Microsoft PowerPoint เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น - PDF

Description
เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น 1 บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช โปรแกรม PowerPoint 1. คล กป ม Start จากน นเล อก Program แล วเล อกต วเล อก Microsoft PowerPoint หร อเล อกจาก Short Cut ท สร างไว ด งร ป

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 24 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น 1 บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช โปรแกรม PowerPoint 1. คล กป ม Start จากน นเล อก Program แล วเล อกต วเล อก Microsoft PowerPoint หร อเล อกจาก Short Cut ท สร างไว ด งร ป ส วนประกอบต าง ๆ ของโปรแกรม PowerPoint แถบช อห วเร อง(Title Bar) Close Maximize Button Minimize Button แถบเมน Slide Pane แถบเคร องม อ พ นท ออกแบบ Outline Pane บานหน าต างงาน างงาน ป มแสดงม มมอง Notes Pane แถบสถานะ ใช งานเมน และท ลบาร เร ยกใช งานท ลบาร และการยกเล กท ลบาร คล กเมน View จากน นคล กค าส ง Toolbar แล วเล อกช อท ลบาร ท ต องการ หร อ คล กเมาส ขวาบร เวณท ลบาร ตรงไหนก ได จากน นเล อกช อท ลบาร ท ต องการ ม มมองต าง ๆ ของสไลด ม มมองแบบปกต Normal View เป นม มมองท จะสามารถมองเห นรายละเอ ยดของแต ละสไลด 3 ส วนด วยก นค อ ห วข อของแต ละสไลด (Outline pane), สไลด (Slide) และส วนส ดท ายค อส วนของค าอธ บายของสไลด น นๆ (Notes pane) 2 ม มมองแบบต วเร ยงล าด บภาพน ง Slide Sorter View เป นม มมองท สามารถเห นได พร อมก นมากกว า 1 สไลด ซ งม มมอง แบบน เหมาะส าหร บการย าย สล บต าแหน งของแต ละสไลด ก อบป สไลด หร อแม กระท งการลบสไลด ก สามารถใช ม มมองน ได เช นก น ม มมองแบบการน าเสนอภาพน ง Slide Show ม มมองน จะท าให ค ณเห นสไลด อย างเต มหน าจอซ งเป นม มมอง เพ อให ค ณได น าเสนองานน นเอง ม มมองหน าบ นท กย อ Notes Pages ใช ส าหร บระบ ข อความในการน าเสนอท จะใช พ ด โดยในม มมอง แบบน จะปรากฏภาพน งให เห นท ละแผ น ซ งแบ งออกเป นสองส วน ค อ ส วนบนและส วนล าง โดยส วนบนจะเป นงานน าเสนอของจร ง ส วนล างจะใช ส าหร บบ นท กข อความท จะใช บรรยายในขณะ น าเสนอ การสร างงานน าเสนอใหม ต วช วยสร างเน อหาอ ตโนม ต (AutoContent Wizard) เหมาะส าหร บผ ไม เคยใช PowerPoint หร อ โปรแกรมสร างงานน าเสนออ น ๆ มาก อน ในต วเล อกการสร างเน อหาอ ตโนม ต จะจ ดการสร างงานน าเสนอ ให เอง โดยป อนค าถามจ านวนหน งให ตอบ จากน นงานน าเสนอก จะถ กสร างข น ซ งผ ใช สามารถปร บปร ง แก ไขได ตามความพอใจในภายหล ง ออกแบบแม แบบ (Template) เป นการเล อกแม แบบ (Template) หร อ แบบของพ นงาน น าเสนอ ซ งม ร ปร างและส ส นมากมายให ได เล อกใช งานน าเสนอเปล า (Blank Presentation) เป นการน าเสนอเปล าและจ ดท าเองท งหมด ซ งภายในต วเล อก งานน าเสนอเปล าน ม ร ปแบบของงานน าเสนอแบบต าง ๆ ให เล อกอ ก 24 แบบด วยก น เป ดงานน าเสนอท ม อย แล ว (Open an Existing Presentation) เป นการเป ดงานน าเสนอท ม อย แล วและ ต องการน ามาแก ไขก สามารถท าได โดยเล อกน 3 1. การสร างงานน าเสนอด วยต วช วยสร างเน อหาอ ตโนม ต Microsoft PowerPoint 2003 เม อเป ดโปรแกรม PowerPoint ข นมาแล ว ท บานหน าต างงานห วข องานน าเสนอใหม ให คล กเล อกท ต วช วย สร างเน อหาอ ตโนม ต จะเข าส ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยต วช วยสร างเน อหาอ ตโนม ต 1. ในข นแรกจะแนะน าถ งแต ต วช วยสร างอ ตโนม ต เท าน น คล ก ท ป ม ถ ดไป (Next) เพ อไปย งข นตอนต อไป 2. ข นท สองจะให เล อกชน ดของงานน าเสนอซ งม แบบของงาน น าเสนอให เล อกมากมายหร อคล กท ป ม เพ ม เป นการต ดต งชน ดของงาน น าเสนอเพ มเต ม คล กท ป ม ถ ดไป เพ อไปย งข นตอนต อไป 3. จะปรากฏหน าต างส าหร บเล อกชน ดของส อท ใช ส าหร บการ น าเสนอ ชน ดของส อท เล อกจะเป นต วก าหนดขนาดของภาพน งและแบบของ เทมเพลทท ใช ด วย โดยคล กเล อก ล กษณะการน าเสนอและคล ก ถ ดไป 4. จากน นใส ช อเร องท จะน าเสนอ และข อความประกอบท าย ข อความ เม อใส เสร จให คล กถ ดไป 5. จะปรากฏหน าจอเสร จส น ให คล กท เสร จส น เม อท าข นตอนท ก อย างเสร จแล ว และเป นการเร มสร างภาพน งอ ตโนม ต 6. เม อคล กท Finish เป นการจบข นตอนการสร าง แล ว PowerPoint ก จะน าเสนอผลงานท สร างเสร จในร ปของม มมองแบบโครง ร างก อน ถ าต องการเปล ยนม มมองให คล กเปล ยนท ม มมอง 4 2.การสร างงานน าเสนอจากแม แบบ เม อเป ดโปรแกรมข นมาแล วท บานหน าต างงาน ห วข องานน าเสนอใหม ให คล กเล อกท จากแม แบบการ ออกแบบ จะเข าส ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยแม แบบของ ผลงานท น าเสนอ และเล อกแม แบบท ต องการ ซ งจะแสดง ต วอย าง แม แบบท เล อก 3. การสร างงานน าเสนอข นเอง เม อเป ดโปรแกรมข นมาแล วท บานหน าต างงาน ห วข องานน าเสนอใหม ให คล กเล อกท งานน าเสนอเปล า จะเข าส ว ธ การสร างงานน าเสนอและเล อกเค าโครงภาพน ง จากน นจะปรากฏภาพน งท ต องการสร างข นมา ให คล ก ในกรอบเพ อเพ มช อเร อง ให คล ก ในกรอบเพ อเพ มช อ เร องย อยหร อเน อความ การเพ มสไลด การสร างสไลด ในแต ละไฟล สามารถสร างได ตามท เราต องการ (ข นก บความสามารถของเคร อง ด วย) เพราะฉะน นเม อสร างสไลด แรกเสร จเร ยบร อย โปรแกรมจะไม ม สไลด ต อไปรอไว ให ท างาน เลยโดยอ ตโนม ต แต ผ ใช งานจะต องเป นผ ส งเพ มสไลด เองด งน 1. คล กเมน Insert เล อกค าส ง New Slide หร อคล กป ม Insert New Slide บนท ลบาร 2. เล อกร ปแบบ Layout ของสไลด ทางด านขวาม อท ต องการ 5 การลบสไลด บ นท กไฟล ป ดไฟล ถ าในขณะท ก าล งใช งานน าเสนอในม มมองแบบ Slide Sorter View สามารถเล อกสไลด ท ไม ต องการ แล วเคาะแป น Delete ได เลย แต ถ าเป นกรณ ท ก าล งท างานอย ในม มมองแบบ Slide View จะไม สามารถท าได แต สามารถใช ค าส งแทนได ด งน เล อนสไลด ท ต องการจะลบให แสดงอย บนหน าจอคล กเมน Edit แล วเล อกค าส ง Delete Slide 1. คล กเมน File เล อกค าส ง Save หร อคล กป ม Save บนท ลบาร 2. เล อกต าแหน งท ต องการบ นท กไฟล ในช อง Save in 3. ต งช อไฟล ในช อง File name (ไฟล ท สร างจากโปรแกรม PowerPoint จะม นามสก ลเป น.ppt) เป ดไฟล คล กเมน File เล อกค าส ง Close หร อคล กป ม Close ท อย แถวเด ยวก นก บเมน บาร 1. คล กเมน File เล อกค าส ง Open หร อคล กป ม Open บนท ลบาร 2. เล อกต าแหน งท เก บไฟล ท ต องการจะเป ดในช อง Look in 3. เล อกช อไฟล ท ต องการ แล วคล กป ม Open ป ดโปรแกรม Microsoft PowerPoint คล กท เมน แฟ ม (File) เล อกค าส ง จบการท างาน (Exit) คล กท เมน ควบค มของ PowerPoint บนแถบช อเร อง (Title Bar) แล วเล อก X Close หร อกด Alt + F4 คล กป ม Close บน Title Bar หร อคล กเมน File แล วเล อกค าส ง Exit 6 บทท 2 การพ มพ ข อความในสไลด และการจ ดร ปแบบสไลด พ มพ ข อความในออปเจ ค ในการสร างสไลด ในงานน าเสนอท กคร งเราจะต องท าการเล อกโครงสร างของสไลด เส ยก อนซ งเราจะ เร ยกว า Lay out และในแต ละ Layout น นก จะประกอบไปด วยออปเจ คประเภทต างๆ เช น ข อความ, ร ปภาพ, แผนผ ง องค กร, ตาราง หร อแม กระท งกราฟน นเอง ส าหร บห วข อน ขอกล าวถ งออปเจ คประเภทข อความ ซ งคงจะเก ยวก บการ พ มพ แน นอนเป นอ นด บแรก ซ งข นตอนของการพ มพ ข อความในออปเจ คม ด งน 1. คล กเมาส ภายในออปเจ คท ต องการจะพ มพ ข อความ 2. พ มพ ข อความท ต องการลงในออปเจ คน น เม อพ มพ เสร จ เร ยบร อยแล วให คล กเมาส นอกออปเจ คน นๆ หร อกดแป น Esc พ มพ ข อความเพ มเต มด วย Text box กรณ ท ต องการพ มพ ข อความเพ มเต มนอกเหน อจากออปเจ คท แต ละ Layout ม ให มาน น ก จะต องใช เคร องม อในการพ มพ เข ามาช วยก ค อ Textbox น นเอง สามารถท าได ด งน 1. คล กป ม Text Box ท ท ลบาร Drawing 2. คล กเมาส ไปย งต าแหน งท ต องการจะพ มพ ข อความ เพ มเต ม เม อพ มพ เสร จแล วให กดแป น Esc เล อกออปเจ คประเภทข อความ กรณ ท คล กเมาส ภายในข อความ เป นการคล กเพ อเข าไป ท าการแก ไขข อความในออปเจ คน นๆ แต ถ าไม ได ต องการท จะเข าไปแก ไขข อความ แต ต องการ จะเล อกเพ อจะจ ดการก บข อความน นท ง ออปเจ ค เช น ตกแต ง, ก อบป หร อลบออปเจ คน นท ง ซ งเทคน คการ เล อกท งออปเจ คน นม เทคน คอย 2 ว ธ ค อ 1. กดแป น Shift แล วคล กท ออปเจ คน น หร อ 2. กด Tab ไปเร อยๆ จนกระท งถ งออปเจ คท ต องการ 7 ถ าต องการเล อกมากกว า 1 ออปเจ คให กด Shift ค างไว แล วคล กเมาส ไปย งออปเจ คอ นๆ ท ต องการเม อครบแล ว จ งปล อย Shift ถ าต องการเล อกท กๆ ออปเจ คในสไลด น นให กดแป น Ctrl+A ลบออปเจ คประเภทข อความ เล อกออปเจ คท ต องการจะลบ จากน นกดแป น Delete ท ค ย บอร ด แต ถ ากรณ ท ลบผ ด หร อต องการจะยกเล กสามารถ Undo หร อกดแป น Ctrl + Z ได เปล ยนร ปแบบสไลด ด วย Slide Layout การเปล ยนร ปแบบสไดล ด วย Slide Layout ม หลายสาเหต ด วยก น เช น จากห วข อก อนหน าน เป นเร อง ของการลบออปเจ คประเภทข อความถ าหากท าการลบท งออปเจ ค จะเห นว าข อความท เราได พ มพ เข าไปน นจะหายไป แต คงเหล อไว ออปเจ คของ Layout น นอย แต ถ าหากเผลอหร อลบออปเจ คของ Layout น นออกไปก จะสามารถเร ยก ออปเจ คน นกล บค นมาได หร อ อ กกรณ หน งค ออาจจะเล อก Layout ผ ด เช นไปเล อก Title Slide แต จร งๆ ต องการใช งาน Organization Chart ก สามารถใช ว ธ น ได เช นก น 1. คล กป มบน Menu bar เล อก Format Slide Layout 2. จะปรากฏ Task Bar ในโหมด Slide Layout ทางด านขวา จากน นเล อก Layout ท ต องการ 8 ย ายออปเจ ค เล อกออปเจ คท ต องการย ายต าแหน งจากน นช เมาส ไป ย งขอบของออปเจ คใดออปเจ คหน งท เล อกไว แล วใช เมาส ลากไปย งต าแหน งท ต องการ หร อกดแป นล กศรท ค ย บอร ดเพ อย ายออปเจ คได เช นก น ปร บขนาดของออปเจ ค เม อคล กท ออปเจ คใดออปเจ คหน งจะเห นจ ด ส เหล ยมอย ล อมรอบออปเจ คน น ให ช เมาส ไปย งจ ด ท ต องการจะใช ปร บขนาดของออปเจ คจากน นใช เมาส ลากเพ อปร บขนาดตามท ต องการ การจ ดร ปแบบสไลด จ ดร ปแบบของข อความ สามารถจ ดร ปแบบของข อความได จากท ลบาร Formatting โดยใช ป มค าส งด งต อไปน ป มค าส ง ความหมาย เปล ยนร ปแบบต วอ กษร เล อกขนาดต วอ กษร ท าให ต วอ กษรเข มข น ท าให ต วอ กษรเอ ยง ข ดเส นใต ต วอ กษร ใส เงาต วอ กษร ขยายขนาดต วอ กษร ลดขนาดต วอ กษร เปล ยนส ต วอ กษร (ใช จากท ลบาร Drawing) 9 จ ดแนวการวางข อความ ใส ส พ นของออปเจ ค สามารถจ ดแนวการวางข อความได จากท ลบาร Formatting โดยใช ป มค าส งด งต อไปน ป มค าส ง ความหมาย ต วอ กษรช ดซ ายในออปเจ ค ต วอ กษรอย ตรงกลางในออปเจ ค ต วอ กษรอย ช ดขวาในออปเจ ค ให ขอบซ ายและขวาของต วอ กษรในออปเจ คเสมอก น 1. เล อกออปเจ คท ต องการใส ส พ น 2. คล กป ม Fill Color บนท ลบาร Drawing 3. เล อกส ท ต องการ หร อเล อก More Fill Colors หร อ เล อก Fill Effects แต ถ าจะยกเล กให เล อก No Fill Microsoft PowerPoint 2003 ต กรอบของออปเจ ค 1. เล อกออปเจ คท ต องการใส กรอบ 2. คล กป ม Line Color เพ อเล อกส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks