ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) สาหร บผ ใช งาน - PDF

Description
ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) 2 1.ทาความร จ กก บการทางานของ Pivot Table

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 26 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) 2 1.ทาความร จ กก บการทางานของ Pivot Table 2 2.การเตร ยมข อม ลเพ อการว เคราะห และสร ปผล 2 3.การสร างและการแก ไข Pivot Table 3 4.การเล อกและการจ ดการ Field List 5 5.การเปล ยนแปลงสร ปข อม ลใน PivotTable 6 6.การกรอง(Filter) และการจ ดกล มข อม ล 7 7.การใส Slicer 9 8.การคานวณ (Calculate Field ) 11 9.เล อกเปล ยนการคานวณผลรวมของผ บรรจ งานในประเทศ การคานวณหา % of Grand Total การเปล ยนการแสดงผลข อม ล การคานวณหา Ranking การใช งาน Pivot Table Design Pivot Chart 18 หน า 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) 1.ทาความร จ กก บการทางานของ Pivot Table Pivot Table เป นเคร องม อท ทรงพล งมาก ๆ ของ Microsoft Excel ใช ส าหร บสร ปผลข อม ลจ านวนมาก ๆ ในร ปแบบของตาราง และร ปแบบกราฟ (Pivot Chart) Pivot Table จะถ กสร างจากข อม ลใน Worksheet หร อ Range ท ม ข อม ลต องการจะใช สร ปผล เรา สามารถนาเอาห วข อในแต ละคอล มน มาใส ใน Pivot Table เพ อใช สร ปผลโดย จะม ด วยก น 4 ส วนท เราจะต องลาก เอาข อม ลมาวางเพ อสร ปผล 1. Row Label = ใช สร ปข อม ลท ห วของตารางทางด านซ าย 2. Column Label = ใช สร ปข อม ลท ห วของตารางทางด านบน 3. Values = สร ปผลของข อม ลท ต องการ โดยจะต องก าหนดว าจะใช ส ตรใด SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT เป นต น 4. Filter = ใช กาหนดว าจะใช คอล มน ใดเพ อใช กรองข อม ล โดยการแสดงผลจะเป น Drop down list เพ อให เล อกว าเราจะกรองข อม ลใด เคร องม อท จะช วยเสร มความเก งกาจของ Pivot Table ก ค อ Pivot Chart = การน าเอาข อม ลท สร ปผลมาน าเสนอในร ปแบบของกราฟ เพ อให ด ได ง าย อาจจะเป น กราฟแท ง เส น หร อวงกลม ก ได โดยจะล งค ก บข อม ลด บน น ๆ โดยหากม ข อม ลการขายมาเพ มเราก สามารถทาการ Refresh เพ อสร ปผลท Update ได ท นท Slicer = ใช สาหร บการกรองข อม ลท ต องการในแบบ interactive สามารถคล กรายการท เราต องการจะด เช นคล กท รายการส นค าท เราจะด ยอดขาย เฉพาะส นค าน น ๆ สามารถเล อกได หลาย ๆ รายการ และ สามารถม ได หลาย ๆ Slicer Power Pivot = สาหร บใครท จะต องสร ปผลข อม ลเก นความสามารถของ Excel ท เบ องต นจะม Row ให เก บข อม ล 1,048,576 แถว 2.การเตร ยมข อม ลเพ อการว เคราะห และสร ปผล 1. ข อม ลควรเก บในร ปแบบของฐานข อม ล 2. ข อม ลท ม ปร มาณมาก ๆ 3. ข อม ลจากฐานข อม ลภายนอก (Import Data) 4. เช อมต อก บฐานข อม ลภายนอก (Get External Data) 5. ข อม ลในร ปแบบหลาย ๆ ตาราง โดยแต ล ะตารางม ร ปปบบเด ยวก น (Consolidate) หน า 2 3.การสร างและการแก ไข Pivot Table 1. คล กเล อกกล มข อม ล และคล กแท บ Insert PivotTable 2. คล กเล อกตาราง หร อช วงเซลท จะนามาแสดง 3. คล กเล อกต าแหน งท จะวาง PivotTable ในเว ร กช ตเด ม หร อ วางในเว ร กช ตใหม เม อเร ยบร อยแล วคล ก ป ม OK หน า 3 แสดงการเล อกข อม ลเพ อการสร ปผลเบ องต น หน า 4 4.การเล อกและการจ ดการ Field List 1.ใช เมาท ด งช อ Field ไปย งช องตาแหน งท ต องการ ส าหร บพ นท แต ละส วนใน PivotTable ม ไว ส าหร บใส ช อฟ ลด เพ อสร างเป นตารางสร ป โดยแต ละส วนม ความหมาย ด งน 1. Report Filter (ต วกรองรายงาน) : ใส ช อฟ ลด ท ใช แยกข อม ลในตารางออกเป นกล มย อย 2. Column Labels (ป ายช อคอล มน ) : ใส ช อฟ ลด ท ใช แสดงข อม ลในแนวคอล มน ของตาราง 3. Row Labels (ป ายช อแถว) : ใส ช อฟ ลด ท ใช แสดงข อม ลในแนวแถวของตาราง 4. Values (ค า) : ใส ช อฟ ลด ท ใช หาผลการคานวณในตาราง หน า 5 5.การเปล ยนแปลงสร ปข อม ลใน PivotTable ทาให ได หน าจอ สร ปผลข อม ลใหม หน า 6 6.การกรอง(Filter) และการจ ดกล มข อม ล การกรองข อม ล โดยการเล อกสร ป ข อม ลรายจ งหว ด ร วมก บการสร ปแบบรายป 1. ด งฟ ลด จ งหว ดและเพศ มาใส ในช อง Report Filter 2. จากน นเล อก จ งหว ดและท ต องการด ข อม ล หน า 7 3. การใช งาน 2 Filter ร วมก น แสดงผลการทางาน หน า 8 7.การใส Slicer การ Insert Slicer เพ อให การแสดงผลได อย างม ประส ทธ ภาพ และกาหนดขอบเขตการแสดงผลข อม ล 1. เล อก Insert Slicer 2. เล อก ฟ ลด ป แล วกด OK หน า 9 3. แสดง Slicer ของป ให เราเล อกแสดงผลได 4. เล อกแต ละป เพ อแสดงผลข อม ลได หน า 10 8.การคานวณ (Calculate Field ) ร ปแบบการคานวณท เล อกใช ได ม ด งน - Sum (ผลรวม) หาผลรวมของกล มข อม ล - Count (น บจานวน) น บจานวนแถวในกล มข อม ล - Average (ค าเฉล ย) หาค าเฉล ยของกล มข อม ล - Max (ค ามากท ส ด) หาค าส งส ดในกล มข อม ล - Min (ค าน อยท ส ด) หาค าต าส ดในกล มข อม ล - Product (ผลค ณ) หาผลค ณในกล มข อม ล - Count Nums (น บต วเลข) น บจานวนแถวท ม ข อม ลต วเลข - StdDev (ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน) หาค าเบ ยงเบนมาตรฐานของกล มต วอย าง - StdDevp (ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของประชากร) หาค าเบ ยงเบนมาตรฐานของประชากร - Var (ค าความแปรปรวน) หาค าความแปรปรวนของกล มต วอย าง - Varp (ค าความแปรปรวนขอประชากร) หาค าความแปรปรวนของประชากร 9.เล อกเปล ยนการคานวณผลรวมของผ บรรจ งานในประเทศ 1. เล อก คล กขวาท ฟ ลด Sum of จานวนผ บรรจ งานในประเทศ 2. แล วเล อก Value Field Setting 3. หร อเล อก Field Setting ในแทบเคร องม อ หน า 11 4. เล อก Max แล วกดป ม OK แสดงผลการทางานการคานวณค าส งส ด หน า 12 10.การคานวณหา % of Grand Total 1. เล อก คล กขวาท ฟ ลด Sum of จานวนผ บรรจ งานในประเทศ 2. แล วเล อก Value Field Setting 3. เล อกค า การคานวณ กล บมาท Sum 4. เล อกหน าต าง Show Value As 5. เล อก % of Grand Total 6. จากน นกดป ม OK หน า 13 11.การเปล ยนการแสดงผลข อม ล เพ อความเหมาะสมและง ายต อการด ข อม ล เราสามารถเปล ยนการแสดงผลฟ ลด ต าง ๆ ได โดยการใช เม าท เล อกสล บฟ ลด ข นลงได จากน นปร บม มมองโดยใช Slicer 12.การคานวณหา Ranking การจ ดลาด บจ งหว ด 1. เพ มฟ ลด จ งหว ด 2. เล อก Column ท ต องการหา Ranking 3. คล กขวา แล วเล อก Value Field Setting หน า 14 4. เข าไปท Show Value As 5. เล อก Rank Largest to Smallest 6. ในช อง Base field ให เล อกฟ ลด จ งหว ด 7. คล กป ม OK จากน นเล อกการจ ดเร ยงข อม ล หน า 15 1. คล กขวาท คอล มท ต องการจ ดเร ยงข อม ล 2. เล อก จากน อยไปมาก หร อจากมากไปน อย ผลของการจ ด เร ยงข อม ลใหม หน า 16 13.การใช งาน Pivot Table Design 1. เล อก Pivot Table Design 2. เล อกร ปแบบของ Report Layout 3. แสดงผล หน า 17 14.Pivot Chart เราสามารถสร างแผนภ ม จาก PivotTable ได โดยใช ค าส ง Pivot Chart และเล อกประเภท แผนภ ม ท ต องการ ซ งหากม การเปล ยนแปลงข อม ล แผนภ ม ท สร างไว ก จะเปล ยนแปลงตามโดยอ ตโนม ต สามารถทาได ด งน จากต วอย างข อม ล 1. คล กเล อก Pivot Chart 2. แสดงผลแผนภ ม แท งอย างง าย หน า 18 3.เพ อความสวยงาม เราสามารถย ายแผนภ ม ไปย ง Sheet ใหม โดยข อม ลย งม การเปล ยนแปลงตาม อ ตโนม ต คล กเล อก Move Chart คล กเล อก New Sheet จะได Sheet ใหม พร อมแผนภ ม ท สวยงามและตกแต งได ง ายข น จากการเล อกข อม ลโดยใช Slicer ทาให ได ข อม ลท จะนาไปสร างแผนภ ม ท หลากหลาย ด งน หน า 19 แผนภ ม แท ง แผนภ ม วงกลม หน า 20
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks