งานจร ง ม ความสาม คค การเร ยนร การท างานเป นท มเป น หม คณะ และผ เข าร วมโครงการร บความร ในการฝ กอบรมคอมพ วเตอร เช งปฏ บ ต การและสามารถ น าไปใช ประโยชน ได อย างด คณะกรรมการหล กส ตรบร หารธ รก จ (คอมพ วเตอร ธ รก จ) คณะว ทยาการจ ดการ ได ร บ มอบหมายให ด าเน นการจ ดท ารายงานสร ป เพ อเป นข อม ลแก หน วยงานท เก ยวข องในการน าไปใช และเป นประโยชน ในการเร ยนการสอน การว จ ย และบร การว ชาการต าง ๆ ของคณะว ทยาการ จ ดการต อไป และในโอกาสน คณะกรรมการฝ าย/หล กส ตรบร หารธ รก จ (คอมพ วเตอร ธ รก จ) คณะ ว ทยาการจ ดการ ใคร ขอขอบค ณผ ท ม ส วนร วมในการจ ดท าโครงการคร งน ท กท าน ท ได ให ความ ร วมม อเป นอย างด คณะกรรมการด าเน นงานโครงการ ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร บ าร ง) จ งหว ดนนทบ ร สร ปผลการด าเน นงานโครงการ การด าเน นงานโครงการน พบว า คณาจารย น กเร ยนและน กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏสวน ด ส ต สามารถน าความร ท ได จากโครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น โปรแกรม Microsoft Word ไปพ ฒนาตน พ ฒนางานและส งคมได จากผ เข าร วมโครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word น บได ว าบรรล ว ตถ ประสงค เป าหมายของก จกรรมโครงการตามท ก าหนดไว ด งน ผ เข าร วมโครงการโครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word สามารถใช งาน Microsoft Word ได ผ เข าร วมโครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น โปรแกรม Microsoft Word สามารถน าความร ท ได ไปประย กต ให เก ดประโยชน แก ตนเองและส งคม สร างความส มพ นธ อ นด ระหว างคณะผ ด าเน นงานก บผ เข าร วมก จกรรม คณะผ จ ดงาน ม ความสาม คค เร ยนร การท างานเป นหม คณะ และการปฏ บ ต งานจร ง ในการจ ดโครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น โปรแกรม Microsoft Word เป นอย างด ผลจากการด าเน นการโครงการในคร งน ได ผลการตอบร บเป นอย างด น บได ว าบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word ได ครบถ วน น าความร ไปพ ฒนาตนเอง พ ฒนางาน และส งคม โดยผ านส อต างๆ และ จดหมายอเล กทรอน กส ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร บ าร ง) จ งหว ดนนทบ ร สร ปรายงานผลการประเม น โครงการอบรมเพ อส งเสร มพ ฒนาการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น โปรแกรม Microsoft Word ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร บ าร ง) จ งหว ด นนทบ ร ว นท 17 เด อนก นยายน พ.ศ ภาคเร ยนท 1 ประจ าป การศ กษา สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาคนและส งคมท ม ค ณภาพ ประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย 1. การให บร การว ชาการเพ อส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต 2. การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาด านส งคมศาสตร 3. การบร หารจ ดการเช งพลว ต สอดคล องกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย กลย ทธ ท 1 การบร การว ชาการเพ อสร างโอการการเร ยนร ตลอดช ว ต มาตรการท 1.1 การจ ดการความร ตามอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ยส ประชาคมและ ส งคม แนวทางปฏ บ ต ท สร างความร วมม อก บองค กรภาคร ฐ เอกชน องค กรปกครองส วน ท องถ นและภาคประชาชนในการจ ดการศ กษาและก จกรรมบร หาร ว ชาการในระด บประเทศและระด บภ ม ภาค ท งในสาขาตามอ ตล กษณ มหาว ทยาล ยและสาขาอ น ผนวกก บการด แลอน ร กษ ส งแวดล อม การประหย ด และการใช พล งงานทางเล อก มาตรการท 1.2 การบร หารว ชาการเพ อสน บสน นการเร ยนร ตลอดช ว ตของกล ม เป าหมายท หลากหลาย แนวทางปฏ บ ต ท ส งเสร มก จกรรมบร หารว ชาการท กร ปแบบท ด าเน นการโดยคณาจารย น กศ กษา และปราชญ ชาวบ าน ซ งแสดงให เห นถ งส าน กร กแผ นด นและ การม ความร บผ ดชอบต อส งคม ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร บ าร ง) จ งหว ดนนทบ ร กลย ทธ ท 2 มหาว ทยาล ยท ม อ ตล กษณ โดเด นเป นของตนเอง มาตรการท 2.2 จ ดการศ กษาด านส งคมศาสตร ท งในศาสตร ท เป นอ ตล กษณ ของ มหาว ทยาล ย และศาสตร อ นให ได มาตรฐาน แนวทางปฏ บ ต ท ส งเสร มการบ รณาการศาสตร ระหว างศาสตร ท เป นอ ตล กษณ ด วยก น และศาสตร ท ไม เป นอ ตล กษณ ก บศาสตร ท เป นอ ตล กษณ ของ มหาว ทยาล ย เพ อการจ ดการศ กษา การว จ ย การบร หารว ชาการ และการทะน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม กลย ทธ ท 6 การบร หารจ ดการเช งพลว ต มาตรการท 6.1 สร างระบบกลไกสน บสน นการเปล ยนแปลงอย างย งย น แนวทางปฏ บ ต ท สร างว ฒนธรรมการเร ยนร อย างม ช ว ตช วาภายในมหาว ทยาล ยเพ อ ส งเสร มการใฝ ร และเสร มสร างความภ กด ต อองค กรของบ คลากรใน ล กษณะการเร ยนร โดยการปฏ บ ต งาน แผนงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ การบ รณาการเข าก บการเร ยนการสอนในรายว ชา ว ชาโครงสร างข อม ล ม การบ รณาการแบบข อม ลโครงสร าง ค อ การจ ดหาผ ด าเน นโครงการ ให เป นข นเป นตอนและม การวางแผนข อม ลในการด าเน นงานอย างม แบบแผน ว ชาการบ ญช เพ อการจ ดการ ม การบ รณาการโดยการจ ดท างบประมาณในการจ ดท า โครงการและท าบ ญช รายร บรายจ ายในการท าโครงการเพ อเป นหล กฐานในการท าโครงการ ว ชาจร ยธรรม ม การบร ณาการโดยการร วมม อสาม คค ก นในกล มสร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks