Microsoft Excel การเร ยกโปรแกรม. กระดาษค านวณ - Spreadsheet. แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ - PDF

Description
Microsoft Excel กระดาษค านวณ Electronic ด วย Spread sheet Microsoft Excel 2003 แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ 1 2 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ ฐานข อม ล โปรแกรมกระดาษค

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 10 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Microsoft Excel กระดาษค านวณ Electronic ด วย Spread sheet Microsoft Excel 2003 แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ 1 2 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ ฐานข อม ล โปรแกรมกระดาษค านวณ หร อ Spreadsheet เป น โปรแกรมช วยในการค านวณ ในล กษณะเป นกระดาษผ น ใหญ ท แบ งเป นแถวแนวต ง และแถวแนวนอน แต ละจ ดท เก ดจากการต ดก นบนกระดาษ ท าการเร ยกว า เซลล ใช ในการ ป อนข อม ลเพ อค านวณ หร อ ประมวลผล กราฟ การเร ยกโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อกรายการ Program 3. คล กท โปรแกรม Microsoft Excel 3 4 แถบค าส ง แถบเคร องม อ แถบส ตร แถบสถานะ ล กษณะจอภาพการท างาน แถบช อโปรแกรม ต วช ต าแหน งเซลล กระดาษท าการ ป มควบค ม ต วช ต าแหน ง เมาส คอล มน (Column) 256 คอล มน ก าก บด วย A - IV แถว (Row) ก าก บด วยต วเลข ต วช ต าแหน งเซลล กระดาษท าการ ต วช ต าแหน งเมาส ส วนประกอบ ของกระดาษท าการ 5 6 การป ดโปรแกรม การเล อนต วช ต าแหน งเซลล ว ธ ท 1 ว ธ ท 2 ต วช ต าแหน งเซลล คล กท ป มป ด โปรแกรม (Close) ซ งปรากฏท ม มบน ซ ายของ หน าต างโปรแกรม เล อกเมน File ค าส ง Exit เล อนไปต าแหน ง A1 เล อนท ละหน าจอ เล อนตามท ศคร งละเซลล พ มพ ต าแหน งในช องน แล วคล กป ม OK 7 8 การก าหนดช วงข อม ล (RANGE) การก าหนดช วงข อม ล (RANGE) ช วงข อม ลแนวนอน ช วงข อม ลแนวต ง คล กเซลล น เพ อเล อกท งหมด คล กท ต วอ กษร เพ อเล อกท งคอมล มน 1. น าเมาส คล กในเซลล แรก 2. กดป มเมาส ค างไว แล วลากไป ต าแหน งเซลล ส ดท ายของช วง ท ศทางในการลากเมาส คล กท ต วเลข เพ อเล อกท งแถว 9 10 การป อนข อม ล 1. เปล ยนโหมดภาษาในการพ มพ โดยการกดป ม ส งเกตได จากต วแสดงโหมดภาษาบนแถบส งงาน โหมดภาษาไทย โหมดภาษาอ งกฤษ 2. เล อนต วช ต าแหน งเซลล ไปย งเซลล ท ต องการป อนข อม ล 3. กดแป นพ มพ ตามอ กขระท ต องการ เสร จแล วกดป ม ~ การป อนข อม ล ค าไฟ 800 ป อนแบบน ผ ด คร บ ป อนแบบน ถ กต อง ต องให ข อม ล 1 ข อม ล อย ในเซลล 1 เซลล เท าน นน ะคร บ หร อใช ป มล กศร เพ อเล อนต าแหน งไปย งเซลล ถ ดไป 11 12 เต มข อม ลอ ตโนม ต การเต มข อม ลอ ตโนม ต หร อ Auto Fill เป นความสามารถพ เศษของ Microsoft Excel ใน การป อนข อม ลท ม กจะใช บ อยๆ และเป นข อม ลท ต องเร ยงล าด บ เช น เด อน, ว น, พ.ศ., ไตรมาสทางการค า, ต วเลข เต มข อม ลอ ตโนม ต ท าไหมต วเลข ถ งไม เพ มเป น 2, 3 ให ละคร บ ป อนข อม ลใน เซลล เร มต น น าเมาส มาช ท จ ดเล กๆ ม มล าง ด านขวาของเซลล ลากเมาส จะปรากฏ ข อม ลเต มอ ตโนม ต 13 การเต มข อม ลอ ตโนม ต ถ าเป นต วเลข ท าได 2 ว ธ คร บ ว ธ ท 1. ถ าไม น าต วเลขไปค านวณ ให ใส เคร องหมาย เข ยวเด ยว ( ) น าหน าต วเลขก อน ว ธ ท 2. พ มพ ต วเลขค าเร มต นในเซลล แรก และพ มพ ต วเลขค าท สองในเซลล ถ ดไป และท าแถบส คล มท งสองเซลล จากน นจ งท า การเต มข อม ล โดยลากเมาส จากจ ด AutoFill 14 ลองป อนด น ะคร บ ต วอย างข อม ล การแก ไขข อม ล 1. เล อนต วช ต าแหน งเซลล ไปย งต าแหน งเซลล ท ต องการแก ไข 2. กดป ม เพ อเข าส โหมดแก ไขข อม ล โหมดแก ไข ส งเกตจากบรรท ดน เล อนเคอร เซอร ด วยป มล กศร ไปย งต าแหน งท ต องการแก ไข 3. แก ไขข อม ลท ต องการ เสร จแล วกดป ม 15 16 การลบข อม ล 1. เล อนต วช ต าแหน งเซลล ไปย งต าแหน งเซลล ท ต องการลบ 2. กดป ม เพ อลบข อม ล หากต องการลบพร อมๆ ก นหลายเซลล ให ท าการเล อกเซลล หร อก าหนดช วงข อม ลก อน ม แถบส คล มล กษณะน ถ ากดป ม จะหายไปหมดน ะคร บ บร หารแฟ มข อม ล (File) เป ดไฟล ใหม เป ดไฟล เอกสารเด ม ป ดไฟล เอกสาร จ ดเก บไฟล เอกสาร จ ดเก บไฟล เอกสาร เป นช อใหม เผลอไปแล วก กด เพ อเร ยกค นได คร บ 17 เร ยกใช ไฟล ท เคยเป ดด แล ว 18 การจ ดแต งข อม ล 1. เล อนต วช ต าแหน งเซลล ไปย งต าแหน งเซลล ท ต องการจ ดแต ง ป มเคร องม อในการจ ดแต งข อม ล เคร องม อจ ดการแบบอ กษร 2. หากต องการจ ดแต งข อม ลความพร อมๆ ก นหลายเซลล ให ท าการเล อกเซลล หร อก าหนดช วงข อม ลก อน เล อกเมน ค าส ง Format, Cells แบบอ กษร (ฟอนต ) ขนาดอ กษร (ไซต ) ล กษณะต วอ กษร: ต วหนา ต วเอ ยง ต วข ดเส นใต หร อ คล กเมาส บนป มควบค มร ปแบบอ กษร จาก Formatting Toolbar เคร องม อจ ดการพารากราฟ ช ดซ าย ช ดขวา ซ าย-ขวาเฉล ยค า ก งกลาง ซ าย-ขวา ก งกลางกล มเซลล 19 20 ป มเคร องม อในการจ ดแต งข อม ล เคร องม อจ ดการข อม ลแบบต วเลข ใส ส ญล กษณ การเง น แปลงต วเลขในร ป % ใส เคร องหมาย, และทศน ยม 2 หล ก การจ ดแต งต วเลข, ว นท, เวลา กล มของร ปแบบ ต วอย าง จ านวนจ ดทศน ยม เพ มจ านวนทศน ยม ลดจ านวนทศน ยม ร ปแบบของต วเลข ในกรณ ท เป นค าลบ การจ ดแต งต าแหน งข อม ลในเซลล ต าแหน งการจ ดวางข อม ลในแนวนอน - ซ าย/กลาง/ขวา ต าแหน งการจ ดวางข อม ลในแนวต ง - บน/กลาง/ล าง ท ศของการวางข อม ล แบบนอน หร อ แบบเฉ ยง หร อ แบบต ง 23 Font แบบอ กษร Font style ล กษณะของอ กษร Size ขนาดของอ กษร Underline ล กษณะของใส เส นใต Color ส ของอ กษร Effects ล กษณะพ เศษ เช นต วอ กษร ข ดท บ, ต วยก, ต วห อย การจ ดแต งแบบอ กษร 24 กรอบ ล กษณะกรอบส าเร จร ป เล อกล กษณะของเส นกรอบ ลบกรอบ, เต มรอบนอก, เต มระหว างเซลล เล อกการเต มเส นกรอบ คล กเล อกล กษณะและส ของเส น จากน นจ งคล กในร ป ตรงต าแหน ง ท จะให ปรากฏเป นกรอบ คล กซ า เพ อยกเล กการเต มกรอบได การยกเล กร ปแบบท จ ดแต ง ต วหน งส อส แดง ต วเลขม คอมม า และ จ ดทศน ยม เอาออกย งไงด น ะ! ไม ยากเลยคร บ! สร างแถบส เพ อเล อกช วงข อม ล ก อนน ะคร บแล วเล อกเมน ค าส ง Edit, Clear, Formats ส ของเส นกรอบ ขยาย-ลดความกว างของคอล มน /แถว 1. น าเมาส ไปช ท เส นค นระหว างคอล มน /แถว (ในบรรท ดส เทา) จะปรากฏเมาส เป นร ป ล กศรสองท ศ 2. กดป มของเมาส ค างไว แล วลากเมาส โดย ด งเมาส ออก จะเป นการขยายออก ด งเมาส เข า จะเป นการลดความกว าง ด บเบ ลคล กได คร บ ลองด ส คร บ แทรกแถว/คอล มน 1. น าเมาส คล กท ต วเลขของแถว หร อต วอ กษรคอล มน ท ต องการแทรก 2. น าเมาส ช ในแถบส แล ว กดป มขวาของเมาส เพ อ เป ดเมน ล ด จากน นเล อกค าส ง Insert แทรกหลายๆ แถว หลายๆคอล มน ก ระบายด าก อนน ะคร บ 27 28 ลบแถว/คอล มน 1. น าเมาส คล กท ต วเลขของแถว หร อต วอ กษรคอล มน ท ต องการลบ 2. น าเมาส ช ในแถบส แล วกดป ม ขวาของเมาส เพ อเป ดเมน ล ด จากน นเล อกค าส ง Delete จ ดแต งด วยร ปภาพ 1. คล กเมาส ต าแหน งท จะวางร ปภาพ 2. เล อกเมน ค าส ง Insert, Picture, Clip Art... ลบหลายๆ แถว หลายๆคอล มน ก ระบายด าก อนน ะคร บ จ ดแต งด วยร ปภาพ 3. คล กเล อกภาพท ต องการ 4. คล กป ม Insert เล อกร ปภาพ คล กท ภาพเพ อเล อก จะปรากฏ จ ดเล กๆ รอบภาพ ท เร ยกว า Handle คล กท พ นท นอกภาพ เพ อยกเล ก การเล อกจ ด Handle จะหายไป 31 32 ย อ-ขยายร ปภาพ ย ายต าแหน งร ปภาพ 1. คล กเล อกภาพท ต องการ 2. น าเมาส ไปช บนภาพ เมาส จะม ร ปร างเป นล กศรส ท ศ จ ดเร มต นอย ม ม บนซ าย ลากเฉ ยงลงเข าหา ต ว เป นการย อ จ ดเร มต นอย ม ม บนซ าย ลากเฉ ยงออกจาก ต ว เป นการขยาย กดป มซ ายของเมาส ค าง ไว แล วลากเมาส ภาพ จะถ กย าย ต าแหน ง ปล อยเมาส เม อได ต าแหน งท ต องการ 34 ตกแต งด วยภาพวาด (Drawing) 1. เป ดแถบเคร องม อ Drawing จาก เมน ค าส ง View, Toolbars, Drawing วาดส เหล ยม 1. คล กท ป มเคร องม อวาดส เหล ยม (Rectangle) 2. เมาส จะม ร ปร างเป น กากบาท 3. น าเมาส ไปช จ ดเร มต นของภาพ 2. คล กเล อกเคร องม อวาดภาพ 3. สร างภาพด วยเคร องม อท เล อก 4. กดป มซ ายของเมาส ค างไว ลากลงเป นแนวเฉ ยง เม อได ขนาดส เหล ยมท ต องการ จ งปล อยเมาส 35 36 วาดวงกลม/วงร 1. คล กท ป มเคร องม อวาดวงกลม/วงร (Oval) 2. เมาส จะม ร ปร างเป น กากบาท 3. น าเมาส ไปช จ ดเร มต นของภาพ วาดเส น/ล กศร 1. คล กท ป มเคร องม อวาดเส น/ล กศร 2. เมาส จะม ร ปร างเป น กากบาท 3. น าเมาส ไปช จ ดเร มต น น ไง ล กศร 4. กดป มซ ายของเมาส ค างไว ลากลงเป นแนวเฉ ยง เม อได วงกลม/วงร ขนาดท ต องการ จ งปล อยเมาส 4. กดป มซ ายของเมาส ค างไว ลากเมาส ให ได ท ศ และขนาดท ต องการจ งปล อยเมาส คล กท ป มเคร องม อวาดร ปทรงอ นๆ 2. ปรากฏรายการย อย วาดร ปทรงอ นๆ วาดกรอบข อความ 1. คล กท ป มเคร องม อกรอบข อความ 2. เมาส ม ร ปร างเป นกากบาท น าเมาส ไปช ท จ ดเร มต น 3. คล กเล อกร ปทรงท ต องการ 3. กดป มซ ายของเมาส ค างไว ลากเมาส ให ได ท ศ และขนาดท ต องการจ งปล อยเมาส 4. น าเมาส ไปช ท จ ดเร มต น กดป มซ ายของ เมาส ค างไว ลากเมาส ให ได ท ศ และขนาด ท ต องการจ งปล อยเมาส ปรากฏเคอร เซอร กระพร บอย ข างในกรอบ สามารถพ มพ ข อความท ต องการได และปร บแต ง เหม อนการพ มพ ปกต ท วไป 40 อ กษรศ ลป 1. คล กป มเคร องม อสร างอ กษรศ ลป 2. ปรากฏกรอบเล อกร ปแบบอ กษรศ ลป 3. คล กเล อก ร ปแบบ ท ต องการ แล ว กดป ม OK อ กษรศ ลป 4. ปรากฏกรอบพ มพ งาน 5. พ มพ ข อความท ต องการ ในช องน 6. เล อกแบบอ กษร, ขนาด, ต วหนา, ต วเอ ยงตาม ต องการ เสร จแล ว กดป ม OK เล อกว ตถ ภาพวาด คล กท ภาพเพ อเล อก จะปรากฏ จ ดเล กๆ รอบภาพ ท เร ยกว า Handle เล อกว ตถ ภาพวาด (หลายว ตถ - ว ธ ท 1) 1. คล กท ว ตถ ช นแรก 2. กดป ม ค างไว แล วน าเมาส ไปคล กท ว ตถ ช นถ ดไปจนครบท กช นท ต องการ คล กท พ นท นอกภาพ เพ อ ยกเล กการเล อกจ ด Handle จะหายไป คล กเมาส + คล กเมาส + คล กเมาส + คล กเมาส 43 44 เล อกว ตถ ภาพวาด (หลายว ตถ - ว ธ ท 2) 1. คล กป มเคร องม อเล อกว ตถ ย อ-ขยายว ตถ 1. คล กเล อกว ตถ ช นท ต องการ 2. เมาส จะเปล ยนร ปร างเป นล กศรเฉ ยงซ าย 3. น าเมาส มาช ท ม มบนด านซ ายของ ว ตถ ซ ายส ด กดป มเมาส ค างไว แล วลากเมาส เฉ ยงลงไปม มล าง ด านขวา จะปรากฏกรอบ ส เหล ยมเส นประ เม อกรอบคล ม ว ตถ ท กอ น จ งปล อยเมาส จ ดเร มต น น าเมาส ไปช ท จ ด Handle เมาส จะม ร ปร างเป น ล กศรเฉ ยง 3. กดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วลากเมาส เพ อย อ/ขยาย 46 ย ายต าแหน งว ตถ 1. คล กเล อกว ตถ ท ต องการ 2. น าเมาส ไปช บนว ตถ เมาส จะม ร ปร างเป นล กศรส ท ศ 3. กดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วลากเมาส ว ตถ จะถ กย าย ต าแหน ง ปล อยเมาส เม อได ต าแหน งท ต องการ 47 หม นว ตถ 1. คล กเล อกว ตถ ท ต องการ 2. น าเมาส ไปคล กท ป มเคร องม อหม นว ตถ อ สระ 3. เมาส ม ร ปร างเป น น าเมาส ไปช ท Handle ของว ตถ 4. กดป มซ า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks