การพ ฒนาส อการเร ยนร ด วยโปรแกรม Microsoft Producer - PDF

Description
1 การพ ฒนาส อการเร ยนร ด วยโปรแกรม Microsoft Producer เทคโนโลย ทางด านไอซ ท (ICT) ถ อได ว าเป นเคร องม อส าค ญในการพ ฒนาการเร ยนร ของ น กศ กษาในป จจ บ น โดยเฉพาะอย างย งเคร อข ายอ นเทอร เน ต (Internet)

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Homework

Publish on:

Views: 12 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 การพ ฒนาส อการเร ยนร ด วยโปรแกรม Microsoft Producer เทคโนโลย ทางด านไอซ ท (ICT) ถ อได ว าเป นเคร องม อส าค ญในการพ ฒนาการเร ยนร ของ น กศ กษาในป จจ บ น โดยเฉพาะอย างย งเคร อข ายอ นเทอร เน ต (Internet) น บว าม ส วนส าค ญในการ พ ฒนาส อการเร ยนร ต าง ๆ และการน าเสนอข อม ลในร ปแบบส อผสม (Multimedia) ท าให สามารถ สร างส อการเร ยนร ท น าเสนอได พร อมๆ ก นท งข อความ ภาพน ง ภาพเคล อนไหว และเส ยง Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมหล กโปรแกรมหน งท คอมพ วเตอร ท กเคร องจะต องต ดต ง ไว ใช งาน ด วยค ณสมบ ต การสร างส อน าเสนอท ง ายท าให การน าเสนอข อม ลต างๆ จ าเป นต องอาศ ย โปรแกรมน เสมอ อย างไรก ตามการสร างส อย งม ความย งยากอย มาก เน องจากการสร างส อเส ยงหร อ ภาพเคล อนไหว โดยเฉพาะว ด ท ศน จ าเป นต องใช ซอฟต แวร และเคร องม อประกอบเพ มเต ม บร ษ ทไมโครซอฟต ได ตอบสนองความต องการสร างส อท สามารถน าเสนอในร ปแบบ ม ลต ม เด ยได อย างสมบ รณ ด วยโปรแกรมหล ก ค อ Microsoft PowerPoint จ งได พ ฒนาซอฟต แวร เพ ม ประส ทธ ภาพได แก Microsoft Producer for Microsoft PowerPoint ท จะช วยให การบ นท กเส ยง หร อถ ายภาพเคล อนไหว น าเสนอไฟล ภาพเคล อนไหว พร อมๆ ก บการจ ดล าด บการน าเสนอให สอดคล อง ประสานก บเน อหาสไลด อ นเป นการปฏ ว ต การสร างส อเร ยนร ร ปแบบม ลต ม เด ยให ง าย สะดวก รวดเร ว และท าได ภายในโปรแกรมเด ยว ไม ต องอาศ ยโปรแกรมเสร มอ นๆ เพ มเต มมากมายเหม อนแต ก อน ส อ การเร ยนร ท สร างเร ยบร อยแล ว สามารถน าเสนอได ท งระบบออนไลน ผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต และ น าเสนอออฟไลน (Offline) เช น ซ ด รอม (CD-ROM) ก ได 1 3 2 จากร ปหมายเลข 1 ค อส วนท แสดง videoหมายเลข2 ค อส วนท แสดง Powerpoint และหมายเลข 3 ค อส วนท แสดงห วข อเน อหา Microsoft Producer ท างานได ก บคอมพ วเตอร ท ม ค ณสมบ ต ข นต า ด งน 1. ความเร วของ CPU 400 MHz (เช น Celeron, Pentium III หร อ เท ยบเท า) 2. อ ปกรณ ต ดต อเส ยง ส าหร บใช ต ดต อเส ยง 3. อ ปกรณ ต ดต อว ด ท ศน ส าหร บใช ต ดต อว ด ท ศน 4. Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 1 หร อ Windows XP Home Edition, WindowsXP Professional 5. Microsoft PowerPoint 2002 หร อ Microsoft Office PowerPoint 2003 ไฟล ท สามารถท างานได ก บโปรแกรม 1. ไฟล เส ยง.aif,.aiff,.asf,.au,.mp2,.mp3,.mpa,.snd,.wav,.wma 2. HTMLไฟล.htm,.html 3. ไฟล ร ปภาพ.bmp,.dib,.gif,.jpe,.jpg,.png,.tif,.tiff,.wmf 4. ไฟล PowerPoint.pps และ.ppt 5. ไฟล ภาพเคล อนไหว.asf,.avi, m1v,.mps,.mp2v,.mpe,.mpeg,.mpg,.wm,.wmv ข นเตร ยมการ ต องเตร ยม Folder เฉพาะส าหร บสร างงาน สร าง PowerPoint บ นท กไว ในโฟลเดอร ท เตร ยมไว ระว งการใช Effect ไม ใช Effect หลาย ล กษณะต อ 1 สไลด และ หล กเล ยงการสร างส อแบบ Interactive ค ดลอกภาพ หร อไฟล อ นๆ ท ต องใช งาน มาไว รวมก นในโฟลเดอร น การใช งานโปรแกรม เม อเราท าการต ดต งโปรแกรมท ได จากการดาวน โหลดแล วให เร ยกใช งานโปรแกรมตามปกต ค อ Start Program MicrosoftOffice Microsoft Producer For powepoint 2003 ก จะเข าส โปรแกรมด งร ป 2 3 ส วนประกอบของโปรแกรม 1. เมน บาร และท ลบาร (Menu bar and Toolbar) ใช เมน บาร เพ อเร มต นการท างานใน โปรด วเซอร และใช ท ลบาร ในการท างานท รวดเร วข น 4 2. แท บควบค มการท างาน ด จ ตอล 1. Media Tab เป นแท บการท างานหล ก ท ใช ในการควบค มการเล อกโฟลเดอร ของส อ ต างๆ ท จะน ามาใช สร างส อน าเสนอ ประกอบด วย 3 ส วนย อย ด งภาพ o Tree Pane: เป นท เก บไฟล ต างๆ ซ งจะม โฟลเดอร ย อยๆ ลงไปอ ก ได แก โฟลเดอร ว ด ท ศน (VDO), โฟล เดอร เก บไฟล เส ยง (Audio), โฟล เดอร เก บร ปภาพ (Images), โฟลเดอร เก บสไลด (Slides), โฟลเดอร เก บไฟล HTML รวมท งเก บร ปแบบการ น าเสนอ (Presentation Template), ร ปแบบการเปล ยนฉากของว ด ท ศน (VideoTransition) และร ปแบบการเปล ยนค ณล กษณะพ เศษของว ด ท ศน (Video effects) o Contents Pane:เป นส วนท แสดงรายละเอ ยดเน อหาต างๆ ท เก บอย ใน Tree Pane ม อย ด วยก น 3 ร ปแบบ ค อ Thumbnails, Tiles, และ Details สามารถเปล ยนร ปแบบ ได โดยคล กขวาท Contents Pane 5 o MonitorPane: เป นส วนท ใช แสดงล กษณะของการน าเสนอ ( Priview ) ของไฟล ท ม ค ณสมบ ต ตรงก บท เล อกใน ContentsPane o Timeline ใช ควบค มล าด บการน าเสนอ การสร างความส มพ นธ ระหว างส อต างๆ เช น สไลด ก บเส ยง หร อสไลด ก บว ด ท ศน รวมท งควบค มการใส ค ณล กษณะพ เศษ (Effect) โดยเราสามารถคล กลากไฟล งานจากช อง ContentsPane ไปวางในส วนต างๆ ได ตามท ต องการเช นวางไฟล Video เร ยงไว ในแถว Video เป นต น ส วนประกอบใน Timeline ได แก 1. Timeline tools ประกอบด วยเคร องม อต างๆ ท ใช ควบค มการท างานของ Timeline o Timeline Snaps o ขยาย timeline (Zoom timeline in) o ย อ timeline (Zoom timeline out) o ถอยหล ง (Rewind timeline) o เด นหน า (Play timeline) 2. Timeline ควบค มระยะเวลาในการเสนอ ล าด บการน าเสนอ 3. Timeline Track ใช ควบค มการวางส อด จ ตอลต างๆ ถ าแบ งเป นแถวเฉพาะเร ยกว าแทร ก (Track) ได แก Video Track ควบค มการน าเสนอส อว ด ท ศน Transition Track ควบค มร ปแบบการเปล ยนฉาก Audio Track ควบค มการน าเสนอเส ยง Slide Track ควบค มการน าเสนอสไลด Audio 2 Track ควบค มการน าเสนอเส ยงช ดท 2 HTML Track ควบค มการน าเสนอไฟล HTML Template Track ควบค มการน าเสนอแม แบบส อ ส วน ด งภาพ 6 2. Table of Contents จอภาพการท างานของ Table of Contents ประกอบด วย 2 Table of Contents Area: ส วนของสารบ ญ แสดงรายการสารบ ญจะเร ยงล าด บตามส อท Import เข ามา เราสามารถท าการเพ มและแก ไข Table Of Contents ได โดยเล อกท ป มต าง ๆ - ป ม Add ใช ในการเพ มห วข อ - ป ม Change ใช ในการแก ไขห วข อ - ป ม Delete ใช ลบห วข อ - ป ม Demote ใช เล อนต าแหน งห วข อไปทางขวา 15 pixel - ป ม Promote ใช เล อนต าแหน งไปทางซ าย 15 pixel Introduction Page Area: เป นส วนท ใช ระบ รายละเอ ยดท จะให แสดงในหน าแรกของส อเม อ ม การน าเสนอ ประกอบด วย o ช อเร อง (Title) o ผ น าเสนอ (Presenter) o ร ปภาพ (ถ าม ) (Introduction Page Image) o รายละเอ ยดอ นท ต องการ (Description) 3. Preview Presentation Tab เป นส วนแสดงภาพรวมท งหมดของส อท สร าง เพ อด ว าม ผลท ได เป นอย างไร 7 เมน ต าง ๆ ท ส าค ญในการใช งาน เมน File ประกอบไปด วยเมน ย อยซ งม หน าท ต างก นด งน New = ใช ส าหร บสร างโครงงานใหม New Presentation Wizard = ใช ส าหร บสร าง โครงงานใหม โดยใช Wizard Open = เป ดไฟล ท ได สร างไว แล ว Save Project = ใช จ ดเก บโครงงานท ได ท าข น ใหม ในกรณ ท โครงงานไม เคยได ม การ จ ดเก บไว ก อนโปรแกรมจะให ต งช อของ โครงงาน - Save As = ใช จ ดเก บโครงงานท ได ท าข นโดยให ต งช อของโครงงานท กคร ง - Pack and Go = ใช ส าหร บรวมไฟล ท เป นส อต าง ๆ รวมเข าด วยก นในไฟล ๆ เด ยว - Publish Presentation = เป นการ Compile น าเสนอโครงงานในล กษณะ WorkStation และ แบบ Web Server - Import = การน าส อต าง ๆ เขามาใช งานใน Microsoft Producer เช น ไฟล ว ด โอ,ร ปภาพ,เส ยง เป นต น - Add Web Link = สร าง link ไปย ง website ท ต องการ สามารถน าไปแทรกเข าใน Timeline เพ อ ประกอบส อ - Exit = ออกจากโปรแกรม เมน Edit ประกอบไปด วย เมน ย อยซ งม หน าท ต างก นด งน Undo Drop Into Timeline = ย อนหล งการท างาน 1 คร ง Redo Drop Into Timeline = กล บไปการท างานก อนหน าน Cut = ใช ในการต ดส อแล ววาง(Paste)ในต าแหน งท ต องการ Copy = การท าส าเนาส อ Paste = ใช วางส อโดยใช งานร วมก บ Cut หร อ Copy Delete = ลบว ตถ Clear Timeline = ส อต าง ๆ ท อย ใน Timeline จะถ กล างท งหมดจะ เหล อแต Timeline ว าง ๆ - Select all = เล อกส อท งหมด - Rename = เปล ยนช อ - Edit Slide = แก ไข Slide โดยจะเป ดโปรแกรม Microsoft PowerPoint - Replace Web Link = ใช แก ไข Add Web Link ท อย ในเมน File - Presentation Scheme = แก ไข Font, Font Size, Font Color, Background, Slide area background 8 เมน View ประกอบไปด วย เมน ย อยซ งม หน าท ต างก นด งน Media Tab = เปล ยนสถานะการท างานไปท Media Tab Table of Contents Tab = เปล ยนสถานะการท างานไปท Table of Contents Tab Preview Presentation Tab = เปล ยนสถานะการท างานไปท Preview Presentation Tab Timeline = ซ อน / แสดง Timeline Toolbar = ซ อน / แสดง Toolbar Status Bar = ซ อน / แสดง Status Bar Thumbnails = เปล ยนรายการใน Content Pane ให เป นแบบ Thumbnails - Large Icons = เปล ยนรายการใน Content Pane ให เป นแบบ Large Icons - Details = เปล ยนรายการใน Content Pane ให เป นแบบ Details - Arrange Icons by = การจ ดเร ยง Icon ในร ปแบบต าง ๆ - Refresh = เป น Refresh ข อม ลในหน าจอ - Zoom Timeline In = ขยายขนาดของ Timeline - Zoom Timeline Out = ย อขนาดของ Timeline - Zoom To Fit = ค า Timeline ท เหมาะสมอ ตโนม ต 9 10 เมน Tools ประกอบไปด วย เมน ย อยซ งม หน าท ต างก นด งน Capture = เราสามารถสร างส อท เป นข อม ลด บ(Resource File)ท เป นในร ปแบบ ว ด โอ, เส ยง,ร ปภาพได จากเมน น ในกรณ ท ต อง การท าแปลงค าเป นจากเคร องเล นว ด โอต องม อ ปกรณ ต อพ วง เช น Card Capture Synchronize = เป นการก าหนดให สไลด,ร ปภาพ และ ว ด โอให ม ความสอดคล องก น Rearrange Items On = การจ ดเร ยงล าด บก อนหล งของ Slide Track, HTML Track, Template Track Presentation Templates = เปล ยน Content Pane ท างานให ส วน Presentation Templates - Video Transitions = เปล ยน Content Pane ท างานให ส วน Video Transitions - Video Effects = เปล ยน Content Pane ท างานให ส วน Video Effects - Add Table of Contents Entry = เพ มห วข อลงใน TOE Entry - Timeline Snaps = ก าหนดช วงเวลาในการท จะมาร ค - Add Timeline Snap = เพ มการมาร ค - Create Clips = แบ งไฟล ว ด โอเป นว ด โอคล ป โดยอ ตโนม ต - Normalize Timeline Audio = แสดงร ปคล นเส ยง - Audio Levels = ปร บความสมด ลระหว างเส ยงใน Audio และ Audio 2 - Options = ม ป ายให ปร บค าท งหมด 3 ป าย ค อป าย General, Timeline, Security เมน Clip ประกอบไปด วย เมน ย อยซ งม หน าท ต างก นด งน Add To Timeline = แทรกไฟล ว ด โด, สไลด, ร ปภาพ, เส ยง ลงใน Timeline Audio = ท าการ Mute และ Fade In, Fade Out ให ก บไฟล เส ยง Video = ใส Effect และ Fade In, Fade Out ให ก บไฟล ว ด โอ Set Start Trim Point = ก าหนดจ ดเร มต นของ Trim Point Set End Trim Point = ก าหนดจ ดส นส ดของ Trim Point Clear Trim Points = เคล ยร ค า Trim Point ท set ไว Duration = ปร บแต งค าเวลาของสไลด Split = ใช ส าหร บต ดว ด โอและเส ยงท อย ใน Timeline Combine = ใช รวม video clip ท เคยได ท าการ Create Clips ไว Properties = ค ณสมบ ต ต าง ๆ เมน Play ประกอบไปด วย เมน ย อยซ งม หน าท ต างก นด งน 11 Play = เล นว ด โอท แสดงใน Monitor Pane Play Timeline = เล นว ด โอ ร ปภาพ สไลด ฯลฯ ท อย ใน Timeline Rewind = กล บไปย งส วนต นของ Timeline Back = กล บไปย งส วนต นของว ด โอท เล นอย Previous Frame = เล น Frame ก อหน าน Next Frame = เล น Frame ถ ดไป Forward = เล นว ด โอถ ดไป การใช งานโปรแกรม Microsoft Producer สร าง New Folder โดยต งช อ Folder ไว ส าหร บเก บงานในการผล ตส อด วยโปรแกรม Microsoft Producer เข าส โปรแกรม Microsoft Producer 2003 โดยการคล กท ป ม Start / Programs / Microsoft Office / Microsoft Producer for PowerPoint 2003 หร อด บเบ ลคล กเข าส โปรแกรมได ท ไอคอน Microsoft Producer for PowerPoint 2003 หน า Desktop 3. เม อเป ดโปรแกรม Microsoft Producer for PowerPoint 2003 ข นมาแล ว จะปรากฏหน าจอถามว าค ณต องการสร าง งานในร ปแบบไหน ให คล กเล อก Start a new blank project แล วกด ok 13 จากน นจะปรากฏส วนประกอบต าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft Producer ด งต อไปน 4. Import ส อ โดยการน าส อต าง ๆ เข ามาใช งานใน Microsoft Producer ถ าต องการใส ส อ ประเภท Video ก ให คล กท Folder ของ Video แล วด บเบ ลคล กท Import Video เพ อเล อกไฟล Video ท ต องการ แล วกด Open จากน นก ท าว ธ เด ยวก นในการ เล อก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks