การจ ดร ปแบบเอกสาร (ต อ) Microsoft Word PageFormatting 8/3/2010 เร ยบเร ยงโดย อ.ดร.ช ร เตชว ฒ และอ.วรว ฒ ศร ส ขค า 1 - PDF

Description
Microsoft Word 007 PageFormatting //00 การจ ดร ปแบบเอกสาร ส งส าค ญในการจ ดร ปแบบเอกสารใน Microsoft Word ม ด งน การก าหนดให แสดงหร อไม แสดงไม บรรท ด และการปร บย อ/ขยายหน ากระดาษ การเปล ยนหน วยว ดของไม

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 39 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Microsoft Word 007 PageFormatting //00 การจ ดร ปแบบเอกสาร ส งส าค ญในการจ ดร ปแบบเอกสารใน Microsoft Word ม ด งน การก าหนดให แสดงหร อไม แสดงไม บรรท ด และการปร บย อ/ขยายหน ากระดาษ การเปล ยนหน วยว ดของไม บรรท ดในไมโครซอฟท เว ร ด การก าหนดขนาดกระดาษ การต งค าขอบกระดาษ (Margins) ระยะห างของ ห วและท ายกระดาษ (layout) การต งหน ากระดาษสล บแนวต งและแนวนอน ร จ กก บต วอ กษร (Font) การจ ดการต วอ กษร และการใช Effect ก บ ต วอ กษร การใส ห วข อท เป นต วเลขหร อส ญล กษณ ห วข อให ก บข อความ การจ ดต าแหน งข อความ การใส ส ญล กษณ พ เศษลงในเอกสาร การใส ขอบหน ากระดาษ (page border) การจ ดข อความให เป นแบบหลายคอล มน (columns) การใสหมายเลขบรรทด การใส หมายเลขบรรท ด (line number) ว ชา 000 Microsoft Word 007 ว ชา 000 Microsoft Word 007 การก าหนดให แสดงหร อไม แสดงไม บรรท ด และการปร บย อ/ขยายหน ากระดาษ. คล กท View. คล กท ช อง ruler ในแท บ show/hide จะม เคร องหมาย ไม บรรท ด ก จะม การแสดงให เห น หากคล กท ช อง ruler อ กคร งเพ อไม แสดง การปร บย อ/ขยายหน ากระดาษ. คล กท View คล กท แท บ zoom ม ไดอะลอกให เล อกปร บตามต องการ หร อ. ท หน าจอด านล าง ใช เมาส คล ก ท เคร องหมาย + หร อ เพ อปร บย อ/ขยายหน ากระดาษ ว ชา 000 Microsoft Word 007 ว ชา 000 Microsoft Word 007 การเปล ยนหน วยว ดของไม บรรท ดในไมโครซอฟท เว ร ด. คล กท ป ม Office Button. เล อกป ม Word Options ส งเกตม ไดอะลอก Word Options ข น. คล กเมน ด านซ าย ป ม Advance. เล อน Vertical Scroll Bar ไปย งห วข อ Display. ตรงห วข อ Show measurement in unit of : เล อกหน วยว ดท ต องการ ซ งจะม หน วยว ดให เล อก หน วยว ด ได แก น ว (inchs) เซนต เมตร (centimeters) ม ลล เมตร (millimeters) พอยน (points) และ พ กา (picas) เม อเล อกหน วยว ดแล ว คล กป ม OK ว ชา 000 Microsoft Word 007 ว ชา 000 Microsoft Word 007 เร ยบเร ยงโดย อ.ดร.ช ร เตชว ฒ และอ.วรว ฒ ศร ส ขค า Microsoft Word 007 PageFormatting //00 การก าหนดขนาดกระดาษ การต งค าขอบกระดาษ (Margins) ระยะห างของห ว และท ายกระดาษ (layout). คล กท แท บ Page Layout. คล กท ม มล างด านขวาของ แท บ Page Layout เพ อก าหนดค าต างๆ ส งเกตเก ดไดอะลอก Page Setup ม แท บอย แท บ. แทบ แท บ Margins สาหรบตงคาขอบกระดาษ ส าหร บต งค าขอบกร การจดวางแนวกระดาษ การจ ดวางแนวกร ดาษ (Orientation). แท บ Paper ส าหร บก าหนดขนาดกระดาษของเอกสาร. แท บ Layout ส าหร บก าหนดระยะห างจากขอบกระดาษของห วและท ายกระดาษ รวมท ง ก าหนดความแตกต างของเอกสารหน าแรก และหน าค (Even) หน าค ได (Odd) ว ชา 000 Microsoft Word ว ชา 000 Microsoft Word 007 คล กเล อก แท บMargins ในกล องข อความ Top, Bottom, Left และ Right ใส ระยะห างจากขอบท ต องการ ในกล องข อความ Gutter พ มพ ระยะท ต องการให บวกเพ มเพ อการเข าเล ม ในส วน Orientation คล กเล อกแนวต ง (Portrait) หร อแนวนอน (Landscape) เพ อเล อกร ปแบบการ จ ดวางกระดาษ ในส วน Apply To คล กท เพ อเล อก - Whole Document ให ม ผลก บท งเอกสาร - This Point Forward ให ม ผล ณ ต าแหน งท cursor เป นต นไป - This Section ให ม ผลก บเฉพาะส วนของเอกสารน เท าน น ว ชา 000 Microsoft Word คล กเล อก แท บ Paper ในส วน Paper Size คล กท เพ อเล อกขนาดของกระดาษท ต องการ เช น A หากเล อก Custom ต องก าหนดความกว างความยาวของกระดาษเอง โดยก าหนดใน ช อง Width และ Height ว ชา 000 Microsoft Word คล กเล อก แท บ Layout ท Headers and footers คล กป มเช คบ อกซ Different odd and even จะท าให การสร างห วกระดาษและท ายกระดาษ แตกต างก นส าหร บหน าค และหน าค (แต ถ าเล อก Different first page จะเป น การก าหนดให ห วกระดาษและท ายกระดาษหน าแรก แตกต างจากหน าอ นๆ) ในส วนของ Apply to: เล อกรายการ Whole document จะท าให การเปล ยนแปลงม ผลต อเอกสาร ท กหน าใน document ว ชา 000 Microsoft Word 007 การต งหน ากระดาษสล บแนวต งและแนวนอน ในการต งค าหน ากระดาษหลายเอกสารม ล กษณะของเอกสารท ต องการจ ดวางแนวของกระดาษ ท ไม เป นแบบเด ยวก นท งหมดของเอกสาร ด งน นการได ร ว ธ การต งค าหน ากระดาษท ม การ แสดงข อม ลท งแนวต งและแนวนอน ด งน. คล กเอกสารหน าแรก. คล กแท บ Page Layout คล กป ม Orientation เล อกแนวกระดาษท ต องการในหน าแรก. เล อน cursor หร อคล กเมาส ไปย งหน าท ต องการเปล ยนแนวกระดาษ. คล กป ม Breaks เล อกร ปแบบการ Break เป นแบบ Continuous. คล กเล อกแนวกระดาษท ต องการเปล ยนในไดอะลอก page setup เช น เล อกแนวนอน (Landscape). คล กเล อกส ง This point forward เพ อม ผลต งแต หน าน เป นต นไป 7. คล กป ม OK ส งเกต แนวกระดาษเปล ยนไปเป นแนวนอน สามารถพ มพ ข อความได. ท าการส ง Print Preview เห นช ดเจนในเอกสารเด ยวก นหน ากระดาษม การจ ดวาง ท ง แบบ ว ชา 000 Microsoft Word 007 เร ยบเร ยงโดย อ.ดร.ช ร เตชว ฒ และอ.วรว ฒ ศร ส ขค า Microsoft Word 007 PageFormatting //00 7 ว ชา 000 Microsoft Word 007 ว ชา 000 Microsoft Word 007 ล กษณะการจ ดวางหน ากระดาษมองในร ปแบบภาพก อนพ มพ ว ชา 000 Microsoft Word 007 ร จ กก บร ปแบบต วอ กษร (Font)การจ ดการ และการใช Effect ก บต วอ กษร ฟอนต (Font) ค อ ร ปแบบต วอ กษรท แสดงในหน าเอกสารหร อหน าจอ ซ งม ช อและล กษณะ แตกต างก นไป ในเอกสารสามารถท จะม ฟอนต ได หลากหลาย ว ธ การจ ดการเก ยวก บฟอนต ด งน. คล กแท บ Home. คล กม มล างด านขวาของ แท บ Fonts ส งเกตเก ดไดอะลอก Font. คล กแท บ Fonts ในไดอะลอก. ในสวน ในส วน Complex scripts ชอง ช อง Font คลกเลอกร ปแบบตวอกษรไทยหรอแถบ คล กเล อกรปแบบต วอ กษรไทยหร อแถบ เอเช ย. ในส วน Latin text ช อง Font คล กเล อกร ปแบบท ใช งานก บภาษาอ งกฤษ. ในช อง Font Style คล กเล อกแสดงอ กขระปกต หร อต วเอ ยง หร อต วหนา หร อต วหนา พร อมเอ ยง 7. ในช อง Size คล กเล อกขนาดต วอ กษร. ในช อง Underline คล กเพ อเล อกการข ดเส นใต 9. ในช อง Color คล กเล อกส ของต วอ กษร 0. คล ก OK เม อก าหนดฟอนต และร ปแบบท ต องการได แล ว ว ชา 000 Microsoft Word การปร บร ปแบบต วอ กษร สามารถด าเน นการโดยผ าน Ribbon ในแท บ Home ในส วนของ เคร องม อท เก ยวก บ Fonts 9 0 ว ชา 000 Microsoft Word ว ชา 000 Microsoft Word 007 เร ยบเร ยงโดย อ.ดร.ช ร เตชว ฒ และอ.วรว ฒ ศร ส ขค า Microsoft Word 007 PageFormatting //00 การใช Effect ก บต วอ กษร. คล กแท บ Home. คล กม มล างด านขวาของ แท บ Fonts ส งเกตเก ดไดอะลอก Font. คล กแท บ Fonts ในไดอะลอก. ในส วน Effects เป นการกระท าท ส งผลต อการแสดงต วอ กษรในเอกสาร Effect ท ส าค ญและม การใช งานบ อย เช น Superscript เป นการก าหนดให ข อความหร อค าท เล อกเป นต วยก เช น X 09 Subscript เป นการก าหนดให ข อความหร อค าส งท เล อกเป นต วห อย เช น P Shadow เป นการก าหนดให ข อความม เงาของต วอ กขระด วย เช น Pong. คล ก OK เพ อเล อกกระท าในส งท ก าหนด หร อ คล ก Cancel เพ อยกเล กการเล อก ว ชา 000 Microsoft Word ว ชา 000 Microsoft Word การใส ห วข อท เป นต วเลขหร อส ญล กษณ ห วข อให ก บข อความ ว ธ การใส ห วข อท เป นล าด บต วเลข (numbering). เล อกท าแถบส ก บกล มข อความท ต องการใส ห วข อ. คล กแท บ Home. คล กป ม ส าหร บใส ห วข อท เป นล าด บต วเลขในกล ม paragraph ส งเกต ในWord 007 ม ต วเล อกแบบของล าด บต วเลขโดยเปล ยนไปตามท เมาส เคล อนมาบร เวณของแบบต วเลข คล กเมาส คร งเล อกแบบต วเลขท ต องการ. หากต องการเปล ยนล าด บของห วข อต วเลข คล กท set numbering value ใน ไดอะลอก set numbering value หากคล ก start new list ก าหนดค า ต วเลขล าด บท ต องการ ท set value หากต องการให ห วข อม ความต อเน องจาก ต วเลขก อนหน า ให คล ก continue from previous list. คล ก ป ม OK เม อก าหนดเสร จ ว ชา 000 Microsoft Word 007 ว ชา 000 Microsoft Word 007 การใส ห วข อท เป นต วเลขหร อส ญล กษณ ห วข อให ก บข อความ ว ธ การใส ห วท เป นส ญล กษณ (bullet). เล อกท าแถบส ก บกล มข อความท ต องการใส ห วข อ. คล กแท บ Home. คล กป ม ส าหร บใส ห วข อท เป นส ญล กษณ ในกล ม paragraph ส งเกต ในWord W d 007 ม ต วเล อกแบบของส ญล กษณ ห วข อโดยเปล ยนไปตามท เมาส เคล อนมาบร เวณของแบบต วเลข คล กเมาส คร งเล อกแบบต วเลขท ต องการ. หากต องการเปล ยนส ญล กษณ ห วข อให เป นไปตามท ผ ใช ต องการ คล กค าส ง Define New Bullet ในไดอะลอก Define New Bullet ม ป มให เล อก หากคล กป ม Symbol เป นการเล อกต วอ กษรพ เศษ น ามาเป นห วข อ หร อคล กป ม Picture เป นการเล อกร ปมาเป นห วข อ. คล ก ป ม OK เม อก าหนดเสร จ ว ชา 000 Microsoft Word 007 ว ชา 000 Microsoft Word 007 เร ยบเร ยงโดย อ.ดร.ช ร เตชว ฒ และอ.วรว ฒ ศร ส ขค า Microsoft Word 007 PageFormatting //00 การจ ดต าแหน งข อความ. ท าแถบส ให ก บข อความท ต องการ. คล กท แท บ Home. คล กป มในการจ ดต าแหน งข อความ ในกล ม paragraph โดยแต ละป มม ความหมายค อ ท าหน าท จ ดข อความให ช ดซ าย ท าหน าท จ ดข อความให อย ก งกลาง จ ดข อความให ช ดขวา จ ดข อความให กระจายเหมาะก บภาษาอ งกฤษ จ ดข อความให กระจายช ดซ ายขวาเหมาะก บภาษาไทย. หากต องการท จะก าหนดรายละเอ ยดเพ มเต มเก ยวก บการจ ดต าแหน งข อความ และพารากราฟ คล กท ม มล างด านขวา ของกล ม paragraph ส งเกต ไดอะลอก paragraph ปรากฏข น ว ชา 000 Microsoft Word 007 การจ ดต าแหน งข อความ (ต อ). ในส วน Alignment คล กเล อกร ปแบบการจ ดข อความ ช ดซ าย (left) ก งกลาง เอกสาร (middle) ช ดขวา (right) กระจาย (justify) และกระจายอย างไทย (Thai Distributed). ในส วน Indentation ในช อง left ก าหนดระยะห างจากขอบซ าย ในช อง right ก าหนดระยะห างจากขอบขวา 7. ในส วน Spacing เป นการก าหนดระยะห างระหว างบรรท ด โดยในช อง Before ก าหนด ระยะห างของบรรท ดก อนหน า ในช อง After ก าหนดระยะห างของบรรท ดท ตามมา. คล ก OK เพ อเล อกกระท าในส งท ก าหนดหร อ คล ก Cancel เพ อยกเล กการเล อก ว ชา 000 Microsoft Word การใส ส ญล กษณ พ เศษลงในเอกสาร. วาง cursor ในต าแหน งท ต องการในเอกสารท ต องการใส ส ญล กษณ พ เศษ. คล กท แท บ Insert เล อกป มค าส ง Symbol ในกล ม Symbols. เล อกส ญล กษณ พ เศษ (symbol) ท ต องการ. หากต องการเล อกส ญล กษณ อ นๆ คล กป ม More Symbols ส งเกตไดอะลอก Symbols ปรากฏข น. คล กท แท บ Symbols ท ช อง Font เล อกร ปแบบฟอนต ท ม ส ญล กษณ ท ต องการ ฟอนต Symbols ม ส ญล กษณ ทางว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร มาก ฟอนต ในกล ม wingding, wingding, winding ม ส ญล กษณ ร ปภาพ เช น *** ฟอนต พ เศษท กแบบในเอกสารสามารถปร บขนาด เปล ยนส ได เหม อนต วอ กษรท วไป ***. คล กป ม Insert เพ อน าส ญล กษณ พ เศษใส ในเอกสาร ว ชา 000 Microsoft Word ว ชา 000 Microsoft Word 007 การใส ขอบหน ากระดาษ (page border). คล กแท บ Page Layout. คล กป ม page border ในกล ม page background. ส งเกตเก ดไดอะลอก Border and Shading ท แท บ page border. คล กเล อก ร ปแบบของ border ท ต องการ โดยสามารถก าหนดขนาดของเส นขอบ ส ของเส นขอบ ได ซ งต องด าเน นการก าหนดก อนท จะส งให ม การวาดกรอบ (border) ส งเกตด านขวาม อม preview เพ อให ตรวจสอบก อนตอบ OK. คล กท Apply to: เล อกการกระท าท จะเก ดข นก บเอกสารตามท ผ ใช ต องการ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks