สร ปผลการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint PDF

Description
สร ปผลการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 งานเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ ายส าน กผ อ านวยการ ได จ ดอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003โดยม จ ดประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในโรงเร ยน

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 76 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 งานเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ ายส าน กผ อ านวยการ ได จ ดอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003โดยม จ ดประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในโรงเร ยน ให สามารถใช โปรแกรมประย กต ต างๆ ให เก ดประส ทธ ภาพเพ อการปร บประย กต ใช งานในหน วยงาน ท ตนร บผ ดชอบ จ งได จ ดให ม การอบรมข นในว นพฤห สบด ท 21 ส งหาคม 2551และ 4 ก นยายน 2551 เวลา น. ณ ห องคอมพ วเตอร เพ อการเร ยนร CLC อาคารเซราฟ น จ งขอสร ป ข อม ลและภาพก จกรรมด งน 1. อ ปกรณ และส อ ประกอบการอบรมท มอบให ผ เข าอบรมม ด งน - CD-ประกอบการอบรม และภาพต วอย าง จ านวน 1 แผ น - เอกสารประกอบการอบรม จ านวน 1 ช ด - แบบสอบถาม จ านวน 1 แผ น - แบบฝ กห ด จ านวน 1 แผ น 2. รายช อผ เข าอบรม ว ทยากรและผ ช วยว ทยากร ร นท 1 อบรมการใช งานโปรแกรม SPSS ว นพฤห สบด ท 21 ส งหาคม 2551 ม ผ ลงช อต องการ เข าร วมอบรม 23 คน แต เข าร วมอบรม 20 คน ค ดเป นร อยะ ตามรายช อด งน ล าด บ ช อ - สก ล รห ส 1. มาสเตอร ธราดร จ นทร แสง คร อร ณ มงคล มาสเตอร ข นพล น าลาภ คร ร งอร ณ คงแก ว คร กมลวรรณ ไม หอม มาสเตอร เสน ห บางส นธ คร พ มพ ลภ สร จ นทร ต ะ คร น นทวรรณ เกษร คร จ ดาภา ช ยสงคราม คร เด อนเพ ญ ตาก นทะ มาสเตอร อน ชา ป ยศท พย มาสเตอร ญาณ น ศ ร ไพศาลประเสร ฐ มาสเตอร ปร ชา ต ณว ฒนาน นท คร นภ สวรรณ ก นตาคม 00050 ล าด บ ช อ - สก ล รห ส 15. คร ส ทธ ฉ นท ศ ภไพบ ลย ก จ คร พรพ ไล สมาธ มาสเตอร ส ร โรจน ฉลองส พพ ญ มาสเตอร ศ กด เกร ยงไกร ป ญญาว ตร Master Roberto Signor Master Tony ว ทยากรและผ ช วยว ทยากร 1. ว ทยากร ค อ มาสเตอร ห ร ญ ทาน ด ว ทยากร ค อ มาสเตอร ปร ชา จ นม ชยา ผ ช วยว ทยากร ค อ มาสเตอร ณ ฐพงศ หอมอ อน ผ ช วยว ทยากร ค อ มาสเตอร พ ศณ พงศ อ ดม ร นท 1 อบรมการใช งานโปรแกรม SPSS ว นพฤห สบด ท 4 ก นยายน 2551 ม ผ ลงช อต องการเข า ร วมอบรม 13 คน แต เข าร วมอบรม 10 คน ค ดเป นร อยะ ตามรายช อด งน ล าด บ ช อ - สก ล รห ส 1. คร เยาวล กษณ เล ศฐ ต ก ล คร ศศ น ดาวด คร พรรณว ไล ส ร ยะโจง คร ล าจวน ร ตนบ ร มาสเตอร เสน ห ค าว น จ มาสเตอร ว น ย ถ นจอม คร จ ตท วา หม นแสน มาสเตอร นเรศ ดวงท พย คร ส พรรณ สายน าทาน คร พรน บพรรณ ป นต ว ทยากรและผ ช วยว ทยากร 1. ว ทยากร ค อ มาสเตอร ห ร ญ ทาน ด ว ทยากร ค อ มาสเตอร ปร ชา จ นม ชยา 00334 สร ปผลการประเม นจากแบบสอบถาม ตอนท 1 : ข อม ลท วไป ตารางท 1 ล กษณะส วนบ คคลของคร ท ตอบแบบสอบถาม (n = 25 ) ข อม ลท วไป จ านวน ร อยละ 1. เพศ ชาย หญ ง 2. อาย งาน 0-5 ป 6-10 ป ป ป 26 ป ข นไป 3. ต าแหน ง คร ผ สอน คร สน บสน นการเร ยนการสอน ห วหน างาน/ระด บ/กล มสาระ/ผ ช วยฝ าย/ ห วหน าฝ าย จากตารางท 1 แสดงว าคร ท ตอบแบบสอบถามเป นหญ งมากกว าชาย กล าวค อ เป นหญ งร อย ละ 60 เป นชายร อยละ 40 เม อพ จารณาอาย งานของคร พบว า คร อย ในกล มอาย 0-5 ป มากท ส ด ค ดเป นร อยละ 40 รองลงมาค อกล มอาย 6-10 ป และกล มอาย มากกว า 26 ป ข นไปค ดเป นร อยละ 20 และ ในขณะท กล มอาย ป ม จ านวนน อยท ส ดค ดเป นร อยละ 8.0 ส าหร บต าแหน งงานของคร พบว า เป นคร สน บสน นการสอนมากท ส ด ค ดเป นร อยละ 84.0 รองลงมาค อเป นคร ผ สอน ค ดเป นร อยละ 12.0 และห วหน างาน/ระด บ/กล มสาระ/ผ ช วยฝ าย/ห วหน า ฝ าย เข าร วมน อยท ส ด ร อยละ 4.0 ตอนท 2 : ประเม นผลการอบรมภาพรวม ข อค าถามในตอนท 2 ม ล กษณะเป นแบบมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ ได ก าหนดเกณฑ การแปลความหมายของค าเฉล ย โดยอ งเกณฑ การแปลความหมายตาม แนวความค ดของล เคอรท (Likert Scale) ด งน ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ระด บมากท ส ด ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ระด บมาก ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ระด บปานกลาง ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ระด บน อย ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ระด บน อยท ส ด ตารางท 2 ค าเฉล ยและการแปลผลการประเม นการอบรมส มมนาฯ (n = 18) ล าด บ ท รายการประเม น ผลการ ประเม น (ค าเฉล ย) แปลผล 1. ท านได ร บความร เก ยวก บร จ กก บ Microsoft PowerPoint มาก 2. ท านได ร บความร เก ยวก บสร างผลงานอย างง ายและจ ดการสไลด 4.00 มาก 3. ท านได ร บความร เก ยวก บการตกแต งไลด โดยใช ออบเจ คอ นๆ ภาพและเส ยง 3.76 มาก 4. ท านได ร บความร เก ยวก บการใส เอฟเฟ คต ให เน อหา 3.84 มาก 5. ท านได ร บความร เก ยวก บการจ ดท าเอกสารประกอบการบรรยาย 4.04 มาก 6. ท านได ร บความร เก ยวก บ Microsoft PowerPoint 2003 ก บเว บเพจ 3.88 มาก 7. ท านได ร บความร เก ยวก บการจ ดเตร ยมงานน าเสนอและการน าเสนอ 4.08 มาก 8. ท านได ม ส วนร วมในการอบรม/ลงม อปฏ บ ต จร ง 4.40 มาก 9. ว ทยากรม ความร /เช ยวชาญและสามารถบรรยายได อย างช ดเจน 4.28 มาก 10. ห วข อ/เน อหาการอบรมม ความน าสนใจและเป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน 4.20 มาก 11. ข นตอน/ระยะเวลาการอบรมม ความเหมาะสม 4.04 มาก 12. บรรยากาศในการอบรมน าประท บใจ 4.24 มาก 13. สร ปท านได ร บประโยชน จากการอบรมคร งน 4.28 มาก รวม 4.08 มาก จากตารางท 2 แสดงให เห นว า คร ประเม นผลการอบรมส มมนาในภาพรวมอย ในระด บ มาก โดยม ค าเฉล ยรวม 4.08 และเม อพ จารณาแต ละรายการประเม น พบว า คร ประเม นเร อง ว ทยากรม ความร /เช ยวชาญและสามารถบรรยายได อย างช ดเจนและสร ปท านได ร บประโยชน จาก การอบรมคร งน โดยม ค าเฉล ยมากท ส ด 4.28 ส าหร บรายการประเม นท คร ประเม นน อยท ส ดค อ ท านได ร บความร เก ยวก บการตกแต ง ไลด โดยใช ออบเจ คอ นๆ ภาพและเส ยง ท ค าเฉล ย 3.76 ข อเสนอแนะอ นๆ - อบรมในห วข อน แต ปร บเป นระด บท ส งข น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks