หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น PDF

Description
หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการน าเสนอผลงาน เวอร ช น 2013 ซ ง เป นเวอร

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 23 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการน าเสนอผลงาน เวอร ช น 2013 ซ ง เป นเวอร ช นใหม ล าส ด โดยครอบคล มเน อหาต งแต ความร เก ยวก บการท างานในโปรแกรมพาวเวอร พอยท การใช งานในร ปแบบอ นเทอร เฟสใหม ๆ การสร างและจ ดการสไลด การท างานก บข อความในสไลด การจ ดร ปแบบและ ตกแต งแผ นสไลด การตกแต งสไลด โดยใช ออบเจ คอ นๆ เช น การวาดตาราง การน าเสนอด วยกราฟ โดยม ความ ต องการให ผ อบรมสามารถเห นภาพรวมการใช โปรแกรมเวอร ช นแบบรวดเร ว การปร บความเหมาะสมของงานพร เซนเทช น การจ ดการก บสไลด แบบชาร ทองค กร การใช กราฟฟ กอ อปเจกต และเพ มร ปภาพลงในสไลด การใช ไฮเปอร ล งก เพ อเช อมโยงงานน าเสนอ การใช เทคโนโลย ทางด านม ลต ม เด ยในงานน าเสนอ การแทรกไฟล ร ปภาพ ไฟล เส ยง และไฟล ภาพยนตร ในสไลด ระยะเวลาการฝ กอบรม 18 ช วโมง หล กส ตรน เหมาะสาหร บ เลขาน การ พน กงานฝ ายบ คคล ฝ ายขาย ฝ ายการตลาด ห วหน างาน ตลอดจน ผ บร หาร และผ สนใจท ต องการนาเสนอผลงานผ านคอมพ วเตอร ประโยชน ท ผ อบรมจะได ร บ 1) ผ อบรมสามารถสร างผลงานนาเสนอโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ได อย างสวยงาม รวดเร วและตรงตามความต องการ 2) ผ อบรมสามารถใช ค ณสมบ ต ต างๆของการแสดงพร เซนเตช นเพ อให งานน าเสนอม ความน าสนใจ และชวน ต ดตาม 3) ผ อบรมสามารถนาเสนอผลงานของตนได อย างม ประส ทธ ภาพ เน อหาหล กส ตร ค ณสมบ ต ใหม ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 o การใช งานอ นเทอร เฟสแบบใหม ท ง ายและไม ต องจดจ าค าส ง ได ผลล พธ ท ด และรวดเร วย งข นด วย อ นเทอร เฟซส าหร บผ ใช ท ออกแบบใหม Microsoft Office PowerPoint 2013 ม อ นเทอร เฟซส าหร บผ ใช ท ออกแบบใหม ให ม ร ปล กษณ และความร ส กใหม เพ อให สามารถสร าง น าเสนอ และใช งานน าเสนอร วมก นได อย าง สะดวกและง ายดายย งข น ขณะน ผ ใช โปรแกรมสามารถใช ค ณล กษณะและความสามารถท พร งพร อมท งหมดของ PowerPoint 2013 ในพ นท ท างานท ม ความคล องต ว ไม รกร งร งและลดส งท ไม จ าเป น ท าให สามารถสร างผลงาน ท ต องการได รวดเร วและง ายดายย งข น o การสร างงานน าเสนอแบบไดนาม กท สวยงาม สร างงานน าเสนอแบบไดนาม กและม ร ปล กษณ สวยงามได อย างรวดเร วด วยอ นเทอร เฟซสาหร บผ ใช ท ม งเน นผลล พธ แบบใหม และความสามารถด านกราฟ กใหม o สร างสรรค งานนาเสนออย างอล งการบนความเร ยบง าย สร างไดอะแกรม SmartArt แบบไดนาม ก ท ม ประส ทธ ภาพ สร างความส มพ นธ หร อไดอะแกรมลาด บช นจากภายใน Microsoft Office PowerPoint 2013 ได ง าย โดยท เราท าได แม กระท งแปลงรายการส ญล กษณ แสดงห วข อย อยให เป นไดอะแกรม SmartArt หร อ ปร บเปล ยนและปร บปร งไดอะแกรมท ม อย ผ ใช ย งสามารถใช ประโยชน จากต วเล อกการจ ดร ปแบบท หลากหลาย ด วยเมน ไดอะแกรมแบบอ งการทางานในขณะน น ซ งเป นอ นเทอร เฟสสาหร บผ ใช แบบใหม o เพ มประส ทธ ภาพการสร างสรรค งานนาเสนอ สร างงานนาเสนออย างรวดเร วและง ายดายด วยการ นาเค าโครงท ก าหนดเองมาใช ใหม ใน Office PowerPoint 2013 โดยสามารถก าหนดและบ นท กเค าโครงภาพน ง ท ก าหนดเอง ท าให ไม ต องเส ยเวลาไปก บการต ดและวางเค าโครงน นไว ในภาพน งใหม หร อลบเน อหาบนภาพน งท ม เค าโครงท ต องการ ด วยไลบราร ภาพน งของ PowerPoint นอกจากน ย งสามารถใช ภาพน งท ก าหนดเองเหล าน ร วมก นก บผ ใช โปรแกรมรายอ นได ง าย เพ อให งานน าเสนอม ร ปล กษณ และความร ส กท สอดคล องก นและเป นม อ อาช พ o ร ป ล ก ษ ณ แ ล ะความ ร ส กท ส อ ด ค ล อ งก น แ ล ะเป น ม อ อาช พ ข องงาน น าเส น อ ใช ร ปล กษณ และความร ส กท สอดคล องก นได ในคล กเด ยว ช ดร ปแบบเอกสารช วยให เราสามารถเปล ยนร ปล กษณ และความร ส กของงานน าเสนอท งงานได โดยการคล กเพ ยงคร งเด ยว การเปล ยนช ดร ปแบบของงานน าเสนอไม เพ ยงแต เปล ยนส พ นหล งเท าน น แต ย งเปล ยนส ของไดอะแกรม ตาราง แผนภ ม และแบบอ กษร และเปล ยน แม กระท งล กษณะของส ญล กษณ แสดงห วข อย อยภายในงานน าเสนอด วย เม อใช ช ดร ปแบบ ท าให ม นใจได ว างาน นาเสนอท งงานม ร ปล กษณ และความร ส กท สอดคล องก นและเป นระบบแบบม ออาช พ o ตาราง ชาร ท แผนผ งองค กร และอ อบเจกต ส าหร บงานน าเสนอท น าใช มากข น การปร บเปล ยนร ปร าง ข อความ และกราฟ กได ตามต องการด วยเคร องม อและล กษณะพ เศษใหม โดยสามารถ จ ดการและท างานก บข อความ ตาราง แผนภ ม และองค ประกอบของงานน าเสนออ นๆ ในล กษณะท หลากหลาย กว าเด ม โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013 วางเคร องม อเหล าน ไว พร อมใช งานบนอ นเทอร เฟส ส าหร บผ ใช โปรแกรม เพ อเพ มความคล องต วและเมน แบบอ งการท างานในขณะน น เพ อให สามารถเพ มความ น าสนใจให ก บงานได โดยเพ ยงแค คล กเพ ยงไม ก คร ง และในประการส าค ญค อ องค ประกอบของงานน าเสนอเหล าน กลายเป นมาตรฐานกลางของโปรแกรม Microsoft Office 2013 ท าให ผ ใช โปรแกรมประหย ดเวลาในการเร ยนร และทางาน o การรองร บก บฟอร แมตของไฟล ม ลต ม เด ย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013 น ขยายการรองร บก บร ปแบบของไฟล ม ลต ม เด ยท เพ มข น ท งในแง ปร มาณและค ณภาพ เพ อช วยให ผ ใช โปรแกรม สามารถพ ฒนาและสร างสรรค งานน าเสนอท ม ความซ บซ อนหร อเก ยวข องก บส อม ลต ม เด ยอ เลกทรอน กส ได อย างม ประส ทธ ภาพ การสร างผลงานนาเสนออย างรวดเร ว o การเร มสร างผลงาน o การทดลองฉายสไลด o การบ นท กไฟล สไลด o การป ดไฟล o การเร ยกผลงานท เคยทาไว กล บมาแสดง o การด สไลด ในม มมองแบบต าง ๆ การสร างและจ ดการสไลด o สร างงานนาเสนอเปล า (Blank Presentation) o สร างช ดสไลด ได อย างม ออาช พด วย AutoContent Wizard o สร างสไลด จากแม แบบท ม ในเคร อง o กาหนดขนาดสไลด ใหม o เพ มสไลด แผ นใหม o ร จ กก บเค าโครงสไลด และต วย ด o ว ธ ย ายหร อจ ดลาด บสไลด ใหม o การลบแผ นสไลด o การซ อนสไลด o ย อ/ขยายการแสดงสไลด o ก อปป สไลด o แทรกสไลด จากไฟล อ น การทางานก บข อความในสไลด o ใส ข อความในต วย ด o เล อกข อความ o ลบข อความ o ค ดลอกหร อย ายข อความ o เท กซ บ อกซ o ห วข อย อยและเลขลาด บ o ตกแต งข อความ o ปร บข อความให พอด ก บต วย ด o ค ดลอกร ปแบบของข อความ o ค นหาคาและการแทนท คา o ตรวจการสะกดคาโดยอ ตโนม ต o ใส ข อความในร ปร างอ ตโนม ต (AutoShape) o ข อความในม มมอง Outline การจ ดร ปแบบและตกแต งแผ นสไลด o ค ณสมบ ต ใหม ท เพ มเข ามาในเวอร ช น 2013 o เพ มลวดลายและส ส นให งานน าเสนอเหม อนอย างม ออาช พ o โครงร างส (Color Scheme) o เปล ยนพ นหล งให ม ลวดลาย o กาหนดให สไลด ท กแผ นเหม อนก น (Slide Master) o สร างแม แบบ (Template) o เร ยกใช แม แบบท สร างใหม o การใส ข อความส วนห วและท ายสไลด o ใส ว นท และเวลา o ใส และกาหนดลาด บท เร มต นของสไลด การตกแต งสไลด โดยใช ออบเจ คอ น ๆ o การนาเสนอข อม ลด วยตาราง o เคร องม อปร บแต งตาราง o กรอกข อม ลในช องตาราง o การวาดตาราง o ลบตาราง o จ ดตาแหน งข อความในตาราง o นาเสนอด วยกราฟ o แก ไขข อม ลในดาต าช ต o การเล อกเซลในดาต าช ต o เปล ยนร ปแบบของข อม ลต วเลข o ปร บความกว างของคอล มน o เล อกข อม ลบางส วนแสดงกราฟ o การเพ มเซลและลบเซล o การเปล ยนชน ดกราฟ o การลบ เคล อนย าย หร อแก ไขส วนประกอบ o สร ปล กษณะเด นและค ณสมบ ต ใหม ท เพ มเข ามาในเวอร ช น 2013 การวาดภาพและทาอ กษรประด ษฐ o แถบเคร องม อวาดร ป o เร มสร างร ป o สะดวกสบายด วยร ปสาเร จของ ร ปร างอ ตโนม ต (AutoShape) o การวาดเส นแบบต างๆ o การวาดเส นโค ง o การวาดเส นอ สระ (Freeform) o การวาดร ปแบบเข ยน o การปร บแต งล กษณะเส นตรงและเส นโค ง o การจ ดการท วไปเก ยวก บร ปวาด การทางานและการจ ดร ปแบบข อความในม มมองแบบสไลด (Slide View) o การสร างพร เซนเทช นและเพ มสไลด ตามร ปแบบท ต องการ o การเล อกและท างานก บข อความ o การแก ไขและการจ ดข อความในสไลด o การค นหาและแทนท ข อความ การนาเสนอผลงาน o กระบวนการพ ฒนาสไลด โชว o การกาหนดเทคน คการเปล ยนภาพสไลด o การกาหนดเทคน คการแสดงข อความ o เทคน คขณะการนาเสนอผลงาน การประย กต ใช ไฮเปอร ล งก ในสไลด o แนวความค ดพ นฐานของการทาไฮเปอร ล งก o การสร างไฮเปอร ล งก เพ อเช อมโยงงานนาเสนอไปย งไฟล เอกสารภายนอก o การลบไฮเปอร ล งก ท ได สร างไว o การปร บแก ไขไฮเปอร ล งก ท ได สร างไว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks