โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office PDF

Description
โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 21 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให สามารถท างานโดยใช เทคโนโลย ระบบสารสนเทศเพ อเพ มศ กยภาพในการท างาน และเข าใจในการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศให เก ดประโยชน และม ประส ทธ ภาพ 3. หล กการและเหต ผล งานสารสนเทศ ฝ ายบร หารส วนกลาง เป นผ ด แลร บผ ดชอบงานด านเทคโนโลย สารสนเทศ ได ด าเน นการ จ ดโครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ในโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint 2010 เพ อถ ายทอดความร ให แก บ คลากร และอาจารย ของว ทยาล ยสามารถน าไปพ ฒนา ประย กต ใช ก บงานของตนเองได บ คลากรของว ทยาล ยจะได เร ยนร โปรแกรม Microsoft Office 2010 ท ประกอบด วย Word, Excel และ PowerPoint ในล กษณะการใช งานพ นฐานท วไป และสามารถน าความร ท ได ร บไปประย กต ใช ก บงานท ตนเอง ร บผ ดชอบต อไป 4. ว ตถ ประสงค - เพ อให บ คลากรม ความร ความเข าใจในโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 มากย งข น - เพ อให บ คลากรได นาความร ท ได ร บจากการอบรมไปปร บใช ก บการทางาน 5. เป าหมาย การจ ดการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 เพ อทราบถ งความส าค ญของ การใช ระบบสารสนเทศท ม ผลต อการท างานภายในองค กร เพ อให เก ดความร ความเข าใจ และน ามาประย กต ใช ก บ การทางานได ด มากย งข น 6. ว ธ ดาเน นการ 6.1 ประชาส มพ นธ เช ญชวนให พน กงาน เข าร วมโครงการ 6.2 ดาเน นการอบรม ในว นศ กร ท 25 มกราคม พ.ศ ประเม นผลการดาเน นงาน โดยจ ดทาแบบสารวจ 6.4 สร ปผลการดาเน นงานตามโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 2/14 7. ต วช ว ด สามารถช ว ดด านค ณภาพ ด านปร มาณ และผลตอบร บได ด งน 7.1 ด านค ณภาพ : ผ เข าร บการอบรม ม ความร ความเข าใจ เร องการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 เพ มมากข น 7.2 ด านปร มาณ : จานวนผ เข าร บการอบรมส วนหน ง ค ดเป นร อยละ 30 จากจ านวนบ คลากร ท งหมด 7.3 ด านผลตอบร บ : จากแบบสอบถามประเม นความพ งพอใจ อย ในระด บด 8. ว ทยากรบรรยาย นายอ ทธ พล มะโนน อม (ว ทยากร) เจ าหน าท ระบบสารสนเทศ งานสารสนเทศ นายค ณากร แก วขาว (ผ ช วยว ทยากร) เจ าหน าท บร หารบ คคล งานบ คคล 9. ผ เข าร วมโครงการ ผ เข าร วมอบรมประกอบด วยบ คลากร จานวน 9 ท าน จาก 29 ท าน ค ดเป นร อยละ ระยะเวลาดาเน นการ ว นศ กร ท 25 มกราคม พ.ศ เวลา 13:30 16:30 น. 11. สถานท ดาเน นการ ห องคอมพ วเตอร CITU508 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท าพระจ นทร 12. งบประมาณ ไม ม ค าใช จ าย 13. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายอ ทธ พล มะโนน อม เจ าหน าท ระบบสารสนเทศ งานสารสนเทศ ฝ ายบร หารส วนกลาง ว ทยาล ย นว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ท าพระจ นทร 14. ผลท คาดว าจะได ร บ 14.1 ผ เข าอบรมทราบถ งความสาค ญของการใช ระบบสารสนเทศมาประย กต ใช ก บการทางาน 14.2 ได ร บเทคน คใหม ๆ ท จะนาไปพ ฒนาต อยอด ประย กต ใช ก บงานท ร บผ ดชอบ 14.3 ผ เข าอบรมสามารถนาความร ท ได ไปถ ายทอดให แก บ คคลอ นๆ ได 15. แบบสารวจ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 3/14 แบบประเม นความพ งพอใจต อการจ ดอบรม การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 25 มกราคม พ.ศ เวลา 13:30 น. - 16:30 น. ณ ห องคอมพ วเตอร CITU508 ช น 5 อาคารเอนกประสงค 3 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท าพระจ นทร รายละเอ ยดแบบประเม น : แบบประเม นความพ งพอใจน จ ดท าข นเพ อประเม นความพ งพอใจต อการจ ดโครงการอบรมการใช งาน โปรแกรม Microsoft Office 2010 โดยแบบประเม นน แบ งออกเป น 3 ส วน ด งน ส วนท 1 ข อม ลส วนต ว ส วนท การประเม นความร ความสามารถของบ คลากร 2.2 การประเม นการสอนของว ทยากร 2.3 การประเม นด านสถานท ส วนท 3 ข อเสนอแนะ โปรดแสดงความค ดเห นของท านโดยการท าเคร องหมาย ในช องว างท ก าหนดให หร อแสดงความค ดเห นท ม ประโยชน ต อการจ ดการอบรมเพ อพ ฒนาท กษะความร ความสามารถในโอกาสต อไป ส วนท 1: ข อม ลส วนต ว เพศ ชาย หญ ง อาย ต ากว า 25 ป ป ป มากกว า 40 ป บ คลากรด าน... สายว ชาการ สน บสน นสายว ชาการ ระด บ... บร หาร/บ งค บบ ญชา ปฏ บ ต การ ส วนท 2: 2.1 การประเม นความร ความสามารถของบ คลากร ลาด บ ระด บการประเม น รายการ ท มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด 1 หล งการอบรม สามารถใช โปรแกรม Microsoft Office 2010 ได ด ข น 2 สามารถนาความร ไปประย กต ใช ก บการท างานได โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 4/14 ส วนท 2: 2.2 การประเม นการสอนของว ทยากร ลาด บ ระด บการประเม น รายการ ท มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด ด านบ คล กภาพ 1 การแต งกาย ล กษณะท าทาง 2 การใช ภาษาทางวาจา และกาย ด านการถ ายทอดความร 3 ความร ความสามารถของ ว ทยากร 4 การใช ส อประกอบการสอน 5 การตอบคาถาม 6 เน อหาความร ท สามารถนาไป ประย กต ส วนท 2: 2.3 การประเม นด านสถานท ลาด บ ระด บการประเม น รายการ ท มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด 1 สถานท อบรม 2 ว น-เวลาจ ดอบรม 3 บรรยากาศ ภาพรวมการอบรม ส วนท 3 ข อเสนอแนะ อน ม ต การดาเน นโครงการ รศ.ดร.โกว ท ชาญว ทยาพงศ ผศ.ดร.ทว ศ กด ก จกาญจนาร ตน นายปภ งกร หงศร แก ว คณบด รองคณบด ฝ ายว ชาการ ผ จ ดการฝ ายบร หารส วนกลาง... นายอ ทธ พล มะโนน อม เสนอโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 5/14 สร ปผลการประเม นความพ งพอใจต อการจ ดโครงการอบรม การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นศ กร ท 25 มกราคม พ.ศ เวลา 13:30 น. - 16:30 น. ณ ห องคอมพ วเตอร CITU508 ช น 5 อาคารเอนกประสงค 3 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท าพระจ นทร ว ทยาล ยนว ตกรรม ฝ ายบร หารส วนกลางได จ ดโครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โดยม เน อหา และรายละเอ ยดเป นพ นฐานการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint 2010 ท งย งได ออกแบบการประเม นความพ งพอใจแก บ คลากร ผ ท เข าร วมการอบรม จ านวน 9 ท าน เป นชาย 3 ท าน เป นหญ ง 6 ท าน จากท งหมด 29 ท าน ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วมอบรมร อยละ 45 ในช วง อาย ป เม อสอบถามถ งความร ของผ เข าอบรมว าหล งจากการอบรมโปรแกรม Microsoft Office 2010 ผ เข า อบรมสามารถใช โปรแกรม Microsoft Office 2010 ได ด ข น ระด บความพ งพอใจ เท าก บ 4.00 หร อ ระด บด ท งย งสามารถน าความร ไปประย กต ใช งานได อย ในระด บความพ งพอใจถ ง 4.22 โดยผลสร ปโครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ม รายละเอ ยด ด งต อไปน การประเม นความร ความสามารถของบ คลากร ค าเฉล ยความพ งพอใจ 4.11 ระด บความพ งพอใจ ระด บด การประเม นการสอนของว ทยากร ค าเฉล ยความพ งพอใจ 4.29 ระด บความพ งพอใจ ระด บด การประเม นด านสถานท ค าเฉล ยความพ งพอใจ 3.74 ระด บความพ งพอใจ ระด บด สร ประด บความพ งพอใจอย ท ระด บด ม ค าเฉล ยความพ งพอใจอย ท 4.11 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 6/14 สร ปผลการประเม นความพ งพอใจต อการจ ดโครงการอบรม การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นศ กร ท 25 มกราคม พ.ศ เวลา 13:30 น. - 16:30 น. ณ ห องคอมพ วเตอร CITU508 ช น 5 อาคารเอนกประสงค 3 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท าพระจ นทร ว ทยาล ยนว ตกรรม ฝ ายบร หารส วนกลางได จ ดโครงการการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ข นมา ในด านการใช งานโปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint 2010 และได ออกแบบประเม นความพ งพอใจ ของผ เข าร วมโครงการ โดยผ ร บผ ดชอบการออกแบบประเม น ค อ นายอ ทธ พล มะโนน อม เจ าหน าท ระบบ สารสนเทศ อ กท งย งได ด าเน นการส ารวจความพ งพอใจของผ เข าร วมการอบรมในว นศ กร ท 25 มกราคม พ.ศ จ านวน 9 ท าน เป นจ านวน 9 ช ด และจ ดเก บครบท ง 9 ช ด โดยค ดเป น 100 เปอร เซ นต ด งรายงาน ผลสร ปด งต อไปน รายการ จานวน (คน) แจกแบบประเม นความพ งพอใจต อการจ ดโครงการ 9 แบบประเม นความพ งพอใจต อการจ ดโครงการท ได ร บค น 9 ตารางท 1 ตารางแสดงจานวนผ ตอบแบบสารวจ หญ ง 67% ส วนท 1: ข อม ลส วนต ว ชาย 33% ชาย เพศ หญ ง เพศ จานวน (คน) ชาย 3 หญ ง 6 ร ปท 1 แสดงเพศ ป 22% 40 ป ข นไป 22% ต ากว า 25 ป 11% ป 45% อาย ต ากว า 25 ป ป ป 40 ป ข นไป อาย จานวน (คน) ต ากว า 25 ป ป ป 2 40 ป ข นไป 2 ร ปท 2 แสดงอาย สายว ชาการ 22% บ คลากรด าน สายว ชาการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 7/14 บ คลากรด าน จานวน (คน) สายว ชาการ 2 สน บสน นสายว ชาการ 7 สน บสน น สายว ชาการ 78% ร ปท 3 แสดงตาแหน งหน าท สน บสน นสายว ชาการ บร หาร/ บ งค บบ ญชา 11% ระด บหน าท บร หาร/บ งค บบ ญชา ระด บหน าท จานวน (คน) บร หาร/บ งค บบ ญชา 1 ปฏ บ ต การ 8 ปฏ บ ต การ 89% ร ปท 4 แสดงระด บหน าท ปฏ บ ต การ จากผลการเข าร วมของบ คลากร พบว าบ คลากรท เข าร วมส วนใหญ เป นเพศหญ งค ดเป นร อยละ 67 บ คลากร และอาจารย ประมาณร อยละ 45 ม อาย ระหว าง ป ผ เข าอบรมส วนใหญ เป นเจ าหน าท สน บสน น สายว ชาการอย ในระด บปฏ บ ต การ การกาหนดระด บความพ งพอใจ กาหนดเกณฑ การประเม นต วบ งช เป น 5 ระด บ ม คะแนนต งแต 1 ถ ง 5 ม ความหมายของคะแนนด งน 1. คะแนน หมายถ ง การดาเน นงานต องปร บปร งเร งด วน 2. คะแนน หมายถ ง การดาเน นงานต องปร บปร ง 3. คะแนน หมายถ ง การดาเน นงานระด บพอใช 4. คะแนน หมายถ ง การดาเน นงานระด บด 5. คะแนน หมายถ ง การดาเน นงานระด บด มาก โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 8/14 ส วนท 2: 2.1 การประเม นความร ความสามารถของบ คลากร มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด จ.น. % จ.น. % จ.น. % จ.น. % จ.น. % 1. หล งการ อบรม สามารถ ใช โปรแกรม Microsoft Office 2010 ได ด ข น 2. สามารถนา ความร ไป ประย กต ใช ก บ การทางานได ตารางท 2 สร ปผลการประเม นความร ความสามารถของบ คลากร ค าเฉล ยความพ งพอใจความสามารถของบ คลากร หล งการอบรม สามารถใช โปรแกรม Microsoft Office 2010 ได ด ข น 2. สามารถนาความร ไปประย กต ใช ก บการทางานได กราฟท 1 ค าเฉล ยความพ งพอใจความร ความสามารถของบ คลากร จากการสร ปผลการประเม นความร ความสามารถของบ คลากร ระด บความพ งพอใจ 1. หล งการอบรม สามารถใช โปรแกรม ด Microsoft Office 2010 ได ด ข น 2. สามารถน าความร ไปประย กต ใช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks