เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project - PDF

Description
เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 52 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น นจะเสร จเม อใด หร อ ต องการเท ยบระหว างแผนงานท วางแผนไว ก บท เก ดข นจร งว าแตกต างก นอย างไร และสามารถท จะด รายงานของ ค าใช จ ายเท าใดท เก ดข นได เพ อด ว าเก นก บงบประมาณท วางแผนไว หร อไม อ กท งย งสามารถร ได อย างท นท ว างาน ใดเป นงานท ว กฤตท จะม ผลกระทบต อว นเสร จของโครงการ ฯลฯ หลายคนอาจจะเคยใช Microsoft Project แค เพ ยงการสร าง Gantt Chart เพ อให โปรแกรม แสดงว า งานน นจะเสร จแค ว นไหนเท าน น ซ งถ อว าเป นการใช ความสามารถของโปรแกรมแบบพ นฐานเท าน นเอง ในการใช โปรแกรม Microsoft Project น น หากค ณไม ม ความเข าใจการท างานของโปรแกรม อย างถ กต องแล ว ค ณจะร ส ก ว าโปรแกรมน ใช งานยากแต ในความเป นจร งแล วใช ไม ยากอย างท ค ด สาหร บการอบรมโปรแกรม Microsoft Project 2007 น ผ เข าอบรมสามารถเข าใจหล กการท างาน การ สร างโครงการ การก าหนดทร พยากรท เก ยวข องก บโครงการ การต ดตามความก าวหน าของโครงการ และการส ง พ มพ แผนการดาเน นการในโครงการหน ง ๆ ได ความสามารถของ Project ม ความสามารถในการจ ดการบร หารโครงการต างๆ ต งแต การจ ดการข นตอนล าด บการท างาน เวลาท างาน ทร พยากรท เก ยวข องก บงาน รวมไปถ งการเง นต างๆ ท าให การจ ดการบร หารโครงการขนาดเล ก ไปจนถ งโครงการ ใหญ โดยพ จารณาในด านต างๆด งต อไปน ความสามารถในการจ ดการเวลาในโครงการ สามารถคานวณระยะเวลาท ส มพ นธ ก นท งโครงการ ความสามารถในการจ ดการทร พยากร อาจเป นทร พยากรแรงงาน (คน) หร อ ส งของ โดยท เรา สามารถทราบว าทร พยากรม ผลก บเวลา หร อค าใช จ ายอย างไร เพ อเราสามารถบร หารโครงการอย าง ม ประส ทธ ภาพส งส ด สามารถจ ดการค าใช จ ายการจ ดท าโครงการข นมาน นย อมต องม ค าใช จ ายมาเก ยวข อง และถ าเป น โครงการขนาดใหญ ย อมต องเก ดความซ บซ อนมาก ไมโครซอฟต โปรเจ ค ก สามารถช วยค านวณ ค าใช จ ายในโครงการได โดยเราสามารถร ถ งค าใช จ ายในเวลาน น หร อ ค าใช จ ายรวม ซ งท าให เราร ว า ในข นตอนน นๆ ใช เง นไปเท าไหร แล ว และควรบร หารการเง นต อไปอย างไร การต ดตาม และการตรวจสอบความก าวหน าของงาน ในการบร หารโครงการน น ต องม การ ก าหนดเวลาว าโครงการจะเสร จเม อไหร เราสามารถเปร ยบเท ยบ (Milestone) เพ อใช ว ดความ ค บหน าของโครงการได การใช งาน Microsoft Project หน า 1 การทางานร วมก นของโครงการ บางคร งเราต องบร หารโครงการพร อมก น และม การใช ทร พยากร ร วมก นในโปรแกรม ไมโครซอฟต โปรเจ ค ก สามารถรองร บการทางานได การพ มพ รายงานโครงการ ข อม ลต างๆท เราได มาน น เราสามารถน าเสนอให ก บสมาช กโครงการ หร อ ผ ท เก ยวข องต างๆ โดยทาออกมาในล กษณะส งพ มพ เล อกได ว าร ปแบบใด ล กษณะใด หล กการออกแบบโครงการ โครงการท จะประสบความส าเร จน น จะเร มต นต งแต การออกแบบโครงการถ าโครงการออก แบบอย างด การ บร หารโครงการก สาเร จได องค ประกอบของโครงการ ก อนการบร หารโครงการจาเป นต องวางแผนส งเหล าน 1. งานในโครงการม ท งงานหน ก และงานย อย ซ งเราต องวางรายละเอ ยดของงาน เหล าน ให ถ กต อง 2. ทร พยากร ค อ ส งท ม ผลก บการปฏ บ ต งาน เช น แรงงาน ส งของ 3. ค าใช จ าย ค อ ค าใช จ ายต างๆในการด าเน นงาน เช น ค าใช จ ายท มาจากการส งซ อว สด หร อ ค าใช จ ายท เป นส วนค าจ างพน กงาน 4. เวลา ค อ ระยะเวลาในส วนต างๆของโครงการ ซ งแต ละข นตอนอาจม ระยะเวลาในการท างาน ไม เท าก น ข นตอนการออกแบบโครงการ ในการเร มต นบร หารจ ดการโครงการ เราต องม การวางแผนโครงการมาอย างด ซ งเป นข นตอนท ใช เวลาและ ความค ดไม น อย เราต องลงรายละเอ ยดให รอบคอบก อนน าไปใช ในโปรแกรม ไมโครซอฟต โปรเจ ค แบ งการ ออกแบบและข นตอนจากเร มต นจนถ งข นบร หารได 7 ข นตอน 1. กาหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายโครงการ 2. หาผ สน บสน นโครงการ และม ส ญญาท ช ดเจน 3. ศ กษาข นตอนและทาเป นเอกสาร 4. เข ยนแผนงานท ปฏ บ ต ได จร ง 5. กาหนดท มงาน 6. ประเม นป จจ ยเส ยง 7. ลงม อปฏ บ ต การใช งาน Microsoft Project หน า 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ ดการโครงการ ในการบร หารโครงการด วย Project 2007 ม ส วนต างๆท ต องพ จารณาด งน งาน (Task) ในโปรแกรม Project 2007 ให เราระบ งานและกาหนดรายละเอ ยดของงานท ท าในโครงการ นอกจากน น ย งจ ดลาด บของงาน กาหนดระยะเวลาของแต ละงาน รวมท งการจ ดสรรทร พยากรและ ค าใช จ ายให ก บงานได ทร พยากร (Resource) เราสามารถก าหนดทร พยากรท เราต องการได โดย Project 2007 จะเก บข อม ลของทร พยากร แยกออก จากงาน และสามารถเช อมโยงเพ อทางานร วมก นได ค าใช จ าย (Cost) ในโปรแกรม Project 2007 สามารถจ ดการค าใช จ ายโดยให เรากาหนดรายละเอ ยดต างๆและช วยค านวณ ค าใช จ ายแต ละส วนได เวลา (Time) เน องจากงานต างๆ ในโครงการน น ม ความส มพ นธ ก น ด งน นการควบค มเวลาในแต ละงานจ ง เป นเร อง สาค ญ เพ อให โครงการเสร จในเวลาท กาหนด ซ งโปรแกรม Project 2007 สามารถช วยค านวณ เวลา และให ความ สะดวกในการจ ดการเก ยวก บเวลาในรางการได เป นอย างด ส วนประกอบของเคร องม อใน Project 2007 Standard Toolbar การใช งาน Microsoft Project หน า 3 Formatting Toolbar การใช งาน Microsoft Project หน า 4 Tracking Toolbar PERT Analysis Toolbar การใช งาน Microsoft Project หน า 5 เร มต นโปรแกรมด วยการเล อก คาส ง File- New ร ปแบบการสร างโครงการใหม สามารถกาหนดได 2 ร ปแบบ ค อ 1. การกาหนดโดยด จากว นท เร มต นโครงการ (Project Start Date) 2. การกาหนดโดยด จากว นท ส นส ดโครงการ (Project Finish Date) ในการสร างโปรเจ คน น เราจะต องทาการเล อกปฏ ท นให เหมาะสมก บโปรเจ คของเราโดยเล อก Project Project Information จากน นจะได ตารางท บอกรายละเอ ยดเก ยวก บว นและเวลา จากน นจ งท า การเล อกล กษณะ ปฏ ท นให เหมาะสมก บโปรเจ คของเรา การใช งาน Microsoft Project หน า 6 การเล อกปฏ ท น (Calendar) การทางานของโครงการ ต องม การก าหนดว าโครงการของเราม ปฏ ท นการท างานแบบไหน โดยก าหนดช วโมงในการท างานของแต ละ ว น ซ งม ให เล อก 3 แบบ 1. แบบมาตรฐาน (standard) โดยเร มต นแล วโปรแกรมจะต งค าให ซ งหมายถ งการทางาน ตาม มาตรฐานสากล ค อ ทางานต งแต ว นจ นทร ถ งว นศ กร เวลา และ แบบ 24 ช วโมง ค อ การกาหนดให ทางานว นละ 24 ช.ม. ท กว นจ นทร ถ ง ว นอาท ตย โดยไม ม การ หย ดพ ก 3. แบบการทางานกลางค น ค อการทางานเป นกะเวลาโดยอย บนพ นฐานของการทางาน แบบ 40 ช.ม. / อาท ตย การใช งาน Microsoft Project หน า 7 การใช งาน Microsoft Project หน า 8 ร จ กม มมองของใน Project 2007 ม มมอง (View) ช วยให ผ บร หารสามารถมองเห นโครงการจากด านหร อม มมองต าง ๆ ท หลากหลาย การใช งาน Microsoft Project หน า 9 ประเภทม มมอง ม มมองประเภท Gantt Chart ตารางต อไปน อธ บายถ งม มองต างๆตามล กษณะท ปรากฏ คาอธ บาย ม มมองทางด านซ ายจะเป นตารางสาหร บป อนข อม ล ส วนทางด านขวาจะเป น Gantt Chart ม มมองท แสดงในร ปปฏ ท น และแสดงงานท ต องทาในแต ละว นในร ปของแท งกราฟบนปฏ ท น การใช งาน Microsoft Project หน า 10 ประเภทม มมอง ม ม ม อ ง ป ร ะ เ ภ ท Diagram คาอธ บาย ม มมองท แสดงงานต าง ๆ ในร ปของกรอบส เหล ยมและม เส นโยงให เห นความส มพ นธ ของงานต าง ๆ ม มมอง ม ม ม อ ง ป ร ะ เ ภ ท Usage ม มมองท ด านซ ายแสดงรายการช องาน หร อ ทร พยากร พร อมท ง Assignment ส วน ทางขวาเป นตารางแสดงข อม ลเก ยวก บงาน หร อ ค าใช จ าย การใช งาน Microsoft Project หน า 11 ประเภทม มมอง ม มมองประเภท From คาอธ บาย ม มมองท ม ล กษณะเป นแบบฟอร มสาหร บป อนข อม ล นอกจากน เราสามารถพ จารณาม มมองต างๆ จากค ณสมบ ต ต อไปน - Task แสดงข อม ลของงานส าค ญ ส วนใหญ ม กได แก ม มมองท ม ค าว า Task ประกอบในช อของ ม มมอง เช น Task Details Form เป นต น ม มมองเหล าน จ งเหมาะก บการป อนหร อแก ไข ข อม ลเก ยวก บงาน - Resource แสดงข อม ลของทร พยากรเป นส าค ญ ส วนใหญ ม กได แก ม มมองท ม ค าว า Resource ประกอบในช อของม มมอง เช น Resource Form เป นต น ม มมองเหล าน เหมาะก บการป อนหร อ แก ไข ข อม ลเก ยวก บทร พยากร - Usage แสดงข อม ลของ Assignment เป นสาค ญ ม ให ใช อย สองแบบน นค อ TaskUsage และ Resource Usage เหมาะสาหร บการป อน หร อแก ไขข อม ลเก ยวก บ Assignment ฟ ลด ข อม ล ใน Microsoft Project ได จ ดเตร ยมฟ ลด สาหร บเก บข อม ลประเภทต างๆ ท เป นรายละเอ ยดของ งาน และของ โครงการไว ให แล ว ฟ ลด ในไมโครซอร ฟโปรเจ ค ม 3 ประเภท ค อ 1. Calculated ค อฟ ลด ท คานวณข อม ลในฟ ลด น เองโดยอ ตโนม ต ผ ใช ไม ต องป อนข อม ล เช น ฟ ลด Critical ซ งเก บข อม ลว างานเป นงานว กฤตหร อไม ถ างานเป นงานว กฤต เก บค าว า Yes ถ างานไม เป น เก บค าว า No ฟ ลด น เราไม สามารถป อนข อม ลลงไปเองได 2. Entry หมายถ ง ฟ ลด ท ผ ใช ต องป อนข อม ลลงไปเองเท าน น ไมโครซอร ฟโปรเจ คจะไม ป อน ให เช นฟ ลด Predecessor ท ผ ใช ต องป อนหมายเลขของงานท เป น Predecessor ลงไปเอง ไมโครซอร ฟโปรเจ ค ไม สามารถ ป อนให ได การใช งาน Microsoft Project หน า 12 3. Calculate & Entry หมายถ ง ฟ ลด ท ไมโครซอร ฟโปรเจ ค จะค านวณข อม ลให ก อน แต หาก ผ ใช เห นว าไม เหมาะสม ก ย งสามารถป อนข อม ลใหม ลงไปได เอง เช น ฟ ลด Start หร อ ฟ ลด Finish จะเห นว า ท นท ท เราป อน ช องานลงในไมโครซอร ฟโปรเจ ค เราจะได ข อม ลท เป นว น เร มงานและเสร จงานมาเองโดยอ ตโนม ต หากต องการ ป อนข อม ลว นเร มและว นเสร จงานด วย ตนเอง ก ย งสามารถทาได ท นท การแสดงฟ ลด เพ มในตารางและการซ อนฟ ลด ท ไม ต องการ ตามปกต ฟ ลด ข อม ลท ไมโครซอร ฟโปรเจ คจ ดเตร ยมไว ม มากว าท เรามองเห น ว ธ การแสดง ฟ ลด เพ มในตาราง ใดๆทาได ด งต อไปน 1. ทางานอย บนตารางท ต องการจะแสดงฟ ลด เพ ม 2. เล อกคอล มน ซ งอย บนตาแหน งท ต องการจะแสดงฟ ลด เพ ม 3. คล กขวาเล อกคาส ง Insert Column การป อนข อม ลเก ยวก บโครงการ ก อนท จะเร มต นให ไมโครซอฟต โปรเจ ควางแผนโครงการให เราต องจ ดเตร ยมความพร อมของ โปรแกรมให สอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks