สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย แบบทดสอบท กษะการใช Microsoft Office PDF

Description
แบบทดสอบท กษะการใช Microsoft Office ค าช แจง 1. แบบทดสอบม ท งหมด 3 เน อหา ประกอบด วย ท กษะการใช

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 10 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบทดสอบท กษะการใช Microsoft Office ค าช แจง 1. แบบทดสอบม ท งหมด 3 เน อหา ประกอบด วย ท กษะการใช Microsoft Excel 2007 ท กษะการใช Microsoft Word 2007 และท กษะการใช Microsoft PowerPoint 2007 ตามล าด บ 2. น กศ กษาม เวลาในการท าแบบทดสอบท งหมด 4 ช วโมง 3. ให น กศ กษาอ านแบบทดสอบให เข าใจอย างละเอ ยด 4. ให น กศ กษาสร างโฟลเดอร ในไดรว D โดยต งช อโฟลเดอร เป น รห สประจ าต ว น กศ กษา-ช อ-สก ล ถ าน กศ กษาสร างโฟลเดอร ท ไดรว อ น ข อม ลท สร างจะ หายไปเม อป ดเคร อง 5. แฟ มข อม ล (File) ท น กศ กษาสร างข น จะต องบ นท กไว ในโฟลเดอร ท สร าง ตามข อ 4 เท าน น 6. ท กษะการใช คอมพ วเตอร ท ง 3 เร อง น กศ กษาต องทดสอบท กษะการใช Microsoft Excel 2007 เป นอ นด บแรก เน องจากต องน าข อม ลไปใช ร วมก บอ ก สองท กษะ 7. อน ญาตให น าเอกสารหร อต าราอ นๆ เข ามาในห องปฏ บ ต การสอบได 8. หากม ข อสงส ยในแบบทดสอบ หร อเคร องคอมพ วเตอร ข ดข องให แจ งอาจารย ผ สอน 1 แบบทดสอบท กษะการใช Microsoft Excel 2007 ให น กศ กษาสร างสม ดงานใน Microsoft Excel และพ มพ ตารางด งต อไปน ให ม ร ปแบบใกล เค ยงมากท ส ด พร อมท งใช ฟ งก ช นหร อส ตรค านวณเพ อหาค าต างๆ ด งต อไปน A B C D E F G ตารางแสดงข อม ลเง นฝากของน กศ กษาคณะศ กษาศาสตร 4 5 ข อม ลท วไป ล าด บท ช อ สก ล ยอดเง นฝาก ข อม ลเง นฝาก ระยะเวลาการฝากเง น (เด อน) ดอกเบ ยเง นฝาก รวมเง นส ทธ พ รย ทธ เฉล มช พ 780, จ ราย ส ประย รย ม 456, เฉล มพล ฉ มพ ฒ 1,589, กฤตศร ต ค านนท 890, ขจรศ กด เข ยวแก ว 78, พ ระเชษฐ จ นทรา 159, อาร ร ตน ใยเทศ 500, ส รเชษฐ ส ทธ 1,801, ช ชวาล จ นทร อ ม 650, ด ษฎ เกษมพ ณ 145, ค าเฉล ยของเง นฝาก ค าเฉล ยของดอกเบ ยเง นฝาก รวมท งส น 2 รายการค านวณและสร างกราฟ 1. ค านวณดอกเบ ยเง นฝากในเซลล F6 F15 โดยม เง อนไขด งน เง อนไขการค านวณดอกเบ ยเง นฝาก - ถ าระยะเวลาการฝากเง นมากกว าหร อเท าก บ 60 เด อน ค านวณจาก 1.75% ของยอดเง นฝาก - ถ าระยะเวลาการฝากเง นมากกว าหร อเท าก บ 48 เด อน ค านวณจาก 1.70% ของยอดเง นฝาก - ถ าระยะเวลาการฝากเง นมากกว าหร อเท าก บ 24 เด อน ค านวณจาก 1.50% ของยอดเง นฝาก - ถ าระยะเวลาการฝากเง นมากกว าหร อเท าก บ 12 เด อน ค านวณจาก 1.00% ของยอดเง นฝาก - ถ าระยะเวลาการฝากเง นเป น 1-11 เด อน ค านวณจาก 0.75% ของยอดเง นฝาก 2. ค านวณรวมเง นส ทธ ในเซลล G6 G15 โดยม เง อนไขด งน 3. ค านวณหาผลรวม รวมเง นส ทธ ในเซลล G16 4. ค านวณหาค าเฉล ยของเง นฝากท งหมดในเซลล D17 5. ค านวณหาค าเฉล ยของดอกเบ ยเง นฝากท งหมดในเซลล D18 6. เร ยงล าด บข อม ลตาม รวมเง นส ทธ จากมากไปหาน อย 7. สร างกราฟวงกลม (Pie) เพ อน าเสนอ ช อ และ เง นรวมส ทธ 8. สร างกราฟแท ง (Bar) หร อกราฟเส น (Line) หร อกราฟสดมภ (Column) เพ อน าเสนอรายการ ช อ ยอดเง น ฝาก และ รวมเง นส ทธ หมายเหต การต งช อเอกสารท บ นท ก บ นท กโดยใช ช อสม ดงานเป น ช อ-สก ล-Excel.XLSX 3 แบบทดสอบท กษะการใช Microsoft word 2007 ให น กศ กษาสร างจดหมายเว ยนเพ อส งไปย งน กศ กษาคณะศ กษาศาสตร ในการแจ งรายละเอ ยดดอกเบ ยเง น ฝาก (ข อม ลจากตารางใน Microsoft Excel 2007) โดยม ข อก าหนดด งน 1. ส วนห วกระดาษ (หมายเลข 1) ให แสดงตราส ญล กษณ ของ (หาได จาก เว บไซต ของว ทยาเขต) พร อมท งพ มพ 2. ร ปแบบของจดหมาย ให ก าหนดรายละเอ ยดท กอย างให ใกล เค ยงก บต วอย างให มากท ส ด 3. แหล งข อม ลของจดหมายเว ยน ให ใช ตารางท สร างจากแบบทดสอบ Microsoft Excel 2007 หร อสร าง แหล งข อม ลข นมาใหม โดยม รายละเอ ยดเหม อนก บแบบทดสอบ Microsoft Excel 2007 ก ได 4. เน อหาของจดหมายให พ มพ ด งน 1 ท กก. 0519/11 เลขท 1 หม 7 ถนนส โขท ย-ก าแพงเพชร อ.เม อง จ.ส โขท ย เร อง แจ งรายละเอ ยดเง นฝากและดอกเบ ยเง นฝาก เร ยน ค ณ แทรกช อ แทรกสก ล ว นท 14 ก มภาพ นธ 2555 เน องจากว นท 31 ธ นวาคม 2554 ท ผ านมา ได ท าการค านวณ ดอกเบ ยเง นฝากของน กศ กษาเป นท เร ยบร อยแล ว จ งขอแจ งว า ท านม เง นฝากจ านวน แทรกยอดเง นฝาก บาท ม ระยะเวลาในการฝากเป นเวลา แทรกระยะเวลาการฝากเง น (เด อน) เด อน ด งน น ท านจะได ร บ ดอกเบ ยท งหมด แทรกดอกเบ ยเง นฝาก บาท รวมเป นเง นส ทธ แทรกรวมเง นส ทธ บาท จ งเร ยนมาเพ อโปรดทราบ ขอแสดงความน บถ อ (นายภาษ ต สารใจ) ผ ด แลเง นฝากคณะศ กษาศาสตร Institute of Physical Education Sukhothai 2 14 ก มภาพ นธ PM 4 5. ส วนท ายกระดาษ (หมายเลข 2) ให พ มพ Institute of Physical Education Sukhothai พร อมก บแทรก ว นท และเวลาตามต วอย าง (ว นท และเวลาท แทรก จะข นอย ก บว นท และเวลาท ปรากฏในคอมพ วเตอร ท น กศ กษาใช ) หมายเหต 1. สร างเอกสารในร ปของจดหมายเว ยน (Mail merge) 2. ส งต นฉบ บจดหมาย แหล งข อม ล (ถ าม ) และจดหมายท ผสานเป นเอกสารใหม เร ยบร อยแล ว 3. การต งช อเอกสารท บ นท ก 3.1. ต นฉบ บจดหมาย บ นท กโดยใช ช อเอกสารเป น ช อ-สก ล-ต นฉบ บจดหมาย.DOCX 3.2. แหล งข อม ล (ถ าม ) บ นท กโดยใช ช อเอกสารเป น ช อ-สก ล-แหล งข อม ล.DOCX 3.3. จดหมายท ผสานแล ว บ นท กโดยใช ช อเอกสารเป น ช อ-สก ล-จดหมายเว ยน.DOCX 5 แบบทดสอบท กษะการใช Microsoft PowerPoint 2007 ให น กศ กษาสร างงานน าเสนอต อไปน โดยก าหนดร ปแบบการน าเสนอให น าสนใจ ข อม ลท ต องการน าเสนอม ด งน สไลด ท 1 เร องราวของ ช อน กศ กษา สไลด ท 2 ประว ต ส วนต วได แก ช อ-สก ล ภ ม ล าเนา ท อย เร องราวในครอบคร ว เบอร โทร. address ฯลฯ สไลด ท 3 ประว ต การศ กษา ต งแต ระด บอน บาล จนถ งป จจ บ น สไลด ท 4 ล กษณะเฉพาะของตนเอง จ ดเด นในหน าตา น ส ยใจคอ ส งท ชอบ งานอด เรก สไลด ท 5 ล กษณะของค ครองในอนาคต (ถ งแม ว าน กศ กษาบางคนจะม แล ว) เป าหมายในช ว ต และความคาดหว ง ในการประกอบอาช พในอนาคต สไลด ท 6 ความร ส กท ได เข ามาศ กษาใน สไลด ท 7 ข อเสนอแนะของน กศ กษาต อผ สอน (ไม ม ผลต อคะแนน เป ดโอกาสให น กศ กษาเสนอแนะได ) หมายเหต 1. สร างภาพเคล อนไหวและแทรกร ปภาพประกอบการน าเสนอตามสมควร 2. การต งช อเอกสารท บ นท กบ นท กโดยใช ช องานน าเสนอเป น ช อ-สก ล-งานน าเสนอ.PPTX
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks