การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint PDF

Description
การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 เป นโปรแกรมท ช วยในการ จ ดทาสไลด เพ อนาไปเสนอหร อฉายให บ คคลท วไปได ด ในป จจ บ นโปรแกรม PowerPoint

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 19 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 เป นโปรแกรมท ช วยในการ จ ดทาสไลด เพ อนาไปเสนอหร อฉายให บ คคลท วไปได ด ในป จจ บ นโปรแกรม PowerPoint ได เข ามาม บทบาทก บการนาเสนอเป นอย างมากไม ว าจะใช นาเสนอ งาน การประช ม ส มมนา ตลอดจนถ งแวดวงการศ กษาก นามาใช อย างแพร หลาย จ ดเด นของโปรแกรมก ค อสามารถสร างงานท จะนาเสนอได อย างง ายดาย สามารถ ใส ภาพ เส ยง ตลอดจนภาพเคล อนไหวในล กษณะว ด โอลงในสไลด จ งเป นส อท นาเสนอข อม ลได แบบม ลต ม เด ย ทาให งานนาเสนอของค ณน าชม น าฟ ง และน า ต ดตามย งข น การสร างการนาเสนอ ด วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 เร มสร างงานนาเสนอ การนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพน นจะนาไปส ความสาเร จตามเป าหมาย อาจใช กระบวนการ 4 ข นตอนท ได ม การพ ส จน มาแล วว าสามารถช วยให ค ณวางแผนก อนท จะเร มลงม อสร างงานนาเสนอ ด งน 4 Plan (วางแผน) Prepare (เตร ยมการ) Practice (ฝ กฝน) Present (นาเสนอ) Plan (วางแผน) ค อรายละเอ ยดเก ยวก บกล มผ ฟ งและกาหนดจ ดประสงค ว าต องการนาเสนออะไร Prepare (เตร ยมการ) ค อการเตร ยมการด านแนวค ด ข อม ล วางโครงสร างเวลาท จะใช ในการ นาเสนอ หร อส งท จาเป นต าง ๆ ท ค ดว าต องการนาเสนอ Practice (ฝ กฝน) ค อการทบทวนเน อหา ทดสอบ และขอความค ดเห นเก ยวก บการนาเสนอข อม ล เพ อสร างความม นใจในการนาเสนอ Present (นาเสนอ) ค อม ความช ดเจนก บห วข อท กาล งพ ด และการด งด ดความสนใจของผ ฟ งให เข าส เน อหาท ค ณกาล งเสนอได อย างกลมกล น ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 พ นท การทางานหล กของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 จะม องค ประกอบต าง ๆ เช นพ นท การสร างสไลด เคร องม อ/แก ไข และส วนประกอบอ น ๆ ด งน ป ม Microsoft Office ป ม Microsoft Office น จะแสดงอย ท ม มบนซ ายส ดของ หน าต างโปรแกรม ใช สาหร บเป ดเมน การใช งานพ นฐาน เช น New, Open, Save, Save As, Print และอ น ๆ. New (สร าง) สร างการนาเสนอใหม. Open (เป ด) เป ดไฟล งานนาเสนอเก าท บ นท กไว แล ว. Save (บ นท ก) บ นท กการนาเสนอ เพ อเก บไว ใช งานในคร งต อไปได 4. Save As (บ นท กเป น) จะม คาส งย อยเก ยวก บการบ นท กให เล อกร ปแบบ ไฟล และร ปแบบอ น ๆ - PowerPoint Presentation บ นท กเป นไฟล เฉพาะของ PowerPoint 007 (.pptx) - PowerPoint Show บ นท กเป นพร เซเทช นสาหร บนาไปแสดงอย างเด ยว - PowerPoint Presentation บ นท กเป นไฟล ของ PowerPoint เพ อนาไปใช ก บเวอร ช น 97 ถ ง 00 (.ppt) - Fine add-ins for other file formats ค นหาและบ นท กไฟล ของ โปรแกรมเสร มอ น ๆ ท ม ภายในเคร อง - Document Format (PDF) และ XML Paper Specification (XPS) - Other Format เล อกบ นท กไฟล ลงในร ปแบบต าง ๆ เช น ร ปแบบ, เว บเพจ, เทมเพลต และอ น ๆ 5. Print (พ มพ ) จะม คาส งย อยเก ยวก บการพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ ให เล อกใช อย แบบ 6. Prepare (จ ดเตร ยม) จะเป นคาส งเก ยวก บการเตร ยมพร อมทางด านความปลอดภ ย สาหร บงานพร เซน เทช นท จะนาไปใช งานหร อนาไปเผยแพร 7. Sent (ส ง) เป นคาส งเก ยวก บการนาพร เซนเทช นไปใช งาน โดยว ธ การส งอ เมล หร อแฟกซ 8. Publish (ประกาศ) รวมคาส งสาหร บการเผยแพร งานพร เซนเทช น เช น การเข ยนลงแผ นซ ด นาไฟล ไป เก บไว ท ไลบราร หร อสร างค ม อประกอบการนาเสนอ 9. Close (ป ด) ออกจากโปรแกรม การสร างการนาเสนองานม ร ปแบบ. สไลด เปล า (Blank) เป นการเร มสร างงานนาเสนอจากสไลด แผ นเปล า ๆ ท ไม ม อะไรเลย ว ธ การสร างสไลด เปล า ม ข นตอนด งน. คล กป ม Office Button. คล กเมน New (สร าง). คล กท Blank and recent (วางและล าส ด) 4. คล กท Blank Presentation (งานนาเสนอเปล า) 5. คล กป ม Create (สร าง). แม แบบ (Template) เป นการเร มสร างงานนาเสนอจาก Template พร อมยกต วอย างห วข อและจ ดแต ง สไลด ในเบ องต นมาให แล ว. ช ดร ปแบบ (Theme) เป นการสไลด จาก Theme ท ม การออกแบบส ส นภายในสไลด มาให เร ยบร อยแล ว แต การใช สไลด น ไม ม การยกเน อหาใด ๆ มาให 4 การจ ดร ปแบบข อความ การใส ข อความโดยใช กล องข อความ (Textbox) ม ต วอย างด งต อไปน. เล อกแท บแทรก (Insert). เล อกกล องข อความ (Textbox). คล กเมาส แล วลากเพ อสร างกล องข อความ ตกแต งสไลด ด วยภาพและกราฟฟ ก ใช แถบเคร องม อร ปภาพเพ อใส ล กเล นให ก บร ปภาพ โดยการด บเบ ลคล กท ร ปภาพ หร อคล กท ร ปภาพแล วเล อกคาว าร ปแบบท แถบ Ribbon 5 แผงผ ง SmartArt การนาเสนอด วยภาพจะเข าใจได ง ายกว าการอธ บายด วยข อความหร อต วเลข ว ธ หน งท นามาใช แสดงข อม ลค อ การใช แผนผ งต าง ๆ ซ ง PowerPoint 007 ได รวบรวมแผนผ งหลากหลายร ปแบบไว ท SmartArt ถ กแบ งเป น 7 กล มตามล กษณะด งน. รายการ (List) แสดงข อม ลท ไม เป นลาด บ ซ งในแต ละห วข อใหญ จะม ห วข อย อยอธ บาย รายละเอ ยด. กระบวนการ (Process) แสดงข นตอนการทางาน จนกว าจะบรรล เป าหมายท ต องการ. วงกลม (Circle) ใช แสดงข นตอนท ต อเน องก นเป นรอบ เม อเสร จข นตอนส ดท ายแล วจะไปเร ม ข นตอนแรกใหม 4. ลาด บช น (Hierarchy) ใช แสดงลาด บสายการบ งค บบ ญชาในองค กร หร อแสดงลาด บการ ต ดส นใจ 5. ความส มพ นธ (Relationship) ใช แสดงข อม ลท ม ความเก ยวข องส มพ นธ ก น 6. เมตร กซ (Matrix) แสดงข อม ล ซ งให แสดงให เห นว าส วนต าง ๆ ส มพ นธ ก บท งหมดได อย างไร 7. พ ระม ด (Pyramid) แสดงความส มพ นธ ของข อม ล โดยจานวนข อม ลท ม มากส ดจะอย ท บนส ด และจะไล เร ยงจนมาถ งข อม ลน อยส ด ดาเน นการ การ เปล ยนแปลง กระบวนการ ทางธ รก จ การสน บสน น การปร บให เหมาะสม 6 ล กเล นในการนาเสนอ. การใส เอฟเฟคต ให ก บว ตถ ในสไลด (Animation) เป นการใส เอฟเฟคต การเคล อนไหวให ก บว ตถ แต ละช นท อย ในสไลด โดยจะกาหนดว าว ตถ ช น ใดแสดงออกมาก อน และแสดงการเคล อนไหวออกมาอย างไร ม ร ปแบบให เล อก ด งน. ใส เอฟเฟคต การเคล อนไหวสาเร จร ป (Animate) เป นเอฟเฟคท โปรแกรมกาหนดมาให ซ งม ร ปแบบการเคล อนไหวแตกต างก น ข นอย ก บล กษณะของว ตถ และข อความ ม ว ธ การ ด งน. คล กข อความ หร อภาพในส วนท ต องการใส เอฟเฟคต การเคล อนไหว. เล อกแท บ Animation (ภาพเคล อนไหว) - คล กท Animate. เล อกร ปแบบการเคล อนไหว 7 . ภาพเคล อนไหวแบบกาหนดเอง (Custom Animation) เป นเอฟเฟคต สาหร บคนท ต องการกาหนดให แต ละว ตถ เคล อนไหวอย างอ สระ แสดงออกมาแตกต างก น สามารถกาหนดการเคล อนไหวเองได ด งน.เล อกว ตถ ท ต องการสร างการเคล อนไหว.คล กแท บ Custom Animation (ภาพเคล อนไหวแบบกาหนดเอง) เพ อสร างการ เคล อนไหว.คล กและเล อกเอฟเฟคต การเคล อนไหวให ก บว ตถ 4.กาหนดความเร วในการเคล อนไหว 5.แสดงรายการของว ตถ ท ต องการเคล อนไหว 4 5 ต วอย างการใส เอฟเฟคต ให ก บว ตถ ในสไลด (Animation) 8 หน าต างการเคล อนไหวแบบกาหนดเอง Custom Animation - Add Effects ม เอฟเฟคต การเคล อนไหวให เล อก โดยแบ งเป นหมวดหม ได ด งน Entrance (เข า) กาหนดเอฟเฟคต ให ว ตถ เคล อนไหวเข ามาปรากฏในสไลด Emphasis (ต วเน น) เน นว ตถ ให โดดเด นข น หล งจากว ตถ ปรากฏอย ในหน าสไลด Exit (จบการทางาน) กาหนดให ว ตถ เคล อนไหวแล วหายไป เม อไม ต องการแสดงว ตถ น นอย ในสไลด อ ก Motion Paths (เส นทางการเคล อนท ) กาหนดว ตถ ให เคล อนไหวไปตามแนวเส นไกด More effects (ล กษณะพ เศษเพ ม) เป นการเล อกใช เอฟเฟคต เพ มเต มท อย ในเมน 9 . การใส เอฟเฟคต เปล ยนหน าสไลด (Slide Transition) เป นการใส เอฟเฟคต สร างการเคล อนไหวให ก บสไลด ท กาลงจบเปล ยนไปเป นสไลด หน าใหม ซ ง เร ยกว า ทรานส ช น(Transition) เราสามารถใส เอฟเฟคต การเปล ยนสไลด ได ด งน. เล อกแท บ Animation (ภาพเคล อนไหว). เล อกเอฟเฟคต ในสไลด. เล อกเส ยงประกอบการเปล ยนสไลด 4. เล อกความเร วในการเปล ยนสไลด 5. กาหนดการส งงานให สไลด เปล ยนหน า - เปล ยนสไลด เม อคล กเมาส - เปล ยนสไลด เม อครบเวลาท ต งไว 6. คล กด ผลล พธ การเคล อนไหวหน าน 7. เราสามารถคล กคาส ง Apply To All เพ อให เอฟเฟคต และค าท ต งไว ให ม ผลก บสไลด ท งหมด ต วอย าง เอฟเฟคต การเคล อนไหวระหว างท เปล ยนหน าสไลด (Transition) 0 การสร างการเช อมโยงโดยใช ป ม Action Button (การกระทา) ในขณะท กาล งนาเสนองาน โดยใช Slide Show ในขณะท นาเสนออย ในสไลด แผ นท และจะ เป ดไปย งสไลด แผ นท 4 ต อไป สามารถทาได โดยการใช การเช อมโยงจากป ม Action Button (การกระทา) สามารถทาได ด งน. คล กเมาส เล อกว ตถ ท ทาการเช อมโยง. คล กเล อก Action Button (การกระทา) ในแท บ Insert (แทรก). PowerPoint จะให กาหนดหน าท ของป ม Action Button ว าจะให ทาอย างไร เม อเล อก Action Button จะปรากฏหน าต างโปรแกรมให กาหนด Action ของป มต างๆด งน Hyperlink to: (เช อมโยงหลายม ต ไปท ) หมายถ ง ให กาหนดว าจะ link ไปท ใดบ างโดยระบ ด งน First Slide เช อมโยงไปย งสไลด ใบแรก Next Slide เช อมโยงไปย งสไลด ถ ดไป Last Slide เช อมโยงไปย งสไลด ใบส ดท าย End Show ส นส ดการทางาน Custom Show ให แสดงกล มสไลด ท เล อกไว เช น ใบท,7, Slide ให แสดงสไลด ใบท เช น 4 URL ระบ เป น URL เช น Other File ระบ เป นแฟ มข อม ล เช น Word, Excel เป นต น Other PowerPoint Presentation ระบ เป นไฟล งานนาเสนออ น การสร างการเช อมโยงด วย Text และ Object ถ าต องการเช อมโยงไปย งไฟล เอกสารอ น หร อท อย อ เมล เว บเพจ สามารถทาได ด งน. พ มพ ข อความ หร อเล อกว ตถ ท ต องการสร างการเช อมโยง. ไปท แท บ Insert (แทรก) แล วเล อกไปท Hyperlink (การเช อมโยงหลายม ต ) จะปรากฏ หน าต างโปรแกรมข นมา. คล กเล อกไฟล ท ต องการ หร อใส ท อย Address ของเว บเพจ หร ออ เมล 4. ทดสอบการเช อมโยงโดยการนาเสนอภาพน ง และลองคล กเล อกว ตถ เพ อทดสอบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks