ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค - PDF

Description
1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 32 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 น เป นโปรแกรมท ใช ส ำหร บพ มพ งำนเอกสำรต ำงๆ เช น รำยงำน หน งส อ ว ทยำน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงำม นอกจำกน ย งสำมำรถสร ำงงำน พ มพ แบบคอล มน (คล ำยงำนหน งส อพ มพ ) ได ด วย ซ งควำมร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 จะเป นเน อหำเก ยวก บพ นฐำนกำรใช งำนของโปรแกรม ซ งสำมำรถศ กษำ รำยละเอ ยดได ด งต อไปน เร มใช งำนโปรแกรม Microsoft Word ร จ กส วนประกอบของหน ำจอโปรแกรม กำรใช งำนแถบ Ribbon กำรพ มพ ข อควำม และกำรตกแต งข อควำม กำรบ นท กเอกสำรลงใน disk กำรป ดแฟ มงำน กำรเป ดแฟ มงำนใหม กำรเป ดแฟ มงำนใน disk กำรสร ำงงำนพ มพ แบบคอล มน กำรวำงแนวหน ำกระดำษ กำรแทรกร ปภำพจำก ภำพต ดปะ / ClipArt กำรแทรกอ กษรศ ลป กำรแทรกส ญล กษณ กำรวำดร ปเองโดยใช ป มเคร องม อต ำงๆ กำรจ ดกำรก บร ปภำพ กำรสร ำงไดอะแกรมและแผนผ งโครงสร ำงองค กร (Organization Chart) กำรสร ำงตำรำง (Table) กำรตกแต งตำรำง กำรก ำหนดห วและท ำยกระดำษ (Header and Footer) 3 เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word ว ธ ท 1 : 1. คล กป ม Start บนแถบ Task bar 2. เล อก All Programs จำกน นเล อกไปท Microsoft Office 3. เล อก Microsoft Office Word 2007 จะเป ดให ใช งำนได ท นท ว ธ ท 2 : 1. เล อกด บเบ ลคล กท ไอคอนส ญล กษณ Microsoft Office Word 2007 จะสำมำรถเป ดใช งำนได ท นท 4 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม ก อนท จะท ำงำนก บโปรแกรม Microsoft Office Word จะต องร จ กก บส วนประกอบของหน ำจอ โปรแกรมก อน เพ อจะได เข ำใจถ งส วนต ำงๆ ท จะกล ำวอ ำงถ งในเน อหำท งหมดน ได ง ำยข น Office Button Quick Access Toolbar Title bar แถบ Ribbon Office Button เป นป มคำส งเก ยวก บกำรท ำงำนของแฟ มงำน เช น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ Quick Access Toolbar เป นแถบเคร องม อให ค ณเร ยกใช งำนได อย ำงรวดเร ว ผ ใช สำมำรถเพ มป มค ำส งท ใช งำนบ อยๆ ไว ในแถบเคร องม อน ได Title bar แถบแสดงช อโปรแกรมและช อไฟล ป จจ บ นท เป ดใช งำนอย แถบ Ribbon เป นแถบท รวบรวมค ำส งต ำงๆ ของเมน หร อท ลบำร เพ อให ผ ใช เล อกใช งำนง ำยข น Status bar View bar Status bar แถบแสดงสถำนะกำรท ำงำนป จจ บ นบนหน ำจอ แถบแสดงม มมองเอกสำรในแบบต ำงๆ View bar 5 การใช งาน Ribbon แถบ Ribbon เป นแถบท รวบรวมค ำส งหร อท ลบำร ต ำงๆ ให เล อกใช งำนได นอกจำกกำรใช งำน ปกต แล วย งสำมำรถเร ยกใช เมน ล ดของแถบ Ribbon ข นมำใช งำนได โดยม ข นตอนด งน 1. คล กขวำท ป มใดก ได บนแถบ Ribbon 2. จะปรำกฏเมน ค ำส งให เล อกด งน กำหนดรำยละเอ ยดของ Quick Access Toolbar เพ มเต ม แสดง Quick Access Toolbar ไว ใต แถบ Ribbon ย บแถบ Ribbon ช วครำว ทำให หน ำจอกำรทำงำนกว ำงข น การพ มพ ข อความ เม อเป ดโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ข นมำแล ว ต องกำรพ มพ งำนในเอกสำร สำมำรถท ำได โดยม ข นตอนด งน 1. คล กเป น cursor ตำแหน งท ต องกำรในเอกสำร cursor 2. พ มพ ข อควำมท ต องกำรลงไปในหน ำกระดำษได เลย 6 การตกแต งข อความ เม อพ มพ ข อควำมในเอกสำรเร ยบร อยแล ว เพ อให ข อควำมน นด สวยงำมข น สำมำรถจ ดตกแต ง เพ มได โดยม ข นตอนต อไปน 1. เม อต องกำรตกแต งข อควำม ให Drag เมำส คล มข อควำมท ต องกำรตกแต ง จะปรำกฏท ลบำร ข นโดยอ ตโนม ต ให สำมำรถเล อกใช ได เลย ปรำกฏท ลบำร 2. คล กป มเคร องม อบนท ลบำร Bold Font Font size Grow Font Shrink Font Font style Format Painter Bullet Italic Center Highlight Font Color Indent Left Indent Right โดยเคร องม อแต ละต วบน ท ลบำร จะม กำรท ำงำนต ำงๆ ก น ด งน แบบอ กษร / Font เปล ยนหน ำตำแบบอ กษร ขนำดแบบอ กษร / Font size เปล ยนขนำดแบบอ กษร ขยำยขนำดแบบอ กษร / Grow Font เพ มขนำดแบบอ กษร ลดขนำดแบบอ กษร / Shrink Font ลดขนำดแบบอ กษร ล กษณะ / Font style เปล ยนช ดของล กษณะ ส และแบบอ กษรต ำงๆ ต วค ดวำงร ปแบบ / Format Painter ค ดลอกกำรจ ดร ปแบบจำกท หน งแล วน ำไปใช ก บอ กท ส ญล กษณ แสดงห วข อย อย / Bullet รำยกำรส ญล กษณ แสดงห วข อย อย เพ มกำรเย อง / Indent Right เพ มระด บกำรเย องของย อหน ำ ลดกำรเย อง / Indent Left ลดระด บกำรเย องของย อหน ำ ส แบบอ กษร/ Font Color เปล ยนส ข อควำม 7 ส เน นข อควำม / Highlight ท ำให ข อควำมด เหม อนถ กท ำเคร องหมำยด วยปำกกำ เน นข อควำม ก งกลำง / Center จ ดข อควำมไว ก งกลำง ต วเอ ยง / Italic ท ำข อควำมท เล อกเป นต วเอ ยง ต วหนำ / Bold ท ำข อควำมท เล อกเป นต วหนำ หร อคล กป ม คล กป ม จะปรำกฏไดอะล อกบ อกซ ของ แบบอ กษร / Font ให ก ำหนดรำยละเอ ยดเพ มเต ม ก ำหนดรำยละเอ ยดต ำงๆ แถบแสดงต วอย ำง 8 แท บแบบอ กษร / Font ใช ก ำหนดชน ดของต วอ กษรโดยม รำยละเอ ยดด งน แบบอ กษร เล อกร ปแบบของต วอ กษร ล กษณะแบบอ กษร เล อกล กษณะของต วอ กษร ขนำด เล อกขนำดของต วอ กษร ล กษณะเส นใต เล อกร ปแบบของต วข ดเส นใต ส เส นใต ส ของเส นใต ล กษณะพ เศษ เทคน คพ เศษของต วอ กษร ข ดท บ/Strikethrough ข ดกลำงต วอ กษร ข ดท บค /Double Strikethrough ข ดกลำงต วอ กษร 2 เส น ต วยก/Superscript ต วยกข น ต วห อย/Subscript ต วห อย เงำ/Shadow ต วอ กษรแบบม เงำ เค ำร ำง/Outline ต วอ กษรแบบโปร ง น นข น/Emboss ต วน น รอยจำร ก/Engrave ต วบ ม ต วพ มพ ใหญ ขนำดเล ก/Small caps ต วพ มพ ใหญ ท ม ขนำดเล ก ต วพ มพ ใหญ ท งหมด/All caps ต วพ มพ ใหญ ท ม ขนำดเท ำก น ซ อน/Hidden ซ อนต วอ กษร แสดงต วอย ำง/Preview แสดงต วอย ำง แท บ ระยะห างต วอ กษร / Character Spacing ใช ก ำหนดระยะห ำงระหว ำงต วอ กษรโดยม รำยละเอ ยดด งน มำตรำส วน/Scale ปร บอ ตรำส วนของต วอ กษร ปกต เป น 100% ระยะห ำง/Spacing ปร บระยะห ำงระหว ำงต วอ กษร ปกต /Normal แบบปกต ขยำย/Expanded ขยำยระยะห ำงระหว ำงต วอ กษรให กว ำงข น บ บ/Condensed บ บระยะห ำงระหว ำงต วอ กษรให แคบลง ตำแหน ง/Position ตำแหน งของกำรวำงข อควำม ปกต /Normal วำงแบบปกต ยกข น/Raised วำงแบบเหล อมข น ต ำลง/Lowered วำงแบบเหล อมลง 9 ก ำหนดรำยละเอ ยดต ำงๆ แถบแสดงต วอย ำง 3. เม อก ำหนดรำยละเอ ยดต ำงๆ เสร จแล ว คล กป ม ตกลง / OK การบ นท กเอกสาร เม อพ มพ งำนเอกสำรและตกแต งเร ยบร อยแล ว ก ต องท ำกำรบ นท กข อม ลลงใน disk โดยม ข นตอนด งน กรณ ท 1 กำรบ นท กงำนคร งแรก 1. คล กป ม Office Button เล อกค ำส ง บ นท กเป น/Save As เล อกคำส ง เอกสำร Word 1 3 2 10 2. จะปรำกฏไดอะล อกบ อกซ ของ บ นท กเป น/Save As จำกน นท ำตำมข นตอน ด งน ข นตอนท 1 ให เล อก disk ท ต องกำรเซฟงำน เช น Drive C:, Drive D:, Documents เป นต น ข นตอนท 2 พ มพ ช อแฟ ม, ช อเอกสำรท ต องกำร และเล อกบ นท กชน ดของเอกสำรท ต องกำร ข นตอนท 3 เม อเล อกรำยละเอ ยดในส วนต ำงๆ ได แล ว ให กดป ม บ นท กได เลย เล อกต ำแหน งไดร ฟและโฟลเดอร ท ต องกำรเก บข อม ล ท ช อง ช อแฟ ม/File name พ มพ ช อ ไฟล จำกต วอย ำงน ให ช อว ำ ARITC word 2007 จำกน น กดป ม บ นท ก/Save จะได ไฟล นำมสก ล.docx กรณ ท 2 กำรบ นท กงำนในคร งต อๆ ไป คล กป ม หร อ บ นท ก / Save บนแถบ Quick Access Toolbar คล กป ม Office Button เล อกคำส ง บ นท ก / Save 11 การเก บบ นท กเอกสารเป นช อไฟล อ นหร อไดร ฟอ น เม อท ำกำรเพ มเต มรำยละเอ ยดในแฟ มงำน หร อท ำกำรแก ไขข อม ลในเอกสำร แล วคล กป ม บ นท ก / Save บน Quick Access Toolbar จะท ำกำรบ นท กลงแฟ มงำนเด มท นท ถ ำ ต องกำร บ นท ก / Save เป นแฟ มงำนอ นหร อไดร ฟอ น ม ข นตอนด งน 1. คล ก ป ม Office Button เล อกคำส ง บ นท กเป น/Save As เล อกคำส ง เอกสำร Word/ Word Document 2. จะปรำกฏไดอะล อกบ อกซ ของ บ นท กเป น / Save As ให ก ำหนดรำยละเอ ยดตำมต องกำร เป นกำร Save ไฟล ปกต นำมสก ล.docx บ นท กไฟล เป นแบบ Template นำมสก ล.dotx บ นท กไฟล เพ อใช ก บ Word ได บ นท กเอกสำรในร ปแบบ Text เป ด Help เพ ออธ บำยเพ มควำมสำมำรถใหม ใน กำร Save ไฟล เป นแบบ PDF เป นกำรเป ดไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ให เล อก Save As Type ในร ปแบบอ นๆ 12 การป ดแฟ มงานเอกสาร เม อท ำกำรบ นท กแฟ มงำนเสร จแล ว ต องกำรป ดงำนน น ม ข นตอนด งน คล ก ป ม Office Button เล อกค ำส ง ป ด / Close การเป ดแฟ มงานใหม เม อต องกำรสร ำงงำนเอกสำรใหม ม ข นตอนด งน 1. คล ก ป ม Office Button เล อกค ำส ง สร ำง / New 2. เล อกแบบ เอกสำรเปล ำ/Blank document เสร จแล ว คล กป ม สร ำง/Create การเป ดแฟ มงานใน disk 1. คล ก ป ม Office Button เล อกค ำส ง เป ด/Open 2. จะปรำกฏไดอะล อกบ อกซ ของ เป ด /Open ให เล อกรำยละเอ ยด 13 ช อง Look in 3. ช อง Look in เล อกไดร ฟและโฟลเดอร ท เก บข อม ล 4. คล กช อไฟล ท ต องกำรเป ด แล วคล กป ม เป ด/Open การสร างงานพ มพ แบบคอล มน คอล มน เป นกำรจ ดร ปแบบงำนเอกสำรคล ำยงำนหน งส อพ มพ ม กำรแบ งข อม ล ในเอกสำรออกเป นหลำยๆ คอล มน นอกจำกงำนหน งส อพ มพ แล ว จะเห นล กษณะงำนแบบน ในน ตยสำร หร อจะใช ในกำรท ำโบรช วร ก ได ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องกำรจ ดร ปแบบ หร อถ ำย งไม ม ข อม ล ให คล กเป น cursor ตำแหน งท ต องกำรจ ดร ปแบบ 2. ท แท บ Page Layout คล กล กศรลงของป มท ลบำร เล อกจ ำนวนคอล มน ท ต องกำร ล กศรลง 14 3. กำรก ำหนดรำยละเอ ยดเพ มเต ม คล กเล อกคำส ง คอล มน เพ มเต ม.../More Columns More Columns 1 ก ำหนดจ ำนวน คอล มน ท ต องกำร 2 เล อกเส นค นระหว ำงคอล มน 3 ค ำท ต งไว เล อกแบบของคอล มน จ ำนวนคอล มน ก ำหนดจ ำนวนคอล มน ควำมกว ำงและระยะห ำง ก ำหนดควำมกว ำงของคอล มน และระยะห ำง ระหว ำงคอล มน ควำมกว ำงของคอล มน เท ำก น ก ำหนดให ควำมกว ำงท กคอล มน เท ำก น น ำไปใช ก บ/Apply to กำรน ำไปใช ท งเอกสำร/Whole document หมดท งเอกสำร จ ดน เป นต นไป/This point forward น บจำกจ ดท cursor อย เป นต นไป เส นค นระหว ำงคอล มน ก ำหนดเส นแบ งระหว ำงคอล มน ต วอย ำง กำรแบ งคอล มน ของเอกสำร กำรแบ งคอล มน - แบ งเป น 2 คอล มน - ม เส นแบ งค นแต ละคอล มน 15 การวางแนวหน ากระดาษ 1. เล อกแถบ Ribbon ท เค ำโครงหน ำกระดำษ 2. ไปท แท บ กำรต งค ำหน ำกระดำษ จำกน นเล อก คำส ง กำรวำงแนว เล อกกำรวำงแนวของ หน ำกระดำษตำมท ต องกำร ต วอย ำง กำรจ ดวำงแนวต งของหน ำกระดำษ ต วอย ำง กำรจ ดวำงแนวนอนของหน ำกระดำษ 16 การแทรกร ปภาพจาก ภาพต ดปะ / ClipArt 1. คล กแท บแทรก ( Insert ) เล อกค ำส ง ภำพต ดปะ ( ClipArt ) 2. ท แถบ Task Pane จะปรำกฏกรอบ ภำพต ดปะอย ทำงด ำนขวำ ให ก ำหนดรำยละเอ ยด 3. ภำยในกรอบภำพต ดปะ จะแสดงร ปภำพท งหมด คล กเล อกร ปท ต องกำรได เลย - ค นหำ/Search for : ระบ ช อไฟล นำมสก ล หร อ ประเภทของไฟล ท ต องกำรค นหำ (ถ ำไม ก ำหนด จะเป น all) - ค นหำใน/Search in : เล อกตำแหน งท ต องกำร ค นหำ - ผลล พธ ควรเป น/Results should be: ผลล พธ ท ต องกำรแสดง ปกต โปรแกรมจะก ำหนด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks