บทค ดย อ. ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา - PDF

Description
ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช อผ ท าว จ ย นายจ รพงษ พ ทธรสเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม งศ กษาเก ยวก

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 20 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช อผ ท าว จ ย นายจ รพงษ พ ทธรสเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม งศ กษาเก ยวก บความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpointของ น กเร ยนโรงเร ยนเซนต หล ยส โดยม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpointของน กเร ยนโรงเร ยนเซนต หล ยส ประชากรในการว จ ยคร งน ค อน กเร ยนโรงเร ยนเซนต หล ยส กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน เป นน กเร ยนโรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช น ประถมศ กษาป ท 6 ท ก าล งศ กษาอย ใน ป การศ กษา 2553 จ านวน 90 คน ได มาจากการส มอย างง าย (Simple Random Samling) เคร องม อท ใช ในการว จ ยคร งน ม 1 ชน ดค อ แบบส ารวจความสามารถใน การใช โปรแกรม Microsoft Powerpointของน กเร ยนโรงเร ยนเซนต หล ยส ซ งม 4 ตอน จ านวน 27 ข อ การหาค ณภาพของเคร องม อท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ ความตรงตามเน อหา ม ว ธ การเก บรวบรวมข อม ลค อ น าแบบส ารวจไปให กล มต วอย างท าพร อมก บช แจงค าส งใน แบบสอบถามหล งจากน นน าแบบส ารวจกล บมาว เคราะห ข อม ลและสร ปผล สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลคร งน ค อ ความถ ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ผลการว จ ยคร งน สร ปได ว า ผ ตอบแบบสอบถามท งหมด 90 คน เป นหญ ง 31 คน ชาย 59 คน ส วนใหญ ม อาย 11 ป โดย ท งหมดเป นน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส าหร บค าเฉล ยของคะแนนจะเห นได ว าค าเฉล ยของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 6 ห องเร ยนท 2 ม ความร พ นฐานของโปรแกรมส งท ส ดค อ 8.21 จากคะแนนเต ม 10 คะแนน รองลงมาค อห องเร ยนท 1 ม ค าเฉล ยเท าก บ 8.11 ห องเร ยนท 3 ม ค าเฉล ยเท าก บ 8.06 ห องเร ยน ท 5 ม ค าเฉล ยเท าก บ 8.01 ห องเร ยนท 6 ม ค าเฉล ยเท าก บ 7.96 และห องเร ยนท 4 ม ค าเฉล ยน อยท ส ด เท าก บ 7.90 น นแสดงว าน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ห องเร ยนท 2 ม คะแนนเฉล ยส งท ส ดและ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ม คะแนนเฉล ยความร ในการใช โปรแกรมไมโครซอฟเว ร ดน อยท ส ดค อ ห องเร ยนท 4 สารบ ญ หน า บทค ดย อ สารบ ญ สารบ ญตาราง สารบ ญภาพ บทท 1 บทน า ความส าค ญและความเป นมาของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ขอบเขตของการว จ ย ข อตกลงเบ องต น น ยามศ พท เฉพาะ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการว จ ย 3 บทท 2 วรรรณกรรมและเอกสารท เก ยวข อง ความหมายของ Microsoft Powerpoint การเข าส โปรแกรม Microsoft Powerpoint ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Powerpoint การป ดโปรแกรม Microsoft Powerpoint 9 บทท 3 ว ธ การด าเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการว จ ย ว ธ ด าเน นการสร างเคร องม อ การหาค ณภาพของเคร องม อ การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล 12 บทท 4 ผลการว จ ยและอภ ปรายผล ผลการว จ ยและอภ ปรายผล 13 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 5 ข อสร ปและข อเสนอแนะ ข อสร ป ข อเสนอแนะ 18 บรรณาน กรม 20 ภาคผนวก 21 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1 แสดงจ านวนน กเร ยน จ านวนผ ตอบแบบสอบถาม และร อยละ 16 ของการตอบกล บจ าแนกตามห องเร ยน 2 แสดงกล มต วอย างจ าแนกตามเพศ 18 3 แสดงอาย ของผ ตอบแบบสอบถาม 18 4 จ าแนกผ ตอบแบบสอบถามตามห องเร ยน 19 5 แสดงความจ าเป นท ต องใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 19 6 แสดงความค ดเห นของน กเร ยนเก ยวก บการเพ มรายว ชาท ช วยฝ กการใช 20 โปรแกรม Microsoft Powerpoint 7 แสดงความค ดของน กเร ยนเก ยวก บการจ ดอบรมการใช โปรแกรม 20 Microsoft Powerpoint 8 แสดงความร พ นฐานของน กเร ยนในการใช โปรแกรม Microsoft 21 Powerpoint 9 แสดงค าเฉล ยของคะแนนความร พ นฐานของน กเร ยนโรงเร ยน 22 เซนต หล ยส ในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint จ าแนกตาม ห องเร ยน สารบ ญภาพ หน า ภาพท 1 แสดงการเข าส โปรแกรม Microsoft Powerpoint 4 2 แสดงหน าแรกของเอกสาร Microsoft Powerpoint 5 3 เมน ต างๆของโปรแกรม 6 4 แนะน าเคร องม อมาตรฐาน 7 5 แนะน าเคร องม อมาตรฐานจ ดร ปแบบ 8 6 การป ดโปรแกรม 9 1.1 ความส าค ญและความเป นมาของป ญหา บทท 1 บทน า การเร ยนการสอนในป จจ บ นโปรแกรมประเภท Microsoft Office ม ความจ าเป นมากในการใช งานในงานด านต างๆ ซ งในการน าเสนอข อม ล เพ อท จะให การน าเสนอข อม ลม ประส ทธ ภาพจ งม การ น าเอาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เข ามาใช งานเพ อช วยในการอ านวยความสะดวก และให น า ข อม ลมาใช ได อย างรวดเร ว และแม นย า ในป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทท าให เก ดความสะดวกในการจ ดเก บข อม ล และ น ามาใช ในการน าเสนอข อม ลซ งโปรแกรมท ได ร บความน ยมในการน าเสนอข อม ล ค อ โปรแกรม Microsoft Powerpoint เป นโปรแกรมส าเร จร ปท ให ความสะดวกในน าเสนอข อม ลจ านวนมากๆ ใน สภาพความเป นจร งป จจ บ นน กเร ยนท ศ กษาในโรงเร ยนเซนต หล ยส น น ควรม ความร ความสามารถ ทางด านการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint ในระด บด ภายหล งจากการศ กษาว ชาคอมพ วเตอร ด งน นเพ อเป นการเสร มความร นอกจากการเร ยนการสอนตามแผนการเร ยนปกต ให ก บ น กเร ยนท ก าล งศ กษาในระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนเซนต หล ยส การ ฝ กอบรมและสอนเสร มเป นว ธ การเสร มความร อย างหน งท สมควรจะจ ดท า แต การท จะจ ดฝ กอบรม สมควรท จะทราบความสามารถพ นฐานความต องการ ตลอดจนจ านวนของ น กเร ยนท จะเข าฝ กอบรมเบ องต น เพ อเป นข อม ลในการต ดส นใจและวางแผนการจ ดฝ กอบรมให เหมาะสมและสอดคล องก บความต องการ จากความจ าเป นด งกล าวข างต นผ ว จ ยจ งสนใจศ กษาว าน กเร ยนโรงเร ยนเซนต หล ยส ว าม ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint มากน อยเพ ยงใด และต องการเสร มเพ มเต ม ในเร องใด ท งน เพ อเป นประโยชน ต อการปร บปร งการสอนเสร มคอมพ วเตอร ให ก บน กเร ยนในภาค เร ยนต อไป 1.2 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint ของน กเร ยนโรงเร ยนเซนต หล ยส 1.3 ขอบเขตของการว จ ย ประชากร ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน เป น น กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยน เซนต หล ยส และก าล งศ กษาอย ใน ป การศ กษา 2553 จ านวน 284 คน กล มต วอย าง กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน เป นน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยน เซนต หล ยส และก าล งศ กษาอย ใน ป การศ กษา 2553 จ านวน 105 คน ท ได มาโดยว ธ การส มอย างง าย ( Simple Random Sampling ) ต วแปร ต วแปรต น ได แก เพศ อาย ห องเร ยน ต วแปรตาม ค อ ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 1.4 ข อตกลงเบ องต น การว จ ยคร งน ม งศ กษาว จ ยก บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยน เซนต หล ยส จ งหว ดฉะเช งเทรา และก าล งศ กษาอย ในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา การว จ ยคร งน ม งศ กษาเฉพาะโปรแกรม Microsoft Powerpoint น ยามศ พท เฉพาะ Microsoft Powerpoint หมายถ ง โปรแกรมท ใช ในการค านวณ น กเร ยน หมายถ ง น กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนเซนต หล ยส จ งหว ด ฉะเช งเทรา และก าล งศ กษาอย ในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 โรงเร ยน หมายถ ง โรงเร ยนเซนต หล ยส จ งหว ดฉะเช งเทรา ความสามารถในการใช Microsoft Powerpoint หมายถ ง ความร ความเข าใจในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint ได ในระด บใช งานได 1.6 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ทราบถ งความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint ของน กเร ยนโรงเร ยนเซนต หล ยส จ งหว ด ฉะเช งเทรา ผลท ได จากการว จ ยสามารถน าไปปร บปร งหล กส ตร หร อแผนการเร ยนของ น กเร ยนโรงเร ยนเซนต หล ยส จ งหว ดฉะเช งเทรา โรงเร ยนจ ดให ม การฝ กอบรมโปรแกรมคอมพ วเตอร ได อย างสอดคล องก บความ ต องการ บทท 2 วรรณกรรมและเอกสารท เก ยวข อง การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Power Point 2003 ของน กเร ยนโรงเร ยนเซนต หล ยส จ งหว ดฉะเช งเทรา โดยผ ว จ ยได ค นคว าเอกสารและ รายงานการว จ ยด งน 2.1 ความหมายของโปรแกรม Power Point การเข าส โปรแกรม Power Point ส วนประกอบของโปรแกรม Power Point การป ดโปรแกรม 2.1 ความหมายของโปรแกรม Power Point 2003 โปรแกรม Power Point ได ถ กรวมเข าเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ต เร ยกว า ไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต (Microsoft Power Point) และได พ ฒนามาจนถ งร น 2003ใน การศ กษาโปรแกรม Power Point 2003 น จะเน นในเร องการสร างภาพเคล อนไหวประกอบสไลด และ การน าเสนองาน (Presentation) ในร ปแบบต าง ๆ 2.2 การเข าส ดปรแกรม Power Point 2003 คล กท ป ม Start เล อก Programs Microsoft Office Microsoft Office Power Point 2003 2.3 ส วนประกอบของโปรแกรม แถบเคร องม อ เคร องม อพ นฐานส วนใหญ ของโปรแกรม Power point จะเหม อนก บโปรแกรมอ น ๆ ในช ด Office 2003 Tittle Bar ค อ แถบห วเร อง หร อแถบแสดงช อโปรแกรมและช อไฟล สไลด ด งร ป Menu Bar ค อ แถบเมน ค าส งต างๆ ประกอบไปด วย แฟ มแก ไข แทรก ร ปแบบ เคร องม อ การน าเสนอ ภาพน ง หน าต าง และว ธ การใช Tool Bar ค อ เคร องม อท โปรแกรม Power Point ให มาเพ อช วยในการเร ยกใช Function ต าง ๆ ได สะดวกข น เม อเร มต นใช งานหน าต างโปรแกรมจะปรากฎ Toolbar ส าหร บการใช งานคล ายก บ Microsoft Word หร อ Microsoft Excel เช น Toolbars Standard และ Formatting ส วน Toolbar อ น ๆ ก สามารถเป ดใช งานได เช นเด ยวก น เม อเล อกแถบเคร องม อแล ว หล งจากน น จะปรากฎแถบเคร องม อด งร ป แนะน าแถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbars) ประกอบด วยป มท ใช งานด งน แนะน าแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbars) ประกอบด วยป มท ใช งานด งน ก าหนดม มมองของแผ นสไลด Power Point ม ต วเล อกส าหร บเร ยกด ร ปแบบสไลด ได หลายม มมอง โดยสามารถคล กเล อกได จาก ไอคอนท อย ม มล างซ าย ของจอภาพ หร อ จากเมน คล กท ไอคอนจากม มล างซ าย 2.4 ป ดโปรแกรม Power Point 2003 คล กจากเมน ม มมอง บทท 3 ว ธ การด าเน นการว จ ย ในการว จ ยคร งน เป นการว จ ย เพ อศ กษาความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint ของน กเร ยนโรงเร ยนเซนต หล ยส จ งหว ดฉะเช งเทรา ผ ว จ ยได ด าเน นตามห วข อต อไปน 3.1 ประชากรและกล มต วอย าง 3.2 เคร องม อท ใช ในการว จ ย 3.3 ว ธ ด าเน นการสร างเคร องม อ 3.4 การหาค ณภาพของเคร องม อ 3.5 การเก บรวบรวมข อม ล 3.6 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล 3.1 ประชากรและกล มต วอย าง 1. ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน เป น น กเร ยนโรงเร ยนเซนต หล ยส จ งหว ดฉะเช งเทรา ช น ประถมศ กษาป ท 6
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks