ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word PDF

Description
โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรด านไอท ป 2550 หน า 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2003 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Word 2003 แถบเมน (Menu Bar) แถบแสดงช อเร อง (Title) แถบเคร

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 13 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรด านไอท ป 2550 หน า 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2003 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Word 2003 แถบเมน (Menu Bar) แถบแสดงช อเร อง (Title) แถบเคร องม อ (Tool Bar) พ นท ในการพ มพ แถบแสดงสถานะ (Status แถบเคร องม อ (Tool bar) ส าหร บในโปรแกรม Microsoft Word น นจะม เคร องม อช วยอ านวยความสะดวกให ผ ใช ในร ปของ Tool Bar ท เก บค าส งท ใช บ อย ๆ เพ อให ผ ใช เร ยกใช ง าย และรวดเร วข น เช น สร างเอกสารช ดใหม เร ยกเป ดข อม ลเด มท ได บ นท กแล ว บ นท กข อม ลลงด สก ส งพ มพ เอกสาร แสดงภาพต วอย างของการพ มพ ตรวจสอบค าผ ดจากพจนาน กรม ลบข อม ลไปท คล ปบอร ด หร อการย าย การค ดลอกข อม ล การวางข อม ล การค ดลอกเฉพาะร ปแบบของข อม ล ยกเล กค าส งหร อการกระท าท ผ านมา ใช ค าส งหร อการกระท าท ผ านมา แทรกการเช อมโยงหลายม ต การจ ดคอล มน ให เอกสาร แทรกตาราง แทรกตารางในร ปแบบ excel โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรด านไอท ป 2550 หน า 2 แสดงเคร องม ออ กษรศ ลป ด านล าง แนะน าการใช งาน การสร างตารางแบบก าหนดเส น การก าหนดส ให ก บพ น การก าหนดส ให ต วอ กษร การก าหนดล กษณะต วอ กษร การก าหนดขนาดต วอ กษร ก าหนดให อ กษรเป นต วหนา ก าหนดต วอ กษรให เอ ยง ก าหนดให อ กษรข ดเส นใต จ ดข อความให ช ดซ าย จ ดให อย ก งกลางหน ากระดาษ จ ดข อความให ช ดขวา จ ดให ช ดขอบกระดาษสวยงาม จ ดข อความตามอ กษรแบบไทย จ ดแบบกระจาย การจ ดระยะบรรท ด ล าด บเลข เน นข อความ ส ญล กษณ แสดงห วข อย อย เพ มการย อหน าเอกสาร ลดการย อหน าเอกสาร การเล อกใช งานม มมองของ Microsoft Word 2003 เพ อความสะดวกในการสร างและท างานก บเอกสาร Word สามารถแสดงเอกสารได หลาย ม มมอง (View) โดยแต ละม มมองจะม ร ปแบบและการใช งานท แตกต างก น โดยเราสามารถสล บ ระหว างแต ละม มมองได โดยเล อกค าส ง ท แถบเมน ม มมอง หร อเล อกคล กเมาส ท ป ม ด านล างทาง ซ ายม อของจอภาพ ม มมองปกต ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ ม มมองเค าโครงเว บ ม มมองเค าร าง การการสร างเอกสารใหม เม อเราต องการท างานก บเอกสาร ให เราสร างเอกสารใหม ข นมาก อน โดยอาจเล อก สร างเอกสารเปล า หร อสร างจากแม แบบ นอก จาน นย งสามารถเส อกสร างเอกสารในร ปแบบ อ นๆ ได อ ก เช น ไฟล เอกสารเว บเพจ ในการสร างเอกสารใหม น น ให เรา คล กเมาส ท เมน แฟ ม = สร าง จะปรากฏ ไดอะล อกบ อกซ ข นทางขวาม อของหน าจอ เอกสารเปล า สร างเอกสารใหม จากไฟล เด มท ม อย หากเราม ไฟล เอกสารท สร างไว อย แล ว ซ งน ามาใช เป นข อม ลเร มต นของเอกสารท เราจะสร างข นใหม ได เรา สามารถเล อกสร างเอกสารใหม จากเอกสารเด มท ม อย ได ท นท โดยการเป ดไฟล เด มท เคยสร างไว และท าการจ ดเก บ โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรด านไอท ป 2550 หน า 3 เป นช อใหม โดยคล กเล อก ท แถบเมน แฟ ม = บ นท กเป น... และต งช อไฟล ท เราจะจ ดเก บท ไม ซ าก บช อเด มของไฟล แก ไขเอกสารเด ม การเป ดไฟล เด มท ได ท าไว แล วมา แก ไข สามารถท าโดยการเล อกเป ดไฟล ข อม ลจาก แถบเมน เคร องม อ และเล อก ถ าเราส งป ดเอกสารโดยท ย งไม ได บ นท กเอกสาร จะปรากฏข อความเต อนให บ นท กเอกสารน ก อน โดย ปรากฏ ด งร ป ให เล อกอย างใดอย างหน ง ถ าต องการบ นท กเอกสารน ถ าไม ต องการบ นท กเอกสารน เพ อยกเล กค าส งป ดเอกสาร ตรวจสอบและแก ไขเอกสาร การค นหาและแทนท ข อความ การตรวจสอบค าผ ดในเอกสารโดยการเล อก จะปรากฏ ด งร ป สามารถส งเกตข อความท ผ ดได โดยด ท เส น ส แดง ใต ข อความท พ มพ ผ ด เม อน าเมาท ไปคล ก ขวา จะแสดงข อความท ใกล เค ยงมาให เล อกใช หาร ใต ข อความเป นเส นส เข ยว แสดงว าผ ดหล ก ไวยากรณ หร อเคาะเว นวรรคมากเก นไป ด งร ป โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรด านไอท ป 2550 หน า 4 การใช งานระบบอ ตโนม ต การกรอกข อความ เต มอ ตโนม ต ด วย AutoText โดยการเล อกแทรกข อความอ ตโนม ต และ เล อกประเภทของข อความท ต องการแทรก การบ นท กเอกสาร สามารถท าได โดยเล อกท แฟ ม คล กบ นท กเป น... (ใน กรณ บ นท กคร งแรก หร อต องการเปล ยนท จ กเก บจาก เด ม ) จากน นเล อกสถานท เก บในช อง บ นท กใน จากน นต งช อแฟ ม และคล กป มบ นท ก ส าหร บการ จ ดเก บในกรณ บ นท กท บแฟ มเด ม ให เล อก แฟ ม และบ นท ก หร อ หร อ Ctrl+S การบ นท กเอกสารเป นแฟ มชน ดอ น การบ นท กเอกสาร โดยปกต แล วจะเป น.doc แต หากต องการสร างเป นเว บเพจ สามารถเล อกบ นท ก เป นเว บเพจ การบ นท กไฟล ท สร างจากเอกสารใหม เม อ เล อกบ นท ก จะปรากฏ การสร างเอกสารโดยใช แม แบบ เล อกสร างเอกสารใหม จากแม แบบท วๆ ไป จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ด งร ป หากว าต องการใช เอกสารจากแม แบบท ท วไป (General) จะม ร ปแบบเอกสารให เล อก 3 แบบ ค อ เอกสาร โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรด านไอท ป 2550 หน า 5 เปล า (Blank Document) ส วน Web Page จะเป นการสร างเอกสารในล กษณะของ Web Page ข นมาแทน และ แบบข อความอ เมล นอกจากน Word จะแบ งแม แบบเป นหมวดหม ซ งแบ งเป นหลายแท บ โดยม แม แบบน าสนใจ เช น กรณ ท ต องการใช เท มเพลตในร ปแบบของการจดบ นท กข อความหร อการบ นท กเพ อช วยจ า 1. เล อกค าส งสร าง จากเมน แฟ ม แล วเล อกท แท บ Memos แล วเล อกท Elegant Memo จากน นกด Enter หร อคล ก OK บ นท กช วยจ าจะปรากฏบน หน าจอในม มมองเค าร างจะเห นว าท กห วข อของ บ นท กช วยจ าจะม ช องใส ข อความอย ภายในวงเล บ ก ามป 2. ในช องห วข อ To ให คล กท ช องใส ข อความ และ พ มพ ช อบ คคลท จะเป นผ อ านบ นท กน (ถ าเราพ มพ เป นภาษาอ งกฤษต วหน งส อจะเป นต วใหญ ท งหมด ให โดยอ ตโนม ต ) 3. ในช อง From ให พ มพ ช อของผ ท ได ฝากบ นท กน และในส วนของ Subject น นจะเป นห วข อของบ นท กน 4. ในช องห วข อ CC: พ มพ ช อของบ คคลท ต องการCopy บ นท กน ไปให อ าน 5. ส วนในช องของ Date น นในบ นท กน จะใส ว นท ไว ให เร ยบร อยแล ว โดยจะด งมาจากว นท ท อย ในเคร องน นเอง 6. ลบข อความท ไม เก ยวข องแล วพ มพ ข อความท เราต องการบ นท กลงไป กรณ ท เราต องการใช แม แบบในการส ง Fax ในการใช Word2002 น นจะม เคร องม อ หร อต วท ช วยสร างท เร ยกว า Wizard น นเองเป นต วท ช วยอ านวย ความสะดวกในการใช งานเก ยวก บเอกสารใน Word2002 ด วย 1. คล กท เมน แฟ ม แล วเล อกค าส ง สร าง แล วเล อกท แท บ จดหมายและโทรสาร แล วด บเบ ลคล กท Fax Wizard จะปรากฏไดอะล อกซ ด งร ป 2. คล กเล อกใบปะหน าพร อมก บหมายเหต จากน นคล กท ป ม Next โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรด านไอท ป 2550 หน า 6 3. พ มพ ช อ และเบอร Fax ของคนท จะส ง Faxไปถ ง จากน นคล กป ม Next 4. เล อกต วเล อก Professional แล วคล กป ม Next จะ ปรากฏไดอะล อกบ อกซ ด งร ป 5. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ เก ยวก บผ ท ส ง Fax น ในช อง - Name จะเป นช อของผ ท ท าการส ง Fax - Company ช อบร ษ ท - Mailing Address ท อย ของผ ท ท าการส ง - Phone เบอร โทรศ พท - Fax เบอร แฟกซ หล งจากเสร จเร ยบร อยแล วให คล กท ป ม Finish แล วจะ ปรากฏข อความท ห วแฟกซ ด งร ป ให ท าการพ มพ ข อความท ห วใบแฟกซ โดยม ข อความด งน 1. พ มพ เบอร โทรศ พท ลงในช อง Phone และเลขหน าตรงช องของ Page ตามล าด บ 2. พ มพ ช อเร อง หร อห วข อของแฟกซ ฉบ บน ลงในช อง Re 3. ถ าไม ม Copy ของแฟกซ ท จะส งให บ คคลอ นอ กก ให ลบข อความในช องของ CC 4. ด บเบ ลคล กท กล องหน าค าว า โปรดตอบกล บ(Please Reply) เพ อให ฝ ายตรงข ามตอบจดหมายกล บมา หร อ ข อความใดท ต องการ ซ งจะปรากฏเคร องหมายถ กอย ในช องส เหล ยมด านหน าข อความ 5. ถ าม Comment หร อข อความอ นๆ ให พ มพ ลงในช องของ ข อค ดเห น ซ งอย ด านล าง 6. ท าการ Save ไว หร อสามารถส งเอกสารได เลยท นท การแทรกส ญล กษณ พ เศษ เช น เป นส ญล กษณ การลงทะเบ ยน ท าได โดยเล อก แถบเมน แทรก - เล อกท ส ญล กษณ จะปรากฏ ด งร ป โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรด านไอท ป 2550 หน า 7 การตกแต งต วอ กษร การพ มพ ต วอ กษร ต วห อยหร อต วยก เช น 10 2 หร อ X 2 สามารถเล อกล กษณะของต วอ กษร การก อปป ร ปแบบข อความด วย Format painter เป นการก อปป เฉพาะร ปแบบ ไม ได ก อปป ข อความโดยการใช การก าหนดร ปแบบของหน ากระดาษ การก าหนดระยะระหว างขอบของกระดาษ สามารถก าหนดได โดยเล อก เมน แฟ ม = ต งค า หน ากระดาษ จะปรากฏด งร ป การใช ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข การใส ห วข อย อย ให ก บเอกสารสามารถท าได 2 แบบ ค อ แบบต วเลข 1. ห วข อย อยท 1 2. ห วข อย อยท 2 และแบบส ญล กษณ แสดงห วข อย อย ห วข อย อยท 1 ห วข อย อยท 2 เปล ยนส พ นเอกสาร การพ มพ ลายน า (Watermark) โดยเล อกแถบเมน ร ปแบบ - พ นหล ง โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรด านไอท ป 2550 หน า 8 การเพ มเส นขอบ และแรเงา ในกรณ ท เราต องการจะเน นข อความเรา อาจจะต เส น หร อใส กรอบบร เวณข อความน น ๆ เพ อให ข อความน นเด นช ดข น โดยม ว ธ ด งน 1. ให ลากแถบส ด าบร เวณกล มข อความท ต องการจะเน น แล วเล อกเมน ร ปแบบ (Format) จากน นเล อกค าส ง เส น ขอบ และแรเงา (Border And Shading) แล ว จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ด งร ป 2. คล กเล อกขนาดของเส นท เราต องการจากช องความกว าง และเล อกล กษณะของเส นท เราต องการ 3. เล อกล กษณะของเส นกรอบท เราต องการใส ในการเน นข อความน น จากทางซ ายม อ 4. เม อก าหนดค ณสมบ ต เร ยบร อยแล ว หล งจากน นจ งท าให แถบส ด าหายไป การต กรอบล อมรอบเอกสารโดยเล อก แถบเมน ร ปแบบ - เส นขอบและแรเงา เส นขอบของกระดาษ การจ ดข อความให เป นหลายคอล มน ในการจ ดข อความโดยท เราแบ งให เป นหลายคอล มน ในหน าเด ยวก นน นส วนใหญ จะใช ในพวกหน งส อพ มพ หร อ น ตยสารแต ในบางคร งเราสามารถใช ว ธ น เพ อเป นการประหย ดเน อท ของหน ากระดาษหร อเพ อความสวยงาม ว ธ น เรา สามารถท จะท าให ท งหน าแบ งเป นหลายคอล มน หร อเล อกเฉพาะข อความบางข อความเท าน นก ได โดย ว ธ ท ให ท งหน าแบ งเป นหลายคอล มน 1.เล อกคอล มน ท แถบเมน เคร องม อ (Tool Bar) แล วเล อกจ านวนคอล มน ท ต องการหร อเล อกเมน ร ปแบบ แล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks