Microsoft Excel ส าหร บการจ ดการ - PDF

Description
บทท 2 การใช ฟ งก ช นใน ธ รก จ Microsoft Excel ส าหร บการจ ดการ By Dr. Nattapong Songneam ฟ งก ช นใน Microsoft Excel ม อย มากมายท สามารถน ามาใช งานได ก

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 13 | Pages: 71

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 2 การใช ฟ งก ช นใน ธ รก จ Microsoft Excel ส าหร บการจ ดการ By Dr. Nattapong Songneam ฟ งก ช นใน Microsoft Excel ม อย มากมายท สามารถน ามาใช งานได ก บ ส ตร ในการค านวณเพ อแก ไขป ญหาส าหร บการจ ดการธ รก จ ท งน ก เพ อให สามารถ ประย กต ใช ฟ งก ช นเพ อการใช งานให ตรงก บความต องการของผ ใช งานมากท ส ด ปร บร ปแบบต วอ กษร ปร บร ปแบบเซลล ส ต าแหน ง ส วนห วตาราง และ โครงสร าง คล กเมาส ขวาท แถวท ต องการ คล ก ลบ ฟ งก ช นการหาผลรวม ฟ งก ช นการค นหา ฟ งก ช นการอ างอ ง ฟ งก ช นการน บ ฟ งก ช นทางการเง น ฟ งก ช น Amortization โดยปกต ถ าเราจะหาผลรวมก จะใช ฟ งก ช น SUM ซ งเป นฟ งก ช นท ง ายท ส ด แต ใน ท น จะมาด การหาผลรวมแบบม เง อนไข ด งน SUMIF SUMPRODUCT SUMIF ร ปแบบ SUMIF(range, criteria, sum_range) range ค อช วงของเซลล ท ค ณต องการประเม น หร อเปร ยบเท ยบ criteria ค อเง อนไขหร อเกณฑ ซ งอย ในร ปแบบต วเลข น พจน หร อข อความ ซ งจะถ กใช เป นต ว บ งบอกว าเซลล ใดจะถ กรวมเข า ต วอย างเช น criteria อาจแสดงเป น 32, 32 , 32 , apples Sum_range ค อเซลล จร งท จะหาผลรวม บร ษ ทABC เป นต วแทนจ าหน าย เฟอร น เจอร ของ ย ห อ โดยม ศ นย จ าหน ายใน กร งเทพและปร มณฑล โดยทางบร ษ ท ต องการทราบยอดจ าหน ายส นค าแต ละ ประเภทรวมก นท กจ งหว ด โดยอาศ ยข อม ล เก ยวก บยอดขาย ด งร ป เปล ยนช อ เป น ยอดขายเฟอร น เจอร ของ บ. ABC จ าก ด คล กเมาส ท ช องเซลล ท ม ส ตร อย แล ว กด Copy ค อ Ctrl + C ไปท ช องเซลล ท จะวาง เล อก Paste หร อ Ctrl + V พ มพ เคร องหมายเท าก บก อน = ประเภทส นค า จ านวนเง น C6-C35 F6-F35 ค ออ างอ งเซลล แบบไม เปล ยนแปลงแอดเดรสของเซลล =SUMIF($C$6:$C$35, เต ยงขนาด 6 ฟ ต ,$F$6:$F$35) SUMPRODUCT ความหมาย ใช ในการหาผลรวมของผลค ณระหว างช วงข อม ลท ก าหนด โดยช วงข อม ลท ก าหนดต องเป นช วงข อม ลท สอดคล องก น ร ปแบบ SUMPRODUCT(array1,array2,array3,...) - array1,array2,array3,... ช วงข อม ลท 1,2,3,.. บร ษ ท SiamElectric Ltd. ม รายการ เคร องใช ไฟฟ าด งต อไปน งประกอบด วย ค าท ต องการค นหา ช วงของข อม ลท จะค นหา และเง อนไขอ น ๆ ข นอย ก บร ปแบบของฟ งก ช น ในท น จะกล าวถ งการใช ฟ งก ช น VLOOKUP, MATCH และ INDEX ฟ งก ช นการค นหา(LookUp) ใช ในการค นหาข อม ล ซ VLOOKUP ความหมาย ใช ในการค นหาข อม ลท ต องการจากตารางข อม ลในคอล มน หน ง (ค นหาใน แนวต งจากบนลงล าง) โดยจะได ผลล พธ จากอ กคอล มน หน ง ร ปแบบ VLOOKUP(LookupValue,LookupRef,ColumnNo,Nearest) - LookupValue หมายถ ง ค าท ใช ในการค นหา โดยจะค นหาใน Column แรกของตารางท ก าหนดใน LookupRef - LookupRef หมายถ ง ตารางท ใช ในการค นหา - ColumnNO หมายถ ง เป นต วเลขท ม ค ามากว าหร อเท าก บ 1 แต ต องไม เก น จ านวนคอล มน ของ ตารางข อม ลท ใช ในการค นหา ต วเลขน จะเป นต วก าหนดว าผลล พธ ท ได จะน ามาจากคอล มน ใด VLOOKUP VLOOKUP(LookupValue,LookupRef,ColumnNo,Nearest) - Nearest หมายถ ง ใช ระบ ว าข อม ลท ใช ค นหาจะต องตรงก บในตารางพอด หร ออาจม ค าน อยกว า หร อเท าก บได โดยค าของ Nearest ม ได 2 ค า - False - ค นหาค าท ต องตรงก นเท าน น ด งน น ข อม ลไม จ าเป นต องเร ยงล าด บ - True - ค าท ค นหาจะต องม ค าน อยกว าหร อ เท าก บ ต องเร ยงล าด บข อม ลในคอล มน น นก อน =VLOOKUP(C18,B8:C13,2,TRUE) =VLOOKUP(C18,B8:C13,2,TRUE) ? MATCH ความหมาย ใช ในการค นหาว าค าท ต องการน นอย ในคอล มน ณ ต าแหน งท เท าใด (1,2,3,..) ร ปแบบ MATCH(LookupValue,LookupRef,Type) - LookupValue หมายถ ง ค าท ใช ในการค นหา - LookupRef หมายถ ง ช วงของข อม ลท ใช ในการค นหา ต องม คอล มน เด ยวเท าน น - Type หมายถ ง ชน ดของการค นหา ได แก 0 ค นหาค าตรงตามเง อนไขเท าน น 1 ค นหาค ามากท ส ดท น อยกว าหร อเท าก บค าของ LookupValue โดยต องเร ยงล าด บข อม ลจากน อยไป หามาก -1 ค นหาค าน อยท ส ดท มากกว าหร อเท าก บค าของ LookupValue โดยต องเร ยงล าด บข อม ลจากมาก ไปหาน อย ฟ งก ช นการอ างอ ง(Reference) ใช ในส าหร บการอ างอ งเซลล หน งหร อหลายเซลล โดยอ าง เป นต าแหน งภายใน Worksheet โดยในท น จะกล าวถ งการใช ฟ งก ช น Offset, ROW AND COLUMN และ ROWS AND COLUMNS OFFSET ความหมาย เป นการน บค าจากจ ดเร มต นท ก าหนด (จ ดเร มต นจะน บเป น0) ได เป นจ านวนก แถวหร อก คอล มน เช น น บ A1 ไปทางขวา 2 คอล มน จะได C1 ร ปแบบ OFFSET(AnchorRange,RowOffset,ColOffset,Height,Width) - AnchorRange หมายถ ง ต าแหน งเร มต น อาจเป นเซลล เด ยวหร อเป นกล มข อม ล ก ได - RowOffset หมายถ ง เล อนหาต าแหน งในแนวนอน - ColOffset หมายถ ง เล อนหาต าแหน งในแนวต ง =OFFSET(B6,0,1) =OFFSET(B6,1,0) =OFFSET(B6,2,0) =OFFSET(B6,3,1) ROW AND COLUMN ความหมาย ใช ในการหาค าต วเลขของแถว(1,2,3..) หร อคอล มน (A=1,B=2..) ร ปแบบ ROW(Reference) COLUMN(Reference) Reference หมายถ ง ต าแหน งเร มต น อาจเป นเซลล เด ยวหร อเป นกล มข อม ล ก ได ROWS AND COLUMNS ความหมาย ใช ส าหร บหาจ านวนแถวหร อคอล มน ตามท ระบ ไว ในReference ร ปแบบ ROWS(Reference) COLUMNS(Reference) - Reference หมายถ ง ช อเซลล ฟ งก ช นการน บ(Counting) ใช ในการน บจ านวนเซลล ภายในพ นท ท ก าหนดภายใต เง อนไขใด ๆ ซ ง ส วนใหญ การใช ฟ งก ช นการน บม กจะใช ร วมก บฟ งก ช นอ น ๆ เพ อให เก ดประโยชน มากข น โดยในท น จะ กล าวถ งฟ งก ช นต าง ๆ ด งน COUNT : น บเซลล ท ม ต วเลข COUNTA : น บเซลล ท ม ต วอ กษรข อความ และค า error ต าง ๆ COUNTBLANK : น บเซลล ท เป นช องว าง ร ปแบบ COUNT(Arg1,Arg2 Arg30) Arg : เป นค าคงท หร อ Range ของเซลล ก ได ท ต องการน บ โดยจะก าหนดช วงได ไม เก น 30 Arguments =COUNT(C5:C21) ร ปแบบ COUNTBLANK(Arg1,Arg2 Arg30) Arg : เป นค าคงท หร อ Range ของเซลล ก ได ท ต องการน บ โดยจะก าหนดช วงได ไม เก น 30 Arguments =COUNTBLANK(C5:C21) ร ปแบบ COUNTIF(Range,Criteria) Range : ช วงของข อม ลท ก าหนด Criteria : เง อนไขท ใช ในการน บ =COUNTIF(F8:F21, ชาย ) ฟ งก ช นเก ยวการเง น ม กจะเก ยวข องก บการค านวณของเง นป จจ บ น ค าของเง นในอนาคต อ ตรา ดอกเบ ย และจ านวนเง นท ต องจ ายรายเด อน เป นต นซ งในท น จะขอกล าวถ งการใช งานฟ งก ช น ด งต อไปน PMT : ค านวณหาจ านวนเง นท จะต องจ ายในแต ละงวดเวลา (Payment) FV : ค านวณหาม ลค าของเง นในอนาคต (Future Value) PV : ค านวณหาม ลค าของเง นในป จจ บ น (Present Value) RATE : ค านวณหาอ ตราดอกเบ ย (Interest Rate) NPER : ค านวณหาจ านวนป หร อเด อนท จะต องลงท น (Number of Periods) IRR : ค านวณหาอ ตราดอกเบ ยท จะได ร บกล บค นมาจากการลงท น (Interest Rate of Return) NPV : ค านวณหาม ลค าของเง นป จจ บ นส ทธ (Net Present Value) ฟ งก ช น PMT ย อมาจากค าว า Payment เป นฟ งก ช นส าหร บการ ค านวณหาจ านวนเง นท จะต องจ ายในแต ละงวดเวลา ม ร ปแบบ ด งน PMT(rate, nper,pv,fv,type) Rate อ ตราดอกเบ ย Nper งวดเวลา Pv ค าเง นป จจ บ นหร อเง นต น Fv เป นค าเง นในอนาคต Type เป นค า 0 (จ ายท กส นเด อน ) หร อ 1 (จ ายเง นท กต นเด อน) ต.ย. นาย โกส นธ ต องการซ อบ านหล งหน งในราคา 4,590,000 ก บ โครงการ ซ อตรงกร ป ท ย าน ร งส ตคลอง 3 โดย นายโกส นธ ม ความสามารถผ อนได ใน ท กต นเด อนประมาณเด อนละ บาท อ ตราดอกเบ ยเท าก บร อยละ 6% ต อป เป นระยะเวลา 30 ป เท าน น อยากทราบว านายโกส นธ จะ สามารถซ อบ านหล งด งกล าวได หร อไม rate : อ ตราดอกเบ ย 6% ต อป ด งน น rate ต อเด อนเท าก บ 6/12 = 0.5% nper : งวดเวลา 30 ป (1 ป เท าก บ12 เด อน) ด งน นงวดเวลาเท าก บ 30*12 = 360 เด อน pv : ม ลค าของเง นป จจ บ น หร อเง นต น เท าก บ บาท fv : ม ลค าของเง นในอนาคต (ถ าจ ายหมด ด งน น fv เท าก บ 0 ) Type : ม ค าเป น1 จ ายท กต นเด อน ด งน น สามารถสร างส ตร PMT ได ด งน =PMT(0.5%,360, ,0,1) ค าตอบไม สามารถซ อได เพราะ ม เง นจ ายเพ ยงเด อน ละ 25,000 บาท แต ค าบ านท ต องจ ายจร งเด อนละ 27,382 บาทต อเด อน นางสาว บ ศรา ต องการซ อรถยนต หร ย ห อ BMW ค นหน งในราคา 3,500,000 โดยค ดอ ตราดอกเบ ย 24% ต อป และนางสาวบ ศราต องการ จ ายเง นท ก ๆ ส นเด อน อยากทราบว าเธอต องจ ายเง นค ารถยนต ตกเด อนละเท าใหร ภายใน 5 ป จ งจะจ ายครบหมด จากโจทย ข างบน น นหาก ภายใน 5 ป นางสาว บ ศรา ย งจ ายเง นไม ครบหมดและ ย งม เง น คงค างอ ก 1,000,000 บาทแสดงว าเธอ จ ายเด อนละเท าใหร ฟ งก ช น FV ย อมาจากค าว า Future Value เป นฟ งก ช นส าหร บการ ค านวณหาม ลค าของเง นในอนาคต ม ร ปแบบ ด งน FV(rate, nper,pmt,pv,type) Rate อ ตราดอกเบ ย Pmt เป นค าเง นท ต องจ ายในแต ละงวด Nper งวดเวลา Pv ค าเง นป จจ บ นหร อเง นต น Type เป นค า 0 (จ ายท กส นเด อน ) หร อ 1 (จ ายเง นท กต นเด อน) ต.ย. นางสาว ฤท ยร ตน ได ฝากเง นก บธนาคาร ไทยพาน ชย เป นจ านวนเง น 100,000 เป นการเป ดบ ญช และได ฝากท ก ๆ 6 เด อน คร ง เป น ระยะเวลา 10 ป โดยได ร บดอกเบ ยประเภทเง นฝากประจ า 7% ต อป อยาก ทราบว าเม อครบ 10 ป นางสาว ฤท ยร ตน จะได ร บเง นท งต นและดอกท งหมด เท าใหร rate : อ ตราดอกเบ ย 7% ต อป nper : 1 ป ฝาก 2 คร ง ด งน น 2*10 = 20 งวด pmt : เง นแต ละงวด ต อ เด อน บาท pv : เง นต น Type : ม ค าเป น0 จ ายท ก 6 เด อน ด งน น สามารถสร างส ตร FV ได ด งน =FV(3.5%,20,-50000, ,D11) ด งน น สามารถสร างส ตร FV ได ด งน =FV(3.5%,20,-50000, ,D11) ฟ งก ช น NPER ย อมาจากค าว า Number Of Period เป น ฟ งก ช นส าหร บการค านวณหาจ านวนป หร อ จ านวนเด อนท จะต องลงท น ม ร ปแบบ ด งน NPER(rate, pmt,pv,fv,type) Rate อ ตราดอกเบ ย Pmt เป นค าเง นท ต องจ ายในแต ละงวด Pv ค าเง นลงท นก อนแรกหร อเง นต น Fv เง นในอนาคตท เก ดจากการสะสมเง นในแต ละงวด Type เป นค า 0 (จ ายท กส นเด อน ) หร อ 1 (จ ายเง นท กต นเด อน) ต.ย. นางสาว อด ลย ขณะน ม อาย 40 ป ต องการสะสมเง นจ านวน ไว ใช งานยามเม อเป นไม ใกล ฝ ง ขณะน ม เง นเก บเพ ยง จ งได น าเง นไป ฝากธนาคาร โดยได ร บดอกเบ ยในอ ตราร อยละ 10 ต อป และต ดส นใจว าจะ ฝากเพ มอ ก บาทในท กๆ ต นป อยากทราบว านายอ บด ลจะต องฝาก เง นเป นจ านวนก ป จ งจะได เง นครบ rate : อ ตราดอกเบ ย 10% ต อป pmt : เง น/ฝากแต ละงวด ต อ ป เท าก บ บาท pv : เง นต น Fv : เง นในอนาคตจะต องสะสมให ได Type : ม ค าเป น1 จ ายท กต นป ต.ย. นาย อด ลย ขณะน ม อาย 40 ป ต องการสะสมเง นจ านวน ไว ใช งานยามเม อเป นไม ใกล ฝ ง ขณะน ม เง นเก บเพ ยง จ งได น าเง นไปฝาก ธนาคาร โดยได ร บดอกเบ ยในอ ตราร อยละ 10 ต อป และต ดส นใจว าจะฝาก เพ มอ ก บาทในท กๆ ต นป อยากทราบว านายอ บด ลจะต องฝากเง น เป นจ านวนก ป จ งจะได เง นครบ rate : อ ตราดอกเบ ย 10% ต อป pmt : เง น/ฝากแต ละงวด ต อ ป เท าก บ บาท pv : เง นต น Fv : เง นในอนาคตจะต องสะสมให ได Type : ม ค าเป น1 จ ายท กต นป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks