การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ - PDF

Description
การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word เมน ของ MS-Word แท บและร บบอนของ MS-Word

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 31 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word เมน ของ MS-Word แท บและร บบอนของ MS-Word การซ อน/แสดงไม บรรท ด... 7 การสร างงานเอกสารด วย Microsoft Office Word การบ นท กเอกสาร ล กษณะของไอคอนเอกสาร การเป ดเอกสารหร อการเป ดไฟล (Open) การจ ดร ปแบบย อหน าและข อความ การต งระยะแท บ (Tab) การจ ดร ปแบบข อความด วยไดอะล อกบ อกซ Font การจ ดร ปแบบเอกสาร การสร างใบปะหน าหร อปกรายงาน (Cover Page) การใส เส นขอบหน ากระดาษ (Page Borders) การใส ข อความห ว-ท ายกระดาษ (Header-Footer) การใส ร ปและปร บแต งร ป การสร างตาราง การพ มพ เอกสาร การพ มพ หร อบ นท กไฟล XPS... 41 1 ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office 2007 ได ร บการพ ฒนาให สามารถท างานได เหน อกว า Microsoft Office 2003 โดยไมโครซอฟต จะสน บสน นร ปแบบไฟล แบบ XML และเพ มช ดเสร มส าหร บการบ นท ก เป นไฟล Acrobat (PDF) นอกจากน น Microsoft Office 2007 ย งได ร บการเพ มในส วนของล กเล นและ ฟ งก ช นการท างานให ม ความเป นม ออาช พมากกว า Microsoft Office 2003 หน าตาของโปรแกรม MS-Word 2003 หน าตาของโปรแกรม MS-Word 2007 2 ในค ม อน ผ เข ยนขอใช ค าว า MS-Word 2007 แทนค าว า Microsoft Office Word 2007 จะ ได อ านง ายข น ซ ง MS-Word เป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมมากท ส ด เน องจากเป นโปรแกรมท ใช พ มพ เอกสาร รายงานต างๆ ซ งแทบจะท กสาขาอาช พจ าเป นต องท างานด านเอกสาร ด งน น Microsoft Office Word 2007 ได เพ มล กเล นด านการจ ดร ปภาพให ม ความเป นม ออาช พ ผ ใช สามารถจ ดวาง ร ปภาพในม มมอง 3 ม ต หร อเพ มว ตถ ลงไปในเอกสารได ตามต องการ MS-Word Word 2007 ช วยให ค ณสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พ ร วมก บผ อ น โดยการรวมช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและส วนต ดต อผ ใช Microsoft Office Fluent ท ใช งาน ง ายเข าไว ด วยก น ต อไปน เป นประโยชน หล ก 10 ประการของ MS-Word 2007 ซ งช วยให ค ณสามารถ สร างเอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พได รวดเร วย งข น 1. ม เวลามากข นส าหร บการเข ยน และใช เวลาน อยลงในการจ ดร ปแบบ ส วนต ดต อผ ใช Office Fluent ม เคร องม อท เหมาะสมท นท ท ค ณต องการ ท าให ค ณจ ดร ปแบบ เอกสารได สะดวกและรวดเร วย งข น ค ณสามารถหาค ณสมบ ต ท เหมาะสมก บค ณได ใน MS-Word 2007 เพ อท าให เอกสารของค ณสามารถส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพมากย งข น การใช ล กษณะด วนและช ดร ปแบบเอกสารท าให ค ณ สามารถเปล ยนร ปล กษณ ของข อความ ตาราง และกราฟฟ กท งหมดในเอกสารให ตรงก บโครงร างล กษณะหร อส ท ค ณช นชอบได อย างรวดเร ว 2. ส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพมากย งข นด วยไดอะแกรม SmartArt และเคร องม อ สร างแผนภ ม แบบใหม ไดอะแกรม SmartArt แบบใหม และกลไกแผนภ ม แบบใหม ช วยให ค ณสร างเน อหาท ม ร ปล กษณ ท สวยงามด วยร ปทรง 3 ม ต ความโปร งใส เงา และล กษณะพ เศษอ นๆ 3. ประกอบเอกสารได อย างรวดเร วโดยใช แบบเอกสารส าเร จร ป องค ประกอบใน MS- Wordd 2007 สามารถน ามาใช เพ อประกอบเอกสารจากเน อหาท ม การใช เป นประจ า หร อเน อหาท ก าหนดไว ล วงหน า เช น ข อความท เป นค าช แจงเร องความร บผ ดชอบ ทางกฎหมาย, ข อความพาดห ว, แถบข าง, หน าปก และเน อหาประเภทอ นๆ ท าให ค ณไม ต องเส ยเวลาโดยไม จ าเป นในการสร างเน อหาซ า หร อการค ดลอกและวาง ระหว างเอกสาร และย งช วยให ข อความม ความสอดคล องก นในท กเอกสารท สร างข น ภายในหน วยงาน 4. บ นท กเป น PDF หร อ XPS จาก MS-Word 2007 โดยตรง ใน MS-Word 2007 ค ณ สามารถใช เอกสารร วมก บผ อ นได และสามารถแปลงเอกสาร Word ไปเป นแฟ ม Portable Document Format (PDF) หร อร ปแบบ XML Paper Specification (XPS) โดยไม ต องใช เคร องม อของผ ผล ตรายอ น ซ งท าให ค ณสามารถส อสารก บผ ใช อ นๆ ได ในท กแพลตฟอร ม 3 5. เผยแพร และด แลบล อกโดยตรงจาก MS-Word 2007 ค ณสามารถเผยแพร บล อก ได จาก MS-Word 2007 โดยตรง และสามารถก าหนดให MS-Word 2007 เช อมต อ โดยตรงก บบล อกของค ณ และใช ค ณสมบ ต ท หลากหลายของ Word เพ อสร างบล อก ด วยค ณล กษณะของร ปภาพ, ตาราง และการจ ดร ปแบบข อความข นส ง 6. ควบค มกระบวนการตรวจทานเอกสารโดยใช MS-Word 2007 และ Microsoft Office SharePoint Server 2007 ด วยบร การเว ร กโฟลว ท ม อย ใน Office SharePoint Server 2007 ค ณสามารถเร มต นและต ดตามกระบวนการตรวจทาน และอน ม ต เอกสารภายใน MS-Word 2007 ค ณจ งสามารถเร งรอบการตรวจทาน เอกสารในองค กร โดยไม ต องบ งค บให ผ ใช เร ยนร เคร องม อใหม ๆ 7. เช อมต อเอกสารก บข อม ลธ รก จ จ ดท าเอกสารสมาร ทแบบไดนาม ก ซ งจะปร บปร ง ข อม ลเองโดยเช อมต อก บระบบ back-end โดยใช ค ณล กษณะการควบค มเอกสาร และการผ กข อม ลแบบใหม การใช ค ณสมบ ต การท างานร วมก บ XML ใหม ท าให องค กรสามารถใช แม แบบอ จฉร ยะ เพ อช วยผ ใช ในการสร างเอกสารท ม โครงสร าง มาก 8. ลบการเปล ยนแปลง ความค ดเห น และข อความท ซ อนท ต ดตามออกจากเอกสารของ ค ณ ตรวจหาและลบความค ดเห น ข อความท ซ อน หร อข อม ลท สามารถระบ ต วบ คคล ได ซ งไม ต องการออกจากเอกสาร โดยใช ต วตรวจสอบข อม ล เพ อให แน ใจว าข อม ลท ม ความส าค ญจะไม ปรากฏ เม อม การเผยแพร เอกสาร 9. การใช ม มมองบานหน าต างตรวจทานแบบสามบานและการรวมเอกสาร MS-Word 2007 ช วยให สามารถค นหาการเปล ยนแปลงท เก ดข นในเอกสารได ง ายดาย บาน หน าต างตรวจทานแบบสามบานช วยให ค ณสามารถด เอกสารท งสองร น โดยการท า เคร องหมายข อความท ถ กลบ ข อความท แทรก และข อความท ถ กย ายอย างช ดเจน 10. ลดขนาดแฟ มและปร บปร งการเร ยกค นจากความเส ยหาย ร ปแบบแฟ ม Ecma Office Open XML ใหม ท าให สามารถลดขนาดแฟ มได อย างมาก พร อมท งย งม การ ปร บปร งการเร ยกค นข อม ลส าหร บแฟ มท เส ยหาย ร ปแบบใหม น จะช วยประหย ด พ นท เก บข อม ลและความต องการแบนด ว ดธ ได อย างมาก รวมท งช วยลดภาระของ บ คลากรด านไอท เมน ของ MS-Word 2007 ป ม Microsoft Office หร อป ม Office จะแสดงอย ท ม มซ ายส ดของหน าต างโปรแกรม ใช ส าหร บเป ดเมน การใช งานพ นฐาน เช น ค าส ง New Open Save Save As Print และอ นๆ รวมถ ง ค าส งท ใช ปร บแต งการท างานพ นฐานของโปรแกรม Word Options เป นต น ค าส งหล กๆ ในป ม Microsoft Office ม ด งน New สร างเอกสารใหม Open เป ดเอกสารเก าท ม อย Save บ นท กเอกสาร Save As บ นท กเอกสารท เคยบ นท กแล วเก บไว ในช อใหม หร อร ปแบบเอกสารใหม Print ส งพ มพ เอกสาร และด เอกสารก อนพ มพ (Print Preview) Prepare รวบรวมค าส งเก ยวก บการเตร ยมความพร อมหร อความปลอดภ ยให เอกสาร ก อนน าไปเผยแพร Send ส งเอกสารไปทางอ เมล หร อแฟกซ Publish การพ บล ชเอกสารข น Blog หร อข น Server Close ป ดเอกสารหร อโปรแกรม ป ม Word Options ก าหนดค าพ นฐานเบ องต นส าหร บการท างานต างๆ ภายใน โปรแกรม ป ม Exit Word ป ดโปรแกรม 4 5 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007 แท บของโปรแกรม MS-Word 2007 จะแยกกล มของร บบอนตามฟ งก ช นและการท างานของ โปรแกรม หากผ ใช ต องการแทรกว ตถ หร อร ปภาพลงในเอกสาร ต องคล กแท บ Insert ร บบอนท เก ยวข องก บการแทรกว ตถ หร อร ปภาพจ งจะแสดงข นมา หร อในกรณ ของการจ ดหน าเอกสาร ก ต อง คล กแท บ Page Layout เป นต น ร ปแสดงแท บของ Page Layout ร บบอน (Ribbon) ได ร บการพ ฒนาข นมาแทนค าส งท งหมดของ MS-Word 2007 ซ งจากเด ม ผ ใช งานต องเข าไปเล อกผ านทางเมน เป นหล ก แต ในร น 2007 น ผ ใช เพ ยงคล กแท บและคล กเล อกร บ บอนท ต องการใช งานได ท นท ร บบอนจะแตกต างก นไปตามแท บท ถ กเล อก ร ร ปแสดงร บบอนของแท บ Page Layout การซ อน/แสดงร บบอน (Ribbon) ผ ใช สามารถซ อนหร อแสดงแถบร บบอนได โดยคล กขวาบนร บบอน แล วเล อกค าส ง Minimize the Ribbon (ย อร บบอนให เล กส ด) ในท านองเด ยวก น ผ ใช สามารถเร ยกร บบอนท ซ อนอย ให แสดงแถบร บบอนได โดยเล อกค าส ง Minimize the Ribbon ซ าอ กคร งเพ อ แสดง 6 หร ออ กว ธ หน งค อ คล กท ช อแท บ เพ อให แสดงแบบช วคราว เม อเร ยกใช ค าส งเสร จร บบอนก จะ ซ อนกล บอ ตโนม ต การเป ดร บบอน (Ribbon) จากค ย บอร ด นอกจากการใช เมาส เล อกใช ค าส งบนแท บของร บบอนแล ว ผ ใช สามารถใช ป มจากค ย บอร ด เป นค ย ล ด เพ อเร ยกใช ค าส งต างๆ ได เช นเด ยวก น ข างล างเป นร ปแสดงข นตอนการใส ร ปภาพโดยใช ค ย บอร ด หร อค ย ล ดแทนการใช เมาส 7 การซ อน/แสดงไม บรรท ด การท างานก บเอกสารของ MS-Word น น ส งท ขาดไม ได ค อไม บรรท ด (Ruler) เพ อความ สะดวกในการก าหนดระยะต าแหน งในเอกสาร เช น การก าหนดต าแหน งของย อหน า ก นหน า หร อก น หล ง เป นต น ซ งจะท าให ผ ใช เห นขอบเขตเอกสารได อย างช ดเจน ใน MS-Word 2007 สามารถซ อน/ แสดงไม บรรท ด ด งน 1. เล อกแท บ View 2. คล กท ช อง Ruler จะม เคร องหมาย เพ อแสดงไม บรรท ด หากไม ต องการแสดงไม บรรท ด ให คล กซ าอ ก 1 คร ง เพ อเอาเคร องหมาย ออก หร อว ธ ท สะดวกท ส ด ให ผ ใช คล กท ป ม View Ruler ด านซ าย (ตามข นตอนหมายเลข 3. ) หาก คล ก 1 คร งเป นการแสดงไม บรรท ด หากคล กซ าจะเป นการยกเล กการแสดงไม บรรท ด การเปล ยนหน วยไม บรรท ด หน วยว ดบนไม บรรท ดโดยปกต จะเร มจากหน วยว ดแบบ Centimeters (เซนต เมตร) หากผ ใช ไม ถน ดก สามารถเปล ยนเป นหน วยว ดแบบอ นได หน วยว ดม ด งน Inches หน วยว ดเป นน ว Picas หน วยว ดแบบไพกา (แบบต วพ มพ 12 Point) Centimeter หน วยว ดเป นเซนต เมตร Millimeters หน วยว ดม ลล เมตร Point หน วยว ดเป น Point ข นตอนการเปล ยน ม ด งน 1. คล กป ม และคล กป ม 2. คล กแถบ Advanced (ข นส ง) 3. คล กเล อกหน วยว ด 4. คล ก OK 8 การสร างงานเอกสารด วย Microsoft Office Word 2007 ความสามารถหล กของโปรแกรม MS-Word ค อการสร างงานเอกสารท ใช ในช ว ตประจ าว น ของคนท วไป ไม ว าจะเป นจดหมาย รายงาน ประว ต ส วนต ว ตารางข อม ล หร อแบบฟอร มต างๆ ท ใช ใน ส าน กงาน เช น บ นท ก (Memo) ปกแฟกซ รายงานประช ม ใบเบ กจ ายทางการเง น เป นต น การสร างเอกสารใหม การสร างงานเอกสารภายในโปรแกรม MS-Word 2007 สามารถท าได หลายว ธ และหลายแบบ ด วยก น ซ งแต ละแบบก จะให ผลล พธ ท แตกต างก น เม อผ ใช เล อกค าส ง New จะม ต วเล อกการสร าง เอกสารเป น 2 กล ม ค อ กล ม Templates และกล ม Microsoft office Online ซ งในค ม อน จะกล าวถ ง เฉพาะส วนของกล ม Template 1. กล ม Templates Blank and Recent สร างเอกสารแบบว างๆ ตามค ามาตรฐานท ไม ม การออกแบบไว และแสดงรายช อเอกสารท เร ยกใช ล าส ด Installed Templates สร างเอกสาร Template ท ต ดต งมาพร อมก บโปรแกรม MS- Word ซ ง Template ช ดต างๆ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks