ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาการเลขาน การ ว ชา พ มพ ด ด - คอมพ วเตอร โปแกรม Microsoft Word เบ องต น รห สว ชา จ านวน 75 ช วโมง - PDF

Description
ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาการเลขาน การ ว ชา พ มพ ด ด - คอมพ วเตอร โปแกรม Microsoft Word เบ องต น รห สว ชา จ านวน 75 ช วโมง จ ดประสงค รายว ชา 1. สามารถเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Word เบ องต

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 23 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาการเลขาน การ ว ชา พ มพ ด ด - คอมพ วเตอร โปแกรม Microsoft Word เบ องต น รห สว ชา จ านวน 75 ช วโมง จ ดประสงค รายว ชา 1. สามารถเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Word เบ องต นได 2. สามารถพ มพ ส มผ สแป นอ กษร ค าผสม ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษได 3. สามารถสร างเอกสาร บ นท กแฟ มเอกสารและเป ดแฟ มเอกสาร พ มพ ข อความ และ แบบฟอร มอย างง าย โดยใช เมน ค าส ง และบ นท กได 4. สามารถส งพ มพ งานออกจากเคร องพ มพ ได 5. ม เจตคต และตระหน กถ งความส าค ญของงานพ มพ 6. น าความร ท ได ไปใช ในการปฏ บ ต งานพ มพ เอกสารด วยเคร องคอมพ วเตอร ได มาตรฐานรายว ชา 1. สามารถใช เคร องคอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Word พ มพ ส มผ สภาษาไทย และ ภาษาอ งกฤษ ท งแป นเหย า อ กษรบน อ กษรล าง ต วเลข ส ญล กษณ และพ มพ ค าผสมได 2. จ ดร ปแบบอ กษร แบบเอกสาร และแก ไขเอกสารได 3. พ มพ ปกรายงาน ส งพ มพ งานออกจากเคร องพ มพ และเข าเล มได ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาหล กการใช เคร องคอมพ วเตอร การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Word การพ มพ ส มผ สแป น อ กษร ค าผสมเบ องต นท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความและแก ไขเอกสาร การพ มพ แบบฟอร มอย างง ายด วยโปรแกรม Microsoft Word ปฏ บ ต การการเร มต นใช โปรแกรม Microsoft Word การใช เมาส และแป นพ มพ การพ มพ ส มผ ส แป นอ กษรค าผสมและข อความท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษด วยคอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Word พ ฒนาท กษะ ความแม นย าในการพ มพ ข อความ และแก ไขเอกสาร ฝ กการสร างเอกสาร บ นท กแฟ ม เอกสาร และเป ดแฟ มเอกสาร ฝ กพ มพ แบบฟอร มอย างง าย ด วยการใช แถบเมน และแถบเคร องม อ ตารางก าหนดหน วยการสอน ว ชา พ มพ ด ด คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Word เบ องต น รห สว ชา (ท-ป-น) ช วโมง หล กส ตรว ชาช พระยะส น หน วยท ห วข อหล ก ห วข อย อย 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร 2 การใช โปรแกรม ไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) 3 การพ มพ ส มผ สเบ องต น ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 4 การจ ด และพ มพ ร ปแบบ เอกสาร 1. ความหมายและประว ต ความเป นมาของเคร อง คอมพ วเตอร 2. ส วนประกอบของเคร องคอมพ วเตอร 3. การใช เมาส 4. การใช แป นพ มพ 1. การเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) 2. ส วนประกอบหน าต างโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด 3. การออกจากโปรแกรม ไมโครซอฟท เว ร ด 4. การใช แถบเมน และแถบเคร องม อ 5. การใช ค าส งเก ยวก บการพ มพ เอกสาร 1. การพ มพ ส มผ สแป นอ กษร ค าผสม และข อความ ภาษาไทย 2. การพ มพ ส มผ สแป นอ กษร ค าผสม และข อความ ภาษาอ งกฤษ 3. การปฏ บ ต ตามหล กว ธ การพ มพ 1. การจ ดและตกแต งเอกสาร 2. การพ มพ คอล มน 3. การสร างตาราง 5 การจ ดท าร ปเล มรายงาน 1. การท าหน าปกรายงานด วยข อความศ ลป 2. การส งพ มพ เอกสารหร อช นงาน 3. การเข าร ปเล มงานพ มพ ช วโมง ท ป รวม 14 61 เอกสารประกอบการสอน ว ชา พ มพ ด ด - คอมพ วเตอร โปรแกรม (Microsoft Word) เบ องต น รห สว ชา หน วยท 3 การพ มพ ส มผ สเบ องต นภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ จ านวน 45 ช วโมง ห วข อเน อหา 1. การพ มพ ส มผ สแป นอ กษร ค าผสม และข อความภาษาไทย 2. การพ มพ ส มผ สแป นอ กษร ค าผสม และข อความภาษาอ งกฤษ 3. การปฏ บ ต ตามหล กว ธ การพ มพ จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกล กษณะการวางน วบนแป นเหย าได อย างถ กว ธ 2. สามารถบ งค บน วม อท งแปดท วางบนแป นเหย าให ก าวไปเคาะแป นอ กษรอ นได อย างถ กต องตาม หล กว ธ การส บน ว 3. สามารถใช น วม อแต ละน วเคาะลงบนแป นอ กษรล างและแป นอ กษรบนได อย างถ กต อง 4. สามารถบ งค บน วก อยซ าย - ขวาให กดยกแคร ได อย างว องไว 5. สามารถพ มพ ค าผสม และประโยคส นได หน วยท 3 การพ มพ ส มผ สเบ องต นภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ 43 หน วยท 3 การพ มพ ส มผ สเบ องต นภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ การเร มต นพ มพ ด ด เพ อให เก ดความช านาญ และความแม นย า จะต องเร มจากแป นเหย า หร อแป นหล ก ของการพ มพ และจะต องวางน วบนแป นเหย าอย างถ กว ธ ตามหล กการพ มพ 1. การพ มพ ส มผ สแป นอ กษร ค าผสม และข อความภาษาไทย ก อนจะลงม อต องท าการเปล ยนโหมดการพ มพ สล บภาษาไทยท ป มแป นค ย บอร ด และวางน ว บนแป นเหย า หน วยท 3 การพ มพ ส มผ สเบ องต นภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ การใช แป นเหย า ฟ ห ก ด า ส ว และ เ ง แป นเหย า เป นแป นหล กในการวางน วม อท งแปดลงบนแป นพ มพ ท กคร ง อย แถวท 2 โดยเร มจาก ม อซ ายวางเร ยงจากน วก อย น วนาง น วกลาง น วช และม อขวาวางเร ยงจาก น วช น วกลาง น วนาง น วก อย ตาม แผนภ ม การวางน ว ด งร ปท 3.1 หมายเหต ส วนน วห วแม ม อใช ส าหร บเคาะคานเว นวรรค (ใช ข างใดข างหน ง) แถวท 4 แถวท 3 แถวท 2 แถวท 1 ม อซ าย ม อขวา ร ปท 3.1 การพ มพ แป นเหย า การวางน วม อ น วก อยม อซ ายพ มพ แป น ฟ น วช ม อขวาพ มพ แป น (ไม เอก) (ไม โท) น วกลางม อซ ายพ มพ แป น ห น วกลางม อขวาพ มพ แป น า (สระอา) น วนางม อซ ายพ มพ แป น ก น วนางม อขวาพ มพ แป น ส น วช ม อซ ายพ มพ แป น ด และ เ (สระเอ) น วก อยม อขวาพ มพ แป น ว และ ง หน วยท 3 การพ มพ ส มผ สเบ องต นภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ 45 แบบฝ กพ มพ แป นเหย า ค าส ง จงพ มพ แป นเหย า ด งต อไปน อย างละ 2 จบ ระหว างข อความเว น TAB 1 คร ง โดยน วม อท งแปด จะต องวางท แป นเหย า ฟฟฟฟฟฟ ฟฟฟฟฟฟ ฟฟฟฟฟฟ ฟฟฟฟฟฟ ฟฟฟฟฟฟ ฟฟฟฟฟฟ ฟฟฟฟฟฟ ดดดดดดด ดดดดดดด ดดดดดดด ดดดดดดด ดดดดดดด ดดดดดดด ดดดดดดด สสสสสส สสสสสส สสสสสส สสสสสส สสสสสส สสสสสส สสสสสส ววววววว ววววววว ววววววว ววววววว ววววววว ววววววว ววววววว ฟหกด าสว ฟหกด าสว ฟหกด าสว ฟหกด าสว ฟหกด าสว ฟหกด าสว ฟหกด าสว วส าดกหฟ วส าดกหฟ วส าดกหฟ วส าดกหฟ วส าดกหฟ วส าดกหฟ วส าดกหฟ ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด กากากา กากากา กากากา กากากา กากากา กากากา กากากา หสหสห หสหสห หสหสห หสหสห หสหสห หสหสห หสหสห ฟวฟวฟว ฟวฟวฟว ฟวฟวฟว ฟวฟวฟว ฟวฟวฟว ฟวฟวฟว ฟวฟวฟว ฟงฟงฟง ฟงฟงฟง ฟงฟงฟง ฟงฟงฟง ฟงฟงฟง ฟงฟงฟง ฟงฟงฟง เกเกเกเก เกเกเกเก เกเกเกเก เกเกเกเก เกเกเกเก เกเกเกเก เกเกเกเก ค าส ง จงพ มพ ค าผสมจากแป นเหย า ต อไปน อย างละ 2 จบ ระหว างข อความเว น TAB 1 คร ง หกวา หกวา หกวา หกวา หกวา หกวา หกวา ฟากฟ า ฟากฟ า ฟากฟ า ฟากฟ า ฟากฟ า ฟากฟ า ฟากฟ า ดวงดาว ดวงดาว ดวงดาว ดวงดาว ดวงดาว ดวงดาว ดวงดาว เก งก าง เก งก าง เก งก าง เก งก าง เก งก าง เก งก าง เก งก าง ฟ าสว าง ฟ าสว าง ฟ าสว าง ฟ าสว าง ฟ าสว าง ฟ าสว าง ฟ าสว าง สาวสด สาวสด สาวสด สาวสด สาวสด สาวสด สาวสด ค าส ง จงพ มพ ประโยคส น ๆ ต อไปน อย างละ 2 จบ ระหว างข อความเว น TAB 2 คร ง ดวงดาวหากางเกงส งห างฟากฟ าสกาว ดวงดาวหากางเกงส งห างฟากฟ าสกาว สาวว ากว าฟ าสว างหาหางว าวห าหกวา สาวว ากว าฟ าสว างหาหางว าวห าหกวา สงกาเว าว าห วงดาวสกาวเหงาว าเหว สงกาเว าว าห วงดาวสกาวเหงาว าเหว ด างดงเท าฟางฟ างวางเก งก างห าหกวา ด างดงเท าฟางฟ างวางเก งก างห าหกวา หน วยท 3 การพ มพ ส มผ สเบ องต นภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ การใช แป น พ ะ ำ ร เป นการส บน วหร อการก าวน ว เพ อไปพ มพ แป นอ กษรอ นท ไม ใช แป นเหย าและไม ได อย ในแถว เด ยวก บแป นเหย า แต อย ในแถวท 3 โดยเร มจากน วช และน วกลางซ าย-ขวา ก าวข นไปพ มพ ท ละน ว แต ละน วเม อ พ มพ เสร จให ด งน วกล บแป นเหย าท นท ด งร ปท 3.2 แถวท 4 แถวท 3 แถวท 2 แถวท 1 การวางน วม อ ร ปท 3.2 การใช แป น พ ะ ำ ร น วช ม อซ าย - ก าวข นไปพ มพ แป น พ และ ะ (สระอะ) น วกลางม อซ าย - ก าวข นไปพ มพ แป น ำ (สระอ า) น วช ม อขวา - ก าวข นไปพ มพ แป น (สระอ ) และ (ไม ห นอากาศ) น วกลางม อขวา - ก าวข นไปพ มพ แป น ร การส บน ว หมายถ ง การก าวน วไปพ มพ แป นอ กษรอ นท ไม ใช แป นเหย า เช น แป น เ ง ซ งอย ใน แถวเด ยวก บแป นเหย า หร อแป นอ กษรแถวท 1, 3, และ 4 โดยก าวน วไปพ มพ ท ละน ว เม อพ มพ เสร จให ด งกล บ แป นเหย าท นท หน วยท 3 การพ มพ ส มผ สเบ องต นภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ 47 แบบฝ กพ มพ ค าส ง จงพ มพ แป นอ กษรด งต อไปน อย างละ 2 จบ ระหว างข อความเว น TAB 1 คร ง ดพพพด ดพพพด ดพพพด ดพพพด ดพพพด ดพพพด ดพพพด ดพพพด ดพพพด ดะดะดะ ดะดะดะ ดะดะดะ ดะดะดะ ดะดะดะ ดะดะดะ ดะดะดะ ดะดะดะ ดะดะดะ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ รารารา รารารา รารารา รารารา รารารา รารารา รารารา รารารา รารารา ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร พ าพ าพ า พ าพ าพ า พ าพ าพ า พ าพ าพ า พ าพ าพ า พ าพ าพ า พ าพ าพ า พ าพ าพ า พ าพ าพ า ก าก าก า ก าก าก า ก าก าก า ก าก าก า ก าก าก า ก าก าก า ก าก าก า ก าก าก า ก าก าก า ส าส าส า ส าส าส า ส าส าส า ส าส าส า ส าส าส า ส าส าส า ส าส าส า ส าส าส า ส าส าส า ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ค าส ง จงพ มพ ค าผสมจากแป นเหย า ต อไปน อย างละ 2 จบ ระหว างข อความเว น TAB 1 คร ง เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ สะพร ง สะพร ง สะพร ง สะพร ง สะพร ง สะพร ง สะพร ง สะพร ง สะพร ง พรพระ พรพระ พรพระ พรพระ พรพระ พรพระ พรพระ พรพระ พรพระ ร าพ ด ร าพ ด ร าพ ด ร าพ ด ร าพ ด ร าพ ด ร าพ ด ร าพ ด ร าพ ด ส กาก ส กาก ส กาก ส กาก ส กาก ส กาก ส กาก ส กาก ส กาก ห วเราะ ห วเราะ ห วเราะ ห วเราะ ห วเราะ ห วเราะ ห วเราะ ห วเราะ ห วเราะ ค าส ง จงพ มพ ประโยคส น ๆ ต อไปน อย างละ 2 จบ ระหว างข อความเว น TAB 2 คร ง พวงระก าก าพร าร กกะพ ส กรกว พ เรา พวงระก าก าพร าร กกะพ ส กรกว พ เรา เราพร าด าว าการะเกดก ากระเพราะ เราพร าด าว าการะเกดก ากระเพราะ พ ร าพาพรด กหากาส ด าเพราะว าเกเร พ ร าพาพรด กหากาส ด าเพราะว าเกเร ดวงดาราพาระก าเพราะร กร าวร างรา ดวงดาราพาระก าเพราะร กร าวร างรา ระว งสว สด ห วเราะพ ระร าวงเก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks