ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel PDF

Description
1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Celebrities

Publish on:

Views: 47 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด วยกรำฟแบบต ำงๆ ซ งควำมร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 จะเป นเน อหำเก ยวก บพ นฐำน กำรใช งำนของโปรแกรม ซ งสำมำรถศ กษำรำยละเอ ยดได ด งต อไปน เร มใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ร จ กส วนประกอบของหน ำจอโปรแกรม กำรเพ มป มท ลบำร ใน Quick Access Toolbar กำรป อนข อม ล แก ไขข อม ล ลบข อม ล กำรบ นท กเอกสำรลงใน disk กำรท ำงำนก บแผ นงำน กำรเล อกช วงข อม ล กำรใช งำนตำรำง กำรจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงำน, กำรใส เส นขอบตำรำง, กำรใส เงำหร อใส ส กำรเพ ม เปล ยน หร อลบกำรจ ดร ปแบบตำมเง อนไข กำรสร ำงกรำฟ ชน ดของกรำฟ กำรเปล ยนชน ดของกรำฟ กำรลบกรำฟ กำรใส ส ตรคำนวณปกต ล ำด บควำมส ำค ญของเคร องหมำยทำงกำรคำนวณ กำรค ำนวณหำผลรวม และกำรสร ำงส ตรด วยฟ งก ช นอ น ล ำด บกำรจ ดเร ยงเร มต น 2 เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 ว ธ ท 1 : 1. คล กป ม Start บนแถบ Task bar 2. เล อก All Programs จำกน นเล อกไปท Microsoft Office 3. เล อก Microsoft Office Excel 2013 จะเป ดให ใช งำนได ท นท ว ธ ท 2 : 1. เล อกด บเบ ลคล กท ไอคอนส ญล กษณ Microsoft Office Excel 2013 จะ สำมำรถเป ดใช งำนได ท นท 3 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม ก อนท จะท ำงำนก บโปรแกรม Microsoft Office Excel ค ณจะต องร จ กก บส วนประกอบของ หน ำจอโปรแกรมก อน เพ อจะได เข ำใจถ งส วนต ำงๆ ท จะกล ำวอ ำงถ งในหน งส อเล มน ได ง ำยข น Quick Access Toolbar แถบ Ribbon Title bar Name box Formula bar Active cell Worksheet Quick Access Toolbar เป นแถบเคร องม อให ค ณเร ยกใช งำนได อย ำงรวดเร ว ผ ใช สำมำรถเพ มป มค ำส งท ใช งำนบ อยๆ ไว ในแถบเคร องม อน ได Title bar แถบแสดงช อโปรแกรมและช อไฟล ป จจ บ นท ค ณเป ดใช งำนอย แถบ Ribbon เป นแถบท รวบรวมค ำส งต ำงๆ ของเมน หร อท ลบำร เพ อให ผ ใช สำมำรถเล อกใช งำนง ำยข น Name box แสดงตำแหน งเซลล ป จจ บ น Formula bar แถบแสดงส ตรคำนวณหร อข อม ลท ค ณพ มพ Active cell เซลล ป จจ บ นท ก ำล งท ำงำนอย Worksheet พ นท ใช งำนของโปรแกรม 4 การเพ มป มท ลบาร ใน กาหนดแถบเคร องม อด วนเอง/Quick Access Toolbar ป มท ลบำร ท ต องกำรใช งำนบ อยๆ สำมำรถเพ มเข ำมำใน ก ำหนดแถบเคร องม อด วนเอง/Quick Access Toolbar ได ม ข นตอนด งน 1. คล กป มล กศรลงของ ก ำหนดแถบเคร องม อด วนเอง / Quick Access Toolbar จะปรำกฏคำส ง ให เล อกใช 2. เล อกค ำส งท ต องกำรใช บ อย เช น สร ำง/New, เป ด/Open, แสดงต วอย ำงก อนพ มพ /Print Preview, พ มพ ด วน/Quick Print, ฯลฯ การป อนข อม ล ม 3 ว ธ ว ธ ท 1 พ มพ ข อม ลท ต องกำร เสร จแล วกดป ม Enter ว ธ ท 2 พ มพ ข อม ลท ต องกำร เสร จแล วกดป ม Arrow key (ล กศรส ท ศ) ท ค ย บอร ด ว ธ ท 3 พ มพ ข อม ลท ต องกำร เสร จแล วคล กป ม การยกเล กข อม ลท กาล งพ มพ ม 2 ว ธ ว ธ ท 1 กดป ม Esc ท ค ย บอร ด ว ธ ท 2 คล กป ม ยกเล ก/Cancel บน Formula bar ป อนค ำ/Enter บน Formula bar 5 การแก ไขข อม ล ม 3 ว ธ 1. เล อกต ำแหน งเซลล ท ต องกำรแก ไขข อม ล ว ธ ท 1 กดป ม F2 ท ค ย บอร ด ว ธ ท 2 คล กตำแหน งท จะแก ไขบน Formula bar ว ธ ท 3 ด บเบ ลคล กท ตำแหน งเซลล น น 2. ท ำกำรแก ไขข อม ล เสร จแล วกด Enter การลบข อม ล ม 3 ว ธ เล อกต ำแหน งเซลล ท ต องกำรลบข อม ล ว ธ ท 1 กดป ม Delete ท ค ย บอร ด ว ธ ท 2 คล กขวำเล อกคำส ง ล ำงเน อหำ/Clear Contents 1 2 เล อกคำส ง ล ำงเน อหำ ว ธ ท 3 ท แท บ หน ำแรก / Home คล กล กศรลงของป ม ปรำกฏค ำส งต ำงๆ ให เล อกใช ลบท งข อม ลและร ปแบบ ลบเฉพำะร ปแบบ เหล อข อม ลเด ม ลบเฉพำะข อม ล เหล อร ปแบบ ลบ Comment ลบล งก ล ำง/Clear จะ 6 การบ นท กเอกสารลงใน disk เม อสร ำงแฟ มงำนเสร จแล ว ต องท ำกำรบ นท กข อม ลลง ม ข นตอนด งน กรณ ท 1 กำรบ นท กงำนคร งแรก 1. คล กเล อก Ribbon ไฟล 1 2. จะปรำกฏหน ำต ำงใหม ของ Ribbon ไฟล ข น เล อกค ำส ง บ นท กเป น/Save As จำกน นท ำตำม ข นตอน ด งน ข นตอนท 1 ให เล อก disk ท ต องกำรเซฟงำน เช น Drive C:, Drive D:, Documents เป นต น ถ ำ ไม พบ ให ใช คำส งเร ยกด แล วหำในส วนท เรำต องกำรเซฟงำน ข นตอนท 2 พ มพ ช อแฟ ม, ช อเอกสำรท ต องกำร และเล อกบ นท กชน ดของเอกสำรท ต องกำร ข นตอนท 3 เม อเล อกรำยละเอ ยดในส วนต ำงๆ ได แล ว ให กดป ม บ นท กได เลย 2 3 เล อกต ำแหน งไดร ฟและโฟลเดอร ท ต องกำรเก บข อม ล จำกน นท ช อง ช อแฟ ม/File name พ มพ ช อไฟล จำกต วอย ำงน ให ช อว ำ สม ดงำน1 จำกน น กดป ม บ นท ก/Save จะได ไฟล นำมสก ล.xlsx การทางานก บแผ นงาน (Sheet) ปกต แฟ มงำนของ Excel จะแสดง Worksheet 1 sheet ให ใช งำน ถ ำต องกำรเพ ม sheet, ลบ sheet, copy sheet, ฯลฯ ม ข นตอนด งน คล กขวำช อ sheet ท ต องกำร จะปรำกฏคำส งให เล อกใช เพ ม sheet ใหม แทรก/เพ ม sheet ใหม ลบ sheet ท เล อก เปล ยนช อ sheet ย ำยหร อค ดลอก sheet แสดง code ท เข ยนในโปรแกรม Visual Basic ป องก นกำรแก ไขข อม ลใน sheet เปล ยนส ช อ sheet ซ อน/แสดง sheet เล อก sheet ท งหมด 8 เพ ม sheet 2 ข นมำใหม การเล อกช วงข อม ล ไม ว ำจะท ำอะไรก ตำมก บข อม ลใน Worksheet อย ำงแรกท ต องท ำค อ กำรเล อกช วงข อม ล ซ งม หลำยว ธ ด งน ว ธ การเล อก ส ญล กษณ ของเมาส เล อกข อม ลแบบเป นช วง วำงเมำส เป นร ป drag คล มข อม ลท ต องกำร เล อกข อม ลแบบเป นช วงห ำงก น เล อกข อม ลท งคอล มน ท งแถว Drag คล มข อม ลช วงแรก กดป ม Ctrl+drag คล มช วงอ นๆ คล กส วนห วคอล มน หร อ ห วแถวท ต องกำร เล อกข อม ลหมดท ง sheet คล กจ ดต ดระหว ำงห วคอล มน ก บห วแถว การใช งานตาราง ในกรณ ท ต องกำรแทรกข อม ล หร อลบตำรำง ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องกำร เช น คอล มน C ถ ง E 2. คล กขวำห วคอล มน / แถว จะปรำกฏค ำส งให เล อก แทรก / Insert แทรกคอล มน / แถว ลบ / Delete ลบคอล มน / แถว 9 ควำมกว ำงคอล มน.../ Column Width ปร บควำมกว ำงของคอล มน ซ อน / Hide ซ อนคอล มน / แถว ยกเล กกำรซ อน / Unhide ยกเล กกำรซ อนคอล มน / แถว หร อ ใช ป มเคร องม อในกำรท ำงำนก ได ท แท บ Home เล อกจำกห วข อ Cells แทรก / Insert ลบ / Delete แทรกคอล มน / แถว ลบคอล มน / แถว ความกว างคอล มน... ซ อน / Hide ยกเล กการซ อน / Unhide ปร บความกว างของคอล มน ซ อนคอล มน / แถว ยกเล กการซ อนคอล มน / แถว การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน เม อพ มพ ข อม ลเสร จแล วก ท ำกำรตกแต งข องม ลให สวยงำม ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องกำร 2. แถบ Ribbon ช อหน ำแรก / Home คล กป มเคร องม อบนท ลบำร ใช ตกแต งต วอ กษร กำรจ ดวำงข อควำม จ ดร ปแบบต วเลข หร อจ ดร ปแบบข อม ลโดยกำรใช เมน ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องกำร 10 2. คล กขวำเล อกคำส ง จ ดร ปแบบเซลล.../Format Cells ต วเลข / Number จ ดร ปแบบต วเลข กำรจ ดแนว / Alignment กำรจ ดวำงข อควำม แบบอ กษร / Font ชน ดของต วอ กษร เส นขอบ / Border ก ำหนดเส นขอบ กำรเต ม / Fill ก ำหนดส พ นและลำย กำรป องก น / Protection ป องก นกำรแก ไขข อม ล จะปรำกฏไดอะล อกบ อกซ ของกำรจ ดร ปแบบเซลล ข นมำ ให เล อกรำยละเอ ยดในส วน ต ำงๆ ท ต องกำรให เร ยบร อย ก ำหนดรำยละเอ ยดเสร จแล วคล กป ม ตกลง / OK การใส เส นขอบตาราง 1. เล อกคล มตำรำงในส วนท เรำต องกำร จำกน น เล อก Ribbon หน ำแรก ในส วนจ ดกำรของ คำส งฟอนต จะม ค ำส ง เส นขอบตำรำง คล กล กศรลงตรงค ำส ง จะม คำส งต ำงๆ ให เล อก ใน ต วอย ำงน เรำเล อกคำส งเส นขอบท งหมด 11 1 คล มส วนท เรำต องกำร 2 เล อกคำส งเส นขอบตำรำง นำเส นของของเซลล ไปใช ก บเซลล ท เล อกในป จจ บ น 3 เล อกคำส งเส นขอบท งหมด 12 เส นตำรำงปรำกฏในส วนท เรำเล อก 4 การใส เงาหร อใส ส 1. เล อกคล มตำรำงในส วนท เรำต องกำร จำกน น เล อก Ribbon หน ำแรก ในส วนจ ดกำรของ คำส งฟอนต จะม ค ำส ง เส นขอบตำรำง คล กล กศรลงตรงค ำส ง จะม คำส งต ำงๆ ให เล อก ใน ต วอย ำงน เรำเล อกคำส งเส นขอบท งหมด 1 เล อก Ribbon หน ำแรก 1 คล มส วนท เรำต องกำร 13 2 เล อกคำส ง ส เต ม จะเป นกำรใส ส พ นหล งของเซลล เพ อเน นควำมสำค ญ 3 เล อกส ท ต องกำร ในท น เรำจะเล อกส ฟ ำ ส ฟ ำปรำกฏในส วนท เรำเล อก 4 การจ ดร ปแบบแบบม เง อนไข บำงคร งถ ำต องกำรก ำหนดเง อนไขในกำรจ ดร ปแบบข อม ล เช น ต วเลขของเง นเด อนพน กงำนให เป นส น ำเง นเฉพำะคนท เง นเด อนไม เก น 40,000 ให ใช เร องของ กำรจ ดร ปแบบตำมเง อนไข / Conditional Formatting ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องกำรจ ดร ปแบบ จำกต วอย ำงเง อนไขด ำนบน ใช ช วงข อม ลของ เง นเด อน 14 เล อกช วงข อม ล ท ต องกำร 1 2. แถบ Ribbon ช อหน ำแรก / Home ห วข อ ล กษณะ/Styles คล กป มล กศรลงตรง กำรจ ดร ปแบบตำมเง อนไข 3. จะปรำกฏค ำส งให เล อกใช 1 Highlight เซลล ท ตรงตำมเง อนไขท ก ำหนด แสดงข อม ลต วเลข 10 อ นด บส งส ดหร อต ำส ด แสดงข อม ลเป นกล มเด ยวก นแบบกรำฟแท ง แสดงข อม ลเป นกล มเด ยวก นด วยส ต ำงๆ แสดงข อม ลเป นกล มเด ยวก นด วยส ญล กษณ ไอคอน สร ำงเง อนไขเอง ลบเง อนไขท ไม ต องกำรใช งำน จ ดกำรก บเง อนไขท ก ำหนด ในท น เล อกค ำส ง กฎใหม.../ New Rule จำกน น จะปรำกฎ ไดอะล อกบ อกซ กฎกำรจ ดร ปแบบใหม / New Formatting Rule โดยในต วอย ำงน จะเล อก ค ำส งจ ดร ปแบบเฉพำะเซลล ท ม / Format only cells that contain จำกน นก ำหนดเง อนไข โดยไปท ส วนคำส ง ก ำหนดเง อนไขเอง เม อก ำหนดเสร จให คล กป ม ตกลง/OK 15 ไดอะล อกบ อกซ ใหม 2 ก ำหนดเง อนไข ระหว ำง 1-40, ในข นตอนท 4 เม อกดร ปแบบ จะปรำกฏไดอะล อกบ อกซ ใหม ข นมำ ช อว ำ กำร จ ดร ปแบบเซลล ซ งจะม หลำยฟ งก ช นให เล อกใช ค อ ต วเลข, แบบอ กษร, เส นขอบ, และกำร เต ม ให เล อกแบบท ต องกำร ในท น เล อก ฟ งก ช นกำรเต ม โดยในต วอย ำงก ำหนดให ใช ส น ำ เง น จำกน นคล กป ม ตกลง 16 ต วอย ำง กำรจ ดร ปแบบแบบม เง อนไขแบบสำเร จ จะม ส น ำเง นเฉพำะช วง ท เล อก ค อ 1-40,000 การเปล ยนเง อนไขหร อร ปแบบท กาหนด หล งจำกก ำหนดเง อนไขในกำรจ ดร ปแบบข อม ลแล ว ต องกำรเปล ยนเง อนไขจำกเด ม เป น ต วเลข ของเง นเด อนพน กงำนให จ ดร ปแบบโดยเปล ยนส พ นเป นส เหล อง เฉพำะคนท เง นเด อนต งแต 30,000-50,000 ซ งสำมำรถแก ไขได โดยม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลเด มท ท ำกำรจ ดร ปแบบไว 2. แถบ Ribbon ช อ หน ำแรก/Home ห วข อ ล กษณะ/Styles จำกน นคล กท ป ม กำรจ ดร ปแบบตำมเง อนไข 3. เล อกค ำส ง กำรจ ดกำรกฎ.../ Manage Rules จะปรำกฏ ไดอะล อกบ อกซ ข นมำใหม ช อว ำ ต วจ ดกำรกฏกำรจ ดร ปแบบตำมเง อนไข จำกน นคล กท ป ม แก ไขกฎ.../ Edit Rule ต วอย ำง ไดอะล อกบ อกซ ต วจ ดกำรกฏกำรจ ดร ปแบบตำมเง อนไข เล อก แก ไขกฎ... 3 จำกน นจะป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks