เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center - PDF

Description
เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i an เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 (Intermediate Level) หน าท i สารบ ญ ความร เบ องต นเก ยวก บ

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 25 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i an เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 (Intermediate Level) หน าท i สารบ ญ ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Word การต งค าเร มต นในการใช งานให ก บโปรแกรม Microsoft Word การจ ดการก บแฟ มเอกสาร ประเภทของแฟ มข อม ลท สามารถเป ด หร อบ นท กโดยใช Microsoft Word 2007 ได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร การจ ดการก บหน าต างแฟ มเอกสาร การจ ดการม มมองเอกสาร และการย อขยายขนาดการมองเอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การเล อนไปย งบร เวณต าง ๆ ในเอกสาร การยกเล กหร อการเร ยกค นการกระทาก บเอกสาร การแทรกต วแบ งส วนเอกสาร (Break) การเตร ยมการพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ปฏ บ ต การก บข อความ การจ ดการก บข อความ การค นหา หร อการแทนท ข อความ การตรวจการสะกดคา การสร างย อหน าและการต ดคา การสล บร ปแบบระหว างต วพ มพ ในภาษาอ งกฤษ การจ ดร ปแบบให ก บข อความ ร ปแบบต วอ กษร (Font) การเน นเฉพาะอ กษรต วแรก... 29 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 (Intermediate Level) หน าท ii 3. การต งแท บให ก บข อความ การใช เคร องหมายนาหน าข อความ การจ ดข อความเป นคอล มน การจ ดร ปแบบข อความด วยตาราง การใส ส ญล กษณ พ เศษ การใส ว นท และเวลา เลขหน า การใช ต นแบบล กษณะสาเร จร ป (Theme) และการใช งาน style... 39 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมน น ก อนท จะทางานก บโปรแกรม Microsoft Office Word ค ณจะต อง ร จ กก บส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมก อน เพ อจะได เข าใจถ งส วนต างๆ ซ งม ส วนประกอบด งต อไปน ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Word 2007 และพ นท การทางานของ Word 2007 น นม ส วนประกอบหล กๆ ของโปรแกรมมด งต อไปน 1. ป ม Microsoft Office (Microsoft Office Button) ป มท ใช สาหร บเร ยกเป ดเมน การใช งาน พ นฐานของโปรแกรม เช น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ 2. แถบ Quick Access Toolbar เป นแถบคาส งด วน เก บป มคาส งท ใช งานบ อยๆ เอาไว เพ อให สะดวกในการเร ยกใช งาน และสามารถเพ มคาส งท ต องการเข ามาเองได 3. แถบช อเร อง (Title Bar) แสดงช อโปรแกรมและช อไฟล งานนาเสนอท ทางานอย 4. แถบ Ribbon (Ribbon Tab)จะแสดงแถบคาส งท แบ งเป นกล มๆ เช น Home, Insert ฯลฯ ซ ง Ribbon เป นเคร องม อท ถ กออกแบบมาให แทนท เมน (Menu) ก บ ท ลบาร (Toolbar) แบบเด ม โดยรวมคาส งเข าด วยก นแล วแบ งออกเป น แท บ (Tab) ต างๆ 2 5. แท บ Contextual tabs แท บคาส งพ เศษท จะแสดงเม อม การใช คาส งบางอย าง เช น แทรกภาพ หร อ แทรกตาราง เป นต น และContextual tabs จะปรากกฎข นเม อเราใช คาส งบางอย างท ม คาส งย อยอ นๆอย ภายใน ซ งเป นแท บพ เศษจะเพ มข นมาบน Ribbon ให โดยอ ต โนม ต อย ด านขวาส ดในแถบ Title bar (แถบช อเร อง) บางคาส งอาจจะเพ มแท บพ เศษมาแค 1 แท บ แต บางคาส งอาจม หลายแท บก ได 6. แถบสถานะ (Status bar) จะเป บแถบแสดงสถานการณ ทางานต างๆ เช น จานวนหน า,การ น บคา,ภาษาของแป นพ มพ ท ใช,ป มเปล ยนม มมองเอกสาร และเปอร เซ นต การปร บย อ-ขยาย เอกสาร เป นต น *** กล มคาส งย อย (Group Name) เป นกล มคาส งท อย ภายใต Ribbon Tab ซ งแต ละกล มย อยจะ แบ งตามประเภทของการทางาน เช น Ribbon Tab Insert จะม องค ประกอบย อยท ใช สาหร บการแทรก องค ประกอบต างๆ เข ามาในงานนาเสนอ เช น การแทรกร ปภาพ กราฟ หร อแทรกห วกระดาษ ท ายกระดาษ เป นต น ว ธ ต าง ๆ ในการเล อกใช ป มคาส งเร ยกด เอกสาร เป นเคร องม อหร อป มท ใช ในการเร ยกด เอกสารตามท ต าง ๆ ท จะเล อก 2. การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Word 2007 เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 1. คล กป ม Start บนแถบ Task bar 2. เล อก All Programs Microsoft Office 3. เล อก Microsoft Office Word 2007 จะเป ดให ใช งานได ท นท 3 3. การต งค าเร มต นในการใช งานให ก บโปรแกรม Microsoft Word 2007 เม อเป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ข นมาพ มพ งานเอกสาร หากต องการ ปร บแต งต วเล อก ของส วนประกอบต าง ๆ ในโปรแกรม สามารถทาได โดยคล กป ม Office จะเป ดกล องโต ตอบต วเล อกข นมา ซ ง ในท น จะกล าวถ งเฉพาะท สาค ญ ๆ ด งต อไปน การต งค าบ นท ก ในรายการบ นท ก ม การกาหนดค าต าง ๆ เช น ได แก อน ญาตบ นท กอย าง รวดเร ว บ นท กก ค น ท กๆ ก นาท และบ นท กเป นไฟล ชน ดใด ฯลฯ 4 การต งค าตาแหน งท ต งแฟ ม ในรายการ Add-in จะม รายการแสดงและจ ดการ Add-in ของ Microsoft Office 5 การจ ดการก บแฟ มเอกสาร 1. ประเภทของแฟ มข อม ลท สามารถเป ด หร อบ นท กโดยใช Microsoft Word 2007 ได 1.1 การสร างเอกสารใหม ในไมโครซอฟต เว ร ดอย างรวดเร ว ให คล กท ป ม Start\สร างเอกสาร Microsoft Office แล วเล อกแท บและแฟ มต นแบบ ต วอย าง ตามท ต องการ เม อเป ดโปรแกรมและพ มพ งานเอกสาร หากม ความประสงค ท จะบ นท กเก บไว ใน ด สก ไดรฟ สามารถปฏ บ ต ได ด งต อไปน 1.2 การบ นท กไฟล เอกสารเป นช อไฟล อ นหร อไดร ฟอ น ในการเป ดโปรแกรมพ มพ งานใหม จะใช ช อไฟล ว า Document1 เม อ ต องการบ นท กไฟล ให คล กป ม Office\บ นท ก (Save) หร อบ นท กเป น (Save as) หร อให คล กป ม บ นท กท เป นร ปแผ นด สก ท แถบ เคร องม อด วนก ได จะเป ดกล องโต ตอบบ นท กเป นข นมาให ไป ตาแหน งท อย ท ต องการบ นท ก แล วต งช อไฟล ใน ช องช อแฟ ม จะบ นท กชน ดเป นเอกสาร Word 2007 (*.docx) หากต องการเปล ยนชน ดของไฟล ให คล กเล อกท ช องเก บเป นชน ด เปล ยนชน ดเป นเอกสาร ท ต องการ เช น เปล ยนชน ดเป นเอกสาร Word (*.doc) เสร จแล วคล กป มบ นท ก ด งน น เม อค ณพ มพ งานเอกสารและตกแต งเร ยบร อยแล ว ก ต องทาการบ นท กข อม ลลง ใน disk โดยม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Save บนแถบ Quick Access Toolbar จะทาการบ นท กลงแฟ มงานเด มท นท หร อ ถ าต องการ Save เป นแฟ มงานอ นหร อไดร ฟอ น คล กป ม Office Button เล อกคาส ง Save As Word Document 6 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ให กาหนดรายละเอ ยดตามต องการ 3. ท ช อง Save in เล อกตาแหน งไดร ฟและโฟลเดอร ท ต องการเก บข อม ล 4. ท ช อง File name พ มพ ช อไฟล จากต วอย างน ให ช อว า First Job คล กป ม Save จะได ไฟล นามสก ล.docx เป นการ Save ไฟล ปกต นามสก ล.docx บ นท กไฟล เป นแบบ Template นามสก ล.dotx บ นท กไฟล เพ อใช ก บ Word ได เป ด Help เพ ออธ บายเพ มความสามารถใหม ในการ Save ไฟล เป นแบบ PDF เป นการเป ดไดอะฟอกบ อกซ ของ Save As ให เล อก Save As Type ในร ปแบบอ นๆ 2. ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 2.1 การเป ดแฟ มงานใหม เม อค ณต องการสร างงานเอกสารใหม ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Office Button เล อกคาส ง New 2. เล อกแบบ Blank document เสร จแล ว คล กป ม Create 7 2.2 การเป ดแฟ มงานใน disk 1. คล กป ม Office Button เล อกคาส ง Open 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ของ Open ให กาหนดรายละเอ ยด 3. ช อง Look in เล อกไดร ฟและโฟลเดอร ท เก บข อม ล 4. คล กช อไฟล ท ต องการเป ด ในต วอย างเล อกไฟล ช อ First Job.docx แล วคล กป ม Open 2.3 การเป ดไฟล เอกสารใหม หล งจากเป ดใช งานในแฟ มอ นแล ว ในขณะท เราเป ดทางานก บ แฟ มเอกสารอ น และต องการท จะเป ดแฟ มเอกสารใหม ข นมาทางานด วย ถ าเป นการเป ดแฟ มเอกสารเปล า ให คล กป มไอคอนสร างเอกสารเปล าท แท บเคร องม อมาตรฐาน ก จะได Document2 หร อ Document3...5 ซ งจะ น บต อจากการเป ดเอกสารเปล าไปเร อย ๆ และเราสามารถเป ดไฟล เอกสารเก าท เคยใช งานคร งล าส ดได อย างรวดเร ว โดย คล กป ม Office\เป ด แล วเล อกรายช อไฟล เอกสารเก าท ปรากฏทางด านขวาของเมน 8 2.4 การป ดแฟ มงานเอกสาร Microsoft Word 2007 เม อทางานพ มพ เอกสารต าง ๆ เร ยบร อยแล ว (ม ได หมายความว าพ มพ จนเสร จงาน แต พ มพ จน พอใจตรงไหนก ได ) และต องการออกจากโปรแกรม ควรทาการบ นท กก อนท กคร ง แต หากล มบ นท ก เม อออก จากโปรแกรมจะม คาเต อนให บ นท กเช นเด ยวก บการป ดไฟล (ให ส งเกตว า เป นคาเต อนของไฟล เอกสารใด ท จะบ นท กหร อไม บ นท ก) การออกจากโปรแกรม Microsoft Word ทาได โดยคล กป ม Office\ ออกจาก Word (Exit Word) เม อค ณทาการบ นท กแฟ มงานเสร จแล ว ต องการป ดงานน น ม ข นตอนด งน 9 คล กป ม Office Button เล อกคาส ง Close 3. การจ ดการก บหน าต างแฟ มเอกสาร การใช แท บคาส งหร อเมน ล ดคาส ง เม อเป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ข นมาพ มพ งานเอกสาร จะสามารถใช แท บคาส งต าง ได จากการใช งาน Ribbon เป นแถบท รวบรวมคาส งหร อท ลบาร ต างๆ ให ค ณเล อกใช งานได นอกจากการใช งานปกต แล ว ค ณย งสามารถเร ยกใช เมน ล ดของแถบ Ribbon ข นมาใช งานได โดยม ข นตอนด งน 1. คล กขวาท ป มใดก ได บนแถบ Ribbon 2. จะปรากฏเมน คาส งให เล อกด งน เพ มป มท เล อกไปไว บน Quick Access Toolbar กาหนดรายละเอ ยดของ Quick Access Toolbar เพ มเต ม แสดง Quick Access Toolbar ไว ใต แถบ Ribbon ย บแถบ Ribbon ช วคราว ทาให หน าจอการทางานกว างข น 10 4. การจ ดการม มมองเอกสาร และการย อขยายขนาดการมองเอกสาร การใช แท บม มมอง (Views) เม อเป ดโปรแกรม Microsoft Word ข นมาพ มพ งานเอกสาร เรา สามารถปร บ ม มมองหน ากระดาษในแบบต าง ๆ ได โดยคล กแท บม มมอง แล วเล อกป มคาส งม มมองเอกสาร เราสามารถใช แท บม มมอง และกล มคาส งต างๆ บน Ribbon หร อใช แถบ สถานะทางม มล างขวาม อ งานเอกสารท สร างข น ค ณสามารถเปล ยนม มมองเอกสารได หลายแบบ ม ข นตอนด งน คล กแท บ View จะปรากฏส วนของห วข อ Document Views ให เล อกม มมองเอกสารท ต องการ - Print Layout ม มมองแบบเหม อนจร ง - Full Screen Reading ม มมองแบบเต มจอ - Web Layout ม มมองแบบเว บ - Outline ม มมองแบบโครงร าง - Draft ม มมองแบบหยาบๆ *** ม มมองปกต จะเป นแบบ Print Layout 4.1 ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ ในแท บม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ เป นม มมองท แสดงเหม อนเอกสาร จร งท จะถ กพ มพ ออก ทางเคร องพ มพ ไม ว าจะเป นการจ ดร ปแบบข อความ ขอบเขตของหน ากระดาษ การแบ งคอล มน โดยจะแสดง ให เห นไม บรรท ดขณะพ มพ งานเอกสารด วย ม มมองเค าโครงเว บ ในแท บม มมองเค าโครงเว บ เป นการแสดงเอกสารในล กษณะของเว บ เพจ 4.3 ม มมองเค าร าง ในแท บม มมอง เป นม มมองท เล อกได ว า จะให แสดงเฉพาะห วเร องหล ก ห วเร องย อย โดยต ด เน อความในห วเร องออก หร อ อาจให แสดงครบท งหมดก ได ด งร ป ป มคาส งต าง ๆ ในม มมองเค าร าง ได แก ป มเล อนข น เป นป มเล อนลาด บข นห วเร องท เล อกไว ข น 1 ข น ป มลดข น เป นป มเล อนลาด บข นห วเร องท เล อกไว ลง 1 ข น ป มลดข นเป นเน อความ เป นป มเปล ยนห วเร องให เป นเน อความ ป มย ายข น เป นป มย ายส วนท เล อกไว ข นไปไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks