ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel PDF

Description
ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ซ อนท งหมด ในส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ Microsoft Office Excel 2007 จะม เคร องม อและค ณล กษณะท ม ประส ทธ ภาพซ งค ณ สามารถใช เพ อว เคราะห ข อม ล ใช ข อม ลร

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 17 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ซ อนท งหมด ในส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ Microsoft Office Excel 2007 จะม เคร องม อและค ณล กษณะท ม ประส ทธ ภาพซ งค ณ สามารถใช เพ อว เคราะห ข อม ล ใช ข อม ลร วมก น และเพ อจ ดการข อม ลของค ณได อย างง ายดาย ในบทความน ส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ แถวและคอล มน เพ มเต มและข อจ าก ดใหม อ นๆ ช ดร ปแบบของ Office และล กษณะของ Excel การจ ดร ปแบบตามเง อนไขเพ มเต ม การเข ยนส ตรอย างง าย ส ตร OLAP และฟ งก ช นค วบ ใหม การเร ยงล าด บและการกรองท ปร บปร งข น การเพ มค ณสมบ ต ให ก บตารางของ Excel ล กษณะหน าตาใหม ของแผนภ ม การสร างแผนภ ม ท ใช ร วมก น PivotTables ท ใช งานง าย การเช อมต อก บข อม ลภายนอกอย างรวดเร ว ร ปแบบแฟ มแบบใหม ประสบการณ การพ มพ ท ด ข น ว ธ การใหม ในการใช งานของค ณร วมก น การเข าถ งด วนไปย งแม แบบเพ มเต ม ส วนต ดต อผ ใช ท น าไปส ผลล พธ ส วนต ดต อผ ใช ใหม ท ม งเน นท ผลล พธ จะช วยให ค ณท างานใน Microsoft Excel ได อย างง ายดาย ค าส งและค ณล กษณะต างๆ ท ม กจะถ กฝ งอย ในเมน และแถบเคร องม อท ซ บซ อนต อไปน จะค นหาได ง ายข นบนแท บท ม งเน นท งานซ งม กล มของค าส งและ ค ณล กษณะแบ งตามตรรกะ หลายๆ กล องโต ตอบจะถ กแทนท ด วยแกลเลอร แบบหล นลงท แสดงต วเล อกท พร อมใช งาน และ ค าแนะน าเคร องม อแบบอธ บายหร อการแสดงต วอย างก จะม จ ดเตร ยมไว ให เพ อช วยให ค ณเล อกต วเล อกได อย างถ กต อง ไม ว าค ณจะท าก จกรรมใดในส วนต ดต อผ ใช ใหม ไม ว าจะเป นการจ ดร ปแบบหร อการว เคราะห ข อม ล Excel จะแสดงเคร องม อท ม ประโยชน ท ส ดท จะท าให งานน นเสร จสมบ รณ แถวและคอล มน เพ มเต มและข อจ าก ดใหม อ นๆ เพ อจะท าให ค ณสามารถส ารวจปร มาณข อม ลจ านวนมากในแผ นงาน Office Excel 2007 สน บสน นแถวถ ง 1 ล านแถว และ คอล มน ถ ง 16,000 คอล มน ต อแผ นงาน โดยเฉพาะอย างย ง เส นตาราง Office Excel 2007 ค อ 1,048,576 แถวก บ 16,384 คอล มน ซ งให ค ณม แถวมากกว าท ม ใน Microsoft Office Excel 2003 ถ ง 1,500 เปอร เซ นต และคอล มน มากกว าถ ง 6,300 เปอร เซ นต และส าหร บค ณท ก าล งน กสงส ย คอล มน จะส นส ดท XFD แทนท จะเป น IV ขณะน ค ณสามารถใช ได ไม จ าก ดจ านวนในสม ดงานเด ยวก น และจ านวนการอ างอ งเซลล ต อเซลล ก เพ มข นจาก 8,000 เป น จ านวนจ าก ดตามหน วยความจ าท ม อย แทนท จะเป นการจ ดร ปแบบ 4,000 ชน ด เม อต องการปร บปร งประส ทธ ภาพของ Excel การจ ดการหน วยความจ าได เพ มข นจากหน วยความจ า 1 ก กะไบต ใน Microsoft Office Excel 2003 เป น 2 ก กะไบต ใน Office Excel 2007 นอกจากน ค ณย งจะพบว าการค านวณแผ นงานขนาดใหญ ท ม ส ตรมากมายท าได อย างรวดเร วข น เน องจาก Office Excel 2007 สน บสน นต วประมวลผลหลายต วและช ปเซตแบบหลายเธรด Office Excel 2007 ย งสน บสน นส ถ ง 16 ล านส อ กด วย ช ดร ปแบบของ Office และล กษณะของ Excel ใน Office Excel 2007 ค ณสามารถจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงานของค ณได อย างรวดเร วด วยการน าช ดร ปแบบไปใช และโดยใช ล กษณะท เฉพาะเจาะจง ช ดร ปแบบต างๆ สามารถใช ร วมก นได ตามโปรแกรม 2007 Office release อ นๆ เช น Microsoft Office Word และ Microsoft Office PowerPoint เป นต น ในขณะท ล กษณะต างๆ ได ร บการออกแบบข นเพ อเปล ยนแปลงร ปแบบของ รายการท เฉพาะเจาะจงก บ Excel เช น ตาราง แผนภ ม PivotTables ร ปร าง หร อไดอะแกรมของ Excel การน าช ดร ปแบบไปใช ช ดร ปแบบค อช ดของส แบบอ กษร เส น และการเต มล กษณะพ เศษท ก าหนดไว ล วงหน า ซ งสามารถ น าไปใช ก บท งสม ดงานของค ณหร อก บรายการท เฉพาะเจาะจงได เช น แผนภ ม หร อตาราง เป นต น ช ดร ปแบบสามารถช วยให ค ณ สามารถสร างเอกสารท ม ร ปล กษณ สวยงาม โดยบร ษ ทของค ณอาจม ช ดร ปแบบขององค กรซ งค ณสามารถใช ได หร อค ณสามารถ เล อกจากช ดร ปแบบท ก าหนดไว ล วงหน าท ม อย ใน Excel ได นอกจากน การสร างช ดร ปแบบของค ณเองส าหร บร ปล กษณ แบบ เด ยวก นและม ล กษณะเป นม ออาช พท สามารถน าไปใช ก บสม ดงาน Excel ของค ณท งหมดและเอกสาร 2007 Office release อ นๆ ย งสามารถท าได อย างง ายดายอ กด วย เม อค ณสร างช ดร ปแบบ ส แบบอ กษร และการเต มล กษณะพ เศษสามารถ เปล ยนแปลงแบบแยกก นต างหากได เพ อให ค ณสามารถเปล ยนแปลงต วเล อกเหล าน ต วใดต วหน งหร อต วเล อกท งหมดได การใช ล กษณะ ล กษณะ ค อร ปแบบท ย ดตามช ดร ปแบบท ก าหนดไว ล วงหน าท ค ณสามารถน าไปใช เปล ยนแปลงล กษณะ หน าตาของตาราง แผนภ ม PivotTables ร ปร าง หร อไดอะแกรมของ Excel ได ถ าล กษณะท ก าหนดไว ล วงหน าท ม อย แล ว ภายในไม ตรงก บความต องการของค ณ ค ณสามารถก าหนดล กษณะเองได ส าหร บแผนภ ม ต างๆ ค ณสามารถเล อกจากล กษณะท ก าหนดไว ล วงหน าท ม อย เป นจ านวนมาก แต ค ณจะไม สามารถสร างล กษณะแผนภ ม ของค ณเองได แบบเด ยวก บใน Excel 2003 ล กษณะเซลล ถ กใช เพ อจ ดร ปแบบเซลล ท เล อก แต ขณะน ค ณสามารถน าล กษณะเซลล ท ก าหนด ไว ล วงหน าไปใช ได อย างรวดเร ว โดยล กษณะเซลล ส วนใหญ ไม ได ย ดตามช ดร ปแบบท น าไปใช ก บสม ดงานของค ณ และค ณ สามารถสร างล กษณะเซลล ของค ณเองได อย างง ายดาย การจ ดร ปแบบตามเง อนไขเพ มเต ม ใน 2007 Office release ค ณสามารถใช การจ ดร ปแบบตามเง อนไขเพ อใส ค าอธ บายประกอบแบบมองเห นได ให ก บข อม ลของ ค ณเพ อว ตถ ประสงค ท งในการว เคราะห และการน าเสนอ เม อต องการค นหาข อยกเว นและก าหนดต าแหน งแนวโน มท ส าค ญใน ข อม ลของค ณอย างง ายดาย ค ณสามารถใช และจ ดการก บกฎการจ ดร ปแบบตามเง อนไขต างๆ ซ งน าการจ ดร ปแบบท มองเห นได แบบเพ มเต มมาใช ก บข อม ลท ตรงก บกฎน นๆ ในร ปแบบของการไล ระด บส แถบข อม ล และช ดไอคอนได นอกจากน การ จ ดร ปแบบตามเง อนไขย งง ายต อการน าไปใช อ กด วย เพ ยงการคล กเพ ยงไม ก คร ง ค ณก สามารถมองเห นความส มพ นธ ในข อม ล ของค ณซ งค ณสามารถใช เพ อท าการว เคราะห ได การเข ยนส ตรอย างง าย การปร บปร งด งต อไปน ท าให การเข ยนส ตรใน Office Excel 2007 ง ายย งข น แถบส ตรแบบปร บขนาดได แถบส ตรจะปร บขนาดให รองร บส ตรท ยาวและซ บซ อนได โดยอ ตโนม ต ซ งป องก นไม ให ส ตร ครอบคล มข อม ลอ นในแผ นงานของค ณ ค ณย งสามารถเข ยนส ตรได ยาวข นโดยม ระด บท ซ อนก นมากกว าท ค ณสามารถท าได ใน Excel ร นก อนหน า ฟ งก ช นการท าให สมบ รณ อ ตโนม ต ด วยฟ งก ช นการท าให สมบ รณ อ ตโนม ต ค ณจ งสามารถเข ยนไวยากรณ ของส ตรท เหมาะสมได อย างรวดเร ว จากการตรวจพบฟ งก ช นท ค ณต องการใช เพ อช วยท าให อาร ก วเมนต ของส ตรสมบ รณ อย างง ายๆ ท าให ค ณได ส ตรท เหมาะสมต งแต แรกและในท กคร ง การอ างอ งท ม แบบแผน นอกจากการอ างอ งเซลล เช น A1 และ R1C1 แล ว Office Excel 2007 ย งม การอ างอ งท ม แบบ แผนท อ างถ งช วงและตารางท ม ช อในส ตรเช นก น การเข าถ งช วงท ม ช ออย างง าย โดยใช ต วจ ดการช อของ Office Excel 2007 ค ณสามารถจ ดระเบ ยบ ปร บปร ง และจ ดการ ช วงท ม ช อหลายๆ ช วงในต าแหน งท ต งส วนกลาง ซ งช วยให บ คคลใดก ตามท ต องการท างานบนแผ นงานของค ณสามารถแปล ส ตรและข อม ลของแผ นงานได ส ตร OLAP และฟ งก ช นค วบ ใหม เม อค ณท างานก บฐานข อม ลหลายม ต (เช น บร การการว เคราะห SQL Server) ใน Office Excel 2007 ค ณสามารถใช ส ตร OLAP เพ อสร างรายงานท ถ กผ กไว ก บข อม ล OLAP โดยม ร ปแบบอ สระและซ บซ อนได ฟ งก ช นค วบ ใหม จะใช เพ อแยกข อม ล OLAP (ช ดข อม ลและค า) จากบร การการว เคราะห และแสดงข อม ล OLAP ในเซลล ส ตร OLAP อาจถ กสร างข นเม อค ณแปลง ส ตรใน PivotTable เป นส ตรในเซลล หร อเม อค ณใช การท าให สมบ รณ อ ตโนม ต ส าหร บอาร ก วเมนต ของฟ งก ช นค วบ เม อค ณ พ มพ ส ตรต างๆ การเร ยงล าด บและการกรองท ปร บปร งข น ใน Office Excel 2007 ค ณสามารถจ ดเร ยงข อม ลในแผ นงานของค ณได อย างรวดเร วเพ อค นหาค าตอบท ค ณต องการโดยใช การ กรองและการเร ยงล าด บท ได ปร บปร งเพ มเต มแล ว ต วอย างเช น ขณะน ค ณสามารถเร ยงล าด บข อม ลตามส และตามระด บมากกว า 3 (และมากถ ง 64) ระด บ นอกจากน ค ณย งสามารถกรองข อม ลตามส หร อตามว นท แสดงรายการมากกว า 1,000 รายการใน รายการแบบหล นลงของต วกรองอ ตโนม ต เล อกหลายรายการเพ อกรอง และกรองข อม ลใน PivotTable ได อ กด วย การเพ มค ณสมบ ต ให ก บตารางของ Excel ใน Office Excel 2007 ค ณสามารถใช ส วนต ดต อผ ใช ใหม เพ อสร าง จ ดร ปแบบ และขยายตาราง Excel (ซ งค อรายการ Excel ใน Excel 2003) ได อย างรวดเร วเพ อจ ดระเบ ยบข อม ลในแผ นงานของค ณเพ อให ท างานได ง ายข น หน าท การใช งานใหม หร อท ได ร บการปร บปร งส าหร บตารางน นรวมถ งค ณล กษณะต อไปน แถวส วนห วของตาราง แถวส วนห วของตารางสามารถเป ดหร อป ดได เม อส วนห วของตารางถ กแสดง ส วนห วของตารางย งคง มองเห นได พร อมก บข อม ลในคอล มน ของตารางด วยการแทนท ส วนห วของแผ นงานเม อค ณเล อนไปเร อยๆ ในตารางแบบยาว คอล มน จากการค านวณ คอล มน จากการค านวณจะใช ส ตรเด ยวท จะปร บไปตามแถวแต ละแถว และย งขยายโดยอ ตโนม ต เพ อรวมแถวเพ มเต ม เพ อให ส ตรถ กขยายไปย งแถวเหล าน นได ท นท ส งท ค ณต องท าท งหมดค อ ใส ส ตรเพ ยงคร งเด ยว ซ งน นก ค อค ณไม จ าเป นต องใช ค าส ง 'เต ม' หร อ 'ค ดลอก' การกรองอ ตโนม ต แบบอ ตโนม ต ต วกรองอ ตโนม ต จะถ กเป ดอย ตามค าเร มต นในตารางเพ อเป ดใช งานการเร ยงล าด บและการ กรองข อม ลในตารางอย างม ประส ทธ ภาพ การอ างอ งท ม แบบแผน การอ างอ งชน ดน อน ญาตให ค ณใช ช อส วนห วของคอล มน ตารางในส ตรแทนการใช การอ างอ งเซลล เช น A1 หร อ R1C1 แถวผลรวม ในแถวผลรวม ขณะน ค ณสามารถใช ส ตรแบบก าหนดเองและรายการข อความได ล กษณะตาราง ค ณสามารถน าล กษณะตารางไปใช ในการเพ มการจ ดร ปแบบท ม ค ณภาพระด บน กออกแบบและเป นม ออาช พ ได อย างรวดเร ว ถ าล กษณะแถวแบบอ นถ กเป ดใช งานในตาราง Excel จะคงกฎเก ยวก บล กษณะแบบอ นน นตลอดการกระท าท อาจท าลายเค าโครงน ได เช นการกรอง การซ อนแถว หร อการจ ดเร ยงแถวและคอล มน ใหม ด วยตนเอง ล กษณะหน าตาใหม ของแผนภ ม ใน Office Excel 2007 ค ณสามารถใช เคร องม อการสร างแผนภ ม ใหม เพ อสร างแผนภ ม ท ม ล กษณะเป นม ออา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks