Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint - PDF

Description
Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 24 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส เส ยงต างๆ ลงไปได เพ อความน าสนใจในงานนาเสนอ การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint ส วนประกอบของโปรแกรม *** เม อเป ดโปรแกรมข นมาจะแสดงหน าจอทางาน ด งน 1. แถบเมน และเคร องม อคาส ง 3. จานวน สไลด 2. พ นท ในการทางาน 4. แถบคาส ง การพ มพ ข อม ลต วอ กษรในสไลด ให นาเมาส ไปคล กท กรอบข อความ แล วพ มพ งานตามต องการ 1. นาเมาส ไปลากคล มข อความท ต องการแก ไข 2. เล อกคาส งจากแถบเคร องม อตามต องการ การจ ดร ปแบบข อความ Font เป นการเปล ยนล กษณะของต วอ กษร 2. e งต วอ กษร 3. การทาต วอ กษรเป น ต วหน า,เอง,ข ดเส นใต,การใส เงา 4. การจ ดแนวข อความ ช ดซ าย,ก งกลาง,ช ดขวา,ช ดขอบซ ายขวา 5. การใส ต วเลข และเคร องหมายนาห วข อ 6. การปร บขนาดต วอ กษรใหญ ข น หร อเล กลง 7. การปร บย อหน าเล อนเข า หร อเล อนออก 8. การเปล ยนส ต วอ กษร จ ดร ปแบบของข อม ลตามต องการ การบ นท กข อม ล 1. คล กเมน File เล อกคาส ง Save กรณ ท ย งไม เคยบ นท กมาก อน 2. ต งช อแฟ มข อม ลตามต องการ ตรงตาแหน ง File name: จะได นามสก ล *.doc 3. เล อกตาแหน งเก บข อม ล ท Save in: เช น 3.5 Floppy A:, My Document เป นต น 4. กดป ม Save 5. หล งจากทาการบ นท กข อม ลแล ว หากย งม การแก ไขเอกสาร หร อป อนข อม ลเพ มเต ม ให บ นท ก ข อม ลซ าโดยการกดป ม save 6. จากน นให ป ดโปรแกรม โดยคล กท ป ม Close การเป ดแฟ มเอกสาร 1. ให คล กท เมน File เล อก Open 2. เล อกตาแหน งท เก บข อม ล ท Look in: 3. เล อกแฟ มข อม ลท ต องการ 4. กดป ม Open ก สามารถทางานได อ กคร ง 5. หากต องการใช คาส งทางล ด ให คล กท ป ม Open บน Toolbar ได เช นก น การเพ มสไลด 1. คล กท เมน แทรก แล วคล ก สร างภาพน ง หร อคล กท ป ม 2. ให คล กเล อกเค าโครงร างของงานสไลด จากกรอบคาส งด านขวา ตามต องการ การเปล ยนเค าโครงร าง 1. คล กท เมน ร ปแบบ แล วเล อกคาส ง เค าโครงภาพน ง 2. คล กเล อกแบบของเค าโครงภาพน ง จากกรอบคาส งด านขวาตามต องการ 1. คล กภาพน งท ต องการจากช องด านซ าย 2. กดป ม e e e ป นพ มพ การลบภาพน ง 1. คล กภาพน งท ต องการค ดลอก จากช องด านซ าย 2. คล กป ม ค ดลอก แล วคล กป ม วาง 3. จะเก ดสาเนาของสไลด แผ นใหม ทางด านล าง การค ดลอกภาพน ง การใส ร ป 1. คล กท เมน แทรก แล วเล อก ร ปภาพ เล อกคาส ง ภาพต ดปะ 2. หร อ คล กท ป ม ภาพต ดปะ จากแถบเคร องม อด านล างก ได 3. คล กท คาส ง Clip Organizer จากด านล าง 4. ต อจากน นให คล กท Office คอนเลคช น จากแถบด านซ าย 5. คล กเล อกหมวดหม ของภาพตามต องการ 6. นาเมาส ไปลากร ปภาพในกรอบไปวางย งพ นท ทางานของเรา การจ ดร ปแบบสไลด แบบอ ตโนม ต 1. คล กเมน ร ปแบบ 2. เล อกคาส ง ออกแบบภาพน ง ทางด านขวาจะแสดงร ปแบบอ ตโนม ต ด งน 3. ให คล กเล อกร ปแบบตามต องการ *** ถ าต องการให เปล ยนเฉพาะภาพน ง ท เล อกภาพเด ยว ให คล กตรงป มสามเหล ยม แล วเล อก นาไปใช ก บภาพน งท ถ กเล อก คล กเล อกร ปแบบ ตามต องการ การใส เอฟเฟค (ทาให เคล อนไหว) 1. คล กเล อกสไลด ท ต องการใส เอฟเฟค เคล อนไหว 2. คล กเมน นาเสนอภาพน ง แล วเล อกคาส ง การเคล อนไหวท กาหนดเอง 3. จะแสดงหน าจอคาส งข นมาด งน 4. คล กท ข อความหร อร ปภาพท ต องการใส เอฟเฟค 5. คล กท ป ม เพ มล กษณะพ เศษ 6. ต อจากน นจะม เมน หมวดหม ของคาส งด งน 7. คล กท หมวดหม ของคาส งท ต องการเช น ทางเข า จะม คาส งย อยปรากฏข น 8. ให คล กเล อกคาส งเอฟเฟคท ต องการ จะม การแสดงต วอย าง - การยกเล กเอฟเฟค 1. ถ าต องการยกเล กเอฟเฟค ให คล กท เอฟเฟคท จะยกเล กจากด านล าง 2. แล วคล กป ม เอาออก - กาหนดรายละเอ ยดเพ มเต ม 1. ถ าต องการให ม การเคล อนไหวแบบอ ตโนม ต (ไม ต องคล ก) ให กาหนดท เร มต นเป น หล งภาพน งก อนหน า 2. ถ าต องการกาหนดท ศทางการออกของข อม ลให กาหนดจาก ท ศทาง 3. ถ าต องการกาหนดความเร วของการเคล อนไหว ให กาหนดจาก ความเร ว 4. ถ าต องการด ผลงาน ให คล กป ม การกาหนดล กษณะการเปล ยนภาพน ง 1. คล กเมน นาเสนอภาพน ง 2. คล กท คาส ง การเปล ยนภาพน ง จะปรากฏคาส ง การเปล ยนภาพน ง ทางด านขวาของหน าจอ 3. - คล กเล อกแบบของการเปล ยนภาพน ง ตามต องการ - คล กเล อกความเร วในการเปล ยนน ง - คล กเล อกเส ยงในการเปล ยนภาพน ง - กาหนดให เปล ยนภาพเอง โดยกาหนดเวลาการเปล ยนภาพน ง จากอ ตโนม ต การแทรกว ตถ ต างๆ การแทรกภาพ From file 1. คล กท ตาแหน งท ต องการแทรก 2. คล กเมน I se c u e f m f e (แทรก ร ปภาพ จากแฟ ม...) 3. เล อกโฟลเดอร ท ม ร ปภาพเก บไว 4. เล อกร ปภาพ แล วกดป ม Insert (แทรก) หร อ ด บเบ ลคล กท ร ปภาพ การแทรก Word Art 1. คล กท ตาแหน งท ต องการแทรก 2. คล กเมน I se c u e w d A (แทรก ร ปภาพ W d A ) 3. พ มพ ข อความ แล วกดป ม O.K. 4. เล อกร ปแบบต วอ กษร แล วกด O.K. การแทรก AutoShape (ร ปร างอ ตโนม ต ) AutoShape ค อ ร ปทรงสาเร จร ปแบบต าง ๆ ท ม มาพร อมก บช ด Microsoft Office ท กร น ซ งเราสามารถนาร ปทรงเหล าน นมาใช ง าย ๆ ด งน 1. คล กท เคร องม อ Drawing AutoShape (ร ปร างอ ตโนม ต ) 2. เล อนช หมวดท ต องการ 3. คล กท ร ปทรงในหมวดท ต องการ 4. นาเมาส มาวาดในเอกสาร โดยการกดเมาส ค างไว แล วลากไปจนได ร ปทรงท ต องการ การใส เลขลาด บห วข อให ก บเอกสาร การใส เลขลาด บให ก บเอกสารเป นการจ ดเอกสารอ กว ธ หน ง ท ใช ในการกาหนดลาด บหร อ ความสาค ญของห วข อในเอกสาร โดยเราสามารถใส เลขลาด บในขณะท กาล งพ มพ หร อ ใส ท เด ยวหล งจาก พ มพ เสร จแล วก ได การใส เลขลาด บขณะพ มพ 1. ป อนต วเลข 1 ตามด วยจ ดทศน ยมแล วเว นวรรค จากน นให พ มพ ข อความท ต องการต อท ายเลขลาด บ เสร จแล วให กดป ม Enter 2. ส งเกตว าในบรรท ดต อไป จะใส เลข 2 ให อ ตโนม ต ให พ มพ ข อความต อไปได ตามต องการ แล วกด ป ม Enter 3. เม อพ มพ ห วข อส ดท ายเสร จแล ว ให กดป ม Enter 2 คร ง เลขลาด บก จะหย ดใส ท นท การใส เลขลาด บหล งจากพ มพ เสร จแล ว 1. เล อกบรรท ดท ต องการทาเป นห วข อ 2. คล กท ป ม Numbering (เลขนาห วข อ) 3. แต ถ าต องการร ปแบบของเลขลาด บท กาหนดเอง ให คล กท เมน Format Bullets and numbering (ร ปแบบ ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและลาด บเลข...) 4. เล อกแทป Numbered (ลาด บเลข) 5. คล กเล อกร ปแบบ และกาหนดรายละเอ ยด ขนาด,ส ท ต องการ 6. เสร จแล วกดป ม O.K การใส ส ญล กษณ นาหน าห วข อ 1. พ มพ เคร องหมาย *, - แล วเว นวรรค จากน นให พ มพ ข อความท ต องการต อท าย แล วกดป ม Enter 2. ให พ มพ ข อความต อไปได ตามต องการ เสร จแล วกด Enter 3. เม อพ มพ ห วข อส ดท ายแล ว ให กดป ม Enter 2 คร ง ส ญล กษณ ก จะหย ดท นท การใส ส ญล กษณ แสดงห วข อหล งจากพ มพ เสร จแล ว 1. เล อกบรรท ดท ต องการ 2. คล กท ป ม Bullets หร อเข าเมน Format Bullets and numbering (ร ปแบบ ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและลาด บเลข...) 3. เล อกแทป Bulleted (ส ญล กษณ แสดงห วข อย อย) 4. เล อกร ปแบบ ขนาด ส และรายละเอ ยดท ต องการ 5. กดป ม O.K. การแทรกส ญล กษณ พ เศษ บางคร งเม อต องการป อนอ กขระหร อส ญล กษณ ต าง ๆ เช น เคร องหมายเง นตราต างประเทศ แต กล บ ไม ม ค ย เหล าน นบนแป นพ มพ การแทรกส ญล กษณ พ เศษจ งเป นอ กทางเล อกในการป อนส ญล กษณ เหล าน น 1. คล กเมน Insert Symbol (แทรก ส ญล กษณ ) เล อก font แบบอ กษรท ต องการ ม อย 5 ช อ ค อ Symbol, Wedding, Wingding, Wingding 2, Wingding 3 3. คล กเล อกร ปภาพท ต องการ 4. กดป ม Insert (แทรก) 5. ทาซ าข นตอนท 2-4 ใหม จนครบ 6. คล กป ม Close (ป ด) การสร างแผนผ งองค กร 1. คล กท เมน แทรก แล วคล ก สร างภาพน ง หร อคล กท ป ม 2. ให คล กเล อกเค าโครงร างของงานสไลด เป นแบบแผนผ งองค กร เค าโครงแบบ แผนผ งองค กร จะได เค าโครง แบบผ งองค กร 3. ด บเบ ลคล กท ร ป จะปรากฏชน ดของแผนผ งด งน ให คล กเล อกแบบแรก แล วคล กป ม ตกลง จะเข าส หน าจอการสร างแผนผ งองค กร 4. นาเมาส ไปคล กท ช องกรอบแรก แล วพ มพ ช อ ต อจากน นกดป ม Enter แล วพ มพ ตาแหน ง เม อ พ มพ เสร จแล ว ให นาเมาส ไปคล กด านนอก จะม การปร บขนาดของกรองให พอด ก บข อความโดย อ ตโนม ต 5. คล กช องท ต องการเพ มกรอบ แล วคล กป ม แทรกร ปร าง จะได กรอบเพ มต อ ทางด านล างของกรอบท เล อก 6. ถ าต องการเพ มกรอบโดยระบ ประเภทของการเพ ม ให คล กท ป มสามเหล ยมของ แทรกร ปร าง จะเก ดกรอบต อทางด านล าง จะเก ดกรอบต อทางด านข าง จะเก ดกรอบต อทางด านซ าย แผนผ งองค กร บ.รวยน า เฮาส จ าก ด 7. ถ าต องการเล อกต อเน องก นหลายๆ กรอบ ให คล กกรอกแรก แล วกดป ม Shift ท แป มพ มพ ค างไว ต อจากน นไปคล กกรอบท ต องการตามต องการ 8. ถ าต องการตกแต งกรอกให ใช เคร องม อ ทางด านล าง เปล ยนส ด านในของกรอบ เปล ยนส เส นของกรอบ เปล ยนส ต วอ กษร เปล ยนขนาดของเส น เปล ยนร ปแบบของการต เส น การสร างกราฟ 1. คล กท เมน แทรก แล วคล ก สร างภาพน ง หร อคล กท ป ม 2. ให คล กเล อกเค าโครงร างของงานสไลด เป นแบบ แผนภ ม 3. ด บเบ ลคล กท ร ปกราฟ เพ อเข าส หน าจอการสร างกราฟ 4. จะแสดงตารางข อม ล ให กรอกข อม ลตามต องการ 5. จะได ภาพกราฟตามต องการ 6. ถ าต องการแก ไขส ของกราฟ ให ด บเบ ลคล กท แท งกราฟ แล วคล กเล อกส ตามต องการ การสร างตาราง 1. คล กท เมน แทรก แล วคล ก สร างภาพน ง หร อคล กท ป ม 2. ให คล กเล อกเค าโครงร างของงานสไลด เป นแบบ แผนภ ม 3. ด บเบ ลคล กท ร ปไอคอนตาราง 4. ใส จานวนคอล มน (แนวต ง) ใส จานวนแถว (แนวนอน) คล กท ตกลง จะได ตาราง 5.พ มพ ข อม ล และจ ดร ปแบบ ตามต องการ ตารางข อม ลพน กงาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks