Microsoft Word 1.ให คล กท ป ม สามเหล ยมเล กๆ ท อย ข างขวาของป มค าส ง 3 ป มเด มท กล าวมาข างต น - PDF

Description
1 Microsoft Word ปร บแต งค าส งใน Quick Access Toolbar Quick Access Toolbar ค ออะไรและอย ส วนไหนของโปรแกรม MS Office 2010 Quick Access Toolbar จะอย ท ส วนบนส ดด านซ ายของหน าต างโปรแกรม จะแสดงป มค าส งท

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 20 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 Microsoft Word ปร บแต งค าส งใน Quick Access Toolbar Quick Access Toolbar ค ออะไรและอย ส วนไหนของโปรแกรม MS Office 2010 Quick Access Toolbar จะอย ท ส วนบนส ดด านซ ายของหน าต างโปรแกรม จะแสดงป มค าส งท ใช ปล อยๆ อย 3 ป ม ค อ Save, Undoและ Repeat ซ งความจร งผ ใช ส วนมากจะม ค าส งท ใช อย ประจ าของต วเอง มากกว า ท ทาง MS Office 2010 ให มา ซ งเราก สามารถเพ มป มใช งานอ นๆ ท เราใช บ อยลงไปได อ ก 1.ให คล กท ป ม สามเหล ยมเล กๆ ท อย ข างขวาของป มค าส ง 3 ป มเด มท กล าวมาข างต น 2.จะม รายการป มแสดงออกมาให เราคล กเล อกป มท ต องการ เม อคล กเล อกป มค าส งก จะแสดงข นท Quick Access Toolbar ท นท 3.ในกรณ ท เราต องการให แสดงป มค าส งท มากกว ารายการตามข อ 2 ก ให คล กท More Commands จะม หน าต าง Options แสดงออกมาให เราเล อกป มค าส งได อ กมากมาย 2 4.คล กเล อกช ดค าส งต างๆท Choose commands from: 5.ท าการเล อกรายการป มค าส งท ต องการ 6.คล กป ม Add เพ อเพ มลงในรายการท ลบาร 7.รายการท เล อกจะแสดงอย ท รายการช อค าส งทางด านขวา 8.คล กป ม OK แล วไปด ท Quick Access Toolbar จะม ป มค าส งท เราเล อกจะเพ มข นท นท ปร บแต งต วเล อก Word เม อเร ยกเป ดโปรแกรม Word 2007 ข นมาใช งานคร งแรกน น โปรแกรมได ต งค าการท างานพ นฐาน เบ องต นเอาไว ให แล ว เช น เป ด/ป ดเคร องม ออะไรบ าง หร อ แสดงส วนประกอบอะไร ซ งเราจะเร ยก การต งค าน นว าค าด ฟอลต (Default) แต ค ณสามารถปร บแต งค าต างๆเหล าน เองได ตามความเหมาะสม ก บการท างาน โดยคล กท ป ม แล วคล กท Word Options (ต วเล อกของWord) แล วเล อกต งค าด งน น 3 ต วเล อกกล ม Popular (เป นท น ยม) ต วเล อกในห วข อ Popular (เป นท น ยม) ม ด งน Show Mini Toolbar on selection ให แสดงแถบเคร องม อม น ท ลบาร เม อเล อกข อความ Enable Live Preview เป ดใช งานการแสดงต วอย างแบบสด (แสดงต วอย างก อนคล กเล อก) - Show Developer tab in the Ribbon แสดงแท บเคร องม อน กพ ฒนา Developer บน Ribbon Color scheme เล อกแบบแผนช ดส ส วนประกอบใน โปรแกรม (ปกต จะเป น Blue ส น าเง น) - ScreenTip style เล อกล กษณะการแสดงค าแนะน าบนหน าจอ เม อช เมาส ไปท ต วเล อกหรอค าส ง ป ม Language Settings (การต งค าภาษา ) ใช ส าหร บเปล ยนภาษาของเมน 4 ต วเล อกกล ม Display (แสดง) ต วเล อกในกล ม Page display options (ต วเล อกการแสดงหน า) ม ด งน Show White space between pages in Print Layout view แสดงท ว างส ขาวระหว าง หน าในม มมองเหม อนพ มพ Show highlighter marks แสดงเคร องหมายปากกาเน นข อความ Show document tooltips on hover แสดงค าแนะน าเม อช เมาส ไปท เคร องม อ ต วเล อกในกล ม Always show these formatting marks on the screen (แสดง เคร องหมายการจ ดร ปแบบเหล าน นบนหน าจอเสมอ) ม ด งน Tab Characters แสดงอ กขระการใช แท บ ( ) Spaces แสดงส ญล กษณ การเว นช องว าง ( ) Paragraph marks แสดงเคร องหมายย อหน า ( ) Hidden text แสดงข อความท ซ อนเอาไว ( ) Optional hyphens แสดงย ต ภ งค เผ อเล อก Object anchors แสดงจ ดย ดของว ตถ หรอร ปภาพ ( ) Show all formatting marks แสดงเคร องหมายการจ ดร ปแบบท งหมด 5 ต วเล อกในกล ม Printing options (ต วเล อกการพ มพ ) ม ด งน Print drawings created in Word พ มพ ร ปวาดท สร างข นมน Word Print background colors and images พ มพ ส พ นหล งและร ปภาพ Print document properties พ มพ ค ณสมบ ต ของเอกสาร Print hidden text พ มพ ข อความท ซ อนไว Update fields before printing ให ปร บปร งเขตข อม ลก อนพ มพ Update linked data before printing ให ปร บปร งข อม ลท เช อมโยงก อนพ มพ ต วเล อกกล ม Proofing (พ ส จน อ กษร) ต งค าการตรวจสอบการสะกดค า (Spelling) ในเอกสารในขณะท พ มพ หร อส งตรวจสอบค าสะกด ป ม AutoCorrect Options ต วเล อกการแก ไขอ ตโนม ต ขณะพ มพ ข อความ Ignore words in UPPERCASE ละเว นค าท เป นต วพ มพ ใหญ Ignore words that contain numbers ละเว นค าท ม ต วเลข Ignore Internet and file addresses ละเว นทท อย อ นเทอร เน ตและท อย แฟ ม Flag repeated words ต งค าสถานะค าท ซ าก น Enforce accented uppercase in French ม ต วเน นเส ยงบนต วพ มพ ใหญ ในภาษาฝร งเศส ป ม Custom Dictionaries... เล อกพจนาน กรมแบบก าหนดเอง French modes เล อกการใช งานในโหมดภาษาฝร งเศส 6 Check spelling as you type ให ตรวจการสะกดในขณะพ มพ หากสะกดค าผ ดข อความท พ มพ จะม ข ดเส นใต ส แดงบอกให ทราบว าสะกดผ ด Use contextual spelling ใช การสะกดตามบร บท Mark grammar errors as your type ท าเคร องหมายข อผ ดพลาดทางไวยากรณ ขณะพ มพ Check grammar with spelling ตรวจไวยากรณ และการสะกด Show readability statistics แสดงสถ ต ทได จากความยากง ายในการอ าน Hide spelling errors in this document only ซ อนการสะกดผ ดในเอกสารน เท าน น Hide grammar errors in this document only ซ อนข อผ ดพลาดทางไวยากรณ ใน เอกสารน เท าน น ต วเล อกกล ม Save (บ นท ก) ต วเล อกในกล ม Save ม ด งน Save file in this format เล อกการบ นท กงานนาเสนอบ นท กในร ปแบบใดเป นค าเร มต น Save AutoRecover information every ต งเวลาการบ นท กข อม ลการก ค นท กๆก นาท Default file location ต าแหน งเร มต นของแฟ มงาน (พาธท เร ยกบ นท กและเป ดไฟล คร ง แรก) ต วเล อกการแก ไขแบบออฟไลน ส าหร บแฟ มเซ ร ฟเวอร การจ ดการเอกสาร The server drafts location on this computer ต าแหน งท ต งของแบบร างส าหร บ เซ ร ฟเวอร ในคอมพ วเตอร เคร องน The web Server เล อกเว บเซ ร ฟเวอร Server drafts location ต าแหน งท ต งของแบบร างส าหร บเซ ร ฟเวอร Preserve fidelity when sharing this presentation ให ร กษาความเท ยงตรงเม อใช งาน เอกสารน รวมก บ(ช อไฟล เอกสาร) Embed fonts in the file ฝ งแบบอ กษรในแฟ ม(บ นท กฟอนต ไปก บไฟล เอกสาร) Embed only the characters used in the presentation (best for reducing file size) ให ฝ งอ กขระ (ฟอนต ) เฉพาะท ใช ในเอกสารเท าน น (เม อต องการลดขนาดแฟ ม) Do not embed common system fonts ไม ฝ งแบบอ กขะแบบท วไป 7 สร างสารบ ญใน MS Word ข นตอนการสร างสารบ ญ (Microsoft Word 2007) 1. ใส style ให ก บห วข อ เช นก าหนดว า ห วเร อง 1 ห วเร อง 2 และห วเร อง 3 ต องการร ปแบบใด 8 2. หล งจากน นกดท Reference แล วกดท Table of Contents 3. สามารถเล อกสารบ ญในต วอย างเลยก ได หร อว ากดท Insert Table of Contents เพ อสร าง สารบ ญเอง 9 - show page numbers : ต องการท จะใส เลขหน าด วยร เปล า - Right align page numbers : ต องการให เลขหน าอย ช ดด านขวาร เปล า - Tab leader : เล อกก าหนดล กษณะของช องว างระหว างห วข อก บเลขหน า - Use hyperlinks instead of page numbers : ใช เป นล งค แทนเลขหน าร เปล า - Format : เล อกก าหนดร ปแบบของสารบ ญ - Show levels : ต องการแสดงก ข น เช น ถ าเล อก 3 ก ค อแสดง ห วเร อง 1 ห วเร อง 2 และห วเร อง 3 4. หล งจากเล อกค าตามท ต องการกด OK 5. โปรแกรมจะท าการสร างสารบ ญให โดยอ ตโนม ต 6. หล งจากสร างสารบ ญแล วม การเปล ยนแปลงห วข อก ให เพ ยงกด Reference เล อก Update Table จากน นก เล อกว าจะอ พเดตเฉพาะเลขหน า หร อว าอ พเดตสารบ ญใหม ท งหมด ก เป นอ นเสร จ แล วค า 10 การใส ล าด บเลขหน า (Page) การก าหนดให ม การใส ล าด บเลขหน าโดยอ ตโนม ต ลงในเอกสาร ซ งม ข นตอนด งน 1. เล อกค าส ง Insert Page Numbers จะปรากฏ Page Numbers ไดอะล อกบ อกซ 2. Click mouse เล อกว าจะให ใส เลขหน า ด านบน ห วกระดาษ (Header) หร อท ายกระดาษ (Footer) ในกรอบ Position 3. Click mouse เล อกการจ ดวางเลขหน าว าจะอย ช ดซ าย ช ดด านขวา อย ตรงกลาง หน ากระดาษ ฯลฯ โดยเล อกท Alignment 11 4. ด ร ปภาพแสดงต วอย างในกรอบ Preview 5. Click mouse ป ม จะปรากฏ Page Number Format ไดอะล อกบ อกซ 6. Click mouse เล อกร ปแบบต วเลขท Number format 7. Click mouse ป ม Microsoft Excel การใช งาน Quick Access Toolbar (แถบเคร องม อด วน) ใน Excel เป นแถบส าหร บเก บค าส งท ใช งานบ อยๆ และย งสามารถเพ มค าส งท ต องการเข ามาเองได อ ก ด วยเราสามารถเล อกค าส งท ใช งานบ อยๆมาเก บท Quick Access Toolbar ได โดยท าการเล อค าส ง ในรายการท ม หร อเล อกค าส งรวมท งหมด 12 เพ มค าส งไปใน QUICK ACCESS TOOLBAR หากค ณต องการเพ มค าส งท เร ยกใช งานบ อยๆมาเก บไว ท Quick Access Toolbar ซ งว ธ การ ท าโดยการเล อกจากค าส งรวมท งหมด ม ว ธ การท าด งน 1. คล กป มท าย Quick Access Toolbar แล วเล อก More Commands (ค าส งเพ มเต ม) 2. เล อกค าส งท ต องการจะให แสดงบน Quick Access Toolbar 3. คล กท ป ม 13 ไว ได ด งน เพ มค าส งลงใน Quick Access Toolbar และสามารถท าการแก ไขรายการค าส งท เล อก Move Up เล อนค าส งข นท ละ 1 ล าด บ Move Down เล อนค าส งลงท ละ 1 ล าด บ ใช ยกเล กค าส งท เล อกไว ให กล บไปใช ค าเร มต น ลบค าส งท เล อกไว ออกจากรายการ เพ อจบการท างาน การแก ป ญหาข อผ ดพลาดจากการค านวณ การแก ไขข อผ ดพลาดจากการค านวณ จากการท สร างส ตรเสร จแล ว เวลาท ท าส ตรผ ดจะม เคร องหมายตกใจ (!) เช น #VALUE! หร อ #REF ความผ ดพลาดต าง ๆ ไม ว าจะเก ดขากการก าหนดต วแปรในส ตรไม ถ กต อง หร ออาจจะมา จากสาเหต อ น ๆ ก ตาม โปรแกรม Excel ก จะแสดงความผ ดพลาดให เห นแต บางคร งการตรวจสอบ ส ตรท ผ ดพลาดก ม กท าได ยาก เพราะส วนหน งค อไม ร ว าส ตรผ ดพลาดเน องจากอะไร หร อผ ดพลาดท จ ดไหน ด งน น ถ าเราร จ กการแก ป ญหาหร อป องก นให เก ดความผ ดพลาดจากการใช ส ตร ท าให เรา สามารถท างานได เร วข น ความผ ดพลาด (Error) ท เก ดข นจากการสร างส ตร การสร างส ตรท ผ ดพลาดจะไม สามารถแสดงผลล พธ ได แต Excel จะแสดงค าความ ผ ดพลาดให เห น 14 การแก ไขและตรวจสอบข อผ ดพลาดเบ องต น ปกต Excel จะแก ไขป ญหาส ตรผ ดพลาดท ธรรมดาท ส ดให อ ตโนม ต เช น เม อเราใส ส ตร if(a1 =9, a ,if(a1 =20, b , เม อกดป Enter โปรแกรม Excel จะข นกล องข อความเต อน ซ ง เก ดจากการใส วงเล บไม ครบ บางคร งการแก ไขส ตรอ ตโนม ต ไม สามารถแก ไขความผ ดพลาดของส ตรได ด งน นเราจ ง จ าเป นต องตรวจสอบความผ ดพลาดเบ องต น โดยว ธ ปฏ บ ต ด งน ตรวจด ว าวงเล บท งหมดม ค โดยครบถ วน ซ ง Excel จะแสดงวงเล บแต ละค เป นส ท แตกต างก น การอ างอ งช วงเซลล ต องใช เคร องหมายจ ดค (:) ค นกลางอ างอ งระหว างเซลล แรและเซลล ส ดท ายเสอม เช น A5:A10 ใ ส อ า ร ก ว เ ม น ต ห ร อ ค า ต า ง ๆ ท จ า เ ป น ใ น ฟ ง ก ช น ใ ห ค ร บ ไม ควรซ อนฟ งก ช นเก นกว า 7 ระด บ ต องใส ช อของสม ดงานหร อช ทท อ างถ งไว ในเคร องหมายอ ญประกาศเด ยว(') ท กคร งเม อม ก า ร อ า ง อ ง ช ท อ น ใ น ส ม ด ง า น เ ด ย ว ก น ห ร อ ส ม ด ง า น อ น การจ ดร ปแบบต วเลขขณะป อนส ตร จะท าให ส ตรผ ดพลาดและไม แสดงผล เช น =$50 ส ตรท ต องการให แสดงเป นข อความต องใส เคร องหมายอ ญประกาศค ( ) เสมอ เช น ถ า ต องการให เซลล แสดงค าว า B1 ต องใส ส ตร = B1 ม ฉะน นส ตรจะหมายถ งการอ างอ งเซลล การใช Trace Error เพ อตรวจหาความผ ดพลาด เน องจากว าค าความผ ดผลาดบางอย างอาจจะไม ได เก ดข นจากส ตร แต เก ดจากการอ างอ ง เซลล ท ไม ถ กต อง ซ งการหาสาเหต ของข อผ ดพลาดล กษณะน ท าได ยาก แต เราสามารถใช เคร องม อ ส าหร บช วยค นหาข อผ ดพลาดท Excel ม มาให ค อ Trace Error (หร อ ตรวจสอบ) สมต ว าเก ดความ ผ ดพลาด #DIV/0! ข นท B3 เก ดจากการท ม ต วหารเป นช องว างหร อศ นย (0)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks