การใช โปรแกรม Microsoft Word 2007 คร อ มาพร บร ร กษ - PDF

Description
โปรแกรมน ใช สาหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงาน หน งส อพ มพ ) ได ด วย เป นโปรแกรมท ใช ส ำหร บพ มพ เอกสำร

Please download to get full document.

View again

of 57
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 55 | Pages: 57

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โปรแกรมน ใช สาหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงาน หน งส อพ มพ ) ได ด วย เป นโปรแกรมท ใช ส ำหร บพ มพ เอกสำร เช น รำยงำน จดหมำย บทควำม หน งส อ เป นต น กำรร ยกใช โปรแกรม Microsoft Word เร ยกจำก Desktop หร อ คล กท ป ม Start - Programs - Microsoft Office - Microsoft Office Word 2007 Office Button เป นป มคาส งเก ยวก บการทางานของแฟ มงาน เช น New, Open, Save, Save, As, Print, Close, ฯลฯ Quick Access Toolbar เป นแถบเคร องม อให เร ยกใช งานได อย างรวดเร ว ผ ใช สามารถเพ มป มคาส ง ท ใช งานบ อยๆ ไว ในแถบ เคร องม อน ได Title bar แถบแสดงช อโปรแกรมและช อไฟล ป จจ บ นท ค ณเป ดใช งานอย แถบ Ribbon เป นแถบท รวบรวมคาส งต างๆ ของเมน หร อท ลบาร เพ อให ผ ใช เล อกใช งานง ายข น Status bar แถบแสดงสถานะการทางานป จจ บ นบนหน าจอ View bar แถบแสดงม มมองเอกสารในแบบต างๆ แถบ Ribbon เป นแถบท รวบรวมคาส งหร อท ลบาร ต างๆ ให ค ณเล อกใช งานได นอกจากการใช งานปกต แล ว ค ณ ย งสามารถเร ยกใช เมน ล ดของแถบ Ribbon ข นมาใช งานได โดยม ข นตอนด งน 1. คล กขวาท ป มใดก ได บนแถบ Ribbon 2. จะปรากฏเมน ค าส งให เล อกด งน เม อค ณเป ดโปรแกรม Microsoft Office Word ข น มาแล วต องการพ มพ งานในเอกสาร สามารถทาได โดยม ข นตอนด งน 1. คล กเป น cursor ตาแหน งท ต องการในเอกสาร 2. พ มพ ข อความได เลย หร อคล กป ม จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ของ Font ให กาหนดรายละเอ ยดเพ มเต ม แท บ Font ใช กาหนดชน ดของต วอ กษรโดยม รายละเอ ยดด งน ช อง Latin text : เล อกช อ Font ท ต องการ ใช ก บ Font ภาษาอ งกฤษ ช อง Complex Script : เล อกช อ Font ท ต องการ ใช ก บ Font ภาษาไทย Font style : เล อกร ปแบบของต วอ กษร Size : เล อกขนาดของต วอ กษร Font color : ส ของต วอ กษร Underline style : เล อกร ปแบบของต วข ดเส นใต Underline color : ส ของเส นใต Effects : เทคน คพ เศษของต วอ กษร Preview : แสดงต วอย าง แท บ Character Spacing ใช กาหนดระยะห างระหว างต วอ กษรโดยม รายละเอ ยดด งน Scale : ปร บอ ตราส วนของต วอ กษร ปกต เป น 100% Spacing : ปร บระยะห างระหว างต วอ กษร Normal แบบปกต Expanded ขยายระยะห างระหว างต วอ กษรให กว างข น Condensed บ บระยะห างระหว างต วอ กษรให แคบลง Position : ตาแหน งของการวางข อความ Normal วางแบบปกต Raised วางแบบเหล อมข น Lowered วางแบบเหล อมลง 1. คล กป ม Save บนแถบ Quick Access Toolbar หร อ คล กป ม Office Button เล อก ค าส ง Save หร อ Save As ก ได 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ให กาหนดรายละเอ ยด 3. ท ช อง Save in เล อกตาแหน งไดร และโฟลเดอร ท ต องการเก บ ข อม ล 4. ท ช อง File name พ มพ ช อไฟล จากต วอย างน ให ช อว า First Job คล กป ม Save จะได ไฟล นามสก ล.docx ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Office Button เล อกค าส ง Save As - Word Document 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ให ก าหนดราย ละเอ ยดตามต องการ 1. คล กป ม Office Button เล อกค าส ง สร าง (New) เล อก เอกสารเปล า แล วกด ป ม สร าง โปรแกรม Microsoft Office Word จะสามารถทาการ จ ดร ปแบบย อหน าก นหน า ก นหล ง ได 2 ว ธ ค อ ว ธ ท 1 จ ดร ปแบบโดยกาหนดจากเส นไม บรรท ด (Ruler) ว ธ ท 2 จ ดร ปแบบโดยการใช เมน คาส ง เป นว ธ ท ทาให งานเอกสารสามารถปร บต งระยะก นหน า ย อหน า และก นหล ง ได อย างรวดเร ว โดยม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการจ ดร ปแบบ 2. นาเมาส ไปช ท ส ญล กษณ บนไม บรรท ด แล ว drag ไปวาง ตาแหน งท ต องการ นอกจากการปร บต งค าจากเส นไม บรรท ด สามารถกาหนด รายละเอ ยดจากแถบ Ribbon ได ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการจ ดร ปแบบ 2. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page Layout) - กาหนดรายละเอ ยดในแท บ ย อหน า(Paragraph) ส วนของ การเย อง (Indent) กาหนดก นหน าท ช อง Left, กาหนดก นหล งท ช อง Right ส วนของ ระยะห าง (Spacing) กาหนดระยะห างระหว างย อ หน า ท ช อง Before (ก อนย อหน าท เล อก), After (หล ง ย อหน าท เล อก) ในงานเอกสารท ต องเว นระยะแต ละช วงให เท าก น สามารถกาหนด ระยะการพ มพ (TAB) ได ม ข นตอนด งน 1. เป ดแฟ มงานเอกสารใหม 2. ท เส นไม บรรท ด (Ruler) ม ส ญล กษณ ของ TAB อย ด านซ าย 3. คล กเล อกแบบของ TAB ท ต องการ แล วคล กวางตาแหน งบน เส นไม บรรท ด 4. หล งจากต งระยะของ TAB แล ว พ มพ ข อม ล ต องการเล อนไปย ง ตาแหน งท ต งไว กดป ม TAB ท ค ย บอร ด 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการ 2. แท บ หน าแรก (Home) ห วข อ ย อหน า (Paragraph) คล กเล อกป มท ลบาร ท จะใช งาน เป นการจ ดร ปแบบงานเอกสารคล ายงานหน งส อพ มพ ม การแบ ง ข อม ลในเอกสารออกเป นหลายๆ คอล มน นอกจากงานหน งส อพ มพ แล ว จะเห นล กษณะงานแบบน ในน ตยสาร หร อจะใช ในการทาโบรช วร ก ได ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการจ ดร ปแบบ หร อถ าย งไม ม ข อม ล ให คล ก เป น cursor ตาแหน งท ต องการจ ดร ปแบบ 2. ท แท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page Layout) คล กล กศรลง ของป มท ลบาร เล อกจานวนคอล มน ท ต องการ 3. การกาหนดรายละเอ ยดเพ มเต ม คล กเล อกคาส ง ต งค าไว (Presets): เล อกแบบของคอล มน Number of columns: กาหนดจานวนคอล มน Width and spacing: กาหนดความกว างของคอล มน และ ระยะห างระหว างคอล มน Equal column width: กาหนดให ความกว างท กคอล มน เท าก น Apply to: การนาไปใช Whole document หมดท งเอกสาร This point forward น บจากจ ดท cursor อย เป นต นไป Selected text เฉพาะช วงข อม ลท เล อก ใช ก บงานเอกสารท ม ข อม ลอย แล ว Line between กาหนดเส นแบ งระหว างคอล มน OK การนาร ปภาพและว ตถ (Object) ต างๆ มาใส ในงานเอกสารจะทาให งานน นม ความสวยงาม และสมบ รณ แบบมากข น ม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ แทรก(Insert) จะปรากฏห วข อ ภาพประกอบ (Illustrations) 2. เล อกประเภทของร ปภาพท ต องการ ร ปภาพ (Picture) เป นการแทรกร ปภาพจากแฟ มงานอ น ภาพต ดปะ (ClipArt) เป นการแทรกร ปภาพจากโปรแกรมท ม อย แล ว ค อ Microsoft ClipArt Gallery ร ปร าง (Shapes) เป นการวาดร ปเองโดยเล อกป มเคร องม อต างๆ SmartArt เป นการสร างไดอะแกรมและแผนผ งโครงสร างองค กร (Organization Chart) แผนภ ม (Chart) เป นการสร างกราฟแบบต างๆ ด บเบ ลคล กท ร ปภาพท สร างไว จะปรากฏแถบ Ribbon ให กาหนดรายละเอ ยด 1. คล กแท บ แทรก (Insert) เล อกคาส ง SmartArt 2. เล อกประเภทและร ปแบบย อยของ ไดอะแกรม คล กป ม OK 4. ขณะท ทางานก บไดอะแกรมหร อ Organization chart จะ ปรากฏแถบ Ribbon ช อ SmarArt Tools 5. การตกแต งข อความให คล กแท บ Format และจ ดร ปแบบของ ไดอะแกรมให คล กแท บ Design จะปรากฏป มท ลบาร ต างๆ ให เล อกใช งานได ท นท 1. คล กแท บ แทรก (Insert) เล อกคาส ง แผนภ ม (Chart) 2. เล อกประเภทและร ปแบบย อยของกราฟ คล กป ม OK 5. ต องการแก ไขกราฟ ด บเบ ลคล กท ร ปกราฟ จะปรากฏแถบ Ribbon ช อ Chart Tools คล กเล อกป มเคร องม อจากแท บ Design, Layout, Format 1. คล กแท ป แทรก เล อก ข อความศ ลป 1. คล กแท บ แทรก (Insert) เล อกคาส ง ตาราง (Table) 2. เล อกจานวนคอล มน และแถวท ต องการ 3. พ มพ ข อความแต ละช อง แล วกดป ม Tab เพ อเล อนช องถ ดไป 1. เล อกช วงข อม ลในตาราง 2. จะปรากฏแถบ Ribbon ช อ Table Tools 3. การตกแต งตารางให คล กแท บ Design และการปร บโครงสร าง ตารางให คล กแท บ Layout จะปรากฏป มท ลบาร ต างๆ ให เล อกใช งานได ท นท เป นเหม อนท ค นเอกสาร เวลาท ทางานหร อตรวจสอบงาน ค างไว แล วต องการกล บมาทาใหม ในภายหล ง เพ อป องก นการล มว างานท ทาค างถ งส วนไหนแล ว ทาการสร าง Bookmark โดยม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกตาแหน งในงานเอกสารท ต องการสร าง Bookmark 2. คล กแท บ Insert เล อกป ม 3. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ให พ มพ ช อ ท ค นหน า ท ต องการ จาก ต วอย างใช ช อ MyBookmark เสร จแล วคล กป ม Add หล งจากท สร าง bookmark แล ว ต องการกระโดดไปทางาน ย ง bookmark น น ให ทาตามข นตอนด งน 1. คล กแท บ Insert เล อกป ม 2. ด บเบ ลคล กท ช อ bookmark ท ต องการ หร อคล กช อ bookmark แล วคล กป ม ไปท (Go To) Style ค อการกาหนดร ปแบบข อความท ต องการใช งานบ อยๆ สะดวกสาหร บงานเอกสารท ม ข อม ลหลายๆ หน า แล วต องการร ปแบบเหม อนก น ม ข นตอนการทางานด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการ 2. แท บ หน าแรก (Home) คล กเล อกแบบล กษณะ (Style) จากแถบ Ribbon การกาหนด Style นอกจากทาให จ ดร ปแบบข อม ลได ง ายข นแล ว ย ง สามารถนาห วข อท กาหนด Style มา ทาเป นสารบ ญได ด วย โดยทาตาม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ อ างอ ง (References) เล อกป ม 2. จะปรากฏแบบของสารบ ญให คล ก 3. ถ าต องการกาหนดรายละเอ ยดเพ มเต ม คล กท คาส ง แทรกสารบ ญ 1. คล กแท บ Insert จะปรากฏแถบ Ribbon ห วข อ ห วกระดาษ และท านกระดาษ (Header & Footer) 2. เล อกตาแหน งของงานเอกสารท จะใส ข อความหร อร ปภาพ Header ใส ข อความห วกระดาษ Footer ใส ข อความท ายกระดาษ Page Number ใส หมายเลขหน า 3. ถ าต องการกาหนดระยะห างระหว างข อความห วกระดาษ-ท าย กระดาษจากขอบกระดาษ ให คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page Layout) ป ม เล อกคาส ง ระยะขอบแบบ กาหนดเอง (Custom) ในงานเอกสารท ม ข อม ลสาค ญ สามารถป องก น การเปล ยนแปลงข อม ลในเอกสารได ม ข นตอน ด งน 1. คล กแท บ ตรวจทาน (Review) เล อกป ม เล อกคาส ง จาก ดการจ ดร ปแบบและการแก ไข (Restrict Formatting and Editing) จะปรากฏแถบ Task Pane ด านขวา ให คล กเคร องหมาย ส วนของ Formatting restrictions และ Editing restrictions 3. ในส วนของ กล ม (Groups) เล อก Everyone และคล ก ป ม ข นหน าจอให กาหนดรห สผ าน Password จะใส หร อไม ใส ก ได แล วคล กป ม OK 4. ท แถบ Task Pane จะแสดงข อความว าเอกสารถ ก Protect เร ยบร อยแล ว เม อม การส งงานเอกสารให คนอ นแก ไข สามารถตรวจสอบได ว า ใครทา การเปล ยนแปลงข อม ลในเอกสาร อะไรบ าง โดยม ข นตอน ด งน 1. ท แถบ Ribbon คล กแท บ ตรวจทาน (Review) ป ม เล อกคาส ง ต ดตามการเปล ยนแปลง (Track Changes) 2. เม อม การเปล ยนแปลงแก ไขข อม ล เช น ทาการลบช วงข อม ล (Delete), พ มพ ข อม ลเพ ม (Insert), จ ดร ปแบบ เช น ต วหนา ต วเอ ยง (Format) จะแสดงเส นข ดหน าบรรท ดและบ งบอกช วง ข อม ลท ม การเปล ยนแปลง 3.คล กป ม หร อ เพ อเล อนไปย งตาแหน งท ม การ แก ไข จากน นสามารถเล อกว า ต องการยอมร บหร อปฏ เสธการเปล ยนแปลงได โดยคล กป มบนท ล บาร เป นการยอมร บการเปล ยนแปลง เป นการปฏ เสธการเปล ยนแปลง สามารถกาหนดให งานเอกสารเป น Final (ไม ม การเพ มเต มหร อ แก ไขใดๆ อ ก) โดยม ข นตอนด งน 1. เป ดแฟ มงานท ต องการกาหนดเป น Final 2. คล กป ม Microsoft Office button (ม มบนส ด ด านซ าย) เล อกคาส ง (Prepare) 3. เล อกคาส ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks