ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel PDF

Description
ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ค าน า ค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อในการ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel กล

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 28 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007. ค าน า ค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อในการ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ม ธยมศ กษาป ท 1 ในสาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศ โดยเน อหาสาระของค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel น สามารถน าไปประกอบการฝ กปฏ บ ต หร อ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ได เป นอย างด ขอกราบขอบพระค ณ ผ อ านวยการโรงเร ยน คณะคร โรงเร ยนน คมพ ฒนา 2 น กเร ยน ท กร ณาให ค าแนะน า และให ก าล งใจในการจ ดท าค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ค าช แจง การเร มต นใช โปรแกรม Microsoft Excel 1 การใช งานแผ นงาน และตาราง 5 การจ ดร ปแบบตามเง อนไข 8 การท างานกราฟ 11 การใช งานส ตร และฟ งก ช น 13 การเร ยงล าด บข อม ล 16 การตรวจสอบความถ กต อง 17 การกรอกข อม ล 19 การเร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word Excel 2007 เร หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การเพ มป มท ลบาร ใน Quick Access Toolbar การยกเล กป มท ลบาร ใน Quick Access Toolbar การป อนข อม ล แก ไขข อม ล ลบข อม ล การบ นท กเอกสารลงใน disk มใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 1. คล กป ม Start บนแถบ Task bar 2. เล อก All Programs Microsoft Office 3. เล อก Microsoft Office Excel 2007 จะเป ดให ใช งานได ท นท ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม ก อนท จะท างานก บโปรแกรม Microsoft Office Excel ค ณจะต องร จ กก บส วนประกอบของหน าจอโปรแกรมก อน เพ อจะ ได เข าใจถ งส วนต างๆ ท จะกล าวอ างถ งในหน งส อเล มน ได ง ายข น Office Button Quick Access Toolbar Title bar แถบ Ribbon Name box Formula bar Active cell Worksheet Office Button เป นป ม ค าส งเก ยวก บการท างาน ของแฟ มงาน เช น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ Quick Access Toolbar เป นแถบเคร องม อให ค ณเร ยกใช งานได อย างรวดเร ว ผ ใช สามารถเพ มป มค าส งท ใช งานบ อยๆ ไว ในแถบ เคร องม อน ได Title bar แถบแสดงช อโปรแกรมและช อไฟล ป จจ บ นท ค ณเป ดใช งานอย แถบ Ribbon เป นแถบท รวบรวมค าส งต างๆ ของเมน หร อท ลบาร เพ อให ผ ใช เล อกใช งานง ายข น Name box แสดงต าแหน งเซลล ป จจ บ น Formula bar แถบแสดงส ตรค านวณหร อข อม ลท ค ณพ มพ Active cell เซลล ป จจ บ นท ก าล งท างานอย Worksheet พ นท ใช งานของโปรแกรม การเพ มป มท ลบาร ใน Quick Access Toolbar ป มท ลบาร ท ต องการใช งานบ อยๆ ค ณสามารถเพ มเข ามาใน Quick Access Toolbar ได ม ข นตอนด งน 1. คล กป มล กศรลงของ Quick Access Toolbar จะปรากฏค าส ง ให เล อกใช 2. เล อกค าส งท ต องการใช บ อย เช น New, Open, Print Preview, ฯลฯ Quick Print, การยกเล กป มท ลบาร ใน Quick Access Toolbar ป มท ลบาร ท เพ มเข ามาแล วไม ต องการใช งาน ค ณสามารถยกเล กออกได ม ข นตอนด งน 1. คล กขวาในแถบ Quick Access Toolbar จะปรากฏค าส งให เล อกใช 2. ต องการยกเล กป มท ลบาร ให เล อกค าส ง Remove from Quick Access Toolbar การป อนข อม ล ม 3 ว ธ 1. พ มพ ข อม ลท ต องการ เสร จแล วกดป ม Enter 2. พ มพ ข อม ลท ต องการ เสร จแล วกดป ม Arrow key (ล กศรส ท ศ) ท ค ย บอร ด 3. พ มพ ข อม ลท ต องการ เสร จแล วคล กป ม Enter บน Formula bar การยกเล กข อม ลท ก าล งพ มพ ม 2 ว ธ ว ธ ท 1 ว ธ ท 2 กดป ม Esc ท ค ย บอร ด คล กป ม การแก ไขข อม ล ม 3 ว ธ Cancel บน Formula bar 1. เล อกต าแหน งเซลล ท ต องการแก ไขข อม ล ว ธ ท 1 กดป ม F2 ท ค ย บอร ด ว ธ ท 2 คล กต าแหน งท จะแก ไขบน Formula bar ว ธ ท 3 ด บเบ ลคล กท ต าแหน งเซลล น น 2. ท าการแก ไขข อม ล เสร จแล วกด Enter การลบข อม ล ม 3 ว ธ เล อกต าแหน งเซลล ท ต องการลบข อม ล ว ธ ท 1 กดป ม Delete ท ค ย บอร ด ว ธ ท 2 คล กขวาเล อกค าส ง Clear Contents ว ธ ท 3 ท แท บ Home คล กล กศรลงของป ม Clear จะปรากฏค าส งให เล อกใช ลบท งข อม ลและร ปแบบ ลบเฉพาะร ปแบบ เหล อข อม ลเด ม ลบเฉพาะข อม ล เหล อร ปแบบ ลบ Comment การบ นท กเอกสารลงใน disk เม อค ณสร างแฟ มงานเสร จแล ว ต องท าการบ นท กข อม ลลงใน disk ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Save บนแถบ Quick Access Toolbar หร อคล กป ม Office Button เล อกค าส ง Save หร อ Save As ก ได 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ให ก าหนดรายละเอ ยด 3. ท ช อง Save in เล อกต าแหน งไดร ฟและโฟลเดอร ท ต องการเก บข อม ล 4. ท ช อง File name พ มพ ช อไฟล จากต วอย างน ให ช อว า Salary คล กป ม Save จะได ไฟล นามสก ล.xl การใช งานแผ นงานและตาราง หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การท างานก บแผ นงาน การเล อกช วงข อม ล การใช งานตาราง การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน การท างานก บแผ นงาน (Sheet) ปกต แฟ มงานของ Excel จะแสดง Worksheet 3 sheet ให ใช งาน ถ าต องการเพ ม sheet, ลบ sheet, copy sheet, ฯลฯ ม ข นตอนด งน คล กขวาช อ sheet ท ต องการ จะปรากฏค าส งให เล อกใช แทรก/เพ ม sheet ใหม ลบ sheet ท เล อก เปล ยนช อ sheet ย ายหร อค ดลอก sheet แสดง code ท เข ยนในโปรแกรม Visual Basic การเล อกช วงข อม ล ไม ว าจะท าอะไรก ตามก บข อม ลใน Worksheet อย างแรกท ต องท าค อ การเล อกช วงข อม ล ซ งม หลายว ธ ด งน ว ธ การเล อก ส ญล กษณ ของเมาส เล อกข อม ลแบบเป นช วง วางเมาส เป นร ป drag คล มข อม ลท ต องการ เล อกข อม ลแบบเป นช วงห างก น Drag คล มข อม ลช วงแรก กดป ม Ctrl+drag คล มช วงอ นๆ เล อกข อม ลท งคอล มน ท งแถว คล กส วนห วคอล มน หร อห วแถวท ต องการ เล อกข อม ลหมดท ง sheet คล กจ ดต ดระหว างห วคอล มน ก บห วแถว การใช งานตาราง ในกรณ ท ค ณท างานก บตาราง แล วต องการแทรกข อม ล หร อลบตาราง ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการ เช น คอล มน C ถ ง E 2. คล กขวาห วคอล มน / แถว จะปรากฏค าส งให เล อก Insert แทรกคอล มน / แถว Delete ลบคอล มน / แถว Column Width ปร บความกว างของคอล มน Hide ซ อนคอล มน / แถว Unhide ยกเล กการซ อนคอล มน / แถว หร อ ใช ป มเคร องม อในการท างานก ได ท แท บ Home เล อกจากห วข อ Cells การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน เม อพ มพ ข อม ลเสร จแล วก ท าการตกแต งข องม ลให สวยงาม ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการ 2. แถบ Ribbon ช อ Home คล กป มเคร องม อบนท ลบาร หร อจ ดร ปแบบข อม ลโดยการใช เมน ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการ 2. คล กขวาเล อกค าส ง Format Cells Number จ ดร ปแบบต วเลข Alignment การจ ดวางข อความ ใช ตกแต งต วอ กษร Font ชน ดของต วอ กษร การจ ดวางข อความ จ ดร ปแบบต วเลข Border ก าหนดเส นขอบ Fill ก าหนดส พ นและลาย Protection ป องก นการแก ไขข อม ล 3. ก าหนดรายละเอ ยดเสร จแล วคล กป ม OK การจ ดร ปแบบตามเง อนไข หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเพ ม เปล ยน หร อลบการจ ดร ปแบบตามเง อนไข การค นหาเซลล ท ม การจ ดร ปแบบตามเง อนไข การจ ดร ปแบบแบบม เง อนไข บางคร งค ณต องการก าหนดเง อนไขในการจ ดร ปแบบข อม ล เช น ต วเลขของเง นเด อนพน กงานให เป นส น าเง นเฉพาะคนท เง นเด อนไม เก น ให ใช เร องของ Conditional Formatting ม ข นตอนด งน 4. เล อกช วงข อม ลท ต องการจ ดร ปแบบ จากต วอย างเง อนไขด านบน ใช ช วงข อม ลของ Salary ไม รวมห วข อ (เล อกช วงข อม ล ต าแหน ง G2-G115) 5. แถบ Ribbon ช อ Home ห วข อ Styles คล ก ป ม 6. จะปรากฏค าส งให เล อกใช Highlight เซลล ท ตรงตามเง อนไขท ก าหนด แสดงข อม ลต วเลข 10 อ นด บส งส ดหร อต าส ด แสดงข อม ลเป นกล มเด ยวก นแบบกราฟแท ง แสดงข อม ลเป นกล มเด ยวก นด วยส ต างๆ แสดงข อม ลเป นกล มเด ยวก นด วยส ญล กษณ ไอคอน สร างเง อนไขเอง ลบเง อนไขท ไม ต องการใช งาน จ ดการก บเง อนไขท ก าหนด ในท น เล อกค าส ง New Rule จะปรากฎไดอะล อกบ อกซ New Formatting Rule เล อก Format only cells that contain ก าหนดเง อนไขเอง จากต วอย างเล อกเป น Cell Value less than or equal to คล กป ม Format เล อกร ปแบบต วอ กษรท ต องการ คล กป ม OK การเปล ยนเง อนไขหร อร ปแบบท ก าหนด หล งจากค ณก าหนดเง อนไขในการจ ดร ปแบบข อม ลแล ว ต องการเปล ยนเง อนไขจากเด ม เป น ต วเลขของเง นเด อนพน กงานให จ ดร ปแบบโดยเปล ยนส พ นเป นส เหล อง เฉพาะคนท เง นเด อนต งแต ค ณสามารถแก ไขได โดยม ข นตอนด งน 3. เล อกช วงข อม ลเด มท ท าการจ ดร ปแบบไว 4. แถบ Ribbon ช อ Home ห วข อ Styles คล ก ป ม 5. เล อกค าส ง Manage Rules คล กป ม Edit Rule 6. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Edit Formatting Rule ให แก ไขรายละเอ ยด เสร จแล วคล กป ม OK การลบร ปแบบข อม ลท ก าหนดเง อนไข ช วงข อม ลท ม การจ ดร ปแบบตามเง อนไขท ต งไว เม อไม ได ใช งานแล ว ค ณสามารถท าการยกเล กเง อนไขน นได โดยม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลเด มท ท าการจ ดร ปแบบไว 2. แถบ Ribbon ช อ Home ห วข อ Styles คล ก ป ม 3. เล อกค าส ง Clear Rules ในท น เล อกค าส ง Clear Rules from Selected Cells การค นหาเซลล ท ม การจ ดร ปแบบตามเง อนไข 1. แถบ Ribbon ช อ Home ห วข อ Editing คล ก ป ม 2. เล อกค าส ง Conditional Formatting จะแสดงช วงข อม ลท ม การก าหนดเง อนไขให ท นท การท างานก บกราฟ หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การสร างกราฟ ชน ดของกราฟ การเปล ยนชน ดของกราฟ การลบกราฟ การสร างกราฟ ข อม ลในโปรแกรม Excel ส วนใหญ จะเป นข อม ลเก ยวก บต วเลข ถ าค ณน าต วเลขเหล าน นมาแสดงเป นกราฟจะท าให ข อม ล ของค ณด ง ายข น ม ข นตอนด งน 7. เล อกช วงข อม ลท ต องการน ามาสร างกราฟ ในท น เล อกช วงเซลล A2-B5, D2-D5 8. คล กแท บ Insert เล อกประเภทของกราฟจากห วข อ Chart จากต วอย างเล อกแบบ Column 9. จะปรากฏร ปแบบย อยให คล กเล อกได ท นท 10. จากน น จะแสดงร ปกราฟท สร างไว พร อมก บแถบ Ribbon ช อ Chart Tools ห วข อ Design ให ก าหนด รายละเอ ยดเพ มเต ม การเปล ยน ชน ดของ กราฟ หล งจากสร าง กราฟเสร จแล ว ต องการ เปล ยนแบบ กราฟใหม ค ณ สามารถท าได ม ข นตอนด งน 1. เล อ กกราฟท ต องการ เปล ยนร ปแบบ 2. แถบ Chart Tools Design ห วข อ Type คล กป ม 3. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Change Chart Type ให คล กเล อกแบบท ต องการ การลบกราฟ กราฟท ไม ใช แล ว ต องการลบออก ม ข นตอนด งน คล กกราฟท ต องการลบ กดป ม Delete ท ค ย บอร ด การใช งานส ตรและฟ งก ช น หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การใส ส ตรค านวณปกต ล าด บความส าค ญของเคร องหมายทางการค านวณ การค านวณหาผลรวม และการสร างส ตรด วยฟ งก ช นอ น การสร างส ตรอย างง ายพร อมค าคงท ข อผ ดพลาดท วไปเม อสร างส ตร การใส ส ตรค านวณปกต 1. เล อกเซลล ท ต องการแสดงผลล พธ จากต วอย างน ต าแหน งเซลล อย ท D4 2. พ มพ เคร องหมาย = แล วตามด วยต าแหน งเซลล เช น =D2*D3 เสร จแล วกดป ม Enter 3. ท เซลล D4 จะแสดงผลล พธ และท Formula bar จะแสดงส ตรค านวณท ก าหนดไว Formula bar ล าด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks