รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม PDF

Description
รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 29 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล โครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2013 ว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 ณ ห อง อาคาร 100 ป ศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร หล กการและเหต ผล ป จจ บ นประเทศไทยอย ในช วงการพ ฒนาประเทศระยะท 9 (พ.ศ ) ซ งน าปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วมาเป นแนวทางในการพ ฒนาประเทศ และม งเน น การพ ฒนา คน เพ อการพ ฒนาประเทศ โดยเน นให ท กคนได ร บการพ ฒนาเต มศ กยภาพ ท งด าน ร างกาย สต ป ญญา อารมณ ส งคม จ ตใจ อ นจะส งผลต อการสร างสรรค ส งคมท พ งปรารถนา ซ งการ พ ฒนาประเทศด งกล าวต องการคนท ม ล กษณะ ด เก ง และม ความส ข อน งจากแนวทางการปฏ ร ป การศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษา พ ทธศ กราช 2542 ฉบ บปร บปร ง พ ทธศ กราช 2545 ได ระบ แนวการจ ดการศ กษาไว ในมาตรา 22 และ24 โดยเฉพาะในมาตรา 22 ระบ ว า การจ ดการศ กษาต อง ย ดหล กว า ผ เร ยนท กคนม ความสามารถในการเร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนเป นบ คคลท สาค ญท ส ด สถาบ นว จ ยและพ ฒนา เป นส วนราชการท จ ดต งข นตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องการ แบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา พ.ศ ม ว ตถ ประสงค ในการจ ดต ง ใน การให การสน บสน น ส งเสร มการว จ ยของคณาจารย การบ รณาการงานว จ ยก บการเร ยนการสอน รวมถ ง การว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น ให บร การว ชาการแก คร บ คลากรทางการศ กษา ช มชน เด กและเยาวชน รวมท งประชาชนผ สนใจ ด งน นสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งม บทบาทส าค ญในการเป นผ น าการให บร การว ชาการเพ อพ ฒนาเด กและเยาวชน ให สอดคล องก บการ ปฎ ร ปการศ กษา และพ ฒนาศ กยภาพเด กและเยาวชนให ม ความร ความสามารถสอดคล องก บค ณล กษณะ อ นพ งประสงค ต อไป สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ จ งได จ ดโครงการอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office 2013 เพ อเป นการพ ฒนาและเสร มสร างความร ความเข าใจแก ประชาชนใน ท องถ น ม งเน นให ประชาชนบ คคลท วไปม ความร ความเข าใจและสามารถประย กต ใช คอมพ วเตอร ใน การปฏ บ ต งานหร อในช ว ตประจาว นได 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให สาขาว ชาใช ศ กยภาพในด านว ชาการและการว จ ยในการให บร การว ชาการแก ท องถ นและ หน วยงานภายนอก 2. เพ อให สาขาว ชาสามารถบ รณาการงานว จ ย งานบร การว ชาการและการเร ยนการสอนและเก ด นว ตกรรมใหม ๆ 3. เพ อให ผ ร บบร การได ร บประโยชน ส งส ด 2 3. ประโยชน ท ได ร บจากการบร การว ชาการ 3.1 ผ เข าร บการอบรมได ร บความร ท ท นสม ย และสามารถพ ฒนาทางความร ด านว ชาการต างๆ 3.2 ผ เข าร บการอบรมเก ดการเร ยนร ท กษะท จะเป นในการปฏ บ ต งานและการดาเน นช ว ต 3.3 ผ เข าร บการอบรม และอาจารย เก ดการเร ยนร กระบวนการในการให บร การว ชาการเพ อเป น ประโยชน ในการจ ดการเร ยน การสอนต อไป 4. การนาประโยชน ท ได ร บไปใช ในการพ ฒนาก จกรรมบร การว ชาการ จากการประเม นความพ งพอใจ โครงการฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft office 2013 สร ปได ด งน 4.1 ท านค ดว าการอบรมในคร งน ควรปร บปร งหร อพ ฒนาเร องอะไรบ าง 1. อยากให ม การอบรมโปรแกรมอ นๆ เช น Photoshop, Flash และ อ นๆ 2. ควรเพ มระยะเวลาในการอบรม 3. เคร องคอมพ วเตอร ม อาการค างเป นบางเคร อง 4.2 ท านค ดว าโครงการน ควรทาต อไป 1. ควรทาต อไป เพราะเป นโครงการท ม ประโยชน สามารถน าไปใช ในการปฏ บ ต งานได จร งในหน วยงาน 2. เป นโครงการท ด ช วยให นาไปใช ในการเร ยนการสอนได ด 5. เป าหมาย 5.1 เป าหมายเช งปร มาณ ลาด บ รายการเป าหมาย ปร มาณ หน วยน บ 1.1 จานวนก จกรรม/โครงการบร การว ชาการและว ชาช พต อส งคม 1 ก จกรรม 1.2 ม จานวนผ ร บบร การจากก จกรรม/โครงการบร การว ชาการและว ชาช พ 50 คน 1.3 จานวนโครงการท แล วเสร จตามระยะเวลา 1 โครงการ 5.2 เป าหมายเช งค ณภาพ คร บ คลากรทางการศ กษา และผ สนใจท วไปม ความร ความเข าใจของผ เข าร วมอบรม ไม น อยกว าร อยละ คร บ คลากรทางการศ กษา และผ สนใจท วไปม ความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรมไม น อยกว าร อยละ คร บ คลากรทางการศ กษา และผ สนใจท วไปสามารถนาความร ไปใช ของผ เข าร วมอบรม ไม น อยกว าร อยละ เป าหมายเช งเวลา โครงการแล วเสร จตามระยะเวลาท กาหนด 3 4. ว ทยากร 4.1 อาจารย น นทน ธ ส วอ นทร 4.2 อาจารย ส ร พร อ นทสนธ 4.3 อาจารย ชเนตตร จาต รนต ร ศม 4.4 อาจารย จ นจ รา ด เล ศ 4.5 อาจารย อารมณ เอ ยมประเสร ฐ 4.6 อาจารย ร จ ลาภา เจร ญเล ศ 5. ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 7 8 พฤษภาคม ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ลาด บ ข นตอน / ก จกรรม 1 จ ดประช มคณะกรรมการทางาน 2 วางแผนการดาเน นงานโครงการ 3 ดาเน นงานตามข นตอน 4 จ ดอบรม 5 ทาการรวบรวม ว เคราะห และสร ปผล 6 จ ดทาร ปเล มเสนอผลงานต อหน วยงาน พ.ศ.2557 ม นาคม เมษายน พฤษภาคม 7. งบประมาณท ใช ในการดาเน นการอบรม งบประมาณท ใช จานวน 30,000 บาท โดยม รายละเอ ยด ด งน 7.1 การใช จ ายงบประมาณ - ค าตอบแทนว ทยากรอบรม 21,600 บาท - ค าใช สอย 7,800 บาท 7.2 แหล งท มาของงบประมาณ งบเง นแผ นด น จานวน 30,000 บาท 8. ผลท คาดว าจะได ร บ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาได ให บร การทางว ชาการและว ชาช พให แก กล มเป าหมายท หลากหลาย อ นเป นไปตามว ตถ ประสงค ของ พ.ร.บ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ.2547 9. สร ปผลการดาเน นงาน (โดยใช แบบประเม น) 9.1 ผ เข าร บการอบรม จานวน 51 คน 9.2 ผลการประเม นตามแบบประเม น (1) ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจไม น อยกว าร อยละ 85 (2) ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจไม น อยกว าร อยละ (3) ผ เข าร บการอบรมม การน าความร ไปใช ประโยชน ไม น อยกว าร อยละ ผ เข าร บการอบรมม ความค ดเห นและข อเสนอแนะเพ มเต ม (1) เวลาน อยเก นไป 9.4 ท านค ดว าโครงการน ควรท าต อไป เพราะ เป นโครงการท ม ประโยชน ช วยพ ฒนา บ คลากรทางการศ กษาให พ ฒนาตนเอง พ ฒนางาน และพ ฒนาเด ก เป นประโยชน ก บการน าไปใช งานด านเอกสาร และช วยลดข นตอนการท างานท ซ าซ อน สามารถน ามาใช งานจร งได และสามารถ นาไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว นได 9.5 ท านต องการให มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ ดอบรมเร องใดบ าง (1) การใช โปรแกรม PhotoShop (2) การใช โปรแกรม Flash (3) Microsoft Office 2013 (4) การใช SPSS ว เคราะห ค าสถ ต 4 5 ผลการประเม นความพ งพอใจ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2013 ว นท 7-8 เด อน พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ อาคาร 100 ป ศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร เวลา น. ตอนท 1 ข อม ลเก ยวก บผ ตอบแบบประเม น 1. เพศ (1) ชาย 7 คน หร อ 13.7% (2) หญ ง 44 คน หร อ 86.3% 2. สถานภาพ (1) คร /อาจารย /น กว ชาการ 44 คน หร อ 13.7 (2) บ คคลท วไป 7 คน หร อ 86.3% ตอนท 2 ความค ดเห นต อโครงการ ให ท านแสดงความค ดเห นเก ยวก บการได ร บความร และความสามารถ นาความร ไปใช ประโยชน ได น อยเพ ยงใด ระด บท ส ด ระด บ ระด บปานกลาง ระด บน อย ระด บน อยท ส ด ท ประเด นความค ดเห น ค าเฉล ย ส วน เบ ยงเบน มาตรฐาน 1 2 ท านได ร บความร เก ยวก บเน อหาการอบรมต อไปน 1.1 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Word ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Publisher 2013 ท านสามารถนาความร ท ได ร บจากการอบรมไปใช ประโยชน 2.1 การพ ฒนาตนเอง 2.2 การพ ฒนาการปฏ บ ต งาน 2.3 การดาเน นช ว ตและการอย ร วมก นในส งคม จากตารางท 1 พบว า ผ เข าร บการอบรมได ร บความร เก ยวก บเน อหาการอบรม อย ในระด บ ( = 4.45) ค ดเป นร อยละ 85 สามารถน าความร ท ได ร บจากการอบรมไปใช ประโยชน ในการ พ ฒนาการปฏ บ ต งาน อย ในระด บ ( = 4.45) ค ดเป นร อยละ 89 สามารถน าความร ท ได ร บจาก การอบรมไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาตนเอง อย ในระด บ ( = 4.33) ค ดเป นร อยละ 86.6 น าไปใช ในการด าเน นช ว ตและการอย ร วมก นในส งคม อย ในระด บ ( = 4.39) ค ดเป นร อยละ 87.8 การแปล ความหมาย 6 ตอนท 3 ความพ งพอใจโครงการอบรม ให ท านแสดงความค ดเห นว า การเข าอบรมคร งน ท านพ งพอใจ ต อประเด นการอบรมเพ ยงใด ท ประเด นความค ดเห น ค าเฉล ย ส วนบ ยงเบน มาตรฐาน การแปล ความหมาย เน อหาการอบรม ก จกรรมท ใช ในการอบรม 2.1 การบรรยาย 2.2 การฝ กปฏ บ ต ว ทยากรในการอบรม ส อ/อ ปกรณ ท ใช ในการอบรม ระยะเวลาการจ ดการอบรม สถานท ท ใช ในการอบรม เจ าหน าท อานวยความสะดวก อ น ๆ ระบ (อาหารว าง) ท ส ด ท ส ด ท ส ด ท ส ด จากตารางท 2 พบว า หล งผ เข าร บการอบรมโครงการการใช โปรแกรม Microsoft Office 2013 ม ความค ดเห นใน เน อหาการอบรม อย ในระด บ ( = 4.04) ค ดเป นร อยละ 80.5 ก จกรรมท ใช ในการอบรม อย ในระด บ ( = 4.26) ค ดเป นร อยละ 85.2 ว ทยากรท ให การอบรม อย ในระด บ ( = 4.49) ค ดเป นร อยละ 89.8 ระยะเวลาการจ ดการอบรม อย ในระด บท ส ด ( = 4.53) ค ดเป นร อยละ 90.6 สถานท ท ใช ในการอบรม อย ในระด บ ( = 4.57) ค ดเป นร อย ละ 91.4 เจ าหน าท อ านวยความสะดวก อย ในระด บ ( = 3.94) ค ดเป นร อยละ 78.8 ส อ/อ ปกรณ ท ใช ในการอบรม อย ในระด บ ( = 4.53) ค ดเป นร อยละ 90.6 อ น ๆ ระบ (อาหาร ว าง) อย ในระด บ ( = 4.45) ค ดเป นร อยละ 89
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks