รายงานการว จ ย. การพ ฒนาส อการศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการ ส าหร บเยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป โดย - PDF

Description
รายงานการว จ ย การพ ฒนาส อการศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการ ส าหร บเยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป โดย ม ขนายก ดร. ล อช ย ธาต ว ส ย บาทหลวงเจร ญ ว องประชาน ก ล บาทหลวงบ

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 15 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการว จ ย การพ ฒนาส อการศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการ ส าหร บเยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป โดย ม ขนายก ดร. ล อช ย ธาต ว ส ย บาทหลวงเจร ญ ว องประชาน ก ล บาทหลวงบ ญเล ศ สร างก ศลในพส ธา บาทหลวง ผศ. ว ชศ ลป กฤษเจร ญ ท พอนงค ร ชน ล ดดาจ ต ศ นย ว จ ยค นคว าศาสนาและว ฒนธรรม ว ทยาล ยแสงธรรม ป การศ กษา 2552 บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) พ ฒนาส อการศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการ ส าหร บเยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป ให ม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการ ของน กเร ยนก อนและหล งเร ยน 3) ศ กษาความค ดเห นของ เยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป ท ม ต อส อการศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการ กล มต วอย างเป นเยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป ท ก าล ง ศ กษาในว ทยาล ยแสงธรรม สาขาคร สตศาสนศ กษา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 จ านวน 20 คน เคร องม อท ใช ในการว จ ยประกอบด วย 1) ส อการศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการส าหร บเยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป 2) แบบทดสอบว ด ผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนและหล งการศ กษา เร อง ความส ขแท 8 ประการ 3) แบบสอบถามความ ค ดเห นของผ เร ยนท ม ต อส อการศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการ การว เคราะห ข อม ลใช ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และสถ ต ท t-test dependent ผลการว จ ยพบว า (1) ส อการส อการศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการส าหร บเยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป ประกอบด วยหน วยการศ กษา 8 หน วย ม ประส ทธ ภาพเท าก บ 87.65/88.20 ส งกว าเกณฑ ท ก าหนดไว ค อ 80/80 (2) ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการส งกว าก อนการเร ยนอย างม น ยส าค ญทางสถ ต 0.01 (3) ความค ดเห นของน กศ กษาท ม ต อส อการศ กษาโดยภาพรวมอย ในระด บเห น ด วยมาก เม อพ จารณาเป นรายด านพบว าน กศ กษาเห นด วยในระด บเห นด วยมากท ส ด 1 รายการค อ การเร ยนด วยส อการศ กษาท าให น กศ กษาม ความม นใจในต วเองมากข น และท เห นด วยในระด บมาก จ านวน 7 รายการค อ ทบทวนบทเร ยนได สะดวกและง ายข น ท าให ม ประสบการณ ในการใช คอมพ วเตอร มากข น กระต นให เก ดการเร ยนร ท าให สน กสนาน ย ดผ เร ยนเป นศ นย กลาง ท าตาม ความสามารถของน กศ กษา และสอนได ตรงตามว ตถ ประสงค ของการเร ยน ท เห นด วยในระด บปาน กลาง 2 รายการค อท าให เก ดความค ดสร างสรรค และท าให เข าใจบทเร ยนได ด ข น ค าส าค ญ 1) การพ ฒนาส อการศ กษา 2) โปรแกรม Microsoft PowerPoint 3) ความส ขแท 8 ประการ 4) เยาวชนคาทอล ก ก Abstract The purposes of this research were 1) To develop an instructional media by Microsoft PowerPoint about the 8 Beatitudes for year-old Catholic youths to be effective following 80/80 standard 2) To compare learning achievement between pre-learning and post-learning from Microsoft PowerPoint about the 8 Beatitudes 3) To study the opinions of year-old Catholic youths about an instructional media by Microsoft PowerPoint about the 8 Beatitudes. The samples consisted of 20 Catholic youths who were years old and studied in Christian Studied Program at Saengtham College in 1 st semester of 2009 academic year. The research tools were as following 1) Instructional media by Microsoft PowerPoint of 8 Beatitudes for year-old Catholic youths 2) Learning achievement by pre-test and post-test about the 8 Beatitudes 3) Questionnaires using to collect the data and statistic data analyzed by the percentage, mean, standard deviation and t-test dependent. The research found that 1) The instructional media by Microsoft PowerPoint of 8 Beatitudes for year-old Catholic youths containing of 8 educational units was effective as 87.65/88.20 that was higher than the 80/80 standard. 2) Learning achievement from Microsoft PowerPoint about the 8 Beatitudes revealed that pre-learning achievement was higher that post- learning achievement at 0.01 level of statistical significance. 3) The opinions of the students about the instructional media were agreed at high level. Moreover, when considered as each item, it was found that there was 1 item which the students agreed at highest level. That was learning by instructional media could make them more confident. There were also 7 items which the students agreed at high level. Those were 1) comfortable and simple to review the lesson 2) computer skill could be more improved 3) to stimulate them to study more 4) to enjoy the lesson, 5) to associate to student centre educational system, 6) to learn under the student s abilities and 7) teaching concerning to learning s objectives Finally, there were 2 items which the students agreed at fair level. They were to help easily understand the lessons and to bring about the creativity. KEYWORDS: 1) The Development of Instructional Media 2) Microsoft PowerPoint 3) The 8 Beatitudes 4) Catholic Youths ข ในป การศ กษา 2551 ท ผ านมา ศ นย ว จ ยฯ ได ส ารวจความต องการบร การความร เก ยวก บ คร สต ศาสนาของคร สตชนไทย เพ อเป นการต อยอดผลท ได จากการศ กษาด งกล าว ศ นย ว จ ยฯ จ งได พ ฒนางานว จ ยเก ยวก บ การพ ฒนาส ออ เลกทรอน กส ท ม เน อหาด านพระค มภ ร ส าหร บเยาวชนไทย ภายใต ห วข องานว จ ยเร อง การพ ฒนาความร ด านคร สต ศาสนาส าหร บคร สตชนคาทอล กในประเทศไทย หว งเป นอย างย งว าผล ท ได จากการว จ ยคร งน จะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาความร ของคร สตชนไทยโดยเฉพาะในกล ม เยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป คณะผ ว จ ยจ งได ศ กษาว จ ย การพ ฒนาส อการศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการ ส าหร บเยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป โดยม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อพ ฒนาส อการศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการ ส าหร บเยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป ให ม ประส ทธ ภาพตาม เกณฑ 80/80 2. เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการ ของน กเร ยนก อนและหล งเร ยน 3. เพ อศ กษาความค ดเห นของเยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป ท ม ต อ ส อการศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ความส ขแท 8 ประการ ขอบค ณคณะกรรมการด าเน นงานศ นย ว จ ยค นคว าศาสนาและว ฒนธรรม ว ทยาล ยแสงธรรม ท ช วยอ านวยความสะดวกและอน ม ต ให งานว จ ยน เป นส วนหน งของแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 คณะผ ว จ ย พฤษภาคม 2553 ค ท เร อง หน า 1 บทค ดย อ ก 2 ค าน า ค 3 สารบ ญ ง 4 สารบ ญตาราง ช 5 บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา 1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 2 ค าถามการว จ ย 3 สมมต ฐานการว จ ย 3 ขอบเขตของงานว จ ย 3 น ยามศ พท เฉพาะ 4 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 4 6 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ตอนท 1 แนวทางการพ ฒนาความร ส าหร บคร สตชนคาทอล กไทย 6 สถานการณ 6 เป าหมายการพ ฒนาเยาวชน 8 ล กษณะท พ งประสงค 8 บ คคลเป าหมาย 10 เน อหาท เหมาะสมส าหร บผ ร บการอบรม 10 ว ธ การในการอบรม 11 บทบาทหน าท ของผ อภ บาลเยาวชน 11 ตอนท 2 พระค มภ ร 12 ความหมาย 13 สารบบพระค มภ ร (Canon) 14 ว ธ การอ านพระค มภ ร 19 ง ท เร อง หน า ตอนท 3 ค าสอนของพระเยซ เจ าเร องความส ขแท 22 บทน า 22 โครงสร างของค าสอนเร องความส ขแท 23 ต วบทพระค มภ ร 25 บทสร ป 47 ตอนท 4 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 48 7 บทท 3 ว ธ ด าเน นการว จ ย ประชากร 49 กล มต วอย าง 49 แบบแผนการว จ ย 50 เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล 50 ว ธ ด าเน นการทดลอง 52 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล 53 8 บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล องค ประกอบและประส ทธ ภาพส อการศ กษาเร องความส ขแท 8 55 ประการ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ก อนและหล งเร ยน ด วย 57 ส อการศ กษาเร องความส ขแท 8 ประการ ความค ดเห นของน กศ กษาต อส อการศ กษาเร องความส ขแท 8 57 ประการ 9 บทท 5 สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ ผลการว จ ย 60 การอภ ปรายผล 61 ข อเสนอแนะ บรรณาน กรม 63 จ ท เร อง หน า 11 ภาคผนวก ภาคผนวก ก 65 คณะกรรมการศ นย ว จ ยฯ 66 ภาคผนวก ข 67 เคร องม อท ใช เก บรวบรวมข อม ล ประว ต ผ ว จ ย 72 ฉ ตารางท หน า 2.1 การประเม นสภาพการณ งานค าสอนในอด ต การประเม นสภาพการณ งานค าสอนในป จจ บ น พระค มภ ร ภาคพ นธส ญญาเด มจ าแนกตามประเภทหน งส อ ล าด บท ช อ 15 หน งส อ และอ กษรย อ 2.3 พระค มภ ร ภาคพ นธส ญญาใหม จ าแนกตามประเภทหน งส อ ล าด บท ช อ 18 หน งส อ และอ กษรย อ 3.1 สร ปว ธ ด าเน นการว จ ย ค าประส ทธ ภาพส อการศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง 56 ความส ขแท 8 ประการส าหร บเยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป 4.2 หน วยการเร ยนท ม ประส ทธ ภาพส งส ดของส อการศ กษาด วยโปรแกรม 57 Microsoft PowerPoint เร องความส ขแท 8 ประการส าหร บเยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง15-24 ป 4.3 ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก อนเร ยน หล งเร ยน และค าสถ ต ท 57 จ าแนกตามระด บความสามารถทางการศ กษา 4.4 ความค ดเห นของน กศ กษาต อส อการศ กษาด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร องความส ขแท 8 ประการส าหร บเยาวชนคาทอล กท ม อาย ระหว าง ป 58 ช ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ความเจร ญก าวหน าท งทางด านการศ กษา ว ทยาศาสตร การแพทย การส อสารโทรคมนาคม เทคโนโลย สารสนเทศท าให มน ษย ม ความสามารถในการใช เหต ผลทางสต ป ญญามากข น ส งท พ ฒนาควบค ไปก บความเจร ญก าวหน าด านต างๆ ของส งคมโลกก ค อการด ารงช ว ตของมน ษย ใน ป จจ บ น ไม ว าจะเป นการท างานเพ อหาค าครองช พ การเล ยงด บ ตรหลาน ด งจะเห นได จากในวง การศ กษาม การพ ฒนาให ผ เร ยนม ท กษะด านการค ดว เคราะห พ ฒนาความเป นเล ศด านสต ป ญญา วงการแพทย ได พ ฒนาภ ม ค มก น ว คซ นป องก นโรคเพ อให มน ษย ม ช ว ตท ย นยาวมากข น การส อสาร ได พ ฒนาให ม การต ดต อได อย างกว างขวางมากข น การเด นทางได ปร บปร งเส นทางให สะดวกและ รวดเร วมากข น ฯลฯ ท ามกลางกระแสความเจร ญก าวหน าของส งคมโลก องค กรศาสนาก ไม หย ดน งท จะเผยแผ ความเช อความศร ทธาเช นก น ศ นย ว จ ยค นคว าศาสนาและว ฒนธรรม ว ทยาล ยแสงธรรมเล งเห น ความส าค ญในความก าวหน าท ไม หย ดน งของส งคมโลก การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วท อาจจะ ส งผลกระทบต อระบบความเช อความศร ทธาและการปฏ บ ต ศาสนก จของคร สตชนได ด งน นจ ง พยายามผล กด นให เก ดองค ความร เข าถ งระบบความเช อความศร ทธาของคร สตชนเพ อคร สตชนจะ ได น าความร เหล าน ไปปร บใช ให เก ดประโยชน ต อการปฏ บ ต ศาสนก จในช ว ตประจ าว นของตน ในป การศ กษา 2551 ท ผ านมา ศ นย ว จ ยฯ ได ส ารวจความต องการบร การความร เก ยวก บ คร สต ศาสนาของคร สตชนไทย ว ตถ ประสงค ของการส ารวจเพ อศ กษาความต องการในร บบร การ เก ยวก บคร สต ศาสนาของคร สตชนไทยท ง 10 ส งฆมณฑล เคร องม อท ใช ในการส ารวจเป น แบบสอบถามแบบมาตราส วนประมาณค า 5 ระด บท ศ นย ว จ ยฯ สร างข นเอง เก บรวบรวมข อม ล โดย ใช แบบสอบถามซ งได ส งให คร สตชนไทยจ านวน 200 ฉบ บ ได ร บกล บค น 157 ฉบ บ ค ดเป น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks