โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง การพ ฒนาโปรแกรมค นหาค มห ศจรรย บนเลขฐานโดยใช โปรแกรม Microsoft Excel และสร างเกมค มห ศจรรย เพ อ พ ฒนาการค ดให เป นระบบ โดย - PDF

Description
1 โครงงานคณ ตศาสตร เร อง การพ ฒนาโปรแกรมค นหาค มห ศจรรย บนเลขฐานโดยใช โปรแกรม Microsoft Excel และสร างเกมค มห ศจรรย เพ อ พ ฒนาการค ดให เป นระบบ โดย นางสาวณ ฐณ ชา ส นทร นางสาวพรสวรรค เส อส งห นายพชร ร นรวย

Please download to get full document.

View again

of 50
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 16 | Pages: 50

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 โครงงานคณ ตศาสตร เร อง การพ ฒนาโปรแกรมค นหาค มห ศจรรย บนเลขฐานโดยใช โปรแกรม Microsoft Excel และสร างเกมค มห ศจรรย เพ อ พ ฒนาการค ดให เป นระบบ โดย นางสาวณ ฐณ ชา ส นทร นางสาวพรสวรรค เส อส งห นายพชร ร นรวย โรงเร ยนขาณ ว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 41 รายงานฉบ บน เป นส วนประกอบของโครงงานว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ในการประกวดโครงงานว ทยาศาสตร จ ดโดย สมาคมว ทยาศาสตร แห งประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ ประจาป 2557 2 โครงงานคณ ตศาสตร เร อง การพ ฒนาโปรแกรมค นหาค มห ศจรรย บนเลขฐานโดยใช โปรแกรม Microsoft Excel และสร างเกมค มห ศจรรย เพ อ พ ฒนาการค ดให เป นระบบ โดย นางสาวณ ฐณ ชา ส นทร นางสาวพรสวรรค เส อส งห นายพชร ร นรวย คร ท ปร กษา ว าท ร.ต.อน เทพ เทพป น รายงานฉบ บน เป นส วนประกอบของโครงงานว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ในการประกวดโครงงานว ทยาศาสตร จ ดโดย สมาคมว ทยาศาสตร แห งประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ ประจาป 2557 3 ช อโครงงาน พ ฒนาโปรแกรมค นหาค มห ศจรรย บนเลขฐานโดยใช โปรแกรม Microsoft Excel และสร าง เกมค มห ศจรรย เพ อพ ฒนาการค ดให เป นระบบ ผ จ ดทา 1. นางสาวณ ฐณ ชา ส นทร 2. นางสาวพรสวรรค เส อส งห 3. นายพชร ร นรวย อาจารย ท ปร กษา ว าท ร.ต.อน เทพ เทพป น โรงเร ยน ขาณ ว ทยา ท อย 341 หม 2 ตาบลแสนตอ อาเภอขาณ วรล กษบ ร จ งหว ดกาแพงเพชร โทรศ พท โทรสาร ระยะเวลาทาโครงงาน ต งแต 1 ส งหาคม 2556 ถ ง 8 มกราคม 2557 บทค ดย อ โครงงานน ม แนวค ดมาจากความส มพ นธ ของจานวน ค มห ศจรรย น นสามารถนามาสร างเป นเกม ทางคณ ตศาสตร ท สามารถฝ กให เก ดการค ดท เป นระบบ ม แบบแผน และเป นเหต เป นผลได โดยการนา แนวค ดจากเกม Ken Ken และโดม โน มาปร บใช ด งน นผ จ ดทาโครงงานจ งม ว ตถ ประสงค เพ อใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการเข ยนโปรแกรมค นหาค มห ศจรรย และสร างเกมท ฝ กฝนให เก ดความร ความเข าใจ และเก ดความคล องแคล วในการหาค ดหาค มห ศจรรย ซ งจะทาให เก ดการค ดอย างเป นเหต เป นผลตาม กระบวนการทางคณ ตศาสตร จากการศ กษาสามารถพ ฒนาโปรแกรมค นหาค มห ศจรรย โดยใช Microsoft Excel บนฐาน 10 และ ฐานอ นๆ สามารถเกมค มห ศจรรย ท นาความร จากเกม Ken Ken ซ งได จ ดรวบรวมไว เป นหน งส อเกมและ จ ดทาเป นเกมบนโปรแกรม Microsoft Excel อ กท งย งสร างเกมค มห ศจรรย โดม โนท ใช ความร จากเกม โดม โน ซ งเออกแบบไว 2 ร ปแบบ ค อ เกมค มห ศจรรย โดม โนบนฐาน 3 และเกมค มห ศจรรย โดม โนบนฐาน 4 4 ก ตต กรรมประกาศ ในการทาโครงงานคณ ตศาสตร เร อง การพ ฒนาโปรแกรมค นหาค มห ศจรรย บนเลขฐานโดยใช โปรแกรม Microsoft Excel และสร างเกมค มห ศจรรย เพ อพ ฒนาการค ดให เป นระบบ ได ร บคาปร กษา คาแนะนาและการสน บสน นจากคณะคร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร เป นอย างด ขอขอบพระค ณ ว าท ร.ต.อน เทพ เทพป น คร ท ปร กษาโครงงาน ท ให คาปร กษาในเร องเน อหาทาง คณ ตศาสตร การเข ยนโปรแกรมบน Microsoft Excel และแนะนาข นตอนการทาโครงงาน ขอขอบพระค ณศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต ท ให งบประมาณในการ สน บสน นในการจ ดทาโครงงาน ขอขอบค ณเพ อนๆ น กเร ยนท คอยให ความช วยเหล อในด านต างๆ คณะผ จ ดทาจ งขอขอบค ณเป น อย างส งมา ณ ท น ด วย คณะผ จ ดทา 5 สารบ ญ หน า บทค ดย อ ก ก ตต กรรมประกาศ ข สารบ ญตาราง ค สารบ ญร ปภาพ ง บทท 1 บทนา ท มาและความเป นมาของโครงงาน ว ตถ ประสงค ของการทาโครงงาน ขอบเขตของการทาโครงงาน น ยามคาศ พท เฉพาะ 2 บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง เลขฐาน ทฤษฎ จานวนเบ องต น ทฤษฎ ของค มห ศจรรย เกม Ken Ken เกมโดม โน ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 10 บทท 3 ว ธ การดาเน นงาน ข นตอนดาเน นงาน ระยะเวลาดาเน นงาน ปฏ ท นดาเน นงาน 13 บทท 4 ผลการดาเน นงาน โปรแกรมคานวณหาค มห ศจรรย เกมค มห ศจรรย โดม เคน 28 - ตารางเกมค มห ศจรรย 28 - เกมค มห ศจรรย โดม โน 38 บทท 5 สร ปผลและข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา ประโยชน ท ได ร บ ข อเสนอแนะในการจ ดท าโครงงาน 41 บรรณาน กรม 4 6 สารบ ญตาราง หน า ตารางค าประจาหล กบนเลขฐาน d 3 ตารางค าประจาหล กบนเลขฐาน 10 3 ตารางปฏ ท นดาเน นงาน 13 7 สารบ ญร ปภาพ หน า เกม Ken Ken 9 Domino แบบ Double Six 10 ร ปท 1 เมน หล กของโปรแกรมค มห ศจรรย 14 ร ปท 2 เมน หล กของโปรแกรมค มห ศจรรย 15 ร ปท 3 ต วอย างหน าต างโปรแกรมการแสดงผลว าไม เป นค มห ศจรรย 15 ร ปท 4 ต วอย างหน าต างโปรแกรมการแสดงผลว าเป นค มห ศจรรย 15 ร ปท 5 แผนผ งโปรแกรมตรวจสอบการเป นค มห ศจรรย บนฐาน ร ปท 6 ต วอย างหน าต างโปรแกรมแสดงผลการค นหาค มห ศจรรย บนช วงท กาหนดบนฐาน ร ปท 7 แผนผ งโปรแกรมค นหาค มห ศจรรย บนช วงท กาหนดบนฐาน ร ปท 8 ต วอย างหน าต างโปรแกรมแสดงผลการค นหาค มห ศจรรย ท งหมดบนฐาน ร ปท 9 โปรแกรมค นหาค มห ศจรรย ท งหมดบนฐาน ร ปท 10 ต วอย างหน าต างโปรแกรมตรวจสอบการเป นค มห ศจรรย บนเลขฐาน 5 22 ร ปท 11 โปรแกรมตรวจสอบการเป นค มห ศจรรย บนเลขฐาน 22 ร ปท 12 ต วอย างหน าต างโปรแกรมค นหาค มห ศจรรย บนเลขฐาน 5 24 ร ปท 13 โปรแกรมค นหาค มห ศจรรย บนเลขฐาน 24 ร ปท 14 ต วอย างหน าต างโปรแกรมค นหาค มห ศจรรย ท งหมดบนบนเลขฐาน 26 ร ปท 15 โปรแกรมค นหาค มห ศจรรย ท งหมดบนฐาน 26 ตารางเร มต นลงต วเลขขนาด 4 4 บนฐาน ตารางเร มต นลงค าต วเลขขนาด 4 4 บนฐาน 4 28 ตารางเร มต นกาหนดขอบเขตขนาด 4 4 บนฐาน ตารางเกมขนาด 4 4 บนฐาน 10 ท กาหนดขอบเขตเร ยบร อย 29 ตารางเกมค มห ศจรรย ขนาด 4 4 บนฐาน 10 แบบสมบ รณ 29 ร ปแบบของตารางขอบเขต 30 ร ปแบบโจทย 30 ตารางเกมค มห ศจรรย บนฐาน 3 31 เฉลยตารางเกมค มห ศจรรย บนฐาน 31 ตารางเกมค มห ศจรรย บนฐาน 4 31 8 สารบ ญร ปภาพ (ต อ) หน า เฉลยตารางเกมค มห ศจรรย บนฐาน 31 ตารางเกมค มห ศจรรย บนฐาน 5 32 เฉลยตารางเกมค มห ศจรรย บนฐาน 32 ต วอย างตารางเกมและเฉลยเกมค มห ศจรรย บนฐาน 10 ขนาด 4x4 32 ต วอย างตารางเกมและเฉลยเกมค มห ศจรรย บนฐาน 10 ขนาด 5x5 32 ต วอย างตารางเกมและเฉลยเกมค มห ศจรรย บนฐาน 10 ขนาด 6x6 33 ต วอย างตารางเกมและเฉลยเกมค มห ศจรรย บนฐาน 10 ขนาด 7x7 33 ต วอย างตารางเกมและเฉลยเกมค มห ศจรรย บนฐาน 10 ขนาด 8x8 33 ต วอย างตารางเกมและเฉลยเกมค มห ศจรรย บนฐาน 10 ขนาด 9x9 34 ต วอย างตารางเกมและเฉลยเกมค มห ศจรรย บนฐาน 10 ขนาด 10x10 34 ต วอย าง ปกหน งส อเกมค มห ศจรรย 35 เมน หล กของเกมค มห ศจรรย 36 เมน เล อกเกมค มห ศจรรย บนฐาน 10 ขนาด ตารางเร มต นและตารางท ลงเลขโดดเร ยบร อยแล ว 37 หน าต างแสดงผลการส งคาตอบเม อทาถ กต องท งหมด 37 หน าต างแสดงผลการส งคาตอบเม อทาผ ด 38 เกมค มห ศจรรย โดม โนบนเลขฐาน 3 39 เกมค มห ศจรรย โดม โนบนเลขฐาน 4 40 9 บทท 1 บทนา ท มาและความสาค ญของโครงงาน คณ ตศาสตร เป นว ชาท ฝ กให เก ดการค ดท เป นระบบ แบบแผน ม ความเป นเหต เป นผล โดยการนา ต วเลขและใช การบวก การลบ การค ณหร อการหารต วเลขท เป นการดาเน นการทางคณ ตศาสตร ข นต น ไป จนถ งการใช หล กการทางตรรกะท เป นศาสตร การค ดข นส งท ใช ในการพ ส จน ทฤษฎ บทต างๆ มาเป นส อท ทา ให เก ดกระบวนการค ดด งกล าว และการฝ กกระบวนการค ดน นควรจะให เก ดความสน กสนานเพล ดเพล น และไม น าเบ อ ซ งม กน ยมใช เกมทางคณ ตศาสตร ท สอดแทรกความร มาเป นส อในการฝ กฝน ในการทาโครงงานคร งน ผ พ ฒนาได ศ กษาโครงงานของร นพ ท ได ศ กษาเก ยวก บความส มพ นธ ของ จานวนท ม ผลรวมของเลขโดดท เก ดจากผลบวกเท าก บผลรวมของเลขโดดท เก ดจากผลต าง ท เร ยกว า ค มห ศจรรย โดยโครงงานด งกล าวได ใช ความร เก ยวก บต วดาเน นการทางคณ ตศาสตร ท เป นความร พ นฐาน ไปจนถ งความร ข นส งท ใช การพ ส จน ทางคณ ตศาสตร จนค นพบทฤษฎ ของความส มพ นธ ของจานวนบนเลข ฐาน 10 และได กาหนดบทน ยามบนเลขฐานอ นๆ จากแนวค ดด งกล าวผ พ ฒนาเล งเห นว า ความส มพ นธ ของจานวนแบบ ค มห ศจรรย น นสามารถ นามาสร างเป นเกมทางคณ ตศาสตร ท สามารถฝ กให เก ดการค ดท เป นระบบ ม แบบแผน และเป นเหต เป น ผลได โดยการนาแนวค ดจากเกม Ken Ken และโดม โน มาปร บใช แล วสร างเป นเกม Magic Pair ken Game และ เกม Magic Pair Domino Game อ กท งย งนาแนวค ดจากการศ กษา ค มห ศจรรย บนเลขฐานอ นๆ มาขยายผลต อโดยการค นหาทฤษฎ บทท เก ยวข อง พร อมท งพ ส จน ต อไป ว ตถ ประสงค ของโครงงาน 1. เพ อใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการเข ยนโปรแกรมค นหาค มห ศจรรย 2. เพ อใช โปรแกรม Microsoft Excel สร างเกมท ฝ กฝนให เก ดความร ความเข าใจและเก ดความ คล องแคล วในการหาค ดหาค มห ศจรรย 3. เพ อให เก ดการค ดอย างเป นเหต เป นผลตามกระบวนการทางคณ ตศาสตร ขอบเขตของโครงงาน ในการทาโครงงานคณ ตศาสตร คร งน คณะผ จ ดทาได ทาการศ กษาเก ยวก บทฤษฎ ค มห ศจรรย ว ธ การเล นเกม Ken Ken และเกมโดม โน เพ อหาความส มพ นธ ท จะสามารถนามาสร างเป นเกมท จะช วยใน การคานวณหาค มห ศจรรย ซ งในการศ กษาความส มพ นธ น ได ค นคว าเอกสารท เก ยวข อง เพ อใช เป นแนวทาง ในการทาโครงงาน ด งต อไปน 1. เน อหาเก ยวก บค มห ศจรรย ศ กษาเก ยวก บทฤษฎ บทและน ยามของค มห ศจรรย บนเลขฐาน 10 ค นหาจานวนท เป นค มห ศจรรย และน ยามของค มห ศจรรย บนเลขฐานอ นๆ 10 2. เน อหาเก ยวก บเลขฐาน ศ กษาเก ยวก บการบวกและการลบเลขฐาน 3. เน อหาเก ยวก บการพ ส จน ศ กษาเก ยวก บว ธ การพ ส จน ทางคณ ตศาสตร 4. เน อหาเก ยวก บเกม Ken Ken ศ กษาเก ยวก บประว ต ว ธ การเล นเกม กฎและกต กาการเล น 5. ว ธ การเล น โดม โน ศ กษาเก ยวก บประว ต ว ธ การเล นเกม กฎและกต กาการเล น 6. การใช โปรแกรม Excel การศ กษาเก ยวก บการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในเบ องต นและข น ส ง เพ อท จะนาความร ไปใช ในการสร างเกมบนโปรแกรม Microsoft Excel น ยามคาศ พท เฉพาะ เกมค มห ศจรรย โดม เคน หมายถ ง เกมทางคณ ตศาสตร ท คล ายก บเกม Ken Ken และเกม โดม โน แต ใช ต วท เป นค มห ศจรรย แทน ต วดาเน นการของจานวน 11 บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง ในการทาโครงงานคณ ตศ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks