การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) - PDF

Description
การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) เน อหาจะเป นการแนะนา การใช คอมพ วเตอร เบ องต น ต าง ๆ ท จาเป น ต งแต การเป ด เคร องคอมพ วเตอร การจ บเม าส การกดป มบนเม าส ตลอดจนการเป ดโปรแกรมต าง ๆ ข นมา

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 22 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) เน อหาจะเป นการแนะนา การใช คอมพ วเตอร เบ องต น ต าง ๆ ท จาเป น ต งแต การเป ด เคร องคอมพ วเตอร การจ บเม าส การกดป มบนเม าส ตลอดจนการเป ดโปรแกรมต าง ๆ ข นมา การป ด โปรแกรมต าง ๆ เม อไม ใช งาน การแก ไขเคร องในกรณ เคร องเก ดอาการ Hang การป ดเคร อง คอมพ วเตอร ท ถ กต อง การเป ดเคร องคอมพ วเตอร 1. ตรวจสอบปล กเส ยก อนว า เส ยบเร ยบร อยด หร อไม 2. ท จอภาพ กดสว ทซ เพ อเป ดจอภาพ 3. ท CPU. ด านหน า จะม สว ทซ เพ อเป ดเคร อง (กดเบา ๆ ) 4. เม อเป ดเคร องแล ว รอส กคร ท จอภาพจะม ข อความเพ อตรวจสอบระบบต าง ๆ 5. จากน น จะม เส ยง 1 คร ง 6. ท หน าจอภาพจะข นคาว า Windows เป นการเร มต นการใช เคร อง เพราะเคร องจะต องเร ยก โปรแกรมควบค มเคร องท ช อว า Windows เส ยก อน (จะใช เวลาประมาณ 3 นาท ) 7. จากน นหน าจอภาพจะม โปรแกรมต าง ๆ อย ด านซ าย และด านล างจะม แถบ Task Bar ให เราทางานได การเล กใช เคร องคอมพ วเตอร 1. คล กท ป ม Start 2. เล อนมาคล กท คาส ง Shut Down 3. คล กป ม Ok 4. รอส กคร เคร องจะเร มทาการป ดระบบต าง ๆ ของคอมพ วเตอร 5. จากน นเคร องจะด บเอง 6. ยกเว น จอภาพ ให กดสว ทซ ป ดจอด วย ส วนประกอบของหน าจอภาพเม อเข าส ว นโดวส เร ยบร อยแล ว 1. ส วนท เป นภาพฉากหล ง เราเร ยกว า ส วนพ นจอภาพ (Desk Top) 2. ด านซ ายของจอภาพ ส วนท เป นร ปภาพ และม คาบอกว าเป นโปรแกรมอะไร เร ยกว า (Icon) ล กษณะจะเป นโปรแกรมต าง ๆ ท ว นโดวส จะนามาไว ท จอภาพ ส วนใหญ จะเป น โปรแกรมท ถ กเร ยกใช บ อย ๆ 3. ด านล างของจอภาพท เป นแถบส เทา เราเร ยกว า (Task Bar) เป นส วนบอกสถานะต าง ๆ โดยท ด านขวาของ ทาสบาร จะบอกเวลาป จจ บ น สถานะของแป นพ มพ ว า ภาษาไทย หร อ อ งกฤษ โปรแกรมท ถ กฝ งต วอย ส วนแถบตรงกลางจะใช บอกว า ขณะน เราเป ดโปรแกรม อะไรใช งานอย บ าง ด านซ ายของจอภาพ จะม ป ม Start ใช ในการเร มเข าส โปรแกรมต าง ๆ การกดป มบนเม าส (Mouse) เม าส ในป จจ บ นจะม 2 ป ม ซ าย และขวา ส วนถ าเป นแบบล าส ด จะม ป มคล าย ๆ ล ออย ตรงกลางเพ อใช ในการเล อน ข น และ ลง บนหน าจอภาพ (Scroll Bar) ในการกดป มบนเม าส น น จะม ว ธ กดป มบนเม าส อย ท งหมด 4 ว ธ ค อ 1. คล ก (Click) ค อการใช น วช กดป ม ซ าย ของเม าส 1 คร ง ใช ในการเล อกส งต าง ๆ บน จอภาพ 2. ด บเบ ลคล ก (Double Click) ค อการใช น วช กดป ม ซ าย ของเม าส 2 คร ง ต ดก นอย างเร ว ใช ในการเป ดโปรแกรมท อย ด านซ ายของจอภาพ 3. แดร ก (Drag) ค อการกดป ม ซ าย ของเม าส ค างไว แล วลากเม าส ใช ในการย ายส งต างๆ 4. คล กขวา (Right Click) ค อการใช น วกลาง กดป ม ขวา ของเม าส 1 คร ง ใช ในการเข า เมน ล ดของโปรแกรม (Context Menu) เป ดโปรแกรมข นมาใช งาน เช น ต องการเป ดโปรแกรมเคร องค ดเลข (Calculator) 1. คล กท ป ม Start ตรงแถบทาสบาร ด านล างซ ายม อ 2. เล อนเม าส เพ อให ล กศรท จอภาพ ช ท คาว า Program ตรงน ช ไว เฉย ๆ คร บ ไม ต องคล กเม าส 3. เล อนเม าส ไปทางขวา ในแนวนอนก อน แล วเล อนข นไปท คาว า Accessories ไม ต องคล กเม าส 4. เล อนเม าส ไปทางขวา ในแนวนอนอ ก แล วเล อนลงมาท คาว า Calculator 5. จากน นจ บเม าส ให น ง ๆ คล กเม าส 1 ท (ค อการกดป ม ซ าย ของเม าส 1 คร ง) 6. กรอบต าง ๆ จะหายไป แล วเคร องจะเป ดหน าต าง เคร องค ดเลขข นมา ถ อว าเสร จข นตอน การเป ดโปรแกรมเคร องค ดเลข ข นมาใช งาน คร บ การป ดโปรแกรม เคร องค ดเลข 1. ท หน าต างเคร องค ดเลข (Calculator) ตรงด านบน ขวา ม อจะม ป มอย 3 ป ม 2. ให เล อนเม าส ไปท ป มท 3 ทางขวาม อ (ป มจะเป นร ป กากบาท X ) เม อเล อนเม าส ไปวางจะ ม คาว า Close 3. คล ก 1 คร ง เคร องก จะป ดหน าต างโปรแกรมเคร องค ดเลขไป การขยายหน าต างของโปรแกรมให เต มจอภาพ (Maximize) 1. ท หน าต าง ด านบน ขวาม อ ให คล ก ป มท สอง เคร องจะม ข อความข นมาว า Maximize (แต ถ าหน าต าง ถ กขยายข นมาอย แล ว คาจะเปล ยนเป น Restore ถ าคล กลงไปจะกลายเป น หน าต าง ขนาดปกต คร บ) 2. จากน นเคร องจะขยายหน าต างให เต มจอ ส วนใหญ เราจะขยายหน าต างให เต มจอเพ อให เห นรายละเอ ยดในหน าต างมากข นคร บ การลดขนาดหน าต างเป น Icon ลงใน ทาสบาร หร อ การซ อนหน าต าง (Minimize) 1. ท หน าต าง ด านบน ขวาม อ ให คล กป มท เป นข ด ลบ ถ าเล อนเม าส ไปวางจะข นคาว า Minimize 2. คล กลงไป 1 คร ง เคร องก จะซ อนหน าต าง ลงไปไว ด านล างตรงทาสบาร 3. ท ทาสบาร จะม คาเป นล กษณะป มเข ยนว า ซ อนโปรแกรมอะไรไว 4. แต ถ าอยากเร ยกข นมาใช งานตามเด ม ให คล กท ป มด านล างท ทาสบาร ท เราซ อนเอาไว เคร องก จะเป ดหน าต างโปรแกรมท เราซ อนเอาไว ข นมาใช งานได ตามเด ม การป ดโปรแกรมท ทาให เคร องเก ดอาการแฮงค (Hang) อาการแฮงค ค ออาการท เราอาจจะเป ด โปรแกรมข นมาหลายโปรแกรม แล วทาให เคร องคอมพ วเตอร ทางานไม ท น หร อเรา อาจจะคล กเม าส หลายคร ง ในขณะท เคร องกาล งประมวลผลอย จนเคร องทางานไม ท น เลยเก ดอาการแฮงค ซ งอาการแฮงค น จะทาให เราไม สามารถคล กอะไรท จอภาพ ได เลย ว ธ การแก ไขเบ องต นค อ 1. ท แป นพ มพ ให เรากดป ม Ctrl + Alt ค างไว แล วอ กม อหน ง กดป ม Delete แล วปล อย 2. เคร องจะข นหน าต าง Task Manager ข นมา 3. จากน น เราคล กท โปรแกรมท เราค ดว าทาให เคร องแฮงค 4. ด านล าง คล กท ป ม End Task เคร องจะป ดโปรแกรมน นท งไป 5. ถ าไม ม การป ดโปรแกรมอ นอ ก ก ให เล อกป ม Cancel ออกมา &&&&&&&&& ตอนท 1 คอมพ วเตอร เบ องต น 1. การทางานของคอมพ วเตอร... ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร อ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท มน ษย สร างข น เพ อช วยให o การทางานเอกสารท ซ าๆ ได อย างรวดเร ว o การคานวณต วเลข ถ กต อง แม นยา o สามารถเก บข อม ล ปร บปร งแก ไข ได โดยง าย o การจ ดเก บข อม ลให เป นฐานข อม ล แล วส บค นได o การต ดต อส อสาร เพ อส บค นข อม ล เพ อบ นเท ง ข นตอนการทางานท สาค ญของคอมพ วเตอร 4 ข นตอน... ข นตอนท การทางาน ต วอย างอ ปกรณ 1. การร บข อม ล และคาส ง (Input) 2. การ ประมวลผลหร อ ค ดคานวณ (Processing) 3. การแสดง ผลล พธ (Output) 4. การเก บข อม ล (Storage) คอมพ วเตอร ร บข อม ลและคาส งผ าน อ ปกรณ นาเข าข อม ล ข อม ลท คอมพ วเตอร ร บเข ามา จะถ ก ประมวลผลโดยการทางานของ หน วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) ตามคาส ง ของโปรแกรม หร อซอฟต แวร คอมพ วเตอร จะแสดงผลล พธ ของ ข อม ลท ป อน หร อแสดงผลจากการ ประมวลผล ทางอ ปกรณ แสดงผล ผลล พธ จากการประมวลผลสามารถ เก บไว ในหน วยเก บข อม ล Mouse, Keyboard, Scanner, Microphone CPU Monitor, Printer, Speaker hard disk, floppy disk, CD-ROM 2. ส วนประกอบของคอมพ วเตอร... ส วนประกอบภายใน และอ ปกรณ เสร มต อพ วง ภายนอก 2.1 Monitor Screen, Display ใช แสดงผลท งข อความ ภาพน ง และ ภาพเคล อนไหว จอภาพในป จจ บ น ส วนมากใช จอแบบ หลอดภาพ (CRT หร อ Cathode Ray Tube) และจอแบบ ผล กเหลว (LCD หร อ Liquid Crystal Display) 2.2 Computer Case เก บอ ปกรณ หล กของคอมพ วเตอร เช น CPU, Disk Drive, Hard Disk ฯลฯ 2.3 Keyboard 2.4 Mouse ใช พ มพ คาส ง หร อป อนข อม ล ม ล กษณะคล าย แป นพ มพ ด ด แต ม ป มพ มพ มากกว า ใช ช ตาแหน งบนจอภาพ เพ อส งให คอมพ วเตอร ทางาน เช นเด ยวก บการป อนคาส งทางค ย บอร ด 2.5 Modem อ ปกรณ ท ทาหน าท แปลงส ญญาณคอมพ วเตอร ให สามารถ ส งไปตามสายโทรศ พท ได อ ปกรณ แสดงผลข อม ลออกมาทางกระดาษ 2.6 Printer 2.7 Scanner อ ปกรณ นาเข าข อม ลท เป นร ปภาพหร อข อความมาสแกน แล วจ ดเก บไว เป นไฟล ภาพ เพ อนาไปใช งานต อไป o ข อความจากการ Scan แตกต างก บข อความจากการ พ มพ ผ าน Keyboard 3. ฮาร ดแวร และซอฟต แวร... คอมพ วเตอร ประกอบด วยอ ปกรณ ท สาค ญ 2 ส วน Hardware... เป นส วนท ประกอบของเคร องคอมพ วเตอร ท สามารถมองเห นและส มผ สได เช น o ไมโครโปรเซสเซอร o หน วยความจา o อ ปกรณ เก บข อม ล o อ ปกรณ ร บข อม ล o อ ปกรณ แสดงผลข อม ล 3.2 Software... ช ดคาส งท เข ยนข นโดยโปรแกรมเมอร เพ อส งให เคร องคอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร จะถ กอ าน จากหน วยบ นท กข อม ล ส งต อไปย งซ พ ย เพ อควบค มการประมวลผล และคานวณ ซอฟต แวร แบ งออกเป น 2 ประเภทค อ (1) ซอฟต แวร ระบบปฏ บ ต การ (Operating System Software)... เป นซอฟต แวร ท ควบค มการทางานท งหมดของฮาร ดแวร ซ งคอมพ วเตอร ท กเคร องจะต องม ระบบปฏ บ ต การอย างใดอย างหน งเสมอ ระบบปฏ บ ต การยอดน ยมในป จจ บ นน ค อ Window Me, Windows XP, OS/2, Unix และ Linux ระบบปฏ บ ต จะม การพ ฒนา และปร บปร งให ม ร นใหม อย เร อยๆ ต วอย างซอฟต แวร ระบบปฏ บ ต การ (Operating System Software)... (2) ซอฟต แวร ประย กต (Application Software)... ช ดคาส งท เข ยนข นเพ อส งให เคร องคอมพ วเตอร ทางานเฉพาะด านต างๆ ตามท ผ ใช ต องการ ซอฟต แวร ประย กต จาแนกได เป น 2 ประเภท ค อ ซอฟต แวร สาหร บงานเฉพาะด าน (Special Purpose Software) จะม ความเหมาะสมก บงาน เฉพาะด าน เช น โปรแกรมสาหร บการซ อขาย ม ประโยชน ก บร านค า หร อโปรแกรมสาหร บ ฝากถอนเง น ก จะม ประโยชน ก บองค กรเก ยวก บการเง น เช น ธนาคาร ซอฟต แวร สาหร บงานท วไป (General purpose Software) เป นซอฟต แวร ท สามารถนามา ประย กต ใช ก บงานส วนต วได อย างหลากหลาย ทาให ได ร บความน ยมส งส ดในป จจ บ น เช น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Photoshop และ Oracle เป นต น ต วอย างซอฟต แวร ประย กต (Application Software) สาหร บงานท วไป... 4. ต วเคร อง... ต วเคร องม หลากหลายร ปแบบ ข นอย ก บการออกแบบของผ ผล ต ซ งสามารถแบ งออกได เป น 4 ประเภท ต วเคร องแบบแนวนอน (Desktop Case) วางต วเคร องแนวนอนบน โต ะ แล วนาจอภาพมาวางซ อนไว บนโต ะ ต วเคร องแบบแนวต ง (Tower Case) วางต วเคร องไว ใน แนวต ง สามารถนามาวางบนโต ะ หร อบนพ น แล ววางจอภาพไว ข างๆ ต วเคร อง ป จจ บ นแบบน ได ร บความน ยม ต วเคร องแบบรวมในช นเด ยว (All-In-One Case) เป นการวางเอา ต วเคร องและอ ปกรณ ท งหมด รวมเป นช นเด ยว คล ายก บโทรท ศน ต ว เคร องแบบน สะดวกในการเคล อนย ายกะท ดร ด แต ไม ค อยได ร บความ น ยม เพราะเพ มเต มอ ปกรณ ได ยากเน องจากเป ดต วเคร องไม สะดวก คอมพ วเตอร แบบพกพา สามารถพกพา หร อนาต ดต วไปใช งานในท ต างๆ ได อย างสะดวก ขนาดเล ก น าหน กเบา และสามารถใช งานได โดยแบตเตอร ท อย ในเคร อง (2-3 ชม.) แต ม ข อจาก ดค อ ราคาแพง และ การเพ มเต มอ ปกรณ ทาได ยาก ต วอย าง : เปร ยบเท ยบรายละเอ ยดค ณสมบ ต ของเคร อง Desktop PC ก บ Notebook... De
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks