Microsoft Publisher Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher PDF

Description
1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 30 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ และจ ดท าเอกสารการตลาด ทางการ ส อสารแบบม ออาช พ สาหร บงานพ มพ และการทาจดหมายเว ยนหร อจดหมายเว ยนอ เล กทรอน กส ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 Microsoft Publisher 2010 ช วยในการสร างส งพ มพ และเอกสารการตลาดหลากหลายชน ดท ม ค ณภาพระด บ ม ออาช พ รวมท งปร บแต งส งพ มพ ตามความต องการ และสามารถใช ร วมก บผ อ นได โดยง าย เม อใช Publisher 2010 ค ณจะสามารถส อสารส งท ค ณต องการจะบอกกล าวออกมาในร ปแบบของส งพ มพ หลากหลายชน ด ซ งจะช วยประหย ด ท งเง นและเวลาให ก บค ณ ไม ว าค ณจะสร างแผ นพ บ จดหมายข าว ไปรษณ ยบ ตร บ ตรอวยพร หร อจดหมายข าวทาง อ เมล ค ณก สามารถสร างผลงานค ณภาพส งได โดยไม จาเป นต องม ประสบการณ ด านการออกแบบกราฟ ก ทางานให ได อย างใจด วย Publisher 2010 ภำพต วอย ำงช นงำนท สร ำงด วย Microsoft Publisher 2010 2 ประเภทของส งพ มพ ท Program Microsoft Publisher สำมำรถสร ำงได 1. Adverticements ใบปล ว 2. Blank สาหร บการสร างส งพ มพ ด วยกระดาษ เปล า ๆ เหมาะสาหร บการออกแบบส งพ มพ ด วย ต วเองท งหมด 3. Award Certificate ใบประกาศน ยบ ตร 4. Banners แบนเนอร 5. Brochures แผ นพ บ 6. Business Card นามบ ตร 7. Business Form แบบฟอร มเพ อใช ในบร ษ ท หน วยงาน 8. Calendar สร างปฏ ท นแบบต างๆ 9. Catalogs ประเภทคาตาล อกแนะนาส นค า รายละเอ ยดเก ยวก บส นค าและบร การต างๆ 10. การสร างส อส งทางอ เมล แนะนาบร ษ ท 11. Envelopes ซองจดหมายเฉพาะบร ษ ทของ บร ษ ท พ มพ ข อความลงบนซองจดหมาย 12. Flyer สร างใบปล ว ส งพ มพ ส าหร บการโฆษณา ส นค าและบร การท ม รายละเอ ยดไม มาก 13. Gift Certificates ใบประกาศแผ นเล ก ๆ แนบไป ก บของขว ญหร อใบประก นส นค า 14. Greeting Card การ ดอวยพรแสดงความย นด ใน โอกาสต างๆ 15. Import Word Document คาส งนาไฟล เอกสารท พ มพ ด วยโปรแกรม Word เข ามาใช งานใน Publisher 16. Invitation Card สาหร บการสร างการ ดเช ญ 17. Labels ลาเบล เป นการพ มพ ข อความเพ อต ดปะ ลงบนส นค า ซองจดหมาย ส งพ มพ ฯลฯ 18. Letter Head กระดาษห วจดหมาย 19. News Letters หน งส อพ มพ จดหมายแจ งข าว แบบต างๆ 20. Paper Folder Project ใบปล วแบบพ บ เป น ร ปทรงต างๆ 21. Postcards ไปรษณ ย บ ตร 22. Programs ส งพ มพ พ เศษต างๆ 23. Quick Publications ร ปแบบสาเร จร ปของ ส งพ มพ สาหร บการสร างส งพ มพ แบบด วน 24. Resumes แบบฟอร มประว ต ส วนต ว 25. Signs ป ายเต อน ส ญล กษณ ต างๆ 26. Website เอกสารสาหร บการออกแบบเว บเพจ 27. Compliments Cards บ ตรอวยพร บ ตร อภ น นทนาการแบบต างๆ 28. More Categories ด รายการกล มอ นๆ เพ มเต ม 29. With Compliments Cards 30. Bollots 31. Binder inserts 32. Bookmarks ท ข นหน งส อ 33. Book หน งส อ 34. Dividers 35. Posters โปสเตอร 36. Tickets บ ตรกาน น 3 เหต ผลหล ก 10 ข อท ควรทดลองใช Publisher 2010 สำมำรถสร ำงงำนออกแบบท ออกมำจำกแนวค ด เป นส อท ต องกำรได อย ำงรวดเร ว Publisher 2010 ม ค ณล กษณะท ช วยให ค ณสามารถสร างสรรค งานท ด ได ไม ยาก ไม ว าจะเป นการแสดงต วอย าง ของแม แบบท ม ให เล อกใช พร อมด วยองค ประกอบแบรนด ของค ณ และใช แบบแผนแบบอ กษรท เล อก การเล อกใช โทน ส จากแม แบบท ม ให หร อต งค าส เองได ตามต องการ การตรวจทานการออกแบบและความผ ดพลาดของเค าโครงของ ส งพ มพ ของค ณก อนการพ มพ หร อแจกจ าย การน าเน อหา รวมท งกราฟ กและข อความจากงานของค ณมาใช ใหม อย างง ายดาย นอกจากน ค ณย งสามารถแทรกและกาหนดเน อหาเองจากแกลเลอร ของแบบเอกสารส าเร จร ปท งท ม อย แล วภายในและออนไลน เช น เร องหน า แถบด านข าง โฆษณา และปฏ ท น เป นต น เพ มช ว ตช วำให ก บงำนของค ณด วยเคร องม อร ปภำพท ปร บปร งใหม ด วย Publisher 2010 ช วยอ านวยความสะดวกให ก บค ณในการเล อกใช เคร องม อต าง ๆ ให สามารถใช งานได ง ายและสะดวกย งข นและย งเห นภาพต วอย างของการใช งานค าส งต าง ๆ ช วยให ค ณต ดส นใจได ง ายกว าการเล อกใช เมน ท มองไม เห นภาพ เช นค ณสามารถท จะแทรกหร อแทนท ร ปภาพได อย างง ายดายขณะท ย งคงร กษาล กษณะและ เค าโครงของส งพ มพ หร อแม แบบของค ณไว แพน ย อ/ขยาย หร อครอบต ดเพ อได ร ปภาพท สมบ รณ แบบขณะท ด ต วอย างการเปล ยนแปลงก อนท ค ณจะนาไปใช ค ณสามารถปร บแต งส และความสว าง เล อกจากไลบราร ของเค าโครง คาอธ บายภาพ หร อเปล ยนแปลงร ปร างของร ปภาพของค ณได Tools ท เปล ยนไป สามารถใช งานได ง ายข นและม การแสดงต วอย างให เห นภาพ 4 เพ มควำมซ บซ อนท ม สไตล ให ก บส งพ มพ ของค ณ Publisher 2010 ให เคร องม อใหม ท ช วยค ณแปลงข อความธรรมดาไปเป นต วพ มพ ท สวยงามได ใช ช ดอ กษรด ดแปลง ร ปแบบด ดแปลง ต วพ มพ ใหญ ขนาดเล กท ปร บขนาดเส น (True Small Caps) ต วอ กษรควบ ล กษณะต วเลข และอ นๆ อ กมาก ซ งม ให ใช ในแบบ อ กษร OpenType ท มาก บ Publisher เพ อความแตกต างโดยไม ต องค นหาแบบอ กษร ใหม ๆ นอกจากน ค ณย งสามารถใช แบบอ กษร OpenType เพ มเต มท ม ให จากบร ษ ทอ นๆ ให ค ณใส ความค ดของค ณลงบนส งพ มพ ได อย างสร างสรรค เพล ดเพล นก บกำรออกแบบและกำรควบค มเค ำโครงได มำกข น ด วย Publisher 2010 ม เทคโนโลย การจ ดแนวว ตถ และเส นบอกแนวแบบใหม ท ย ดหย นย งข น ทาให การจ ดแนว ว ตถ ร ป หร อกล องข อความรายการใหม เท ยบก บว ตถ ท ม อย เด มในส งพ มพ หร อแม แบบง ายข นกว าเด ม Publisher จะ เสนอแนะต าแหน งท ต งสาหร บว ตถ ใหม อย างรวดเร ว ก อนท ค ณจะวางว ตถ น นโดยให ค ณต ดส นใจข นส ดท ายด วนตนเอง ม นใจในงำนพ มพ ของค ณท สวยงำมเหม อนบนหน ำจอ ด วย Publisher 2010 ค ณสามารถเห นล กษณะของงานท จะถ กพ มพ ออกมาจร งๆ ค ณสามารถปร บการต งค า การพ มพ ขณะด ต วอย างการพ มพ ขนาดใหญ ของส งพ มพ ของค ณ โดยไม จ าเป นต องสล บไปมาระหว างม มมองหลาย ม มมองหร อหน าจอหลายหน าจอเพ อด ผลของการเปล ยนแปลงของค ณ ค ณย งสามารถใช ค ณล กษณะไฟพ นหน าจอใหม เพ อด ทะล กระดาษให เห นต วอย างอ กด านหน งของส งพ มพ ของค ณ เพ อท หน ากระดาษของค ณจะ พล ก เหม อนก บ ท ค ณต องการจร งๆ 5 ส อสำรด วยควำมม นใจ Publisher 2010 ท าให การลดความผ ดพลาดเป นเร องง ายๆ ก อนท ค ณจะประกาศหร อใช งานของค ณร วมก น ม มมอง Microsoft Office Backstage ใหม ให การเข าถ งข อม ลเก ยวก บส งพ มพ ของค ณแบบรวมศ นย รวมถ งต ว ตรวจสอบการออกแบบซ งจะตรวจสอบส งพ มพ ของค ณโดยอ ตโนม ต เพ อหาข อผ ดพลาดหลายร ปแบบ ระบ ป ญหา เดสก ท อป ป ญหาการพ มพ เช งพาณ ชย หร อป ญหาอ เมลท พบท วไป และให ต วเล อกเพ อแก ป ญหาเหล าน นก อนการ แจกจ ายส งพ มพ เร มต นกำรทำงำนอย ำงรวดเร วด วยแม แบบท สำมำรถกำหนดเอง ซ งได ร บกำรออกแบบไว แล ว ถ าค ณก าล งมองหาส งพ เศษ ค ณสามารถด และดาวโหลดแม แบบค ณภาพส งท สร างโดยองค กรธ รก จและผ ใช Publisher คนอ นๆ ซ งโฮสต บนเว บไซต Office ได โดยไม ต องออกจาก Publisher 2010 หร อเล อกจากไลบราร ของ แม แบบการออกแบบน บร อยท ม อย แล วภายใน และกาหนดเองได สร างและใช งานแม แบบและความค ดสร างสรรค ของ ค ณร วมก บช มชนผ ใช Publisher ได ง ายๆ สน ก และรวดเร ว รวบรวมรำยกำรต ำงๆ ภำยใน Publisher ให เป นกำรส อสำรในแบบของค ณ แท บ การส งจดหมาย บน Ribbon ท าให การสร าง จ ดการ หร อจ ดเก บรายช อล กค าช ดเด ยวใน Publisher ม ประส ทธ ภาพมากข น รวมและแก ไขรายช อล กค าจากหลายๆ แหล ง รวมถ ง Excel, Outlook, Word และ แหล งข อม ลอ นๆ จากน นปร บแต งส งพ มพ และเอกสารการตลาดในแบบของค ณเองเพ อเพ มความน าสนใจ 6 แบ งป นงำนของค ณได อย ำงง ำยๆ ขณะน ค ณสามารถให ผ อ นร วมใช ส งพ มพ ของค ณได ง ายข นกว าเด ม บ นท กส งพ มพ ของค ณในร ปแบบ PDF หร อ XPS หร อบ นท กส าเนาส งพ มพ ของค ณในร ปแบบร ปต างๆ เช น jpeg เพ อการพ มพ และการแบ งป นท ง ายดาย ใช รห สผ านเพ อป องก นแฟ ม PDF ของค ณเพ อความปลอดภ ยเป นพ เศษ ไม จ าเป นต องใช Add-in หร อดาวน โหลดใดๆ เพ มเต ม ทำงำนอย ำงม ประส ทธ ภำพย งข น ด วย Publisher 2010 ค ณสามารถท างานให ส าเร จอย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพมากข น ขณะน ด วยการ รวม Ribbon เข าใน Publisher ท าให สามารถเข าถ งค าส งต างๆ ได รวดเร วย งข น และก าหนด Ribbon เองเพ อแสดง ค าส งท เก ยวข องก บค ณมากท ส ดได ม มมอง Backstage ช วยให ค ณสามารถบ นท ก ใช ร วมก น พ มพ และเผยแพร เอกสารได ง ายข นด วยการคล กเพ ยงไม ก คร ง นอกจากน การน าทางใหม แบบเป นภาพให ม มมองร ปขนาดย อของแต ละ หน าของส งพ มพ ของค ณ ด งน นค ณสามารถย ายจากหน าหน งไปย งอ กหน าหน งได อย างรวดเร ว หร อแม แต ลากร ปขนาด ย อเพ อเร ยงล าด บหน าใหม ได อ กด วย ด วยพ นท ท างานเอกสารท ม ประส ทธ ภาพ ท าให ค ณสามารถม งความสนใจไปย ง งานท ทาอย ได Note : เคร องม อต วพ มพ ใหม ๆ สามารถใช ได เฉพาะก บแบบอ กษร OpenType (เช น Gabriola, Candara, Cambria หร อ Calibri) เท าน น ซ งม ค ณล กษณะท สามารถใช ได อย างเช น ช ดอ กษรด ดแปลง หร อต วอ กษรควบ 7 กำรเป ดใช งำนโปรแกรม Microsoft Publisher คล กเล อกป ม Start (Office Button) จากน นคล กเล อกเมน คาส ง All Program 2. เล อกเมน คาส ง Microsoft Office 2010 Microsoft Publisher โปรแกรมจะเป ดหน าต างด งภาพข นมา ให คล กเล อกท คาส ง File New เล อกประเภทของส งท ต องการ สร างในข อท 3 ต วอย างน ได เล อกสร างเอกสารเป น Newsletters 8 3. เม อคล กเล อกเอกสารท ต องการได แล วจะปรากฏร ปแบบต วอย างไว ให เล อกใช ด งภาพ (ในกรณ ท เล อกจากร ปแบบท ม ให เป นต วอย าง) หากต องการร ปแบบใดเป นต วอย างในการสร างเอกสารส งพ มพ ของค ณ สามารถด บเบ ลคล กเล อก ร ปแบบท ต องการได 4. หล งจากเล อกร ปแบบได แล วหน าต างการท างานและไฟล ต วอย างตามร ปแบบท เล อกไว จะปรากฏข นด งภาพ ด านล าง 9 ส วนประกอบต ำง ๆ ของหน ำต ำงของโปรแกรม Publication 2010 Note : หากค ณต องการท จะใช งานด วยแป นพ มพ ให กดแป น Alt หน งคร ง จะปรากฏต วอ กษรข นมาเป นการ เร ยกด ค ย ล ดในการทางานของโปรแกรมด งภำพต วอย ำง กำรเป ดไฟล ท ม อย มำใช งำน 10 ว ธ ท 1 เป ดด ไฟล งำนก อนหน ำน ท เคยเป ดใช งำนไว 1. เล อกคาส ง File Recent เล อกไฟล ท ต องการด งข อท 3 ด งภาพด านล าง ว ธ ท 2 เป ดไฟล จำกโฟล เดอร ท จ ดเก บไว 1. เล อกคาส ง File Open จะปรากฏหน าต าง Open Publication ข อท 3 เล
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks